Översikt över lektionen

Hoppa in i lektionen nu! Den tar fem minuter och när du kommer ut igen så kommer det kännas som om du varit i Frankrike.
115 ord/fraser att lära sig
comme d'habitude
som vanligt
le point
punkten
l'heure
timmen; klockan ...
rester
att stanna
le rapport
rapporten; relationen
choisir
att välja
valider
validera
la partie
delen
le menu
menyn
recommencer
börja om
regarder
att titta; att se
la différence
skillnaden
afin
för att; så att
selon
enligt; beroende på
le groupe
gruppen
ici
här
donc
så (när man ger en anledning)
c'est parfait !
det är perfekt!
l'accord
överenskommelsen
finalement
till sist; så småningom
aussi
också
repartir
dela upp; fördela
après
efter
premier
första; 1:a
l'activité
aktiviteten
une synthèse
en syntes
sous
under
être d'accord
att hålla med
la marche
trappstegen
voilà
här är det; se där
attaquer
att anfalla
avant
före
lequel
vilken
créer
att skapa
le jeu
spelet
l'or
guldet
même
samma; likvärdig
réaliser
att inse
déjà ?
redan?
un chapitre
ett kapitel
mettre
att ta på (sig); att sätta (i rörelse)
avec
med
expérimenter
att erfara; att vara med om
un soin
en vård
intéressé
intresserad
la facilité
enkelheten
justement
precis; just
moins
mindre; minus
compliquer
försvåra
d'abord
först
simple
enkel
la fin
slutet
une année
ett år
comprendre
att förstå
pourquoi ?
varför?
le but
målet
l'arrivée
ankomsten
un métier
ett yrke
le travail
jobbet
une manière
ett sätt
les autres
de andra
aider
att hjälpa
le commerce
handeln; företaget
viser
sikta; peka
spécifique
specifik
par exemple
till exempel
l'aide
hjälpen
avoir
att ha
logique
logisk
la façon
vägen
évoluer
utvecklas
travailler
att arbeta
un thème
ett tema
une fois
en gång
expliquer
att förklara
une erreur
ett fel
corriger
att rätta
passer
passera; korsa
un site
en webbplats
le type
killen; typen
la mémoire
minnet
une audition
en audition
l'espèce
arterna
un cours
en kurs
mener
leda; föra
ensuite
sedan; därefter
la chance
chansen; turen
propre
ren
une thèse
en avhandling
l'exercice
övningen; militärexercisen
la chose
saken
sans
utan
le compte
kontot
un permis
ett tillstånd
c'est comme ça
det är som det är
dernier
sista
toujours
alltid; fortfarande
l'autonomie
självständighet
penser
att tänka
laisser
att hyra ut; att lämna
un cap
en udde
trop
alltför; för mycket; för många
grand
lång; stor
lourd
tung
un peu plus
lite mer
accompagner
följa med
maintenant
nu
petit
liten; kort (om människor)
guider
vägleda
le niveau
nivån
pas très
inte särskilt
le passé
det förflutna
c'est vrai
det är sant
beaucoup de
mycket av; massor
le système
systemet

Sök efter #innehåll du tycker om

Lär dig att prata om det du är intresserad av
Titta på videor
48 000+ videor med modersmålstalare
Lär dig orden
Vi lär dig orden från videorna
Chatta med MemBoten
Öva på att tala med vår AI-språkpartner
Memrise hemliga recept
Lär dig
Bygg upp ett ordförråd
Fördjupa dig
Förstå vad folk säger
Memrise hemliga recept
Kommunicera
Gör dig förstådd
Memrise hemliga recept
Lär dig
Bygg upp ett ordförråd
Fördjupa dig
Förstå vad folk säger
Memrise hemliga recept
Kommunicera
Gör dig förstådd