Level 29 Level 31
Level 30

Level 30


25 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
in one’s heart of hearts
w głębi serca
in other words
innymi słowy
in particular
w szczególności, zwłaszcza
in perfect condition
w doskonałym stanie
in principle
w zasadzie
in process of time
z biegiem/upływem czasu
in public
publicznie
in quick succession
szybko jeden po drugim
in real life
w rzeczywistości
in recognition of something
w uznaniu czegoś (np. zasług)
in relation to
w stosunku do
in reply to your letter
w odpowiedzi na państwa list
in respect of
pod względem, w odniesieniu do
in reward for
w nagrodę za
in secret
w tajemnicy
in so many words
wprost, bez ogródek
in somebody’s place
na czyimś miejscu
in support of
popierając coś/kogoś, na znak poparcia, na rzecz
in that case
w takim razie
in the course of time
z biegiem czasu
in the depth of winter
w samym środku zimy
in the distant future
w dalszej przyszłości
in the early hours
we wczesnych godzinach rannych
in the event
w rezultacie, ostatecznie
in the event of fire
w przypadku pożaru, w razie pożaru