Level 98 Level 100
Level 99

1471 - 1485


15 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
armed robber
uzbrojony rabuś
armed with a knife
uzbrojony w nóż
found not guilty/innocent by the jury
uznany za niewinnego przez ławę przysięgłych
found guilty by the jury
uznany za winnego przez ławę przysięgłych
in court
w sądzie
in prison/jail
w więzieniu
valid argument for/against...
ważki argument za/przeciw ...
against the law
wbrew prawu
to infringe the law
wejść w konflikt z prawem
to summon (sb) to the court; to serve a summons (on sb)
wezwać (kogoś) do sądu
to call the police
wezwać policję
Grand Jury
wielka ława przysięgłych
view; visit to the scene of crime
wizja lokalna
to object
wnieść sprzeciw
freedom of the press
wolność prasy