Level 97 Level 99
Level 98

1456 - 1470


15 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
case
sprawa sądowa
to appear before the court; to be brought to justice
stanąć przed sądem
to lose (sb's) driving licence
stracić prawo jazdy
prison warden
strażnik więzienny
deterrent
środek prewencyjny
eyewitness
świadek naoczny
witness for the defence/prosecution
świadek obrony/oskarżenia
to keep (sb) under observation
trzymać (kogoś) pod obserwacją
solitary confinement
trzymanie w izolacji
tax evasion
uchylanie się od płacenia podatków
to fine
ukarać grzywną/mandatem
to suppress the facts/the truth
ukrywać fakty/prawdę
tax evasion
unikanie płacenia podatków
to keep law and order
utrzymywać prawo i porządek
to release (sb) from prison/jail
uwolnić (kogoś) z więzienia