Level 93 Level 95
Level 94

1396 - 1410


15 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
under arrest
pod aresztem
under police protection
pod ochroną policji
to take /to bring (sb) to trial/to court
podać (kogoś) do sądu
He will face charges under the civil code.
Podlega oskarżeniu z kodeksu cywilnego.
to be punishable by 5 years of imprisonment
podlegać karze 5 lat więzienia
violation of the law
pogwałcenie prawa
The police suspect foul play
Policja coś podejrzewa.
to commit a crime/an offence
popełnić przestępstwo/wykroczenie
to send (sb) to prison/jail
posłać (kogoś) do więzienia
police station
posterunek policji
legal proceedings
postępowanie sądowe
grievous bodily harm
poważne obrażenia ciała
to sue (sb) for libel
pozwać (kogoś) do sądu za naruszenie dóbr osobistych
gun permit
pozwolenie na broń
to go to prison/jail
pójść do więzienia