Level 927 Level 929
Level 928

13906 - 13920


15 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
setup
ustawienia główne
file deletion
usunięcie pliku
Delete'
„Usuń"
Remove directory (RD)
„Usuń katalog"
to troubleshoot
usuwać błędy
to delete data
usuwać dane
troubleshooting
usuwanie błędów
logical fault
uszkodzenie logiczne
to damage a computer
uszkodzić komputer
Creating this directory is not possible'
„Utworzenie katalogu nie jest możliwe"
Create'
„Utwórz"
Create directory/file/table/diagram'
„Utwórz katalog/plik/tabelę/wykres"
to become addicted to the computer
uzależnić się od komputera
computer user
użytkownik komputera
authorised/unauthorised user
użytkownik upoważniony/nieupoważniony