Level 815 Level 817
Level 816

12226 - 12240


15 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
colloquial expression; colloquialism
wyrażenie potoczne
objective pronoun
zaimek dopełnieniowy
possessive pronoun
zaimek dzierżawczy
personal pronoun
zaimek osobowy
demonstrative pronoun
zaimek wskazujący
relative pronoun
zaimek względny
reflexive pronoun
zaimek zwrotny
main/subordinate clause
zdanie główne/podrzędne (w zdaniu złożonym)
subordinate/coordinate clause
zdanie podrzędnie/współrzędnie złożone
simple/compound sentence
zdanie proste/złożone
language aptitude
zdolności językowe
diacritic symbol
znak diakrytyczny
question mark
znak zapytania
body language
język ciała
to butcher a language
kaleczyć język