Level 814 Level 816
Level 815

12211 - 12225


15 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
dictionary of spelling
słownik ortograficzny
specialistic dictionary
słownik specjalistyczny
technical dictionary
słownik techniczny
thematic dictionary
słownik tematyczny
multilingual dictionary
słownik wielojęzyczny
visual dictionary
słownik wizualny
dictionary of loanwords
słownik wyrazów obcych
comparison of adjectives/adverbs
stopniowanie przymiotników/przysłówków
voice of the verb
strona czasownika
active/passive voice
strona czynna/bierna
literary/scientific/casual style
styl literacki/naukowy/potoczny
inversion
szyk przestawny (inwersja)
word order
szyk wyrazów w zdaniu
indicative/imperative/conditional mood
tryb (okres) oznajmujący/rozkazujący/warunkowy
idiomatic/slang expression
wyrażenie idiomatyczne/slangowe