Level 812 Level 814
Level 813

12181 - 12195


15 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
declension
odmiana przez przypadki (deklinacja)
inflection;inflexion
odmiana wyrazów (fleksja)
conjugate
odmieniać przez osoby (koniugować)
to decline
odmieniać przez przypadki (deklinować)
indicative/imperative/conditional mood
okres (tryb) oznajmujący/rozkazujący/warunkowy
to master a foreign language
opanować język obcy
diachronic/synchronic description of the language
opis języka diachroniczny/synchroniczny
Braille
pismo dla niewidomych (brajl)
unhyphened/hyphened/separate spelling
pisownia łączna/z łącznikiem/rozdzielna
root
podstawa słowotwórcza (rdzeń)
linguistic guide
poradnik językowy
to use a foreign language
posługiwać się językiem obcym
indefinite/definite article
przedimek nieokreślony/określony
grammatical case
przypadek gramatyczny
gender
rodzaj gramatyczny