Level 794 Level 796
Level 795

11911 - 11925


15 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
to revolt (against sb/sth)
zbuntować się (przeciw komuś/czemuś)
conqueror
zdobywca
to disappear
zniknąć
disappearance
zniknięcie
enlightened despotism
absolutyzm oświecony
Anno Domini (AD)
Anno Domini (Roku Pańskiego)
to explore the past
badać przeszłość
course of history
bieg historii
cave-man
człowiek jaskiniowy
long (time) ago
dawno temu
historical demography
demografia historyczna
Royal court
dwór królewski
glacial epoch
epoka lodowcowa
Victorian era
epoka wiktoriańska
History likes to repeat itself
Historia lubi się powtarzać.