Level 706 Level 708
Level 707

10591 - 10605


15 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
to study for an exam(ination)
studiować do egzaminu
to study at college
studiować na uczelni
to study at a university
studiować na uniwersytecie
to study under (sb)
studiować pod (czyimś) kierunkiem
higher/tertiary education
szkolnictwo wyższe
liberal arts
sztuki (nauki) wyzwolone
fine arts
sztuki piękne
syllabus
tematyka i zawartość kursu (plan)
(academic) degree
tytuł (stopień) naukowy
to apply to a college
ubiegać się o przyjęcie na uczelnię
to graduate from a college/a university
ukończyć uczelnię/uniwersytet
open university
uniwersytet otwarty
dean's leave
urlop dziekański
tograduate in...
uzyskać dyplom ukończenia kierunku ...
to be awarded a degree in ...; to take (sb's) degree in ...
uzyskać stopień naukowy w dziedzinie...