Level 420 Level 422
Level 421

6301 - 6315


15 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
emergency phone
telefon alarmowy
life raft
tratwa ratunkowa
life insurance
ubezpieczenie na życie
accident insurance
ubezpieczenie przed skutkami wypadków
to offer (sb) first aid
udzielić (komuś pierwszej) pomocy
to be shipwrecked/wrecked
ulec katastrofie morskiej
to float
unosić się na wodzie
flight recorder (blackbox)
urządzenie rejestrujące przebieg lotu(czarna skrzynka)
in danger
w niebezpieczeństwie
on fire
w ogniu
in case of emergency
w razie niebezpieczeństwa
in danger of (sbs) life
w sytuacji zagrożenia (czyjegoś) życia
to call an ambulance/the police/the fire brigade
wezwać pogotowie/policję/straż pożarną
to run (into sb/sth)
wpaść (na kogoś/coś) samochodem
to run aground
wpaść na mieliznę (o statku)