Level 419 Level 421
Level 420

6286 - 6300


15 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
to be shipwrecked
przeżyć katastrofę morską
Save Our Souls (SOS)
„Ratujcie nasze dusze" (SOS)
radioactive contamination
skażenie promieniotwórcze
emergency services
służby bezpieczeństwa (pogotowie ratunkowe/straż pożarna)
to launch a boat
spuścić łódź na wodę
state of emergency
stan wyjątkowy/klęski żywiołowej
fire brigade; fire department (Am)
straż pożarna
danger-zone
strefa niebezpieczeństwa
Beware (of sth)
„Strzeż się (czegoś)"
distress signal
sygnał alarmowy
danger warning
sygnał ostrzegawczy
life boat
szalupa ratunkowa
death-trap
śmiertelna pułapka
red light
światło czerwone
warning light
światło ostrzegawcze