Level 192 Level 194
Level 193

2881 - 2895


15 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
since then ...
od tego czasu ...
to quit (sbs) job
odejść z pracy
certified copy of the diploma/certificate
odpis dyplomu/świadectwa
(sbs) first job
pierwsza praca
family/social background
pochodzenie rodzinne/społeczne
to make a decision concerning (sbs) job
podjąć deczję w sprawie pracy
to take up (sbs) work/studies
podjąć pracę/studia
journey/trip abroad
podróż zagraniczna
to have the appropriate/required qualifications
posiadać odpowiednie/wymagane kwalifikacje
qualified/skilled in ...
posiadający kwalifikacje/umiejętności w zakresie ...
prospective employer
potencjalny pracodawca
to go to college
pójść na studia
working record
przebieg kariery zawodowej
to interview a candidate/an applicant (for a job)
przeprowadzić rozmowę kwalifikacyjną z kandydatem (do pracy)
for that time ...
przez ten czas ...