Level 163 Level 165
Level 164

2446 - 2460


15 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
semi-skilled worker
pracownik przeszkolony
labour legislation
prawo pracy
to qualify for a new job
przekwalifikować się do nowej pracy
to employ
przyjmować do pracy
company/ /enterprise regulations
regulamin przedsiębiorstwa
labour-consuming work
robota pracochłonna (zajęcie pracochłonne)
job interview
rozmowa kwalifikacyjna w sprawie pracy
to terminate a contract
rozwiązać umowę o pracę
termination of a contract
rozwiązanie umowy o pracę
flexitime; flextime (Am)
ruchomy czas pracy
occupational hazard
ryzyko zawodowe
court of labour
sąd pracy
workforce; workpower
siła robocza
industrial dispute
spór pracownicy - pracodawca
workstation
stanowisko pracy