Level 130 Level 132
Level 131

1951 - 1965


15 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
communion cup
kielich komunijny
Sacred College
kolegium kardynalskie
Holy Communion
Komunia Święta
place of pilgrimage
miejsce pielgrzymki
the Lords Prayer
modlitwa Pańska
religious instruction; teaching of religion
nauka religii
aisle
nawa główna
transept
nawa poprzeczna
immaculate conception
niepokalane poczęcie
New Testament
Nowy Testament
Candlemas
Ofiarowanie Pańskie
father confessor
ojciec duchowny
the Holy Father
Ojciec Święty
the Fathers of the Church
ojcowie Kościoła
Our Father
Ojcze nasz ...