Level 7 Level 9
Level 8

Talk about your organization


39 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
organizational structure
struktura organizacyjna
Who do I report to?
Komu mam zdawać raport?
head of marketing department
kierownik działu marketingu
Frank will take over for him
Frank przejmie jego rolę
You will oversee a team of three people
Będziesz nadzorować zespół trzech osób
restructure the organization
restrukturyzować organizację
What changes do you foresee?
Jakie zmiany przewidujesz?
Will anyone be laid off?
Czy ktoś będzie zwolniony?
overlapping of positions
pokrywanie się pozycji
inevitable
nieunikniony
Thanks for the heads up
dzięki za informacje
merger
fuzja
responsibilities are delegated to different positions
obowiązki są delegowane na inne stanowiska
from beginning to completion
od początku do końca
The accountant must ensure that all the records are accurate
Księgowy musi zapewnić, że wszystkie zapisy są dokładne
hierarchical structure
struktura hierarchiczna
flat structure
płaska struktura
middle management
menedżerowie średniego szczebla
decision-making process
proces podejmowania decyzji
accounting
rachunkowość
information technology
technologia informacyjna
research and development
badania i rozwój
customer service
obsługa klienta
logistics
logistyka
sales
sprzedaż
CEO
dyrektor naczelny
CFO
dyrektor finansowy
VP
wice-prezydent
financial analyst
analityk finansowy
sales associate
współpracownik sprzedaży
product manager
menedżer produktu
customer service rep
przedstawiciel obsługi klienta
payroll
lista płac
get feedback firsthand
uzyskać informacje zwrotne z pierwszej ręki
excel at management
wyróżniać się w zarządzaniu
cash register
kasa
manage inventory and stocks on shelves
zarządzanie inwentarzem i zapasami na półkach
corporate ladder
drabina korporacyjna
move up the corporate ladder
wspinać się po drabinie korporacyjnej