Level 13 Level 15
Level 14

Learn phrasal verbs


21 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
You need to turn around
Trzeba zawrócić
I turned the jar around to read the ingredients
Odwróciłem słoik, żeby przeczytać składniki
Alfonso turned the game around and scored 9 points
Alfonso odwrócił losy meczu i zdobył 9 punktów
This year has been a complete turnaround for Jodie at school
Ten rok był całkowitą zmianą na lepsze dla Jodie w szkole
The boss just turned me away
Szef po prostu odwrócił mnie
Joe turned down my offer of a canoe trip
Joe odrzucił moją propozycję wycieczki kajakowej
Can you please turn the air-conditioning down?
Czy mógłbyś przykręcić klimatyzację?
I am expecting you to turn in that report by the end of the week
Oczekuję, że oddasz raport do końca tygodnia
James turned his brother in to the police
James wydał brata policji
Don't forget to turn in your badge
Nie zapomnij zdać swojej odznaki
I'm so tired I think I'll turn in for the night
Jestem bardzo zmęczony i myślę, że położę się spać
The ugly duckling turned into a beautiful swan
Brzydkie kaczątko zamieniło się w pięknego łabędzia
We plan to turn this room into a playroom for children
Planujemy zmienić ten pokój w bawialnię dla dzieci
You should turn off your phone in a theatre
Powinieneś wyłączyć telefon w teatrze
Colin's phone was turned off
Telefon Collina był wyłączony
press the off button
naciśnij wyłącznik
The strong smell of durian turned me off
Silny zapach duriana zniechęcił mnie
We need to turn off onto the A4 in 5 miles
Musimy skręcić w A4 za 5 mil
approximately
w przybliżeniu
sracastic attitude
sarkastyczne podejście
wave a wand
machać różdżką