Level 56 Level 58
Level 57

Socjologia


46 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
acculturation
akulturacja
altruism
altruizm
assimilation
asymilacja
behaviour
zachowanie
civil disobedience
nieposłuszeństwo obywatelskie
civil society
społeczeństwo obywatelskie
cultural diffusion
dyfuzja kulturowa
culture shock
szok kulturowy
ethnic group
grupa etniczna
fanaticism
fanatyzm
functional illiteracy
analfabetyzm funkcjonalny
ghetto
getto
global village
globalna wioska
globalization
globalizacja
hierarchy
hierarchia
homeless
bezdomny
homelessness
bezdomność
homo sovieticus
homo sovieticus
ideology
ideologia
illiteracy
analfabetyzm
integration
integracja
local community
społeczność lokalna
mass society
społeczeństwo masowe
middle class
klasa średnia
nation
naród
norm
norma
peer group
grupa rówieśnicza (syn: contemporaries)
primary group
grupa pierwotna
proletariat
proletariat
secondary group
grupa wtórna
social alienation
alienacja, społeczne wyobcowanie
social class
klasa społeczna
social communication
komunikacja społeczna
social contract
umowa społeczna
social development
rozwój społeczny
social fact
fakt społeczny
social group
grupa społeczna
social identity
tożsamość społeczna
social interaction
interakcja społeczna
social movement
ruch społeczny
social order
ład społeczny
social relation
stosunek społeczny
social structure
struktura społeczna
social unit
jednostka społeczna
socialization
socjalizacja
society
społeczeństwo