Level 4 Level 6
Level 5

쇼핑으로 기분전환 합시다


16 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
nedan
가격
mimasu
보다
...shite mimasu
... 시도하다
tameshite mimasu
입다; 벗다
shichakushitsu
탈의실; 피팅룸
yasui desu
싸요
hontō
정말; 진짜; 진실
jissai
사실은
watashi wa atarashii bōshi ga hitsuyō desu
나는 새 모자가 필요해요
mi te!
보세요!
watashi wa sen en shika arimasen
나는 1000엔 밖에 없어요
kore o tameshite miru koto wa kanō desu ka?
이것을 입어봐도 될까요?
watashi wa kangaeru jikan ga hitsuyō desu
나는 생각할 시간이 필요해요
sore wa hontōni takai desu
그것은 정말 비싸요
kore wa motto yasui desu
이것은 더 싸요
are wa jissai wa motto ōkii desu
그것은 사실 더 커요