Lesoverzicht

Duik nu deze les in en binnen 5 minuten voelt het al alsof je naar Frankrijk en weer terug bent gereisd.
84 te leren woorden/zinnen
donc
dus
mettre
zetten; instellen; leggen; aantrekken
la valise
de koffer
présenter
presenteren
comment?
hoe?
même
hetzelfde; dezelfde
vivement les vacances !
laat de vakantie beginnen!
choisir
kiezen
important
belangrijk
le présent
het heden
sentir
ruiken; voelen; aanvoelen
essayer
proberen; (aan)passen
aussi
ook
ensemble
samen
avec
met
tous
alle; iedereen
un pantalon
een broek
un short
een korte broek
possible
mogelijk
une fois
eens, een keer
un peu
een beetje
par exemple
bijvoorbeeld
déjà ?
nu al?
passer
passeren
une jupe
een rok
vraiment
echt
le conseil
het advies; de raad
prendre
nemen
quand ?
wanneer?
penser
denken
où ?
waar?
avoir besoin de
nodig hebben (iets; iets doen)
inviter quelqu'un
iemand uitnodigen
avoir
hebben
ici
hier
utiliser
gebruiken
le téléphone
de telefoon
ou autre ...
of anders ...
un autre
een ander(e); nog een
ensuite
dan; toen
le produit
het product
voyager
reizen
sinon
anders
simplement
simpelweg
contenir
bevatten
vide
leeg
éviter
vermijden
trop
te
en fait
eigenlijk; in feite
préparer
voorbereiden
la tête
het hoofd
les chaussures
de schoenen
les autres
de anderen
c'est comme ça
zo is het nu eenmaal
proposer
voorstellen; aanbieden
le reste
de rest
sous
onder
partout
overal
finalement
uiteindelijk; ten slotte
c'est vrai
het is waar
une valise
een koffer
plein
vol
intérieur
binnen
pour moi
voor mij
simple
simpel
expliquer
uitleggen
surtout ...
vooral...
les vacances
de vakantie
d'habitude
gewoonlijk; normaal gesproken
plutôt
liever; eerder; tamelijk
un plat
een gerecht; een bord
je veux
ik wil
foncé
donker (kleur)
regarder
kijken naar
je ne sais pas
ik weet het niet
imaginer
zich voorstellen
identifier
identificeren
les vêtements
de kleren
garder
houden
une robe
een jurk
une salle de bain
een badkamer
il faut
moeten
tout
alles
la semaine
de week

Zoek naar #content die je leuk vindt

Leer over jouw passies te spreken
Bekijk video's
48.000+ video's van moedertaalsprekers
Leer de woorden
Wij leren je de woorden uit de video's
Chat met MemBot
Oefen het spreekvaardigheid met onze AI-taalpartner
Het geheime sausje van Memrise
Leren
Woorden onthouden
Onderdompelen
Mensen begrijpen
Het geheime sausje van Memrise
Communiceren
Begrepen worden door anderen
Het geheime sausje van Memrise
Leren
Woorden onthouden
Onderdompelen
Mensen begrijpen
Het geheime sausje van Memrise
Communiceren
Begrepen worden door anderen