Level 10 Level 12
Level 11

126 - 150


25 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
星期
xīngqī
学生
xuéshēng
学习
xuéxí
学校
xuéxiào
一点儿
yī diǎnér
衣服
yīfú
医生
yīshēng
医院
yīyuàn
椅子
yǐzi
yǒu
yuè
再见
zài jiàn
zài
怎么
zěnme
怎么样
zěnme yàng
zhè
中国
zhōngguó
中午
zhōngwǔ
zhù
桌子
zhuōzi
昨天
zuótiān
zuò
zuò