Level 2
Level 1

1 - 25


25 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
ài
爸爸
bàbà
杯子
bēizi
北京
běijīng
běn
不客气
bù kèqì
cài
chá
chī
出租车
chūzūchē
打电话
dǎdiànhuà
de
diǎn
电脑
diànnǎo
电视
diànshì
电影
diànyǐng
东西
dōngxī
dōu
对不起
duìbùqǐ
duō
多少
duōshǎo