Level 17 Level 19
Level 18

Level 18


17 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
kasa
paraguas
baggu
bolso
saifu
cartera
oshikko o shimasu
mear
watashi wa...naku te wa ike masen
tengo que... ; debo ...
atarashii desu
es nuevo
furui desu
es antiguo (objetos)
shimatte imasu
estar cerrado
aite imasu
estar abierto
Shō san wa atarashii shatsu ga hoshii desu ka?
¿el Sr. Sho quiere una camisa nueva?
Riho san wa aoi zubon ga hoshii desu ka?
¿la Sta. Riho quiere los pantalones azules?
watashi wa midori no sukāto ga hoshii desu
quiero una falda verde
Suzuki san wa nani o kai tai desu ka?
¿qué quiere comprar e Sr.Suzuki?
watashi wa fuku o kai tai desu
quiero comprar ropa
ginkō wa aite imasu
el banco está abierto
watashi wa kasa o kawa naku te wa ike masen
tengo que comprar un paraguas
watashi wa oshikko o shinakutewa ikemasen
tengo que mear