Level 7 Level 9
Level 8

Shutter


100 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
draw back
geri çekilmek, geri çekmek, perde açmak, vazgeçmek
chop up
parçalara ayırmak, doğramak
stand by
hazır durumda beklemek, yardım etmek
close down
üretimi durdurmak, kapatmak, kepenk indirmek
shut down
fabrika, işyeri ...v.b.'nin kapatılması, kepeng kapatmak
burn down
tamamen yanmak, yanıp kül olmak
dry up
kurumak, kurutmak, suyu çekilmek
look over
göz gezdirmek, incelemek
slip into
bir yere gizlice girmek
move off
hareket etmek, gitmek
draw up
durmak, düzenlemek, yazmak
throw off
kurtulmak, çıkartıp atmak
tie up
bağlamak, bir şeye bağlamak
start with
öncelikle, işin başında
slope about
işsiz güçsüz gezmek
agree with
…ile mutabık olmak
back away
korku veya hoşnutsuzlukla geri hareket etmek
get over
iyileştirmek, atlatmak, üstesinden gelmek
doze off
uyuyakalmak, uyuklamak, içi geçmek
make up
uydurmak, ödeyip tamamlamak, makyaj yapmak
break up
parçalamak, parçalara ayırmak, ayrılmak
pack up
eşyasını toplamak, paketlemek, toparlanmak
call off
iptal etmek, sona erdirmek, durdurmak
blow out
üfleyerek söndürmek
fall apart
dökülmek, dağılmak
send off
uğurlamak, yola çıkarmak
get away
kaçıp kurtulmak, ayrılmak
allow for
hesaba katmak, dikkate almak
keep up
ayak uydurmak, hızına yetişmek
break out
patlak vermek, kaçmak
take turns
nöbetleşe yapmak, sırayla yapmak
start for
işe başından başlamak
look into
incelemek, araştırmak
talk about
hakkında konuşmak, tartışmak
take place
meydana gelmek, vuku bulmak, yer almak, olmak
find out
anlamak, bulmak, çözmek, keşfetmek
close up
geçici bir süre için kapatmak
screw up
kısmak, buruşturmak, bükmek, sarmak
shoot out
dışarı fırlamak, birdenbire görünmek
stay for
bir yerde kalmak, gitmemek
join in
katılmak, iştirak etmek, ortak olmak
apply for
bir şey için başvurmak
settle for
istemeyerek kabul etmek, razı olmak
set in
(kış v.b.) gelip çatmak, karanlık basmak, oluşmak
see out
bir şeyi sonuna kadar görmek
count in
hesaba katmak, saymak
put down
yere koymak, bırakmak, yazmak
run after
peşinden koşmak, kovalamak
pick over
birer birer inceleyip iyilerini ayırmak (meyve v.b. için)
ease off
yavaşlamak, yavaşlatmak, gevşemek, gevşetmek, hafiflemek
get out
çıkmak, inmek, yayılmak, defol, çekgit
keep away
uzak durmak, uzak tutmak
do over
yeniden dekore etmek, baştan yapmak, bir işi tekrar etmek
back out
sözünü tutmamak, vazgeçmek, caymak, dönmek, geri gitmek
set out
yola çıkmak, geziye başlamak, sergilemek, başlamak, açıklamak
cut off
kesmek, kapatmak, durdurmak, kesip atmak, ayırmak
turn into
dönüşmek, dönüştürmek, çevirmek, haline gelmek
take away
alıp götürmek, uzaklaştırmak, kaldırmak, çıkarmak
take down
not etmek, indirmek, sökmek, indirmek, not almak
run down
ezmek, aşağıya doğru koşmak; (saat) kurulmadığı için durmak
rule out
bertaraf etmek, ortadan kaldırmak; çizgi ile iptal etmek, gözardı etmek, önlemek
put forward
ileri/öne sürmek, öne çıkarmak, iddia etmek, sunmak
come off
çıkmak, dökülmek, kopmak, elde etmek, meydana gelmek, gemiden inmek, olmak
break into
zorla girmek, tecavüz etmek, basmak, hırsızlık yapmak
back down
iddiasından vazgeçmek, caymak, boyun eğmek, sözünden dönmek
catch on
anlamak, kavramak, tutulmak, moda olmak, rağbet görmek
set on
saldırmak, saldırtmak, kafasına koymak, kararlı olmak
leave out
dışarda tutmak, katmamak, içermemek, atlamak
take off
çıkarmak, havalanmak, başarılı olmak, ayrılmak
jump on
azarlamak, protesto etmek, hücum etmek (Jump up)
let in
içeriye almak, almak, içeri sokmak, gömmek
fix up
onarmak, kurmak, ayarlamak, sağlamak
sit back
arkasına yaslanıp oturmak
set up
kurmak, yapmak, ileri sürmek, düzenlemek, hazırlamak
stand out
üstün nitelikli olmak, göze çarpmak, dikkat etmek, seçkin olmak
run over
ezmek, taşmak, tüketmek, üzerinden çiğneyip geçmek
see to
gereğini yapmak, icabına bakmak, halletmek, meşgul olmak
cut out
kesip çıkarmak, uygun olmak, bozulmak, bırakmak, vazgeçmek, vazgeçirmek
check in
(bir otel, uçak...v.b.) kaydını yaptırmak, kaydolmak, kayıt yapmak
come to
kendine gelmek, hatırlamak, aklına gelmek, tutmak, etmek
flare up
birden alev almak, alevlenmek, parlayıvermek, parlamak
get about
dolaşmak (haber), iyileşip ayağa kalmak, gezmek, seyahat etmek, gidip gelmek
run on
sürekli olarak konuşmak, gitmek, yoluna devam etmek
cut down
kesmek ve yere düşürmek, kısmak, azaltma yapmak, fiyat indirmek, kısaltmak
carry out
uygulamak, gerçekleştirmek, başarmak, yerine getirmek, yapmak
set down
yerleştirmek, yere koymak, yolcuları...v.b. indirmek, yazmak, not etmek
run across
beklenmedik bir anda tesadüfen karşılaşmak, bir taraftan öbür tarafa koşmak
run into
tesadüf etmek, rastlamak, çarpışmak, çarpmak,karşılaşmak, rast gelmek
sit up
geç vakite kadar yatmayıp oturmak, ayakta durmak, yatakta doğrulup oturmak
turn on
açmak, tahrik etmek, yakmak, çevirmek, heyecanlandırmak, aleyhine dönmek, bağlı olmak
deal with
...ile alış veriş etmek, cezalandırmak, ilgilenmek, incelemek, uğraşmak, çözmek, ele almak, başa çıkmak
go ahead
ileri gitmek, devam etmek, önde gitmek, öne geçmek, gelişmek, önden buyurmak
come over
gelmek, taraf ya da fikir değiştirmek, etki altında kalmak, bir duyguya kapılmak
check out
çıkış yapmak, ayrılmak, kaydını kapatmak, kontrol etmek, hesaplamak
check up
kontrol etmek, sağlık kontrolü, gözden geçirmek, muayene etmek, soruşturmak, araştırmak
climb down
aşağı inmek, fikrini değiştirmek, yelkenleri suya indirmek, alttan almak, inadı bırakmak, tutumundan vazgeçmek
cut up
parçalamak, doğramak, üzmek, etkilemek, eleştirmek, kusurlarını belirtmek
care for
bakmak, ilgilenmek, istemek, sevmek, yardım etmek
set back
mal olmak, geri bırakmak, saati geri almak, ilerlemesini engellemek
come from
...den gelmek, kökeni olmak, çıkmak, ondan meydana gelmek