Level 17 Level 19
Level 18

New words(281215)


22 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
abide by
kurallara uymak, itaat etmek
accuse sbd. of sth.
birini bir şeyle suçlamak
assassinate
suikast yapmak
assume
varsaymak, farzetmek
break in
sözünü kesmek, araya girmek, lafa karışmak
clarify
açıklamak, izah etmek
collapse
çökmek (sistem vs)
combat
savaşmak, mücadele etmek
compete
rekabet etmek, çekişmek
conflict
anlaşmazlık, çatışma
confuse
şaşırmak, kafasını karışmak
constant
daimi, sabit, değişmez
construct
inşa etmek
descend from
birinin soyundan gelmek
despise
aşağılamak, küçümsemek, hor görmek
dispose of sth
... den kurtulmak, atmak
devote oneself to sth.
kendini birşeye adamak
embark on
bir şeye girişmek, başlamak
experiment
deney yapmak, araştırmak
express
ifade etmek
reasonably
kararınca, orta derecede, epey
recklessly
umursamazca, düşünmeden, sakınmadan