Level 6 Level 8
Level 7

Describing trends, connecting ideas


59 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
to increase
vergroten / toenemen / stijgen /
to decrease
dalen / afnemen / verminderen
to stabilize
stabiliseren
population
bevolking
rapidly
hoog tempo
shrinking cities
krimpende steden
rising sea level
zeespiegelstijging
supply and demand
vraag en aanbod
cost benefit analysis
kosten-batenanalysen
in the meantime
inmiddels
repeatedly
meermalen
formerly
indertijds
approximately
nabij
originally
oorspronkelijk
however
echter
because of
vanwege
research
onderzoek
with reference to
ten opzichte van
considerably
aanzienlijk
in this manner / in this way
aldus
initially
oorsponkelijk
simultaneously
tegelijk
thoroughly
danig
therefore
daaroom
consequently
bijgevolg
except
behalve
exception
uitzondering
instead of
in plaats van
although
hoewel
whereas
terwijl
majority
meerderheid
minority
minderheid
recently
sinds kort
extensive
omvangrijk
significant
betenkenend
forecast
voorspelling
long term
op de lange termijn
provided that
mits
approximately
pakweg
concerns
betreft
livability
kwaliteit van leven
despite the fact
ondanks het feit
perhaps
wellicht
decision
besluit
transition
overgang
regarding
omtrent
gradual
geleidelijk
drastic
ingrijpend
significant
van belang
in the context of
in het kader van
among others
onder meer
at least
althans
tangible
tastbaar
continuous
voortdurend
almost all
vrijwel al
ultimate
uiteindelijk
relatively
tamelijk
remaining
resterend
considerable
flink