Level 8 Level 10
Level 9

New level


32 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
acquainted (adj)
熟知的 shu zhi de
exert (v)
发挥 fa hui
undertake (v)
承担 cheng dan; 保证 bao zheng
retailer (n)
零售商 ling shou shang
industriously (adv)
勤奋地 qin fen de; 努力地 nu li de
feast (v, n)
v.享受 xiang shou; n.宴会 yan hui
prophet (n)
先知 xian zhi
sorrowful (adj)
悲伤的 bei shang de
depression (n)
沮丧 ju sang; 抑郁症 yi yu zheng
suicide (n)
自杀 zi sha
limp (v)
跛行 bo xing; 一拐一拐地走 yi guai yi guai de zou
alienation (n)
疏远 shu yuan; 转让 zhuan rang
commission (v)
委任 wei ren
fatigue (n)
疲劳 pi lao
distinct (adj)
独特的 du te de
compromised (adj)
妥协的 tuo xie de;让步的 rang bu de
burn-out (phrase)
n.输家;滥用烈酒和毒品的人;停止燃烧;全部曝光
executive (n)
执行者 zhi xing zhe
gadget (n)
小玩意 xiao wan yi
addicted (adj)
上了瘾的 shang le yin de
risk (v)
冒···的危险 mao...de wei xian
absenteeism (n)
旷工 kuang gong; 旷课 kuang ke
evaluate (v)
评价 ping jia
reliable (adj)
可靠的 ke kao de
arouse (v)
引起 yin qi; 唤醒 huan xing
intensify (v)
增强 zeng qiang
teeth grinding (phrase)
磨牙 mo ya
insomnia (n)
失眠(症)shi mian zheng
relief (n)
解脱 jie tuo; 减轻 jian qing
tend to [inclined to] (v)
趋向 qu xiang
stressor (n)
光彩 guang cai
aspiration (n)
渴望 ke wang