Level 2 Level 4
Level 3

New level


30 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
Chipper (adj)
爽朗的 shuǎng lǎng de
Trimmings (n)
配饰 pèi shì
Seasoned (adj)
经验丰富的 jīng yàn fēng fù de
Jerking (v)
颠簸 diān bò
Disturbance (n)
干扰 gàn rǎo
Get accustomed to [Get used to] (phrase)
习惯于 xí guàn yú
Grave [serious] (adj)
严肃的 yán sù de
Announcement (n)
公告 gōng gào
Hydraulic (adj)
液压的 yè yā de
Landing gear (phrase)
起落架 qǐ luò jià
Sobering (adj)
使清醒的 shǐ qīng xǐng de
Gallon (n)
加仑 jiā lún
Comfort (v)
安慰 ān wèi
Hysterical (adj)
歇斯底里的 xiē sī dǐ lǐ de
Fellow (adj)
同伴 tóng bàn
Stunned (adj)
使震惊 shǐ zhèn jīng
Visibly (adv)
明显地 míng xiǎn dì
Grim (adj)
冷酷的 lěng kù de
Composure (n)
镇定 zhèn dìng
Tremor (n)
颤动 chàn dòng
Clenched (adj)
紧握的 jǐn wò de
Assuring (adj)
确信的 què xìn de
Chaos (n)
混乱 hún luàn
Gaze (v/n)
凝视 níng shì
Haunt (v)
萦绕于... yíng rào yú
Strain (v)
拉紧, 拉伤, 劳损
Compelled (adj), Compel (v)
强迫 qiáng pò
Miracle (n)
奇迹 qí jì
Destined (adj)
注定的 zhù dìng de
Waver (V)
犹豫 yóu yù