Level 13 Level 15
Level 14

New level


32 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
roughly (adv)
大致 Dàzhì
inspiration (n)
灵感 Línggǎn
settle in (phrase)
定居 Dìngjū
culture shock (phrase)
文化冲击 Wénhuà chōngjí
bone fide (phrase)
善意 Shànyì
social conventions (phrase)
社会习俗 Shèhuì xísú
jet lag (phrase)
时差 Shíchā
homesick (adj)
想家 Xiǎng jiā
aspect (n)
方面 Fāngmiàn
enthusiasm (n)
热情 Rèqíng
underestimate (v)
低估 Dīgū
withdrawn (adj)
撤回 Chèhuí
security (n)
安全 Ānquán
familiar (adj)
熟 Shú
reject (v)
拒绝 Jùjué
reassert (v)
再显 Zài xiǎn
self-esteem (n)
自尊 Zìzūn
relieved (adj)
安心 Ānxīn
sense of belonging (phrase)
归属感 Guīshǔ gǎn
symptoms (n)
症状 Zhèngzhuàng
digestive (adj)
消化 Xiāohuà
irregularity (n)
不规则性 Bù guīzé xìng
irritability (adj)
易怒 Yì nù
cope with (phrase)
应付 Yìngfù
indulge in (v)
沉溺于 Chénnì yú
pre-departure (adj)
出发前 Chūfā qián
constitute (v)
构成 Gòuchéng
body-language (phrase)
身体语言 Shēntǐ yǔyán
gesture (n)
手势 Shǒushì
pointer (n)
指针 Zhǐzhēn
immediate environment (phrase)
直接环境 Zhíjiē huánjìng
adapt (v)
适应 Shìyìng