Dưới đây là Chính Sách Bảo Mật, thể hiện trách nhiệm của chúng tôi đối với thông tin cá nhân của bạn. Bạn có thể đọc nội dung cụ thể tại https://www.memrise.com/vi/privacy/ . Để biết thêm về điều khoản sử dụng, vui lòng truy cập https://www.memrise.com/vi/terms/ .

Memrise cần thu thập thông tin cá nhân của bạn như tên và địa chỉ email của bạn tại thời điểm “Đăng Ký Thành Viên” (đã nêu rõ trong điều khoản sử dụng). Ngoài ra, chúng tôi sẽ theo dõi tất cả các hoạt động của bạn trên trang web của Memrise nhằm tăng chất lượng dịch vụ. Trừ khi được cơ quan chức năng yêu cầu, chúng tôi sẽ không chia sẻ thông tin này cho bất kỳ ai. Mọi trường hợp có thay đổi lớn sẽ được thông báo công khai tại đây 30 ngày trước khi thay đổi thực sự có hiệu lực, đồng thời gửi email tới tất cả những Thành Viên Đăng Ký 30 ngày trước khi có thay đổi đó.

1. Bảo mật thông tin

Chúng tôi hiểu rằng những thông tin bạn cung cấp cho Memrise đều là bí mật, và đảm bảo sẽ sử dụng trên cơ sở đó. Chúng tôi sẽ không bao giờ chia sẻ những thông tin đó cho bất kỳ ai, trừ khi được cơ quan chức trách yêu cầu. Chỉ một số cá nhân nhất định trong đội ngũ của Memrise mới có quyền truy cập những thông tin đó để hỗ trợ và nâng cao chất lượng dịch vụ.

Tuy chúng tôi có quyền công bố những số liệu tổng thể cho các tổ chức nghiên cứu nhằm mục đích nâng cao chất lượng khoa học nhận thức hoặc giúp quảng bá Memrise, nhưng mọi thông tin cá nhân đều sẽ không nằm trong phạm vi nội dung cung cấp.

2. Cookies

Cookies là một lượng dữ liệu nhỏ chúng tôi gửi dến trình duyệt của bạn và được lưu trong ổ cứng máy tính. Chúng tôi sử dụng cookies nhằm truy cập thông tin mỗi khi bạn đăng nhập, lưu cài đặt của bạn, giúp bạn không bị đăng xuất ra khỏi hệ thống, và lưu một lượng thông tin rất hạn chế cho những lựa chọn của bạn. Bạn có thể chỉnh trình duyệt để chấp nhận hoặc từ chối cookies.

3. Câu hỏi và nhận xét

Nếu bạn có bất kỳ nhận xét nào về điều khoản bảo mậtn ày, vui lòng liên lạc qua email của chúng tôi info@memrise.com.