Web-AppStore-Image-A

Bíp Bíp. Bạn đã đăng xuất khỏi Memrise trên web.

Bạn đã xem thử ứng dụng của chúng tôi chưa? Miễn phí nhé!

  • Đăng nhập với thông tin hiện có. Tiến độ học của bạn sẽ được đồng bộ hoàn toàn.
  • Hãy tận hưởng những tính năng chỉ dành cho ứng dụng của chúng tôi như các bài tập nói* 
  • Học ở bất cứ nơi đâu - thậm chí khi không có dữ liệu di động hay WiFi


* Chỉ có tại các khoá học ngoại ngữ chính thức của Memrise