bởi szollosy.gabriel

Частотный словарь венгерского языка

Наиболее часто употребляющиеся слова венгерского языка. Источник - Wiktionary
981 người học thời gian trung bình 17h

Các khóa học do cộng đồng Memrise xây dựng