bởi Memrise

阿拉伯语 1(现代标准)

忆术家阿拉伯语征程第一阶段:启程阿拉伯世界,介绍自己、四处探索、给新朋友留下风趣印象。
5.84k người học thời gian trung bình 4h

Các khóa học do cộng đồng Memrise xây dựng