Đang tìm cách liên hệ chúng tôi?

Nếu bạn cần sự giúp đỡ, xin hãy liên lạc với chúng tôi ở Cơ sở kiến thức hoặc vào diễn đàn cộng đồng

Đối với báo chí và truyền thông, gửi email cho chúng tôi: press@memrise.com

Văn phòng

3-5 Fashion Street, E1 6PX, London