hazırlayan Memrise Japonca

Japanese 0

236k 4h
hazırlayan Memrise Türkçe

Turkish 1

247k 4h
hazırlayan Memrise Japonca

Japanese 2

13.8k 8h
hazırlayan Memrise Almanca

German 1

349k 8h
hazırlayan Memrise İsveççe

Swedish 1

172k 4h
hazırlayan Memrise İtalyanca

Italian 1

152k 8h
hazırlayan Memrise Rusça

Russian 1

112k 9h
hazırlayan Memrise Norwegian

Norwegian 1

131k 4h