hazırlayan Memrise Japonca

Japanese 0

209k 4h
hazırlayan Memrise Almanca

German 1

316k 8h
hazırlayan Memrise Türkçe

Turkish 1

240k 4h
hazırlayan Memrise Japonca

Japanese 2

11.1k 8h
hazırlayan Memrise İtalyanca

Italian 1

136k 8h
hazırlayan Memrise Rusça

Russian 1

99.4k 9h
hazırlayan Memrise İsveççe

Swedish 1

169k 4h
hazırlayan Memrise Flemenkçe

Dutch 1

186k 3h