hazırlayan Memrise Japonca

Japanese 0

206k 4h
hazırlayan Memrise Japonca

Japanese 2

10.9k 8h
hazırlayan Memrise Türkçe

Turkish 1

239k 4h
hazırlayan Memrise Almanca

German 1

313k 8h
hazırlayan Memrise İsveççe

Swedish 1

169k 4h
hazırlayan Memrise İtalyanca

Italian 1

134k 8h
hazırlayan Memrise Rusça

Russian 1

98.2k 9h
hazırlayan Memrise Flemenkçe

Dutch 1

186k 3h