1. Community Courses
 2. English Hacker

English Hacker

by marketa.ruzickova.310c
Chcete svou angličtinu posunout na vyšší level? Pak se učte po englishhackerovsku a zaměřte se na anglické fráze, frázová slovesa, kolokace a false friends. :) Tenhle kurz slouží všem English Hackerům, kteří hledají způsob, jak si ty zapeklité a mnohdy nepřeložitelné fráze zapamatovat. V tomto kurzu naleznete vše z video sérií: Mluvená angličtina, Frázová slovesa, Plete se a False friends. Videa naleznete zde: https://www.youtube.com/channel/UC05nQRet2yghSjF-p8NNHGw
This is a language course created by the Memrise Community users
This course is in Czech
English Hacker
Total 184 levels
  • make sense
   dávat smysl
  • It doesn't make any sense.
   Nedává to žádný smysl.
  • It makes sense to me.
   Dává mi to smysl. Mně to smysl dává.
  • Does it make sense?
   Dává to smysl?
  • You don't make sense.
   To, co říkáš, nedává smysl.
  • by heart
   nazpaměť, zpaměti
  • know something by heart
   znát něco nazpaměť
  • learn something by heart
   naučit se něco nazpaměť
  • She knows the whole textbook by heart.
   Ona zná celou učebnici zpaměti.
  • He should learn his phone number by heart.
   On by se měl své telefonní číslo naučit nazpaměť.
  • not at all
   vůbec ne + odpověď na poděkování (Vůbec nic se nestalo. Rádo se stalo.)
  • That's not true at all.
   To vůbec není pravda.
  • We don't like them at all.
   Vůbec je nemáme rádi.
  • Was it difficult? Not at all.
   Bylo to těžké? Vůbec ne.
  • Thank you. Not at all.
   Děkuju. Vůbec nic se nestalo.
  • be worth something
   stát za to
  • be worth doing something
   stát za to něco udělat
  • It's worth it.
   Stojí to za to.
  • The book is worth reading.
   Ta kniha stojí za přečtení.
  • Is the film worth it?
   Stojí ten film za to?
  • It wasn't worth going there.
   Jet tam nestálo za to.
  • The trip will be worth it.
   Ten výlet bude stát za to.
  • Will it be worth risking it?
   Bude stát za to to risknout?
  • It’s worth trying.
   Stojí to za vyzkoušení.
  • learn a lesson
   poučit se z něčeho, vzít si ponaučení
  • It’s never too late to learn a lesson from your mistakes.
   Nikdy není příliš pozdě na to poučit se ze svých chyb.
  • You should finally learn your lesson.
   Měl by ses konečně poučit.
  • Learn a lesson from this.
   Vem si z toho ponaučení.
  • a point of view
   úhel pohledu
  • from his point of view
   z jeho úhlu pohledu
  • from the point of view of my parents
   z úhlu pohledu mých rodičů
  • Everything changes when you change your point of view.
   Vše se změní, když změníš úhel pohledu.
  • From her point of view, it's a mistake.
   Z jejího úhlu pohledu je to chyba.
  • This is my mum's point of view.
   Tohle je mámin úhel pohledu.
  • out of the question
   nepřipadat v úvahu, být vyloučeno
  • It's absolutely out of the question.
   To absolutně nepřichází v úvahu.
  • Going there was out of the question for him.
   Jet tam pro něj nepřicházelo v úvahu.
  • What you did was out of the question.
   To, co jsi udělal, nepřicházelo v úvahu.
  • on the other hand
   na druhou stranu, na druhé straně (při porovnávání dvou různých argumentů)
  • only a matter of time
   jen otázka času
  • It's only a matter of time before it happens.
   Je to jen otázka času, než se to stane.
  • Her return was only a matter of time.
   Její návrat byl jen otázkou času.
  • make ends meet
   vystačit s penězi na konci měsíce
  • I barely make ends meet.
   Sotva vystačím s penězi.
  • Even with our support, she couldn’t make ends meet.
   Ani s naší podporou nemohla vyjít s penězi.
  • They earn just enough money to make ends meet.
   Vydělávají jen tolik peněz, aby vyšli.
  • Their products are great, on the other hand, they’re quite expensive.
   Jejich výrobky jsou skvělé, na druhou stranu jsou ale docela drahé.
  • It's my dream to live in London, on the other hand, I still can't afford it.
   Je mým snem žít v Londýně, ale na druhou stranu si to ještě nemůžu dovolit.
  • call it a day
   pro dnešek něco zabalit, něco nechat být, pro dnes něčeho nechat
  • My colleague called it a day and I had to finish his work.
   Můj kolega to pro dnešek zabalil a já za něj musel dokončit jeho práci.
  • at all costs
   za každou cenu, stůj co stůj, ať se děje co se děje
  • We have to finish this at all costs.
   Musíme to dokončit za každou cenu.
  • He’s going to get his dream job at all costs.
   On se chystá svou vysněnou práci získat ať se děje, co se děje.
  • She needed to keep her job at all costs.
   Ona si potřebovala udržet práci stůj co stůj.
  • actual
   skutečný, opravdový
  • What is the actual problem?
   O co tady opravdu jde? Co je ten skutečný problém?
  • Is this an actual Ferrari?
   Je tohle opravdové Ferrari?
  • current month
   aktuální měsíc
  • his current job
   jeho aktuální, současná práce
  • current events
   aktuální události
  • present president
   současný, aktuální prezident
  • up-to-date
   aktuální ve smyslu nejmodernější, nejnovější, nejšpičkovější
  • up-to-date technology
   aktuální, nejmodernější technologie
  • up-to-date clothes
   aktuální, nejvíc in, nejmodernější oblečení
  • chef
   šéfkuchař, kuchař
  • boss
   šéf
  • My dad works in that restaurant as a chef.
   Můj táta pracuje v té restauraci jako šéfkuchař.
  • Her mother is a boss in the company.
   Její matka je v té firmě šéfkou.
  • hear
   slyšet
  • listen to
   poslouchat co, koho
  • I can't hear you.
   Neslyším tě.
  • What music do you listen to?
   Jakou hudbu posloucháš?
  • I heard something.
   Něco jsem slyšel.
  • How can you listen to this band?
   Jak tuhle kapelu můžeš poslouchat?
  • I heard the song yesterday.
   Včera jsem tu písničku slyšel.
  • I listened to the song yesterday.
   Včera jsem tu písničku poslouchal.
  • kitchen
   kuchyně (místnost, kde vaříte)
  • cuisine
   kuchyně ve smyslu styl vaření (francouzská, česká, italská kuchyně...)
  • I’m cooking in the kitchen.
   Právě vařím v kuchyni.
  • I'm cooking the speciality of French cuisine.
   Právě vařím specialitu francouzské kuchyně.
  • tell somebody something
   říct, sdělit někomu něco
  • tell somebody about something
   říct někomu o něčem
  • tell somebody to do something
   říct někomu, aby něco udělal
  • Tell me about the trip.
   Pověz mi o tom výletě.
  • She told me everything about her family.
   Ona mi o své rodině řekla všechno.
  • He didn't want to tell us.
   On nám to nechtěl říct.
  • Our boss told us to call them.
   Náš šéf nám řekl, ať jim zavoláme.
  • I'll tell him to go there.
   Řeknu mu, aby tam šel.
  • say something to somebody
   říct něco někomu
  • say something
   říct něco
  • They said goodbye to their parents.
   Oni řekli sbohem svým rodičům. Oni se rozloučili se svými rodiči.
  • He said nothing.
   On neřekl nic.
  • What did you say to him?
   Co jsi mu řekl?
  • Don't say that.
   To neříkej.
  • "It's true," he said.
   "Je to pravda," řekl.
  • "Call me," she said to him.
   "Zavolej mi," řekla mu.
  • We said that you should start.
   Říkali jsme, že bys měl začít.
  • What are you saying?
   Co říkáš? Co to říkáš?
  • figure out
   vymyslet, vykoumat nějaké řešení, přijít na něco, najít odpověď na nějaký problém (frázové sloveso)
  • The police couldn’t figure out who did it.
   Police nemohla přijít na to, kdo to udělal.
  • We need to figure it out.
   Potřebujeme to vyřešit. Potřebujeme na to přijít.
  • We finally figured out how to use this.
   Konečně jsme přišli na to, jak to používat.
  • get rid of
   zbavit se něčeho, někoho
  • You should get rid of these books.
   Měl by ses zbavit těchhle knih.
  • We got rid of it yesterday.
   Včera jsme se toho zbavili.
  • I'm getting rid of the things I don't need.
   Právě se zbavuju těch věcí, které nepotřebuju.
  • speak
   mluvit (produkovat nějaké sdělení, jeden člověk mluví)
  • How many languages can you speak?
   Kolika jazyky umíte mluvit?
  • He speaks English and French.
   On mluví anglicky a francouzsky.
  • The teacher spoke about history.
   Učitel mluvil o historii.
  • talk
   mluvit (konverzovat, vést konverzaci, více lidí spolu mluví)
  • Can we talk?
   Můžeme si promluvit?
  • I talked to him yesterday.
   Včera jsem s ním mluvil.
  • Can you speak more slowly?
   Můžete mluvit pomaleji?
  • We were talking to our friends at the café on Friday.
   V pátek jsme mluvili, povídali jsme si s přáteli v té kavárně.
  • I'd like to talk to her about the trip.
   Chtěl bych si s ní promluvit o tom výletu.
  • borrow
   půjčit si něco od někoho
  • Can I borrow your pen?
   Můžu si půjčit vaše pero?
  • He borrowed our car.
   On si půjčil naše auto.
  • lend lent lent
   půjčit někomu něco (nepravidelné sloveso)
  • Will you lend me your pen?
   Půjčíš mi své pero?
  • My sister never wants to lend me her books.
   Moje sestra mi nikdy nechce půjčovat své knihy.
  • before
   před (časově, před nějakou událostí, před tím, než se něco stalo)
  • We left before six o'clock yesterday.
   Odešli jsme včera před šestou hodinou.
  • You shouldn't drink alcohol before noon.
   Neměl bys pít alkohol před polednem.
  • ago
   před (časově, kolik času uplynulo od tohoto okamžiku)
  • We left six hours ago.
   Odešli jsme před šesti hodinami.
  • The film started fifteen minutes ago.
   Ten film začal před patnácti minutami.
  • in front of
   před (místně)
  • They're waiting for us in front of their house.
   Oni na nás čekají před jejich domem.
  • It's right in front of you.
   Je to přímo před tebou.
  • as far as something is concerned
   co se týče něčeho
  • as far as our financial situation is concerned
   co se týče naší finanční situace
  • as far as the trip was concerned
   co se týkalo toho výletu
  • as far as I'm concerned
   co se mě týká, co se týče mě
  • as far as my parents were concerned
   co se týkalo mých rodičů
  • I don't buy it.
   Nevěřím tomu. Na to neskočím.
  • She apologized but we don't buy it.
   Ona se omluvila, ale my jí to nevěříme.
  • Luckily, he didn't buy it.
   On na to naštěstí neskočil.
  • I won't have it.
   To nedopustím. To si nenechám líbit. To nestrpím.
  • She won't have this kind of behaviour.
   Ona si takové chování nenechá líbit. Ona takové chování nestrpí.
  • They wouldn't have it.
   Oni by to nestrpěli.
  • We can't have our employees being late all the time.
   Nemůžeme dopustit, aby naši zaměstnanci chodili pořád pozdě.
  • concrete
   beton, betonový, opak abstraktního, hmatatelný, skutečný
  • He lives in a concrete house.
   On žije v betonovém domě.
  • It's made of concrete.
   Je to vyrobené z betonu.
  • He couldn't give us concrete proofs.
   On nám nemohl dát hmatatelné důkazy.
  • particular
   konkrétní, určitý, specifický
  • What do you think about this particular method?
   Co si myslíte o této konkrétní metodě?
  • Will we need any particular abilities?
   Budeme potřebovat nějaké konkrétní dovednosti?
  • desk
   pracovní stůl, lavice, přepážka, pult
  • information desk
   informace, informační přepážka
  • reception desk
   recepce, recepční pult
  • You have to go to the reception desk to check in.
   Musíte jít na recepci, abyste se odbavili.
  • This will be your desk.
   Tohle bude váš pracovní stůl.
  • board
   dřevěná deska, prkno
  • drawing board
   kreslicí prkno
  • snowboard
   snowboard, prkno na sníh
  • skateboard
   skateboard, prkno na ježdění po ulici
  • board game
   desková hra
  • Let's play a board game.
   Pojďme si zahrát nějakou deskovou hru.
  • gramophone record
   gramofonová deska
  • He has a big collection of gramophone records.
   On má velkou sbírku gramofonových desek.
  • memorial plaque
   pamětní deska
  • Don't give up and continue learning.
   Nevzdávej to a pokračuj v učení.
  • He gave up his car because he needed money.
   On se vzdal svého auta, protože potřeboval peníze.
  • Have you ever given something up?
   Už jsi někdy něco vzdal?
  • Who do you take after?
   Po kom z rodiny jsi? Po kom ses vyvedl?
  • I take after my father.
   Jsem po otci. Vyvedl jsem se po otci.
  • She doesn't take after her mother.
   Ona není po matce. Ona se matce nepodobá.
  • redo
   předělat, udělat znovu
  • repaint
   přemalovat
  • renew
   obnovit
  • replay
   znovu přehrát
  • remake
   předělat, přetvořit (také předělávka filmu)
  • rename
   přejmenovat
  • recharge
   dobít, znovu nabít
  • retell
   převyprávět
  • replace
   nahradit
  • rethink
   přehodnotit, znovu zvážit
  • rebuild
   přestavět
  • reconstruct
   zrekonstruovat, znovu opravit
  • retake
   znovu se zmocnit, chopit
  • remarry
   znovu se oženit / vdát
  • return
   vrátit se, návrat
  • rewrite
   přepsat (ve smyslu napsat znovu)
  • reread
   znovu přečíst
  • reuse
   znovu použít
  • repeat
   zopakovat
  • reheat
   znovu ohřát, doohřát
  • recycle
   recyklovat
  • what
   jaký? co?
  • What colour do you like?
   Jaká barva se ti líbí?
  • What do you think?
   Co si myslíš?
  • how
   jak?
  • How long is the film?
   Jak dlouhý je ten film?
  • How do you learn English?
   Jak se učíš angličtinu?
  • What do you do?
   Co děláš (za práci)? Jaká je tvá profese?
  • How do you do?
   Jak se máš?
  • How was the concert?
   Jaký byl ten koncert?
  • How was the party?
   Jaká byla ta party?
  • What is your new boss like?
   Jaký je tvůj nový šéf?
  • What is it like to live abroad?
   Jaké to je žít v zahraničí?
  • What does your new car look like?
   Jak vypadá tvé nové auto?
  • What do their children look like?
   Jak vypadají jejich děti?
  • What is the novel about?
   O čem je ten román?
  • What is this thing for?
   K čemu je tahle věc?
  • What a great lesson!
   To je ale skvělá lekce! (zvolání s what)
  • How great the lesson is!
   To je ale skvělá lekce! (zvolání s how)
  • What an interesting book!
   To je ale zajímavá kniha! (zvolání s what)
  • How interesting the book is!
   To je ale zajímavá kniha! (zvolání s how)
  • overconfident
   příliš sebejistý, přehnaně sebejistý
  • overcrowded
   přeplněný, přecpaný lidmi
  • overconsumption
   nadměrná spotřeba, přílišná konzumace
  • overpopulation
   přelidnění
  • overdo
   přehnat, přepísknout
  • overpay
   přeplatit, zaplatit víc než bylo třeba
  • overeat
   přejíst se, přejídat se
  • overcharge
   naúčtovat si víc než je třeba, nabít něco příliš mnoho
  • overreact
   přehnaně reagovat
  • overreaction
   přehnaná reakce
  • overstate
   přehnánět, zveličovat, nadsazovat
  • overstatement
   zveličené, přehnané prohlášení
  • overhear
   zaslechnout (omylem, nechtěně)
  • overload
   naložit příliš, přetížit, zahltit
  • oversleep
   zaspat
  • overcook
   příliš dlouho vařit, převařit, rozvařit
  • a far cry from
   na hony vzdálený, úplně jiný, úplně odlišný
  • Living in Prague is a far cry from living in a village.
   Žít v Praze je na hony vzdálené od života na vesnici.
  • I would like to speak English like a native speaker but I’m still a far cry from that.
   Chtěl bych mluvit anglicky jako rodilý mluvčí, ale pořád jsem tomu ještě na hony vzdálený.
  • His beautiful house is a far cry from my small flat.
   Jeho krásný dům je na hony vzdálený od mého malého bytu.
  • ring a bell
   něco je povědomé, něco mi to říká, něco mi to připomíná
  • His name doesn't ring a bell.
   Jeho jméno mi nic neříká. Jeho jméno nezní povědomě.
  • Their description rang a bell.
   Jejich popis mi něco říkal / zněl povědomě / napověděl.
  • Does it ring a bell?
   Říká ti to něco? Připomíná ti to něco? Zní to povědomě?
  • small
   malý (velikostí)
  • He's small for his age.
   On je na svůj věk malý.
  • My flat is too small to invite eight guests.
   Můj byt je příliš malý na to, abych pozval osm hostů.
  • little
   malý (věkem)
  • When I was little, I lived in Prague.
   Když jsem byl malý, bydlel jsem v Praze.
  • You're too little to understand.
   Jsi moc malý na to, abys tomu rozuměl.
  • little cat
   kočička
  • little finger
   malíček
  • little hand
   ručička (na hodinách)
  • We're proud of our little brother.
   Jsme hrdí na našeho bráchu / brášku.
  • She's a small girl.
   Ona je malá holka. (velikostí, není velká)
  • She's a little girl.
   Ona je malá holka / holčička. (věkem, je to dítě)
  • fast
   rychlý, rychle (mluvíme o rychlosti, jakou rychlostí? jak rychle?)
  • quick
   rychlý (v co nejkratším čase, za jak krátkou dobu?)
  • quickly
   rychle (v co nekratším čase)
  • He loves fast cars.
   On miluje rychlá auta.
  • Native speakers speak so fast!
   Rodilí mluvčí mluví tak rychle!
  • You're a fast runner.
   Jsi rychlý běžec.
  • You run fast.
   Běháš rychle.
  • I had a quick shower in the morning.
   Ráno jsem si dal rychlou sprchu.
  • We'll take a quick break now.
   Teď si vezmeme rychlou přestávku.
  • I'll just call my friend quickly.
   Jen rychle zavolám svému kamarádovi.
  • He ate his lunch quickly.
   On rychle snědl svůj oběd.
  • We've just run out of petrol.
   Právě nám došel benzín.
  • You're running out of time!
   Dochází ti čas!
  • Our boss often runs out of patience.
   Našemu šéfovi často dochází trpělivost.
  • control
   ovládat, řídit, ovládání
  • remote control
   dálkové ovládání
  • He can't control his curiosity.
   On nedokáže ovládat svou zvědavost.
  • The government shouldn't control the media.
   Vláda by neměla ovládat / řídit média.
  • self-control
   sebeovládání
  • have something under control
   mít něco pod kontrolou
  • lose control of something
   ztratit nad něčím kontrolu
  • be out of control
   vymknout se kontrole
  • check
   kontrolovat
  • A doctor usually checks your reflexes.
   Doktor ti obvykle zkontroluje reflexy.
  • I'll check my diary.
   Zkontroluju svůj diář. Mrknu se do diáře.
  • spell check
   kontrola pravopisu (na mobilu, v textových editorech...)
  • check on
   dohlédnout na někoho, zkontrolovat, jestli je někdo v pořádku
  • We need to check on our grandma.
   Potřebujeme dohlédnout na naši babičku. Potřebujeme zkontrolovat naši babičku.
  • to be unable to do something
   být neschopný něco udělat
  • I was unable to continue.
   Nebyl jsem schopný pokračovat.
  • unaffordable
   finančně nedostupný, nemohu si něco finančně dovolit
  • unbelievable
   neuvěřitelný
  • unacceptable
   nepřijatelný
  • uncertain / unsure
   nejistý
  • The result is always uncertain.
   Výsledek je vždy nejistý.
  • unbearable
   nesnesitelný, neúnosný
  • unbreakable
   nerozbitný, neporušitelný
  • uncomfortable
   nepohodlný, nepříjemný
  • uncommon
   není běžný, neobvyklý, vzácný
  • undrinkable
   nepitný, nepitelný
  • unfinished
   nedokončený
  • unfortunately
   bohužel, naneštěstí
  • unconnected
   nemající souvislost s, nespojený
  • These two events are unconnected.
   Tyto dvě události spolu nesouvisí.
  • unforgettable
   nezapomenutelný
  • unfair
   nefér, nespravedlivý
  • unhappy
   nešťastný
  • unfriendly
   nepřátelský, nevlídný
  • unemployed
   nezaměstnaný, nemající práci
  • unlike
   na rozdíl od, odlišný od
  • She can sing unlike her sister.
   Ona umí zpívat na rozdíl od své sestry.
  • unhealthy
   nezdravý
  • unlucky
   mající smůlu
  • What an unlucky day!
   To je ale smolný den!
  • unexpected
   nečekaný
  • unimaginable
   nepředstavitelný
  • unpleasant
   nepříjemný
  • unprofessional
   neprofesionální, amatérský
  • unknown
   neznámý
  • unnatural
   nepřirozený
  • unwanted
   nechtěný
  • unclear
   nejasný
  • The meaning of this letter is unclear.
   Význam tohoto dopisu je nejasný.
  • unsurprising
   nepřekvapivý, nijak překvapivý
  • unusual
   neobvyklý
  • untidy
   nepořádný, neuklizený
  • unidentified
   neidentifikovatelný, neznámý
  • unidentified flying object
   UFO, neidentifikovatelný létající předmět
  • to be unaware of something
   neuvědomovat si něco, nebýt si vědomý něčeho
  • We were unaware of his presence.
   Vůbec jsme si jeho přítomnosti nevšimli. Nebyli jsme si vědomí jeho přítomnosti.
  • undo
   odčinit, napravit, zrušit
  • You should undo your actions.
   Měl bys napravit své činy. Měl bys odčinit, co jsi udělal.
  • undress
   svléknout se, svléci se
  • uncover
   odhalit, odkrýt
  • She finally uncovered her face.
   Konečně odhalila / odkryla svou tvář.
  • unpack
   vybalit (zavazadlo, věci z kufru apod.)
  • unlock
   odemknout
  • unwrap
   rozbalit, vybalit (například z papíru)
  • Unwrap your presents!
   Vybal si dárky!
  • let me do something
   dovolte mi, abych..., nechte mě, abych...
  • gothic cathedral
   gotická katedrála
  • The cathedral is called Notre Dame.
   Katedrále se říká Notre Dame. Katedrála se jmenuje Notre Dame.
  • It’s situated in the historic city centre.
   Nachází se v historickém centru města.
  • unique
   unikátní, jedinečný
  • blend
   směs, spojení něčeho
  • ride a bicycle
   jezdit na kole, jet na kole
  • busy
   zaneprázdněný, mající hodně práce, také může znamenat hektický, rušný
  • noisy
   hlučný
  • truly appreciate something
   něco opravdu, vážně ocenit
  • recommend
   doporučit
  • climb the tower
   vyšplhat, vylézt, vystoupat na věž
  • the view of something
   výhled na něco
  • a wonderful example of something
   nádherný, úžasný příklad (ukázka) čeho
  • be out of breath
   zadýchat se, popadat dech, bez dechu
  • pretty quickly
   pěkně rychle
  • to be worth it
   stát za to, vyplatit se
  • explore
   prozkoumat
  • picturesque
   malebný
  • narrow
   úzký
  • surprisingly
   je překvapivé, že..., kupodivu, překvapivě
  • fully enjoy
   plně si užít, naplno si vychutnat
  • what about doing something?
   co takhle...?
  • have a rest
   odpočinout si
  • local people
   místní obyvatelé, místní
  • hang out
   poflakovat se, trávit čas s přáteli, potloukat se, nezávazně se bavit s kamarády
  • spend free time
   trávit volný čas
  • Let me take you with me to Strasbourg.
   Dovolte mi / Nechte mě vzít vás do Štrasburku.
  • Strasbourg is worth visiting.
   Štrasburk stojí za to navštívit.
  • Barcelona and beyond
   Barcelona a ještě dál
  • experience
   zažít, prožít, pocítit
  • Catalan
   katalánský
  • brilliant
   geniální, vynikající
  • imaginative
   nápaditý
  • fairy-tale
   pohádkový
  • building
   budova, stavba
  • walk
   chodit, procházet se po
  • wander
   toulat se po
  • Gothic Quarter
   gotická čtvrť
  • my most favourite place
   mé nejoblíbenější místo
  • of course
   samozřejmě
  • taste
   ochutnat
  • eventually
   nakonec
  • grow tired of something
   omrzet, mít něčeho dost, začít unavovat
  • crowded
   přeplněný, přelidněný, plný lidí
  • touristy
   příliš turistický, plný turistů, okupovaný turisty (hovorově)
  • we couldn’t wait to do something
   nemohli jsme se dočkat, až něco uděláme
  • get on a train
   nastoupit do vlaku
  • medieval walls
   středověké hradby
  • winding
   klikatící se, vinoucí se
  • season six
   šestá série (seriálu)
  • to be filmed
   točit se (film, seriál...)
  • ancient Roman city
   starořímské město, starověké římské město
  • by the sea
   u moře, na břehu moře
  • climb
   vylézt na, vyšplhat na, vystoupit na (horu, kopec...
  • the most gorgeous view
   nejnádhernější výhled
  • sail (on) a boat
   plavit se na lodi, plout na lodi
  • ancient castle ruins
   zřícenina starověkého hradu
  • one last time
   ještě jednou, ještě naposledy
  • Give me another example please.
   Dej mi prosím další / jiný příklad.
  • They’re expecting another baby.
   Čekají další dítě.
  • Can I have another glass of wine?
   Můžete mi přinést další sklenku vína?
  • other
   "další, jiný kromě tohoto", mluvíme o více věcech či lidech
  • Other teachers aren’t as good as her.
   Jiní učitelé nejsou tak dobří jako ona.
  • You should buy some other things to eat. No more junk food!
   Měl by sis koupit i jiné věci k jídlu. Už žádné nezdravé jídlo!
  • I can’t, I’m sorry. I have other plans.
   Nemůžu, omlouvám se. Mám jiné plány.
  • the other
   ten druhý, ti ostatní, ti druzí
  • Let’s go to the other side of the street.
   Pojďme na druhou stranu ulice.
  • Will you show us the other photos?
   Ukážeš nám ty ostatní fotky?
  • the others
   ostatní (lidé), ti druzí (lidé), jiní (lidé)
  • Don’t wake the others. Let them sleep.
   Nebuď ostatní, nech je spát.
  • the other way around
   opačně, obráceně
  • the other day
   onehdy, nedávno, před nedávnem
  • every other day
   každý druhý den
  • every other week
   každý druhý týden
  • no other than …
   nic jiného než / žádný jiný než…
  • in other words
   jinak řečeno, jinými slovy
  • another time / some other time
   někdy jindy, příště
  • We had no other choice than to cancel the meeting.
   Neměli jsme jinou možnost, než tu schůzku zrušit.
  • They hate each other.
   Oni se nesnáší.
  • We looked at one another.
   Podívali jsme se na sebe.
  • Can I see you at some other time?
   Můžu tě vidět někdy jindy?
  • give away
   dát, darovat něco někomu, rozdat něco, prozradit, vyzradit něco, něco někoho prozradilo, kvůli něčemu jste někoho nebo něco prokoukli (frázové sloveso)
  • She gave away most of her money to charity.
   Většinu svých peněz darovala charitě.
  • It was supposed to be a surprise but somebody gave it away!
   Mělo to být překvapení, ale někdo ho prozradil!
  • He definitely lied to me. His eyes always give him away.
   Určitě mi lhal. Oči ho vždycky prozradí.
  • What gave them away?
   Co je prozradilo? Díky čemu jste je prokoukli?
  • We’ve got ten copies of the book to give away.
   Máme deset výtisků té knihy, které můžeme rozdat.
  • My friends know I wouldn’t give anything away.
   Mí přátelé vědí, že bych nic neprozradil.
  • giveaway
   rozdávačka (například nějaký YouTuber má knihy nebo cokoli jiného navíc, takže vyhlásí soutěž a rozdá je mezi své diváky)
  • apartment
   byt (americká angličtina)
  • flat
   byt (britská angličtina)
  • block of flats / apartment block
   činžovní dům, panelák (britská angličtina)
  • apartment house / apartment building
   činžovní dům, panelák (americká angličtina)
  • suite
   hotelová apartmá
  • honeymoon suite
   novomanželské apartmá
  • presidential suite
   prezidentské apartmá
  • penthouse suite
   luxusní aparmá v nejvyšším patře hotelu, někdy i s výhledem do všech stran
  • family suite
   rodinné apartmá
  • themed suite
   tématické apartmá (například v Disneylandu...)
  • guys
   neformální oslovení, podobně jako my občas říkáme "lidi, děcka, všichni"
  • let's get started
   pojďme na to, pojďme začít
  • right there
   přímo tamhle, přesně tamhle
  • mountain range
   pohoří, horské pásmo, horský hřeben
  • mountain
   hora
  • hill
   kopec
  • to be supposed to do something
   mít něco udělat
  • It's supposed to rain today.
   Dnes má pršet.
  • We’re supposed to meet him in two hours.
   Máme se s ním setkat za dvě hodiny.
  • called
   nazývaný, s názvem
  • What is this thing called in English?
   Jak se téhle věci říká anglicky?
  • finally
   konečně
  • I’m finally here.
   Konečně jsem tady.
  • strudel
   štrůdl
  • hike
   chodit na výlety, chodit po horách, pěší výlet, túra
  • Let’s go hiking!
   Pojďmě na túru.
  • continue hiking
   pokračovat v túře
  • He didn’t want to continue hiking.
   On nechtěl jít dál. Nechtěl v té túře pokračovat.
  • cache
   keška
  • She’s going to go to the cinema with us.
   Ona se chystá jít s námi do kina.
  • What are you going to do tonight?
   Co se chystáš dělat večer? Co máš v plánu na večer?
  • climb (something)
   vylézt, vyšplhat, vystoupat (na)
  • wish somebody luck
   přát někomu štěstí, držet někomu palce
  • at the altitude of
   v nadmořské výšce tolika metrů
  • approximately
   přibližně, okolo
  • I can't wait.
   Nemůžu se dočkat.
  • starting point
   místo, odkud se vycházelo, počáteční bod cesty, začátek cesty
  • up here
   sem nahoru
  • resignation
   rezignace
  • at the end of something
   na konci čeho
  • almost
   skoro, téměř
  • journey
   cesta (myšleno cesta z bodu A do bodu B)
  • We’re almost at the end of our journey.
   Jsme skoro na konci cesty.
  • at least
   aspoň, alespoň, přinejmenším
  • At least I wasn’t late.
   Aspoň jsem nepřišel pozdě.
  • He wants to learn at least ten new English words a day.
   On se chce naučit aspoň deset nových anglických slovíček za den.
  • all right
   dobře, tak jo
  • descend
   sejít, slézt, scházet, klesat, sestoupit
  • We’ve climbed the mountain, now let’s descend it.
   Na tu horu už jsme vylezli, teď z ní pojďme slézt.
  • high higher the highest
   vysoký / vyšší / nejvyšší (hora...)
  • hands down
   1. bezkonkurenčně nejlepší, prostě nejlepší; 2. hravě, snadno, lehce, bez námahy
  • This is hands down the best fantasy story of all time.
   Tohe je zdaleka ten nejlepší fantasy příběh všech dob.
  • Our team will beat Russians hands down!
   Náš tým Rusy hravě porazí!
  • It’s been hands down the best film of the year so far.
   To byl zatím bezkonkurenčně nejlepší film tohohle roku.
  • Susan is hands down the nicest person I know.
   Susan je zdaleka ta nejmilejší osoba, kterou znám.
  • She could win any marathon hands down.
   Mohla by lehce vyhrát každý maraton.
  • I’m certain he’ll win the contest hands down.
   Jsem si jistý, že on tu soutěž hravě vyhraje.
  • well-known for something
   známý čím
  • by the way
   mimochodem
  • vacation
   dovolená (myšleno pobyt někde za účelem odpočinku či poznávání)
  • island
   ostrov
  • quite tired
   docela unavený
  • let somebody know
   dát někomu vědět
  • Let me know if you need anything.
   Dejte mi vědět, kdybyste cokoli potřebovali.
  • have dinner
   dát si večeři, navečeřet se
  • go to bed
   jít do postele, jít spát
  • I had dinner and went to bed.
   Dal jsem si večeři a šel spát.
  • fresh
   čerstvý, svěží
  • show
   ukázat
  • let's go
   pojďme
  • Let’s go, I’ll show you.
   Pojďme, ukážu vám to.
  • properly
   pořádně, správně, vhodně
  • He’s too busy to do his job properly.
   On je příliš zaneprázdněný na to, aby dělal svou práci pořádně.
  • total lunar eclipse
   úplné zatmění měsíce
  • over there
   tamhle, tam
  • beach
   pláž
  • one of the most popular beaches
   jedna z nejoblíbenějších pláží
  • What is this beach called?
   Jak se tahle pláž jmenuje?
  • white sand
   bílý písek
  • This beach is well-known for its white sand.
   Tahle pláž je známá svým bílým pískem.
  • go swimming
   jít plavat, jít si zaplavat
  • hot
   vedro, horko
  • climb the stairs
   stoupat do schodů, lézt do schodů
  • ancient
   starověký, starodávný, antický
  • theatre
   divadlo
  • upon a hill
   na kopci
  • capital (city)
   hlavní město
  • the same
   stejný, ten samý
  • island itself
   ostrov sám
  • the view of the capital from above the hill
   výhled na hlavní město z vrcholu kopce
  • green area
   zelená plocha
  • market
   trh
  • ferry (boat)
   trajekt
  • during siesta
   během siesty
  • I’m looking forward to this trip.
   Těším se na ten výlet.
  • Are you looking forward to flying to Greece?
   Těšíš se, až poletíš do Řecka?
  • rent jeeps
   pronajmout si jeepy
  • explore the area
   prozkoumat oblast
  • climb the highest mountain
   vystoupat na nejvyšší horu
  • top
   vrchol
  • here we are
   jsme tu, tak tady nás máte
  • little village
   vesnička
  • favourite
   oblíbený
  • show somebody around
   provést někoho, udělat někomu prohlídku
  • He showed us around the island.
   On nás provedl po ostrově.
  • bus timetable
   autobusový jízdní řád
  • professional
   profesionální
  • confusing
   matoucí, nejasný, zmatený
  • it's said that
   říká se, že
  • stand stood stood
   stát (myšleno někde, na nohou) (nepravidelné sloveso)
  • in the middle of
   uprostřed čeho
  • circle
   kruh
  • We stood in the middle of the circle.
   Stáli jsme uprostřed kruhu.
  • face
   směřovat, být otočený k něčemu, stát čelem k
  • You should face your problems.
   Měl by ses ke svým problémům postavit čelem.
  • zodiac sign
   znamení zvěrokruhu
  • make a wish
   přát si něco
  • come true
   splnit se, vyplnit se, doopravdy se stát
  • If you make a wish, it will come true.
   Pokud si budeš něco přát, splní se ti to.
  • leave left left
   odjet, odejít, opustit (nepravidelné sloveso)
  • We’re leaving.
   Odjíždíme. Odcházíme.
  • He’s already left.
   On už odešel / odjel.
  • impolite
   nezdvořilý
  • I’ve never met such an impolite person!
   Nikdy jsem nepotkal takového nezdvořáka!
  • impossible
   nemožný
  • improbable
   nepravděpodobný
  • It’s improbable they’ll agree.
   Je nepravděpodobné, že budou souhlasit.
  • improper
   nesprávný, nepatřičný, nedůkladný, nevhodný
  • impatient
   netrpělivý
  • impersonal
   neosobní, objektivní
  • Hospitals always seem so impersonal.
   Nemocnice vždycky působí tak neosobně.
  • imperfect
   nedokonalý
  • impure
   nečistý, znečištěný
  • impractical
   nepraktický
  • impassable
   neprůjezdný, nesjízdný, neprůchozí
  • The road is impassable until spring.
   Silnice je do jara neprůjezdná.
  • immature
   nevyspělý, dětinský, nedospělý, nevyzrálý
  • immodest
   neskromný
  • immoral
   nemorální
  • immortal
   nesmrtelný
  • Not all gods are immortal.
   Ne všichni bohové jsou nesmrtelní.
  • immobile
   nehybný, nepojízdný
  • immaterial
   nehmotný
  • immeasurable
   nezměrný, nesmírný, nezměřitelný
  • immoderate
   přehnaný, nepřiměřený
  • He’s always got problems with immoderate drinking.
   On měl vždycky problémy s nepřiměřeným pitím.
  • unpredictable
   nepředvídatelný
  • unmoving
   nehybný, nedojemný
  • unmountable
   neupevnitelný, není možné připevnit
  • imbalanced
   nevyvážený
  • Your diet is very imbalanced.
   Vaše strava je velmi nevyvážená.
  • silent
   tichý
  • Silent Night
   Tichá noc (název koledy)
  • Christmas tree
   vánoční stromek
  • green forest
   zelený les
  • come away
   odejít
  • Come away from that man!
   Běž pryč od toho muže!
  • comfort somebody
   utěšit koho, poskytnout útěchu komu
  • Your friends will always comfort you when you’re sad.
   Tví přátelé tě vždy utěší, když jsi smutný.
  • smell sweetly
   sladce vonět
  • cool bark
   studená kůra, chladná kůra
  • The bark smells so sweetly.
   Ta kůra tak sladce voní.
  • kiss
   políbit, polibek
  • hug
   obejmout, objetí
  • safe
   bezpečí, bezpečný
  • You’re safe.
   Jsi v bezpečí.
  • tight
   pevně, pevný
  • He hugged me tight and kissed me.
   On mě pevně objal a políbil.
  • to be afraid
   bát se, mít strach
  • Don’t be afraid.
   Neměj strach. Neboj se.
  • I’m afraid of spiders.
   Bojím se pavouků.
  • spangles
   flitry, třpytivé ozdoby, třpytivé dekorace
  • dark box
   temná krabice, tmavá bedna
  • dream of
   snít o něčem
  • be taken out
   být vyndán, vytažen odněkud
  • be allowed to shine
   smět, mít dovoleno, umožněno zářit, svítit, lesknout se
  • ball
   (vánoční) koule, míč, kulička, míček, balon
  • chain
   (vánoční) řetěz
  • fluffy
   chlupatý, hebký, heboučký na dotek, načechraný
  • thread
   nit, vlákno, pruh, proužek
  • put up
   zvednout (frázové sloveso)
  • We put our hands up and started dancing.
   Zvedli jsme ruce a začali tančit.
  • little arms
   ručky, drobné paže
  • She held her child tight.
   Pevně držela své dítě v náručí.
  • finger
   prst na ruce
  • ring
   prsten
  • single place
   jediné místo
  • There isn’t a single place in Paris I wouldn’t love.
   V Paříži není jediné místo, které bych nemiloval.
  • quite dressed
   úplně oblečený, docela oblečený
  • stand in the window
   stát v okně
  • stare
   zírat
  • Don’t stare, it’s rude.
   Nezírej, je to neslušné.
  • to be proud
   být pyšný, hrdý na
  • Her parents are proud of her.
   Její rodiče jsou na ni pyšní.
  • take hands
   vzít se za ruce, držet se za ruce
  • look up at something
   dívat se nahoru na něco, hledět na něco
  • They took hands and looked up at the Christmas tree.
   Vzali se za ruce a zadívali se na vánoční strom.
  • I'm dreaming of becoming an actor.
   Sním o tom, že se stanu hercem.
  • Come over for lunch tomorrow.
   Stavte se zítra na oběd.
  • My friends came over to my place yesterday.
   Včera se za mnou stavili mí přátelé.
  • We’re throwing a party on Friday. Would you like to come over?
   V pátek pořádáme party. Chtěli byste přijít?
  • My colleagues came over after work on Monday.
   Mí kolegové se v pondělí po práci stavili na návštěvu.
  • popular
   oblíbený (u mnoha lidí, populární)
  • This song is very popular in Scotland.
   Tahle píseň je ve Skotsku velmi oblíbená.
  • What is the most popular sport in your country?
   Jaký sport je v tvé zemi nejoblíbenější?
  • popular with
   oblíbený u koho
  • The resort is popular with tourists.
   To letovisko je u turistů oblíbené.
  • The teacher was very popular with students.
   Ten učitel byl u studentů velmi oblíbený.
  • favourite
   oblíbený (něčí osobní preference), oblíbenec, oblíbená věc, favorit
  • His favourite colour is definitely blue.
   Jeho oblíbenou barvou je rozhodně modrá.
  • Tell me more about your favourite film.
   Řekni mi o svém oblíbeném filmu víc.
  • Tom is the teacher’s favourite.
   Tom je učitelčin oblíbenec.
  • These biscuits are my favourites.
   Tyhle sušenky jsou mé oblíbené.
  • charming
   okouzlující, půvabný
  • waterfall
   vodopád
  • There are five of us here.
   Je nás tu pět.
  • head off to
   vyrazit kam, vydat se kam (frázové sloveso)
  • You should head off to school.
   Měli byste vyrazit do školy.
  • at the end of summer
   na konci léta
  • Croatia
   Chorvatsko
  • Croatian
   chorvatský, Chorvat(ka), chorvatšina
  • We spent too much time online yesterday.
   Včera jsem strávili příliš mnoho času online.
  • a little but lovely town
   malé, ale pěkné město
  • to be included in
   být zahrnutý, začleněný do
  • Drinks are included in the price.
   Pití je zahrnuté v ceně.
  • list
   seznam
  • Can you send me the list of ingredients?
   Můžeš mi poslat seznam ingrediencí?
  • world heritage
   světové dědictví
  • site
   místo, kde stojí nějaká budova nebo se něco stalo, dějiště
  • Trogir became a world heritage site in 1997.
   Trogir se v roce 1997 stal památkou světového dědictví.
  • have a lot of fun
   užít si hodně legrace, dobře se bavit
  • do some sightseeing
   něco si pocestovat, vydat se poznávat
  • What about doing some sightseeing tomorrow?
   Co takhle zítra vyrazit za památkami?
  • drive drove driven
   řídit auto, jet autem, zajet autem (nepravidelné sloveso)
  • nearby
   nedaleký
  • He drove to the nearby supermarket.
   Zajel autem do nedalekého supermarketu.
  • the second biggest city
   druhé největší město
  • Bosnia and Herzegovina
   Bosna a Hercegovina
  • on somebody’s way back to
   na něčí cestě zpět do
  • I met my parents on my way back to work.
   Na cestě zpět do práce jsem potkal své rodiče.
  • stop by
   zastavit se u koho, krátce se stavit u koho (frázové sloveso)
  • Stop by on your way back.
   Zastavte se, až pojedete zpátky.
  • time has come to do something
   nadešel ten správný čas něco udělat
  • Time has come to return home.
   Nadešel čas vrátit se domů.
  • have a soft spot for
   mít něco / někoho ve velké oblibě, mít pro něco / někoho slabost
  • I have a soft spot for chocolate.
   Mám slabost pro čokoládu.
  • She has a soft spot for her teacher.
   Ona má svou učitelku ve velké oblibě.
  • No wonder all women I asked had a soft spot for George Clooney.
   Není divu, že všechny ženy, kterých jsem se zeptal, měly ve velké oblibě George Clooneyho.
  • He‘s always had a soft spot for action films.
   On měl vždycky slabost pro akční filmy.
  • She’s a very sympathetic listener. I can tell her anything.
   Ona je velmi účastná posluchačka. Můžu jí říct cokoli.
  • The kiss was just a sympathetic gesture.
   Ten polibek byl jen soucitným gestem.
  • You should be more sympathetic towards other people.
   Měl bys být soucitnější k druhým lidem.
  • He’s nice, don’t you think?
   Je sympatický, nemyslíš? Je milý, nemyslíš?
  • Your parents are such pleasant people.
   Tví rodiče jsou mi sympatičtí. Tví rodiče jsou tak příjemní lidé.
  • Our former boss wasn’t a very likeable person.
   Náš bývalý šéf nebyl moc sympatický / milý člověk.
  • Your colleague seems kind.
   Tvůj koleda vypadá laskavě / sympaticky.
  • We quite like him.
   Je nám docela sympaticky. Máme ho docela v oblibě.
  • I'm not sure I like her husband.
   Nejsem si jistý, jestli je mi její manžel sympatický / jestli se mi její manžel líbí.
  • I have a soft spot for my neighbour.
   Svou sousedku mám ve velké oblibě (je mi velmi sympatická).
  • get along
   vycházet s kým, rozumět si s kým (frázové sloveso)
  • I don't really get along with my mother-in-law.
   Se svou tchýní moc dobře nevycházím.
  • Why don't you get along?
   Proč spolu nevycházíte?
  • He's never got along with his father.
   On si se svým otcem nikdy nerozuměl.
  • I hope we'll get along.
   Doufám, že si budeme rozumět.
  • Unfortunately, our team lost again yesterday.
   Náš tým včera bohužel zase prohrál.
  • I don't want to lose it.
   Nechci to ztratit. Nechci o to přijít.
  • We always get lost in London.
   V Londýně se vždycky ztratíme.
  • loose
   volný, uvolněný ve smyslu nepřipevněný k něčemu, rozpuštěný, neuvázaný, nedržící pohromadě; nebo také sloveso: vypustit, osvobodit, pustit na svobodu
  • My little sister has two loose teeth.
   Mé sestřičce se viklají dva zuby.
  • Let your hair hang loose.
   Nech si ty vlasy rozpuštěné.
  • You can't wear this loose T-shirt to the wedding!
   Na svatbu si přece nemůžeš vzít tohle volné tričko!
  • I prefer loose tea to tea bags.
   Dávám přednost sypanému čaji před sáčkovým čajem.
  • The screw has come loose again.
   Ten šroubek se zase povolil.
  • We loosed the birds.
   Pustili jsme ty ptáky na svobodu.
  • on the loose
   na svobodě
  • The murderer is still on the loose.
   Ten vrah je stále na svobodě.
  • set loose
   vypustit, osvobodit
  • break loose
   utrhnout se, uvolnit se, vyrvat se
  • be a loose cannon
   být jako neřízená střela
  • have a screw loose
   šplouchat na maják, strašit ve věži, nemít to v hlavě v pořádku
  • lose hair
   ztrácet vlasy, někomu padají vlasy
  • loose hair
   rozpuštěné vlasy
  • unreal
   neskutečný, nereálný
  • unreliable
   nespolehlivý
  • irregular
   nepravidelný
  • irregular verbs
   nepravidelná slovesa
  • irregularly
   nepravidelně
  • He wasn’t able to pass the exam because he only attended the classes irregularly.
   Nebyl schopný tu zkoušku složit, protože na hodiny chodil jen nepravidelně.
  • irregularity
   nepravidelnost, nesouměrnost
  • irresistible
   neodolatelný
  • That chocolate cake looks absolutely irresistible.
   Tamten čokoládový koláč vypadá naprosto neodolatelně.
  • irreplaceable
   nenahraditelný
  • irrational
   iracionální, nezaložený na rozumu, nerozumný
  • I know it’s totally irrational but I’m so scared of spiders!
   Já vím, že je to naprosto iracionální, ale mám hrozný strach z pavouků!
  • irrationality
   iracionalita, nerozumnost
  • irrationally
   iracionálně
  • irrelevant
   irelevantní, nepodstatný, nesouvisející s
  • I’m afraid your information is completely irrelevant.
   Obávám se, že tvá informace je naprosto nepodstatná.
  • irreligious
   ateista, lhostejný k náboženství
  • irrepairable
   nenapravitelný, nelze opravit, nelze napravit
  • irresolute
   nerozhodný, váhavý
  • He gave me only an irresolute answer.
   Dal mi jen váhavou odpověď.
  • irresponsible
   nezodpovědný
  • irresponsibility
   nezodpovědnost
  • irremovable
   nelze odepnout, sundat
  • unrelated
   nesouvisející, netýkající se čeho, bez příbuzenského vztahu ke komu
  • unreadable
   nedá se číst, nečitelný
  • unrecognisable
   k nepoznání, nelze rozpoznat
  • unrealistic
   nerealistický, nereálný
  • unreasonable
   nerozumný, absurdní, nesmyslný
  • unripe
   nezralý, nedozrálý, zelený (o ovoci...)
  • disrespect
   neúcta, nevážit si, nemít žádnou úctu k
  • She was unrecognisable with her new haircut.
   Ona byla s novým účesem k nepoznání.
  • His answer was completely unrelated to my question.
   Jeho odpověď s mou otázkou vůbec nesouvisela.
  • unripe tomatoes
   nezralá rajčata
  • over the top
   přitažený za vlasy, přehnaný
  • Everything about the film was over the top.
   Všechno na tom filmu bylo přitažené za vlasy.
  • over-the-top film
   přehnaný film, film přitažený za vlasy
  • He was very angry and went a bit over the top.
   Byl opravdu naštvaný a trochu to přehnal.
  • The show was ruined by the over-the-top jokes.
   Tu show zničily přehnané vtipy.
  • go over the top
   přehnat to, přepísknout to
  • monastery
   klášter
  • journey by train
   cesta vlakem
  • and here we are
   a jsme tu
  • Well, at least you know something about it.
   No, aspoň o tom něco víš.
  • wanderlust
   touha po cestování, toulavá povaha
  • to be founded
   být založen
  • The monastery was founded in 1181.
   Klášter byl založen v roce 1181.
  • approximately 200 years later
   přibližně o 200 let později
  • to be reconstructed into
   být přestavěn, přebudován, zrekonstruován do
  • gothic style
   gotický styl
  • Approximately 200 years later, the monastery was reconstructed into the gothic style.
   Přibližně o dvě stě let později byl klášter přestavěn v gotickém stylu.
  • see clearly
   zřetelně vidět
  • You can see it clearly from here.
   Odtud to můžeš zřetelně vidět.
  • to be burned down
   být vypálený, vyhořet, lehnout popelem
  • The monastery has been burned down several times.
   Klášter byl několikrát vypálen.
  • during the Hussite wars
   během husitských válek
  • since then
   od té doby
  • We haven’t seen him since then.
   Od té doby jsme ho neviděli.
  • the efforts of restoration
   snahy o obnovení, navrácení do původního stavu
  • maybe that’s why
   možná proto
  • Maybe that’s why he doesn’t want to travel with us.
   Možná proto s námi nechce cestovat.
  • simply
   jednoduše, zkrátka
  • to be enough
   stačit
  • It simply isn’t enough.
   To zkrátka nestačí.
  • The place is magical, although describing it to you simply isn’t enough.
   To místo je kouzelné, ačkoli to, že vám ho popíšu, jednoduše nestačí.
  • a ninety-minute journey
   devadesátiminutová cesta
  • a forty-minute walk
   čtyřicetiminutová procházka
  • a one-day trip
   jednodenní výlet
  • a three-hundred-page book
   třísetstránková kniha
  • a five-year-old child
   pětileté dítě
  • there’s no doubt
   není pochyb o tom, že...
  • There’s no doubt you can do it.
   Není pochyb o tom, že to zvládneš.
  • Who does your daughter take after?
   Po kom je tvá dcera?
  • There’s no doubt she takes after her mother.
   Není pochyb o tom, že ona je po své matce.
  • as far as something is concerned
   co se týče čeho, koho
  • as far as we’re concerned
   co se nás týče
  • as far as his new job is concerned
   co se týče jeho nové práce
  • as far as we were concerned
   co se týkalo nás
  • as far as the flight was concerned
   co se týkalo toho letu
  • to be in ruins
   být v troskách
  • Her marriage is in ruins.
   Její manželství je v troskách.
  • come to fruition
   uskutečnit se, splnit se, dojít naplnění
  • It’s a pity his idea never came to fruition.
   Je škoda, že jeho nápad nikdy nedošel naplnění.
  • There’s something mysterious about the place.
   Na tom místě je něco tajemného.
  • There’s something odd about our new boss.
   Na našem novém šéfovi je něco divného.
  • There’s something calming about your voice.
   Na tvém hlase je něco uklidňujícího.
  • The castle is definitely worth visiting.
   Ten hrad rozhodně stojí za návštěvu.
  • The film wasn’t worth watching.
   Nestálo za to se na ten film podívat.
  • See for yourself.
   Posuď sám. Přesvědč se sám.
  • See for yourselves.
   Posuďte sami. Přesvědčte se sami.
  • I want to sleep.
   Chci spát.
  • I won't sleep.
   Nebudu spát.
  • She wants to help.
   Ona chce pomoci.
  • She won't help.
   Ona nepomůže.
  • want
   chtít (plnovýznamové sloveso)
  • won't
   pomocné a modální sloveso, které vytváří zápor u budoucího času prostého, zkrácený tvar
  • We want to eat.
   Chceme se najíst.
  • We won't eat.
   Nebudeme jíst.
  • at least
   aspoň, alespoň
  • All right, let’s go.
   Tak jo, pojďme.
  • hike
   túra, pěší výlet, chodit na túry
  • Would you like to go hiking with us?
   Chtěl bys s námi jít na túru?
  • fail to do something
   neuspět v něčem, selhat, nedokázat něco
  • attempt to do something
   pokusit se něco udělat, pokus
  • We attempted to fix it but failed.
   Pokusili jsme se to spravit, ale neuspěli jsme.
  • My attempts to persuade him failed.
   Mé pokusy ho přesvědčit sehlaly.
  • summit
   vrchol (hory), vystoupat, vylézt na vrchol (hory)
  • We’ll attempt to summit today.
   Dnes se pokusíme dostáhnout vrcholu hory.
  • We couldn’t go hiking because of the rain.
   Nemohli jsme jít na túru kvůli dešti.
  • trainers
   tenisky
  • reach
   dosáhnout nějakého bodu, dorazit někam, dostat se někam
  • A mountain’s summit is the highest point you can reach.
   Vrchol hory je nejvyšší bod, kterého můžeš dosáhnout.
  • We reached London late at night.
   Do Londýna jsme dorazili pozdě v noci.
  • It’ll take us at least five hours to summit.
   Vylézt na vrchol nám zabere aspoň pět hodin.
  • pretty close
   pěkně blízko, dost blízko, docela blízko (hovorově)
  • The lightning struck pretty close, it was scary!
   Ten blesk udeřil pěkně blízko, bylo to děsivé!
  • intend to do something
   mít v úmyslu něco udělat
  • I intend to stay at a hotel for at least two nights.
   Mám v úmyslu přespat aspoň dvě noci v hotelu.
  • That’s not what we intended to say.
   To jsme neměli v úmyslu říct.
  • strenuous
   namáhavý, těžký, vysilující
  • previous strenuous hiking day
   předchozí namáhavý den, kdy jsme šli na túru
  • head off to somewhere
   vyrazit kam, vydat se kam
  • I’m heading off to work.
   Právě vyrážím do práce.
  • it was a lot of fun
   byla to vážně zábava
  • a bit of adventure
   troška toho dobrodružství
  • This time, we intend to speak English as much as possible.
   Tentokrát máme v úmyslu mluvit anglicky, co nejvíc to půjde.
  • manage to do something
   podařit se, zvládnout něco udělat
  • We managed to reach the summit yesterday.
   Včera se nám podařilo dosáhnout vrcholu hory.
  • I have no idea how you manage to stay so fit.
   Netuším, jak zvládáš udržet se v tak dobré kondici.
  • Yay!
   Jupí! Hurá!
  • a symbol of the national pride
   symbol národní hrdosti
  • indeed
   vskutku, opravdu, skutečně (přitakání)
  • She’s so good at languages. She is indeed.
   Ona je v jazycích tak dobrá. To vskutku ano.
  • to be proud of
   být hrdý, pyšný na
  • There’s indeed something to be proud of.
   Je skutečně na co být hrdý.
  • here I come
   už jdu, jsem na cestě, za chvíli mě tam máte
  • here I am
   tak jsem tu, tak jsem dorazil, tady mě máte
  • here I go again
   a už jsem zase v tom, no to snad ne (udělal jsem něco, co vím, že bych dělat neměl, ale stejně to vždycky udělám)
  • We’ll miss the bus. It’s about to leave!
   My ten autobus zmeškáme. Každou chvílí má odjet!
  • We’re about to go hiking.
   Právě se chystáme jít na túru.
  • I was just about to call you.
   Právě jsem se ti chystal zavolat.
  • They were about to give up but luckily, they didn’t.
   Oni to už už chtěli vzdát, ale naštěstí to neudělali.
  • if you like
   pokud chcete, pokud chceš
  • You can borrow my car if you like.
   Můžeš si půjčit moje auto, jestli chceš.
  • I’ll pick you up if you like.
   Vyzvednu vás, jestli chcete.
  • to be fit for something
   být vhodný na něco, způsobilý k čemu
  • These trainers weren’t fit for hiking in the snow.
   Tyhle tenisky se nehodily na pěší túry do sněhu.
  • He isn’t fit for the job.
   On se na tu práci nehodí (není způsobilý).
  • recharge one’s batteries
   načerpat novou energii, dobít baterky
  • I’m exhausted, I need to recharge my batteries.
   Jsem vyčerpaný, potřebuju načerpat novou energii.
  • no wonder
   není divu
  • No wonder you can’t sleep here. It’s so noisy!
   Není divu, že tu nemůžeš spát. Je to tu tak hlučné!
  • to be considered something
   považovat se za..., považuje se za...
  • It’s considered impossible.
   Považuje se to za nemožné.
  • He’s considered one of the best writers of his generation.
   On je považován za jednoho z nejlepších spisovatelů své generace.
  • point something out to somebody
   upozornit koho na co (frázové sloveso)
  • point out that
   poukázat, upozornit na to, že... (frázové sloveso)
  • He pointed out how expensive it is.
   Poukázal na to, jak je to drahé.
  • I'd like to point out that we can't launch the project this week.
   Rád bych poukázal na to, že ten projekt nemůžeme spustit tento týden.
  • Thank you so much for pointing this information out to us.
   Moc děkujeme, že jsi nás na tyhle informace upozornil.
  • The runner pointed out the importance of stretching.
   Běžeč poukázal na důležitost protahování.
  • underground
   metro (britská angličtina)
  • subway
   metro (americká angličtina)
  • subway
   podchod, podjezd (britská angličtina)
  • pavement
   chodník (britská angličtina)
  • sidewalk
   chodník (americká angličtina)
  • chips
   hranolky (britská angličtina)
  • French fries
   hranolky (americká angličtina)
  • chemist's
   lékárna / drogérie (britská angličtina)
  • drugstore
   lékárna / drogérie (americká angličtina)
  • petrol
   benzin (britská angličtina)
  • gas
   benzin (americká angličtina)
  • petrol station
   benzinka (britská angličtina)
  • gas station
   benzinka (americká angličtina)
  • car park
   parkoviště (britská angličtina)
  • parking lot
   parkoviště (americká angličtina)
  • queue
   řada, fronta (britská angličtina)
  • line
   řada, fronta (americká angličtina)
  • taxi
   taxi (britská angličtina)
  • cab
   taxi (americká angličtina)
  • autumn
   podzim (britská angličtina)
  • fall
   podzim (americká angličtina)
  • trousers
   kalhoty (britská angličtina)
  • pants
   kalhoty (americká angličtina)
  • pants
   spodní prádlo (britská angličtina)
  • underpants
   spodní prádlo (americká angličtina)
  • the leaning tower
   šikmá věž (v Pise)
  • take a picture
   fotit, vyfotit, udělat snímek
  • He took a picture of us.
   On nás vyfotil.
  • secluded street
   zapadlá ulička, ulička v ústraní
  • ride rode ridden
   jet, jezdit na čem (nepravidelné sloveso)
  • Do you like riding a bicycle?
   Jezdíš rád na kole?
  • I haven’t ridden my bicycle for a very long time.
   Na kole jsem už nejel hodně dlouho.
  • famous
   slavný, proslulý
  • colourful seaside villages on the rocky Italian coastline
   pestrobarevné přímořské vesničky na skalnatém italském pobřeží
  • the smell of the sea and the street food
   vůně moře a pouličního jídla
  • breathtaking view
   dechberoucí výhled
  • everywhere you look
   kamkoli se podíváte
  • medieval town
   středověké město
  • full of cathedrals and churches
   plné katedrál a kostelů
  • art
   umění
  • statue
   socha
  • fountain
   fontána
  • bridge
   most
  • garden
   zahrada
  • crowded and pulsing all the time
   plný lidí a neustále pulzující, tepající
  • Tuscany
   Toskánsko
  • Tuscan
   toskánský
  • as I imagined it
   jak jsem si to představoval
  • The place isn’t as I imagined it.
   To místo není takové, jak jsem si ho představoval.
  • mysterious
   záhadný, tajemný
  • surrounded by
   obklopený kým, čím
  • He’s surrounded by people all the time.
   On je pořád obklopený lidmi.
  • the fresh green hilly Tuscan landscape
   svěže zelená kopcovitá toskánská krajina
  • the city of towers
   město věží
  • horse racing
   dostihy
  • in the main piazza
   na hlavním náměstí (piazza - náměstí v Itálii)
  • the greatest experience
   největší zážitek
  • countryside
   venkov, venkovská krajina, příroda (opak města)
  • field
   pole
  • vineyard
   vinice, vinohrad
  • the omnipresent sunshine
   všudypřítomné slunce, sluneční světlo
  • Pisa. It’s not only the leaning tower.
   Pisa. To není jen šikmá věž.
  • fool around
   blbnout, dělat blbinky (frázové sloveso)
  • Stop fooling around and help me.
   Přestaň blbnout a pomoz mi.
  • My best friend is the person I fool around with the most.
   Moje nejlepší kamarádka je tou osobou, se kterou nejvíc dělám blbinky.
  • I’ve just seen a nun riding a bicycle.
   Právě jsem viděl jeptišku jedoucí na kole.
  • People love fooling around when taking pictures.
   Lidi rádi dělají blbinky, když se fotí.
  • The best pizza is cheap pizza bought and eaten in a secluded street.
   Nejlepší pizza je ta levná pizza, koupená a snědená v nějaké zapadlé uličce.
  • There’s a tower with trees growing on the top of it in Lucca.
   V Lucce je věž se stromy rostoucími na jejím vrcholu.
  • a labyrinth-like city
   město připomínající labyrint, bludiště
  • have ladylike manners
   mít způsoby jako dáma
  • childlike wonder
   dětský úžas
  • a carrot-like vegetable
   zelenina připomínající mrkev
  • flu-like symptoms
   symptomy připomínající chřipku
  • take place
   konat se, uskutečnit se
  • Their wedding took place in July.
   Jejich svatba se konala v červenci.
  • The horse racing takes place in the main piazza every year.
   Každý rok se na hlavním náměstí konají dostihy. (Mluvíme o náměstí v Itálii.)
  • for me, personally
   pro mě osobně
  • For me, personally, this was the greatest experience.
   Tohle byl pro mě osobně ten největší zážitek.
  • For me, personally, that was the most boring film I’ve ever seen.
   Pro mě osobně to byl ten nejnudnější film, jaký jsem kdy viděl.
  • action
   čin, krok, počínání, jednání
  • We’re all responsible for our actions.
   My všichni jsme zodpovědní za své jednání.
  • Her prompt actions saved my life.
   Její pohotové jednání mi zachránilo život.
  • Your irresponsible actions might hurt somebody one day.
   Tvé nezodpovědné činy by mohly někomu jednoho dne ublížit.
  • Every single action counts.
   Každičký krok se počítá.
  • Don’t even try to justify your actions. What you did was horrible.
   Ani se nepokoušej ospravedlnit své jednání. To, co jsi udělal, bylo strašné.
  • legal action
   žaloba, právní kroky
  • take legal action
   podat žalobu
  • They're going to take legal action against the company.
   Oni se chystají podat žalobu na tu firmu.
  • military action
   vojenský zásah, vojenská akce
  • police action
   policejní akce
  • missing in action
   nezvěstný, pohřešovaný (během boje)
  • killed in action
   být zabit, zahynout (v boji)
  • The men were sent into action.
   Muži byli posláni bojovat, do akce, do války.
  • action genre
   akční žánr (filmy, knihy...)
  • action film
   akční film (mluvíme o žánru)
  • Action!
   Akce! (Takto režisér oznamuje štábu, že se začíná natáčet další scéna.)
  • event
   akce (ve smyslu událost, organizované setkání, společenská událost)
  • sporting event
   sportovní akce
  • historic event
   historická událost
  • charity event
   charitativní akce
  • fundraiser event
   benefiční akce (k získání peněz, například pro charitu)
  • social event
   společenská akce
  • cultural event
   kulturní akce
  • musical event
   hudební akce
  • I’ll never forget the Saturday party!
   Na tu sobotní akci (= párty) nikdy nezapomenu!
  • get-together
   akce (ve smyslu sraz s někým, slezina)
  • Our family get-together was unexpectedly fun.
   Naše rodinná akce (= sraz, slezina) byla nečekaně zábavná.
  • She really enjoyed the evening with her friends.
   Ona si tu akci s přáteli (= večer s přáteli) opravdu užila.
  • special offer
   cenová akce, speciální nabídka
  • be on special offer
   být v akci, být ve slevě
  • The wine is currently on special offer.
   To víno je momentálně ve slevě.
  • bargain
   výhodná koupě, výhodná cena
  • discount
   sleva
  • a 20% discount
   dvacetiprocentní sleva
  • sale
   výprodej
  • on sale
   ve výprodeji
  • rescue operation
   záchranná akce
  • search operation
   pátrací akce
  • and rightly so
   a právem, a zcela právem, a oprávněně, a z dobrého důvodu
  • The public is furious, and rightly so. The prime minister lied again.
   Veřejnost je rozzuřená, a zcela právem. Ministerský předseda opět lhal.
  • The film is absolutely amazing. It’s been awarded many times, and rightly so.
   Ten film je naprosto úžasný. Byl mnohokrát oceněný, a oprávněně.
  • Mozart is considered one of the greatest composers of all time, and rightly so.
   Mozart je považován za jednoho z největších skladatelů všech dob, a zcela právem.
  • Everyone praised the band after the concert. Rightly so. It was wonderful!
   Všichni skupinu po koncertě chválili. Právem. Bylo to skvělé!
  • Everybody blamed me for the mess. Rightly so, it was me who had spilled the sauce.
   Všichni mi dávali za vinu ten nepořádek. A měli k tomu dobrý důvod, to já jsem vylil tu omáčku.
  • since
   od té doby, co... , od
  • since 1999
   od roku 1999
  • We’ve been friends since we were six.
   Jsme kamarádi od té doby, co nám bylo šest.
  • She’s been on a diet since May.
   Od května drží (ona) dietu.
  • a few years ago
   před pár lety
  • even today
   dokonce i teď, dokonce i dnes
  • Even today I can’t talk to him.
   Dokonce ani dnes s ním nedokážu mluvit.
  • luckily for me
   naštěstí pro mě
  • let me do something
   dovolte mi, abych..., nechte mě, abych...
  • Let me tell you more about it.
   Nechte mě / Dovolte mi, abych vám o tom řekla víc. Řeknu vám teď o tom víc.
  • Let me take those bags for you.
   Ukažte, vezmu vám ty tašky.
  • summer vacation
   letní dovolená
  • What I immediately loved about Greece was the cuisine.
   Na Řecku jsem si hned zamilovala kuchyni.
  • the fact that...
   ten fakt, ta skutečnost, že...
  • meet met met
   potkat, seznámit se, setkat se (nepravidelné sloveso)
  • seem (to somebody)
   zdát se, připadat (komu)
  • It seems unfair to me.
   Připadá mi to nespravedlivé.
  • These people seem friendly.
   Ti lidé se zdají přátelští.
  • unusually friendly and easygoing people
   nezvykle přátelští a pohodoví lidé
  • many of them
   mnoho z nich
  • She knows a lot of people, many of them are foreigners.
   Ona zná hodně lidí, mnoho z nich jsou cizinci.
  • both locals and tourists
   jak místní, tak turisté
  • Both locals and tourists were happy to help.
   Jak místní, tak turisté rádi pomohli.
  • quick chat
   rychlý pokec, rozhovor
  • have a chat
   popovídat si, pokecat si
  • Let’s have a chat. Are you free tonight?
   Pojďme si pokecat. Máš večer volno?
  • anywhere I went
   kamkoli jsem šla
  • Anywhere I went, people were smiling at me.
   Kamkoli jsme šel, lidé se na mě usmívali.
  • opportunities for adventure
   příležitosti zažít něco dobrodružného
  • go for a bicycle trip
   jet na cyklistický výlet
  • We went for a bicycle trip last week.
   Minulý týden jsme jeli na výlet na kole.
  • tunnel
   tunel
  • one of the greatest engineering achievements of antiquity
   jeden z nejvýznamějších stavebních úspěchů antiky
  • wade through
   brodit se
  • I waded through the river.
   Brodil jsem se řekou.
  • along the coast
   podél pobřeží
  • We sailed a boat along the coast.
   Plavili jsme se na lodi podél pobřeží.
  • yep
   jo (hovorově)
  • come back
   vrátit se
  • beloved
   milovaný, drahý
  • I’m looking forward to coming back to my beloved Greece.
   Už se těším, až se do svého milovaného Řecka vrátím.
  • fall in love with
   zamilovat se do
  • You’ll fall in love with flying, you’ll see!
   Létání si zamiluješ, uvidíš!
  • I think she’s fallen in love with him.
   Myslím, že se do něj zamilovala.
  • be in love with
   být zamilovaný do
  • I’m in love with Greece.
   Jsem zamilovaná do Řecka. Miluju Řecko.
  • He’s been in love with her since the moment he first saw her.
   On je do ní zamilovaný už od okamžiku, kdy ji poprvé spatřil.
  • set foot on / in somewhere
   vkročit kam
  • The moment I set foot in that house, everything changed.
   V okamžiku, kdy jsem do toho domu vkročil, se všechno změnilo.
  • We’ll never set foot in that place again!
   Na to místo už nikdy nevkročíme!
  • can’t get enough of something
   nemoci se něčeho nabažit
  • My daughter can’t get enough of chocolate.
   Moje dcera se nemůže nabažit čokolády.
  • Madonna’s fans can’t get enough of her.
   Fanoušci Madonny se jí nemůžou nabažit.
  • as ... as ...
   tak ... jako ... (způsob přirovnávání v angličtině)
  • as touristy as other Greek islands
   tak turistický jako ostatní řecké ostrovy
  • I wish chocolate was as healthy as carrots.
   Kéž by čokoláda byla stejně zdravá jako mrkve.
  • be happy to do something
   rád něco udělat ( = být víc než ochotný něco udělat)
  • They were happy to have a quick chat with us.
   Oni si s námi rádi poklábosili. (= Oni s námi velice ochotně poklábosili.)
  • She’ll be happy to help.
   Ona ráda pomůže. (= Ona je velice ochotná pomoci.)
  • We’re always happy to cook for our friends.
   Pro své kamarády vždycky rádi vaříme. (= Kamarádům jsme velice ochotní uvařit.)
  • come across
   narazit na něco, někoho (frázové sloveso)
  • I’ve never come across such an impolite person.
   Ještě nikdy jsem nenarazil na tak nezdvořilého člověka.
  • Unfortunately, we came across a few problems last week.
   Bohužel jsme minulý týden narazili na pár problémů.
  • She tries to remember all the English words she comes across.
   Ona se snaží si zapamatovat všechna anglická slova, na která narazí.
  • There’s so much to experience in Greece.
   V Řecku je toho tolik co zažít.
  • There’s so little to do here.
   Tady je toho tak málo, co se dá dělat.
  • There’s nothing to talk about.
   Není o čem mluvit.
  • I hope there’s something to eat in the house.
   Doufám, že v domě je co jíst.
  • no need to do something
   není třeba něco udělat
  • No need to apologize. It was my fault.
   Není třeba se omlouvat. Byla to má chyba.
  • No need to call her. I’ve talked to her.
   Není třeba jí volat. Už jsem s ní mluvil.
  • give away
   promarnit, zahodit, nevyužít něco (frázové sloveso)
  • You shouldn’t give away such an opportunity.
   Takovou příležitost bys neměl zahodit.
  • the very next day
   hned další den
  • in this very room
   přesně v tomhle pokoji
  • the very same day
   ten úplně stejný den
  • These were his very words.
   Takhle přesně to řekl.
  • save somebody from something
   zachránit, ochránit někoho před čím, uchránit se čeho
  • Next time, to save me from embarrassment, I won’t say anything.
   Příště, abych se uchránil před trapasem, neřeknu nic.
  • tears
   slzy
  • someone special
   někdo výjimečný
  • the one
   ten pravý, ta pravá
  • I haven’t met the one yet.
   Ještě jsem nepotkal tu pravou.
  • once bitten and twice shy
   kdo se jednou spálí, podruhé je opatrný
  • bite bit bitten
   kousnout, kousat, pokousat (nepravidelné sloveso)
  • The dog bit me!
   Ten pes mě kousnul!
  • shy
   plachý, nesmělý, stydlivý, bojácný
  • Don’t be shy.
   Nestyď se.
  • distance
   vzdálenost
  • the distance from Prague to Brno
   vzdálenost z Prahy do Brna
  • keep somebody's distance
   držet si odstup, držet se v povzdálí
  • There are people you should keep your distance from.
   Jsou lidé, od kterých by sis měl držet odstup.
  • catch somebody's eye
   upoutat něčí pozornost
  • Something caught my eye and I turned around.
   Něco upoutalo mou pozornost a otočil jsem se.
  • recognize somebody
   poznat koho, poznávat koho (ve smyslu: vím, kdo to je, už jsem se s ním setkal a poznávám ho)
  • Is that you? I almost didn’t recognize you!
   Jsi to ty? Skoro jsem tě nepoznal!
  • it's been a year
   už je to rok (například co jsme se viděli naposledy...)
  • It’s been a year since I talked to him.
   Už je rok, co jsem s ním mluvil.
  • wrap up
   zabalit (například dárky...)
  • I wrapped up all the Christmas presents yesterday.
   Včera jsem zabalil všechny vánoční dárky.
  • The book was wrapped up in paper.
   Kniha byla zabalená do papíru.
  • send sent sent
   poslat, zaslat, odeslat (nepravidelné sloveso)
  • note
   vzkaz, lístek se zprávou
  • He sent me a quick note to tell me he cancelled the meeting.
   Poslal mi rychlý vzkaz, aby mi sdělil, že tu schůzku zrušil.
  • mean meant meant something
   myslet něco vážně (nepravidelné sloveso)
  • Did you mean what you said yesterday?
   Myslel si vážně to, co jsi včera řekl?
  • I promise you I’ll do it and I mean it.
   Slibuji ti, že to udělám, a myslím to vážně.
  • fool
   blázen, hlupák, pošetilec
  • I’m such a fool.
   Jsem takový hlupák.
  • fool somebody
   oklamat, ošálit někoho
  • Don’t let her fool you again.
   Nedovol jí, aby tě znovu oklamala.
  • But if you kissed me now, I know you'd fool me again.
   Ale kdybys mě teď políbila, vím, že bys mě znovu ošálila. (podmínková věta druhého typu)
  • If I had a lot of money, I would buy a new car.
   Kdybych měl hodně peněz, koupil bych si nové auto. (podmínková věta druhého typu)
  • If you spoke English every day, you would improve your speaking skills faster.
   Kdybys mluvil anglicky každý den, zlepšil by sis svou dovednost mluvit rychleji. (podmínková věta druhého typu)
  • crowded room
   přecpaná, přeplněná místnost
  • crowded bus
   narvaný, přecpaný autobus
  • hide hid hidden from somebody
   skrývat se, schovávat se před kým (nepravidelné sloveso)
  • Quickly, we need to hide from those people!
   Rychle, musíme se před těmi lidmi schovat!
  • Why are you hiding under the table?
   Proč se schováváš pod stolem?
  • your soul of ice
   tvá ledová duše (=bezcitná)
  • rely on
   spoléhat se na
  • I thought I could rely on them but I was wrong.
   Myslel jsem, že se na ně můžu spolehnout, ale mýlil jsem se.
  • my God
   můj bože
  • My God, I thought you were someone to rely on.
   Můj bože, myslel jsem, že se na tebe dá spolehnout / že jsi někdo, na koho se dá spolehnout.
  • I guess they can speak English.
   Řekl bych, že oni umí anglicky. Asi umí anglicky. Myslím, že umí anglicky.
  • shoulder
   rameno
  • cry
   plakat, brečet
  • She couldn’t stop crying.
   Ona nemohla přestat plakat.
  • shoulder to cry on
   někdo, komu se můžete vyplakat na rameni, kdo vás vyslechne a poskytne podporu
  • I guess I was a shoulder to cry on.
   Hádám, že jsem byl jen někdo, komu ses mohla vyplakat na rameni.
  • I wish I had a shoulder to cry on.
   Kéž bych měl někoho, komu bych se mohl vyplakat na rameni.
  • under cover
   (pracující) v utajení, tajný (například agent)
  • tear tore torn somebody apart
   rozervat někomu srdce, zdrtit koho, ublížit někomu (nepravidelné sloveso a frázové sloveso)
  • This relationship is tearing her apart.
   Tenhle vztah ji ničí.
  • illogical
   nelogický
  • There are so many illogical spelling rules in English.
   Angličtina má mnoho nelogických pravidel pravopisu.
  • illogically
   nelogicky
  • illegal
   ilegální, nelegální, protizákonný
  • It’s illegal to sell alcohol to someone under 18 in the Czech Republic.
   V České republice je nelegální prodávat alkohol někomu, komu je méně než 18 let.
  • illegality
   nelegálnost, nezákonnost, protiprávnost něčeho
  • illegally
   nelegálně, nezákonně, protiprávně
  • illegible
   nečitelný
  • I have no idea what this note says. Susan’s handwriting is totally illegible!
   Netuším, co je na tomhle vzkazu napsáno. Susanino písmo je absolutně nečitelné!
  • illegibly
   nečitelně
  • illiteracy
   negramotnost
  • illiterate
   negramotný
  • According to the survey, about 15% of the world population is still illiterate.
   Podle průzkumu je zhruba 15% světové populace stále negramotné.
  • illegitimate
   nemanželský
  • In the Game of Thrones book series, Jon Snow was considered an illegitimate son of Ned Stark.
   V knižní sérii Hra o Trůny byl Jon Snow považován za nemanželského syna Neda Starka.
  • illiberal
   úzkoprsý, neliberální
  • unload
   vyložit něco, zbavit se nákladu
  • unlock
   odemknout, otevřít
  • He unlocked the door and entered.
   Odemknul dveře a vešel.
  • unloved
   nemilovaný
  • unlawful
   nezákonný (začíná na U)
  • dislike
   nemít rád, nemít v oblibě
  • Why do you dislike your teacher so much?
   Proč svého učitele tak nemáš rád?
  • unlearn
   odnaučit se, odvyknout si
  • It’s difficult to unlearn bad habits.
   Je těžké odnaučit se zlozvyky.
  • disloyal
   neloajální komu
  • unlimited
   neomezený, bez omezení
  • As the Internet users, we have unlimited access to information.
   Jako internetoví uživatelé máme neomezený přístup k informacím.
  • cooker
   sporák, vařič (britská angličtina)
  • stove
   sporák, vařič (americká angličtina)
  • crisps
   brambůrky, čipsy (britská angličtina)
  • potato chips
   brambůrky, čipsy (americká angličtina)
  • fish and chips
   smažená ryba s hranolkami (britské tradiční jídlo)
  • football
   fotbal (britská angličtina)
  • football
   americký fotbal (americká angličtina)
  • soccer
   fotbal (americká angličtina)
  • holiday
   dovolená (britská angličtina)
  • vacation
   dovolená (americká angličtina)
  • national holiday
   státní svátek
  • summer holiday
   letní prázdniny
  • How did you enjoy the holidays?
   Jak sis užil svátky?
  • jumper
   svetr, svetřík (britská angličtina)
  • sweater
   svetr, svetřík (americká angličtina)
  • lift
   výtah (britská angličtina)
  • elevator
   výtah (americká angličtina)
  • take a lift
   jet výtahem (britská angličtina)
  • take an elevator
   jet výtahem (americká angličtina)
  • give somebody a lift
   svézt někoho, hodit někoho někam autem
  • motorway
   dálnice (britská angličtina)
  • highway
   dálnice (americká angličtina)
  • note
   bankovka (britská angličtina)
  • bill
   bankovka (americká angličtina)
  • post
   pošta (britská angličtina)
  • mail
   pošta (americká angličtina)
  • postman
   pošťák (britská angličtina)
  • mailman
   pošťák (americká angličtina)
  • postbox
   poštovní schránka (britská angličtina)
  • mailbox
   poštovní schránka (americká angličtina)
  • post a letter
   poslat dopis (britská angličtina)
  • mail a letter
   poslat dopis (americká angličtina)
  • Can you give me a lift to work?
   Můžeš mě hodit do práce?
  • if
   jestli, kdyby (podmínková spojka)
  • when
   kdy, když, až (časová spojka)
  • I don’t know if they left.
   Nevím, jestli odešli.
  • I don’t know when they left.
   Nevím, kdy odešli.
  • I don’t know if he’ll call.
   Nevím, jestli on zavolá.
  • I don’t know when he’ll call.
   Nevím, kdy on zavolá.
  • When she was twelve, she loved Britney Spears.
   Když jí bylo dvanáct, zbožňovala Britney Spears.
  • When I arrived home, my wife was reading a book.
   Když jsem dorazil domů, moje žena si právě četla knihu.
  • We were very unhappy when we worked for that company.
   Byli jsme velmi nešťastní, když jsme pracovali pro tu firmu.
  • If he returns, tell him to call me.
   Jestli se vrátí, řekni mu, aby mi zavolal.
  • When he returns, tell him to call me.
   Až se vrátí, řekni mu, aby mi zavolal.
  • If I find out, I’ll tell you straight away.
   Jestli to zjistím, hned ti to řeknu.
  • When I find out, I’ll tell you straight away.
   Až to zjistím, hned ti to řeknu.
  • If you see him, give him the money.
   Jestli ho uvidíš, dej mu ty peníze.
  • When you see him, give him the money.
   Až ho uvidíš, dej mu ty peníze.
  • If it doesn’t rain, I go running every day.
   Když neprší, chodím každý den běhat. (nultý typ podmínkové věty)
  • If it doesn’t rain today, I’ll go running.
   Jestli dnes nebude pršet, půjdu běhat. (první typ podmínkové věty)
  • If it didn’t rain today, I would go running.
   Kdyby dnes nepršelo, šel bych běhat. (druhý typ podmínkové věty)
  • If it hadn’t rained today, I would have gone running.
   Kdyby dnes bývalo nepršelo, býval bych šel běhat. (třetí typ podmínkové věty)
  • make do
   vystačit, vystačit si, spokojit se
  • There’s not much food in the fridge but we’ll make do with what we have.
   V ledničce moc jídla není, ale vystačíme si s tím, co máme.
  • Don’t worry, they’ll make do.
   Nedělej si starosti, oni si nějak vystačí.
  • When we moved to our new flat last month, we didn’t have a bed so we made do with a mattress on the floor.
   Když jsme se před měsícem nastěhovali do nového bytu, neměli jsme postel, takže jsme se spokojili s matrací na podlaze.
  • I usually make do with a cup of coffee for breakfast.
   Obvykle si na snídani vystačím s šálkem kávy.
  • I still don’t understand how your family could make do with less than 9 000 CZK a month.
   Pořád nechápu, jak tvá rodina mohla vystačit s méně než 9 000 korunami měsíčně.
  • in the middle of something
   uprostřed něčeho
  • guess
   řekl bych, hádám, myslím, asi
  • It’s six o’clock already.
   Už je šest hodin.
  • She stopped talking in the middle of a sentence.
   Uprostřed věty přestala mluvit.
  • in the middle of a dream
   uprostřed snu
  • kiss
   líbat, políbit, polibek
  • kissin‘
   hovorová forma od „kissing“
  • stream
   potok, říčka
  • crystal blue
   průzračně modrá, křišťálově modrá
  • by something
   u něčeho, vedle něčeho
  • by a crystal blue Italian stream
   u průzračně modré italské říčky
  • They stood by the window.
   Stáli u okna.
  • He was kissing somebody in the middle of his dream.
   Uprostřed snu někoho líbal.
  • get paid
   dostat zaplaceno
  • If you want to get paid, you should be at work on time.
   Jestli chceš dostat zaplaceno, měl bys být v práci včas.
  • make someone’s bed
   ustlat si postel
  • Why can’t you make your bed in the morning?
   Proč si ráno nemůžeš ustlat postel?
  • Can I have another coffee?
   Mohu dostat ještě jednu kávu?
  • manic Monday
   bláznivé pondělí, šílené pondělí, zběsilé pondělí
  • It’s just another manic Monday.
   Je prostě další šílené pondělí.
  • I wish it was Sunday.
   Kéž by byla neděle. (přací věta)
  • I wish I could speak French.
   Kéž bych uměl francouzsky. (přací věta)
  • I wish he was nicer to us.
   Kéž by k nám byl on milejší. (přací věta)
  • I wish I didn’t have to get up so early.
   Kéž bych nemusel vstávat tak brzo. (přací věta)
  • fun day
   šťastný den, den, kdy se můžu bavit
  • my „I don’t have to run“ day
   den, kdy nemusím lítat, kdy se nemusím honit
  • I guess you're right.
   Asi máš pravdu.
  • catch caught caught
   chytit, stihnout, zastihnout (nepravidelné sloveso)
  • early train
   ranní vlak
  • I’m afraid I won’t catch the train.
   Obávám se, že ten vlak nechytím.
  • gotta
   hovorová verze od „have to“, muset něco udělat
  • I gotta go.
   Musím jít. (hovorově)
  • You gotta help me.
   Musíš mi pomoci. (hovorově)
  • by
   do (nějaké doby, ne později než)
  • by nine
   do devíti
  • We need to finish the project by Friday.
   Potřebujeme ten projekt dokončit do pátku.
  • If I don’t get to work by seven o’clock, my boss won’t like it.
   Jestli se do práce nedostanu do sedmi hodin, šéfovi se to nebude líbit.
  • And if I had an airplane, I still couldn’t make it on time.
   A i kdybych měl letadlo, stejně bych to nemohl stihnout. (podmínková věta druhého typu)
  • on time
   včas
  • make it on time
   stihnout dorazit někam včas
  • We won’t make it on time.
   Nestihneme tam dorazit včas.
  • It takes me so long to get dressed.
   Hrozně dlouho mi trvá, než se obleču.
  • It takes them thirty minutes to get to work.
   Zabere jim třicet minut, než se dostanou do práce.
  • wear wore worn
   nosit (oblečení), mít na sobě, vzít si na sebe (nepravidelné sloveso)
  • What are you wearing?
   Co to máš na sobě?
  • She usually wears T-shirts and jeans.
   Ona obvykle nosí trička a džíny.
  • I can’t figure out what I’m going to wear.
   Nemůžu vymyslet, co si vezmu na sebe.
  • gonna
   hovorová a zkrácená verze od „going to“
  • This isn’t gonna be easy.
   Tohle nebude snadné. (hovorově)
  • I’m gonna watch TV tonight.
   Večer se budu dívat na televizi. (hovorově)
  • blame something on
   svést něco na..., dávat něco ... za vinu
  • You’re late again and don’t blame it on the train.
   Zase jdeš pozdě a nesváděj to na vlak.
  • He’s blaming it on me.
   On to svádí na mě.
  • pick
   vybrat si
  • I don’t know which colour to pick.
   Nevím, jakou barvu si vybrat.
  • doesn’t it matter that...
   copak nesejde na tom, že...?
  • Doesn’t it matter that I’m trying?
   Copak nesejde na tom, že se snažím?
  • feed fed fed
   živit, sytit, krmit (nepravidelné sloveso)
  • I have a family to feed.
   Mám rodinu, kterou musím živit.
  • both of us
   oba, my oba
  • I’m glad both of us enjoyed the trip.
   Jsem rád, že jsme si ten výlet oba užili.
  • employment
   zaměstnání, zaměstnanost
  • Employment’s down.
   Práce moc není. Zaměstnanost klesá.
  • bedroom voice
   hlas, který používá v ložnici
  • c’mon
   hovorová a zkrácená verze od „come on“ – no tak, tak pojď
  • make noise
   dělat rámus, dělat hluk
  • C’mon, stop making noise!
   No tak, přestaň dělat rámus!
  • Let’s make some noise.
   Ať je nás slyšet.
  • look up
   1. vyhledat nějakou informaci někde; 2. vyhledat někoho, když se zrovna nacházíte v místě bydliště toho člověka; 3. obracet se k lepšímu, zlepšovat se (frázové sloveso)
  • Things are really looking up.
   Vše se vážně začíná obracet k lepšímu.
  • My chances of getting my dream job are finally looking up.
   Mé šance na získání mé vysněné práce se konečně začínají zlepšovat.
  • Look me up the next time you’re in Bratislava.
   Zastav se za mnou, až příště budeš v Bratislavě.
  • When we were in Barcelona, we looked up a few old friends.
   Když jsme byli v Barceloně, vyhledali jsme pár starých přátel.
  • Every time I come across an unknown English word, I look it up in a dictionary.
   Pokaždé, když narazím na nějaké neznámé anglické slovíčko, si ho vyhledám ve slovníku.
  • Can you look up the opening times on the website?
   Můžeš na té webové stránce dohledat otevírací dobu?
  • ASAP
   co nejdřív (zkratka as soon as possible)
  • When do you need it? ASAP.
   Kdy to potřebuješ? Co nejdřív. (zkratka)
  • This mess must be sorted out asap!
   Tenhle průšvih se musí co nejdřív vyřešit! (zkratka)
  • ATM
   právě teď, zrovna, teď (zkratka at the moment)
  • ATM
   bankomat (zkratka automated teller machine)
  • Some banks charge their customers for using other banks‘ ATMs.
   Některé banky účtují poplatky svým zákazníkům za to, že využívají bankomaty jiných bank. (zkratka)
  • Is there an ATM near here?
   Je tu někde blízko automat? (zkratka)
  • I’m busy atm.
   Právě teď nemám čas. (zkratka)
  • Sorry, can’t talk. Studying for a test ATM.
   Promiň, teď nemůžu. Učím se na test. (zkratka)
  • RIP
   odpočívej v pokoji, sbohem ( zkratka rest in peace)
  • RIP Kurt Cobain.
   Odpočívej v pokoji, Kurte Cobaine. (zkratka)
  • I’ve just dropped my phone from the balcony. RIP my phone.
   Právě mi spadl mobil z balkonu. Sbohem, mobile. (zkratka)
  • LOL
   smát se, něco vás pobavilo (zkratka laugh / laughing out loud)
  • I fell asleep on a train today and woke up in the middle of nowhere two hours later. LOL!
   Dneska jsem usnul ve vlaku a probudil se o dvě hodiny později někde v pustině. Haha! (zkratka)
  • AKA
   také známý jako, alias, neboli (zkratka also known as)
  • See that man over there? That’s my boss aka „Mr. Boring“.
   Vidíš toho chlapa támhle? To je můj šéf, alias „pan Nudný“. (zkratka)
  • Voldemort, a.k.a „he-who-must-not-be-named“ is one of the most evil villains of all time.
   Voldemort neboli „ten, jehož jméno nesmíme vyslovit“ je jeden z nejhorších záporáků všech dob. (zkratka)
  • FYI
   pro vaši informaci, jen abys věděl (zkratka for your information)
  • FYI, I felt really sick yesterday. Thanks for asking.
   Jen abys věděl, včera mi bylo fakt špatně. Dík za optání. (zkratka, ironicky)
  • Most people will think you’re crazy when you self-talk. Just FYI.
   Většina lidí si bude myslet, že jsi blázen, když mluvíš sám se sebou. Jen abys věděl. (zkratka)
  • BTW
   mimochodem (zkratka by the way)
  • Oh, BTW, your girlfriend called while you were out.
   Jo mimochodem, tvoje přítelkyně volala, když jsi byl pryč. (zkratka)
  • BTW, what did you mean before when you said I was wrong?
   Mimochodem, co jsi tím myslel, když jsi předtím řekl, že nemám pravdu? (zkratka)
  • OMG
   ach bože, ach můj bože, proboha (zkratka oh my God)
  • OMG, that’s embarrassing!
   Ach bože, to je trapný! (zkratka)
  • OMG, I can’t wait!
   Panebože, nemůžu se dočkat! (zkratka)
  • IMO
   podle mého názoru, podle mě (zkratka in my opinion)
  • IMHO
   podle mého skromného názoru (zkratka in my humble opinion)
  • What he did was absolutely ridiculous imo.
   To, co udělal, bylo podle mě úplně směšný. (zkratka)
  • IMO The Lord of the Rings is the best fantasy ever.
   Podle mě je Pán prstenů ta nejlepší fantasy vůbec. (zkratka)
  • IMHO you should call her and apologize.
   Podle mě bys jí měl zavolat a omluvit se. Podle mého skromného názoru bys jí měl zavolat a omluvit se. (zkratka)
  • IRL
   ve skutečném životě (zkratka in real life)
  • Have you ever met him IRL? No, we’ve been just texting.
   Potkal ses s ním někdy doopravdy / ve skutečném životě? Ne, jen jsme si smskovali. (zkratka)
  • I saw Nicole Kidman at the airport yesterday. She’s actually really nice irl.
   Včera jsem zahlédl Nicole Kidman na letišti. Ve skutečném životě je vlastně hrozně milá. (zkratka)
  • eventually
   nakonec (co se stalo / stane po vynaloženém úsilí či těžkostech)
  • After years of working hard, we eventually succeeded.
   Po letech tvrdé práce jsme nakonec uspěli.
  • I’m sure he’ll forgive you eventually.
   Jsem si jistý, že ti nakonec odpustí.
  • I don’t want to tell my parents the bad news but I know I’ll have to tell them eventually.
   Nechci mým rodičům říct tu špatnou zprávu, ale vím, že jim to nakonec budu muset říct.
  • alternatively
   eventuálně (máme na mysli několik dalších možností či alternativ)
  • We could go to the Indian restaurant, or alternatively, we could try that new Italian place.
   Mohli bychom jít do té indické restaurance, nebo bychom eventuálně mohli vyzkoušet tu novou italskou restauraci.
  • You could catch the 17:45 train. Alternatively, you can also wait for the 18:15 express train.
   Mohl bys chytit vlak, který jede v 17:45. Eventuálně můžeš taky počkat na rychlík, který jede v 18:15.
  • possibly
   eventuálně (říkáme, co je možné nebo se někoho zdvořile ptáme, jestli je nějaká možnost, že by něco udělal)
  • I’m afraid I won’t be able to get there tomorrow. Could you possibly go there?
   Obávám se, že nebudu schopný se tam zítra dostat. Mohl bys tam eventuálně jet?
  • Mr Grey is busy at the moment. Could you possibly call later?
   Pan Grey je momentálně zaneprázdněný. Mohl byste eventuálně zavolat později?
  • We could possibly try to postpone the deadline until next Friday.
   Mohli bychom eventuálně zkusit posunout ten termín do příštího pátku.
  • or
   nebo, nebo eventuálně
  • Mr Grey is busy at the moment. You could wait for him or call later.
   Pan Grey je momentálně zaneprázdněný. Mohl byste na něj počkat nebo eventuálně zavolat později.
  • maybe
   nebo eventuálně, možná
  • We could go to the Indian restaurant, or maybe, we could try that new Italian place.
   Mohli bychom jít do té indické restaurance, nebo bychom eventuálně mohli vyzkoušet tu novou italskou restauraci. (varianta bez "alternatively")
  • gonna
   hovorová zkrácenina „going to“
  • Of course I’m gonna help you.
   Jasně že ti pomůžu. (hovorově)
  • This isn’t gonna be easy.
   Tohle nebude lehký. (hovorově)
  • What are you gonna do about it?
   Co s tím hodláš dělat? (hovorově)
  • We wanna help you.
   Chceme ti pomoct. (hovorově)
  • She doesn’t wanna be here.
   Ona tady nechce být. (hovorově)
  • Wanna beer?
   Chceš pivo? (hovorově)
  • Sorry, I gotta go.
   Promiň, musím běžet. (hovorově)
  • He‘s gotta stop eating so much fast food.
   On musí přestat jít tolik rychlého občerstvení. (hovorově)
  • hafta
   hovorová zkrácenina „have to“, muset
  • I hafta work tonight again. No party then.
   Dneska večer musím zase pracovat. Takže žádná party. (hovorově)
  • What do you hafta do today?
   Co dneska musíš udělat? (hovorově)
  • hasta
   hovorová zkrácenina „has to“, muset
  • He hasta quit smoking.
   On musí přestat kouřit. (hovorově)
  • It hasta stop.
   Musí to přestat. (hovorově)
  • I kinda like it.
   Docela se mi to líbí. Celkem se mi to líbí. (hovorově)
  • What kinda film are you making?
   Jaký film (=jaký typ) točíš? (hovorově)
  • sorta
   zkrácená hovorová verze „sort of“ (tak nějak, tak trochu, docela, celkem, druh nebo typ něčeho)
  • I sorta miss him now he’s gone.
   Teď když je (on) pryč, tak mi docela chybí. (hovorově)
  • What sorta clothes do you wear at home?
   Jaké oblečení (=jaký druh) nosíš doma? (hovorově)
  • lotta
   zkrácená hovorová verze „lot of“ (fůra, hromada, hodně, mnoho, moc)
  • That’s a lotta money! Where did you get that?
   To je fůra peněz! Kdes to vzal? (hovorově)
  • She has a lotta friends.
   Ona má hromadu přátel. (hovorově)
  • Get outta here!
   Vypadni odsud! (hovorově)
  • Get outta my way!
   Běž mi z cesty! Uhni! (hovorově)
  • dunno
   zkrácená hovorová verze „don’t know“ (nevědět)
  • Where are we exactly? Dunno.
   Kde to přesně jsme? Nevim. (hovorově)
  • Who’s that man over there? I dunno.
   Kdo je tamten muž? Nevim. (hovorově)
  • gimme
   zkrácená hovorová verze „give me“ (dej mi)
  • You have no idea what you’re doing. Just gimme that damn thing!
   Vůbec netušíš, co děláš. Prostě mi tu zatracenou věc dej! (hovorově)
  • Gimme the book.
   Dej mi tu knihu. (hovorově)
  • Lemme ask you something.
   Dovol mi se tě na něco zeptat. Na něco se tě zeptám. (hovorově)
  • Lemme take those bags for you.
   Ukažte, vezmu vám ty tašky. (hovorově)
  • Lemme know what you think.
   Dej mi vědět, co si o tom myslíš. (hovorově)
  • ‘cause cuz cos
   zkrácená hovorová verze „because“ (protože)
  • I don’t eat meat ‘cause I’m a vegetarian.
   Nejím maso, protože jsem vegetarián. (hovorově)
  • You don’t have to go shopping cos we’ve already done that for you.
   Nemusíš jít nakupovat, protože už jsme to udělali za tebe. (hovorově)
  • She likes him cuz he looks like Justin Bieber.
   Líbí se jí, protože vypadá jako Justin Bieber. (hovorově)
  • musta
   hovorová zkrácenina od „must have“, tvaru minulého času od „must“ (vyjadřuji své přesvědčení, že něco se muselo stát takto)
  • Twelve-hour shift again? You musta been tired.
   Zase dvanáctihodinová směna? Musel jsi být unavený. (hovorově)
  • She’s not here. She musta gone out.
   Není tady. Musela jít ven. (hovorově)
  • shoulda
   hovorová zkrácenina od „should have“, tvaru minulého času od „should“ (vyjadřuji své přesvědčení, že jsem měl něco udělat, ale neudělal)
  • She shoulda told me! I don’t trust her anymore.
   Měla mi to říct! Už jí nedůvěřuju. (hovorově)
  • I was so worried about you. You shoulda called!
   Hrozně jsem se o tebe bál. Měl jsi zavolat! (hovorově)
  • coulda
   hovorová zkrácenina od „could have“, tvaru minulého času od „could“ (vyjadřuji své přesvědčení, že něco se mohlo odehrát takto, něco jsem mohl udělat, ale neudělal)
  • I can’t find my keys. You coulda left them at my place.
   Nemůžu najít klíče. Mohl jsi je nechat u mě. (hovorově)
  • He coulda taken the job but he decided to travel for a year.
   Mohl tu práci vzít, ale rozhodl se jeden rok cestovat. (hovorově)
  • mighta
   hovorová zkrácenina od „might have“, tvaru minulého času od „might“ (vyjadřuji své přesvědčení, že něco se mohlo odehrát takto, je to možné, možná)
  • Where is she? She mighta gone shopping.
   Kde je? Možná šla nakupovat. (Nevím to ale jistě, jen hádám.) (hovorově)
  • I had my bicycle stolen last week. I think it mighta been my neighbour.
   Minulý týden mi ukradli kolo. Myslím, že to mohl být můj soused. (hovorově)
  • woulda
   hovorová zkrácenina od „would have“, tvaru minulého času od „would“ (říkám, co by se bývalo stalo, kdyby...; co bych býval udělal, kdyby...)
  • We woulda let you know but there was no phone signal.
   Dali bychom ti bývali vědět, ale nebyl tam žádný signál. (hovorově)
  • If I’d known you were a vegetarian, I woulda cooked something else.
   Kdybych býval věděl, že jsi vegetarián, uvařil bych něco jiného. (hovorově)
  • thought
   tvar minulého času a příčestí minulého od slovesa „think“, myslet, myslet si, myšlenka
  • I thought you’d already left.
   Myslel jsem, že už jsi odešel.
  • brought
   tvar minulého času a příčestí minulého od slovesa „bring“, přinést, přivézt, donést, vzít s sebou
  • We brought you something to eat.
   Přinesli jsme ti něco k snědku.
  • bought
   tvar minulého času a příčestí minulého od slovesa „buy“, koupit, koupit si
  • My parents bought a new car last week.
   Mí rodiče si minulý týden koupili nové auto.
  • fought
   tvar minulého času a příčestí minulého od slovesa „fight“, bojovat, prát se, hádat se
  • Men from the village fought in two world wars.
   Muži z vesnice bojovali ve dvou světových válkách.
  • ought to
   důraznější varianta „should“, měl bys
  • You really ought to quit smoking.
   Vážně bys měl přestat kouřit.
  • enough
   dost, dosatečně, dostatek
  • I don’t have enough money to buy the plane ticket.
   Nemám dost peněz na to, abych si tu letenku koupil.
  • rough
   drsný, hrubý, nerovný, bouřlivý, těžký
  • After hours of working hard, his hands were rough and dirty.
   Po hodinách tvrdé práce byly jeho ruce hrubé a špinavé.
  • tough
   drsný, otrlý, těžký, obtížný
  • We had to make a tough decision.
   Museli jsme udělat těžké rozhodnutí.
  • cough
   kašlat, pokašlávat, kašel
  • As a heavy smoker, he coughs all the time.
   Jako těžký kuřák pořád kašle.
  • through
   skrz, přes, napříč, prostřednictvím
  • He had to push his way through the crowd.
   Musel si protlačit cestu davem / skrze dav.
  • throughout
   během, po celou dobu, ve všech částech x, po celém x
  • The disease spread rapidly throughout Europe.
   Nemoc se rychle šířila Evropou / po celé Evropě.
  • We invited him. He didn’t come though.
   Pozvali jsme ho. On ale nepřišel.
  • although
   ačkoli, i když (bývá na začátku věty)
  • Although she was exhausted, she couldn’t fall asleep.
   I když byla vyčerpaná, nemohla usnout.
  • dough
   těsto
  • She quickly prepared pancake dough.
   Rychle připravila těsto na palačinky.
  • borough
   samosprávné město nebo městský obvod
  • There are five boroughs in New York.
   V New Yorku je pět samosprávných městských obvodů.
  • thorough
   důkladný, podrobný, pečlivý, svědomitý
  • The police investigation of the robbery was very thorough.
   Policejní vyšetřování té loupeže bylo velmi důkladné.
  • soon
   brzy ve významu „brzy od tohoto okamžiku, zanedlouho“
  • They’ll be here soon.
   Oni tu brzo budou.
  • See you soon.
   Brzy se uvidíme.
  • It’ll be dark soon.
   Brzy bude tma.
  • It seemed difficult at first but I got used to it soon.
   Zprvu se to zdálo těžké, ale brzy jsem si na to zvykl.
  • sooner
   dříve ve smyslu „za co nejkratší dobu od určitého okamžiku“
  • The sooner you’ll finish this, the better.
   Čím dřív to dokončíš, tím lépe.
  • I apologize for not telling you sooner.
   Omlouvám se, že jsem ti to neřekl dřív.
  • Now we know we should have done it sooner.
   Teď už víme, že jsme to měli udělat dřív.
  • sooner or later
   dříve nebo později, nakonec
  • She’ll find out sooner or later.
   Stejně se to dříve nebo později dozví.
  • early
   brzy ve smyslu „dříve než něco jiného, časně“, také jako podstatné jméno „brzký, časný, raný, v začátku...“
  • My father always gets up early.
   Můj otec vždy vstává brzy.
  • You’re here early.
   Jdeš brzy. Jsi tu dřív.
  • The bus was ten minutes early.
   Autobus přijel o deset minut dříve.
  • He goes running early in the morning.
   Brzy ráno si chodí zaběhat.
  • I’d like to meet you for early lunch today.
   Rád bych se s tebou dnes sešel na brzký oběd.
  • There are a few vegetables which you can plant in early spring.
   Existuje pár druhů zeleniny, které můžete zasadit na začátku jara.
  • He’s just come back from his early shift.
   Právě se vrátil z ranní směny.
  • She’s in her early thirties.
   Je jí něco málo přes třicet.
  • My parents worked as teachers in the early 80's.
   Mí rodiče na začátku osmdesátých let pracovali jako učitelé.
  • earlier
   dříve, dříve než obvykle, předtím, začátkem něčeho
  • We went running earlier this morning.
   Dnes ráno jsme šli běhat dříve (= než obvykle).
  • I finished my work earlier than usual.
   Dodělal jsem práci dřív než obvykle.
  • He came earlier than expected.
   On přišel dříve, než se čekalo.
  • You should have come earlier. Now it’s too late.
   Měl jsi přijít dříve. Teď už je příliš pozdě.
  • You have to get up soon.
   Musíš brzy vstávat. = Jsi ještě v posteli a musíš z té postele vylézt co nejdřív.
  • You have to get up early.
   Musíš brzy vstávat. = Musíš vstávat brzy ráno.
  • He came soon.
   Přišel brzy. = Přišel co nejdříve od určitého okamžiku. Například se trochu zpozdil a dal všem vědět, že zanedlouho přijde. Brzy poté přišel.
  • He came early.
   Přišel brzy. = Přišel dříve, než se očekávalo nebo dříve, než bylo domluveno. Nebo přišel brzy ráno, záleží na kontextu.
  • If you finish soon, you can go home.
   Jestliže skončíš brzy, můžeš jít domů. = Jestliže to dokončíš od teď za co nejkratší dobu.
  • If you finish early, you can go home.
   Jestliže skončíš brzy, můžeš jít domů. = Jestliže to dokončíš dříve, než ti například skončí pracovní doba nebo než to máš odevzdat šéfovi...
  • situated
   nacházet se, být umístěný kde
  • admire
   obdivovat
  • surroundings
   okolí
  • go hiking
   jít na túru, vyrazit na túru
  • because of
   kvůli něčemu
  • explore
   prozkoumat, zkoumat, poznávat, probádat
  • He never travels abroad.
   On nikdy necestuje do zahraničí.
  • at the moment
   momentálně, v současnosti, teď
  • The service isn’t available at the moment.
   Služba není momentálně k dispozici.
  • coronavirus outbreak
   prudké šíření koronaviru, epidemie koronaviru
  • We can’t travel abroad because of the coronavirus outbreak.
   Kvůli šíření koronaviru nemůžeme cestovat do zahraničí.
  • Have you ever explored the surroundings of London?
   Už jsi někdy prozkoumal okolí Londýna?
  • decide
   rozhodnout se
  • We decided to take a day off and go hiking.
   Rozhodli jsme se si vzít den volna a jít na túru.
  • destination
   cíl cesty
  • Her destination was Rome.
   Cílem její cesty byl Řím.
  • incredibly old
   neuvěřitelně starý, neskutečně starý
  • This painting is incredibly old!
   Tenhle obraz je neskutečně starý!
  • protected maple tree
   památný javor, chráněný javor
  • There are a lot of protected trees in the Czech Republic.
   V České republice je hodně chráněných stromů.
  • about
   okolo, zhruba
  • The city is situated about twelve kilometres from here.
   To město se nachází asi dvanáct kilometrů odsud.
  • in the woods
   v lesích, v lese
  • The girl got lost in the woods.
   Ta dívka se ztratila v lese.
  • doorstep
   práh, zápraží
  • I stopped on the doorstep when I realized I had forgotten something.
   Zastavil jsem se na prahu, když jsem si uvědomil, že jsem na něco zapomněl.
  • green sign
   zelená značka
  • How could you get lost? Did you follow the green signs?
   Jak jste se mohli ztratit? Šli jste po těch zelených značkách?
  • We’ve always admired his patience.
   Vždycky jsme obdivovali jeho trpělivost.
  • admire the view
   obdivovat výhled
  • colourful flowers
   pestrobarevné květiny
  • region
   region, kraj
  • simply gorgeous
   jednoduše nádherný, jednoduše úžasný
  • The Vysočina region is simply gorgeous.
   Kraj Vysočina je jednoduše nádherný.
  • especially
   zvláště, obzvlášť
  • They hate hiking, especially in winter.
   Oni nesnáší pěší turistiku, obzvláště v zimě.
  • in the late spring
   během pozdního jara
  • Flowers usually bloom in the late spring in Australia.
   V Austrálii květiny obvykle vykvétají během pozdního jara.
  • hollow
   dutý, prázdný, vykotlaný
  • inside
   uvnitř
  • It’s just started raining again. Let’s come inside.
   Právě začalo znovu pršet. Pojďme dovnitř.
  • The old tree is hollow inside.
   Ten starý strom je uvnitř dutý.
  • even though
   i když
  • Even though he’s seventy, he still goes running every day.
   I když je mu sedmdesát, stále chodí každý den běhat.
  • during the time of kings
   za časů králů
  • I wonder what it was like to live during the time of kings.
   Zajímalo by mě, jaké to bylo žít za časů králů.
  • walk of shame
   fráze označuje provinilou chůzi domů ráno po náhodné známosti, nebo také obecněji, když někdo musí čelit veřejnosti po nějakém trapném momentu
  • Still a little drunk, I began the walk of shame home.
   Pořád na půl opilý jsem se vydal na pochod hanby domů.
  • I still remember what his face looked like when he did the walk of shame yesterday.
   Pořád si ještě pamatuji, jak se tvářil, když se včera celý zahanbený plížil zpátky.
  • And that's what we did.
   A to jsme udělali. A přesně to jsme udělali.
  • That’s not what I meant.
   To jsem tím nemyslel.
  • That’s what she said.
   Tohle řekla. Přesně tohle řekla.
  • That’s where we had lunch.
   Tam jsme obědvali.
  • That’s when it happened.
   Tehdy se to stalo. V té chvíli se to stalo.
  • That’s how you do it.
   Takhle se to dělá.
  • That’s why I don’t trust him.
   Proto mu nedůvěřuju.
  • This is it.
   To je ono. (ukazuji na to, o čem už byla řeč předtím) / A je to tu. (něco velkého nebo očekávaného se má stát) / A to je poslední kapka. (mám něčeho dost, pohár trpělivosti přetekl)
  • This is it. This is the house I want to show you.
   To je ono. To je ten dům, který ti chci ukázat.
  • This is it – the moment we’ve been waiting for.
   A je to tady – ten okamžik, na který jsme čekali.
  • This is it, I’m going home.
   A to je poslední kapka, jdu domů.
  • give somebody goosebumps
   mít z něčeho husí kůži
  • Her amazing singing gave me goosebumps.
   Z jejího úžasného zpěvu jsem měl husí kůži.
  • Watching my favourite film gives me goosebumps every time.
   Z koukání na můj oblíbený film má pokaždé husí kůži.
  • get goosebumps
   mít husí kůži (obecněji)
  • It’s cold, I’m getting goosebumps.
   Je zima, naskakuje mi husí kůže.
  • So what do you think?
   Tak co vy na to? Tak co na to říkáte? Tak jaký je váš názor?
  • What did you think of the film?
   Jak se ti ten film líbil? Co na ten film říkáš?
  • What do they think of their new boss?
   Co říkají na svého nového šéfa?
  • pay a visit
   navštívit (fráze)
  • We should pay your parents a visit.
   Měli bychom navštívit tvé rodiče. (fráze)
  • If you have time, pay a visit to the gallery I told you about.
   Jestli máš čas, navštiv tu galerii, o které jsem ti říkal. (fráze)
  • you know
   hovorová výplň, používá se: 1. když chcete zdůraznit to, co říkáte; 2. když se chcete ujistit, že někdo přesně rozumí tomu, co říkáte; 3. jako vata, když chcete udržet něčí pozornost, ale vteřinku, abyste si promysleli, co řeknete; 4. když něco vysvětlujete a chcete se ujistit, že dotyčný ví, o čem je řeč)
  • Somebody has to do it, you know.
   Někdo to přece udělat musí.
  • I didn’t want to yell. I was nervous, you know?
   Nechtěl jsem křičet. Byl jsem nervózní, víš?
  • We saw Jane, you know, Michael’s wife, yesterday.
   Včera jsem viděli Jane, však víš, Michaelovu ženu.
  • minimal pairs
   Dvojice slov, které jsou stejné, až na jeden jediný vyslovovaný zvuk (například dvojice „desk“ a „disk“, „bad“ a „bed“ nebo „sit“ a „seat“). Slouží k porovnávání vyslovovaných zvuků a pomáhají studentům rozpoznávat a učit se drobné rozdíly v anglické výslovnosti.
  • thirst / first
   žízeň / první (minimal pairs TH versus F)
  • thin / fin
   tenký / hubený (minimal pairs TH versus F)
  • three / free
   tři / volný, zdarma (minimal pairs TH versus F)
  • death / deaf
   smrt/ hluchý, neslyšící (minimal pairs TH versus F)
  • offer / author
   nabídka, nabídnout / autor (minimal pairs TH versus F)
  • faith / face
   víra / obličej (minimal pairs TH versus S)
  • myth / miss
   mýtus / slečna (minimal pairs TH versus S)
  • mouth / mouse
   ústa / myš (minimal pairs TH versus S)
  • theme / seem
   téma, motiv, znělka / zdát se, připadat (minimal pairs TH versus S)
  • thumb / some
   palec na ruce / nějaký, některý (minimal pairs TH versus S)
  • they / day
   oni / den (minimal pairs TH versus D)
  • that / dad
   tamten, ten / táta (minimal pairs TH versus D)
  • thirty / dirty
   třicet / špinavý (minimal pairs TH versus D)
  • breath / bread
   dech / chléb (minimal pairs TH versus D)
  • thrive / drive
   dařit se, prospívat / řídit (minimal pairs TH versus D)
  • both / boat
   oba, oboje / člun, loď (minimal pairs TH versus T)
  • thought / taught
   2. a 3. tvar od nepravidelného slovesa „think“ / 2. a 3. tvar od nepravidelného slovesa „teach“ (minimal pairs TH versus T)
  • three / tree
   tři / strom (minimal pairs TH versus T)
  • path / pat
   pěšina, stezka / poplácat, poplácání (minimal pairs TH versus T)
  • death / debt
   smrt / dluh (minimal pairs TH versus T)
  • Every cloud has a silver lining.
   všechno zlé je k něčemu, všechno špatné je pro něco dobré
  • My friend’s been depressed for a very long time but I always try to remind him that every cloud has a silver lining.
   Můj kamarád už je dlouho v depresi, ale já se mu vždy snažím připomenout, že na všem zlém můžeme najít i něco dobrého.
  • The recovery time after my surgery was painful but every cloud has a silver lining. I had so much time for reading!
   Zotavování po mé operaci bylo bolestivé, ale vše zlé je k něčemu dobré. Měl jsem tolik času na čtení!
  • Even though his team lost the match, he scored twice and gained more confidence. Every cloud has a silver lining after all.
   I když jeho tým ten zápas prohrál, dvakrát skóroval a získal více sebevědomí. Vše zlé je nakonec pro něco dobré.
  • We couldn’t fly home because of the storm yesterday. However, every cloud has a silver lining – we can enjoy a few more days in Greece.
   Včera jsme kvůli bouři nemohli odletět domů. Nicméně vše zlé je pro něco dobré – můžeme si užít pár dní navíc v Řecku.
  • silver lining
   dobrá stránka, výhoda, pozitivum, klad něčeho
  • Optimists are always willing to find a silver lining in every situation.
   Optimisté jsou vždy ochotní najít nějaké pozitivum v každé situaci.
  • The terrible weekend weather turned out to have at least one silver lining – we finally managed to clean our whole house.
   Ukázalo se, že to příšerné víkendové počasí mělo alespoň jednu výhodu – konečně se nám podařilo uklidit v celém domě.
  • inexpensive
   levný, nijak drahý
  • inexperienced
   nezkušený
  • There are a lot of young, inexperienced employees in this company.
   V této firmě je hodně mladých, nezkušených zaměstnanců.
  • incomplete
   neúplný, nedokončený, nekompletní
  • independent
   nezávislý, samostatný
  • Independence Day
   Den nezávislosti (státní svátek oslavující přijetí Deklarace nezávislosti Spojených států)
  • ineffective
   neefektivní, neúčinný
  • inefficient
   neefektivní, neúčinný, nehospodárný
  • informal
   neformální, nenucený, hovorový
  • The atmosphere at the language school is quite informal.
   Atmosféra v jazykové škole je docela neformální.
  • insignificant
   bezvýznamný, nedůležitý, nepodstatný
  • inoffensive
   nikoho nepohoršující, neurážející
  • insufficient
   nedostatečný, nepostačující
  • The police couldn’t arrest him because of the insufficient evidence.
   Policie ho nemohla zatknout kvůli nedostatečným důkazům.
  • inadequate
   nedostatečný, neadekvátní
  • incorrect
   nesprávný, chybný
  • insane
   duševně chorý, šílený, nepříčetný
  • insensitive
   necitlivý
  • indirect
   nepřímý
  • insecure
   nejistý, postrádající sebevědomí, nechráněný, nezajištěný
  • She’s always been insecure but nobody knows why.
   Vždycky postrádala sebevědomí, ale nikdo neví proč.
  • indescribable
   nepopsatelný
  • incapable
   neschopný čeho
  • inappropriate
   nevhodný
  • indiscreet
   netaktní, nediskrétní
  • inaccurate
   nepřesný, nesprávný, chybný
  • inevitable
   nevyhnutelný
  • inorganic
   ne bio, anorganický
  • inactive
   nečinný, neaktivní
  • inaction
   nečinnost, nicnedělání
  • The president has been criticized for inaction by the media.
   Prezident je médii kritizován za nečinnost / za to, že nic neudělal / za to, že nereagoval na danou situaci.
  • inattention
   nepozornost, nedávání pozor
  • insert
   vložit, vsunout, zasunout
  • Insert the coins, then select the drink of your choice and press the button.
   Vložte mince, poté zvolte nápoj svého výběru a stiskněte tlačítko.
  • infiltrate
   proniknout, infiltrovat
  • include
   zahrnout, zahrnovat, obsahovat
  • Does the price include shipping?
   Zahrnuje cena i dopravu?
  • income
   příjem
  • spend a week
   strávit týden
  • gallery
   galerie
  • museum
   muzeum
  • travel abroad
   cestovat do zahraničí
  • and that's why
   a proto, a z toho důvodu
  • decide not to do something
   rozhodnout se něco ne(u)dělat
  • It was raining and that’s why we decided not to go for the trip.
   Pršelo, a proto jsme se rozhodli na ten výlet nejet.
  • I decided not to travel abroad this time.
   Rozhodl jsem se tentokrát necestovat do zahraničí.
  • spend spent spent
   strávit čas někde, trávit čas (nepravidelné sloveso)
  • She’d like to spend more time with her family.
   Ona by chtěla trávit víc času s rodinou.
  • spend a day
   strávit den
  • My brother spent the whole day reading a book.
   Můj bratr strávil celý den čtením nějaké knihy.
  • the Czech-Saxon Switzerland
   Česko-Saské Švýcarsko
  • The three of us shared a taxi.
   My tři jsme se podělili o taxík.
  • Share this post on social media please.
   Nasdílejte tento příspěvek na sociálních sítích, prosím.
  • the top seven places
   sedm nejlepších míst, top sedm míst
  • lookout tower
   rozhledna
  • viewpoint
   vyhlídka
  • head over to
   zamířit kam, vydat se kam
  • We headed over to the cathedral we wanted to see.
   Zamířili jsme k té katedrále, kterou jsme chtěli vidět.
  • The lookout tower is situated seven kilometres west of Děčín.
   Rozhledna se nachází sedm kilometrů západně od Děčína.
  • Dresden
   Drážďany
  • both
   oba, obě, oboje
  • from both Dresden viewpoint and the lookout tower
   jak z Drážďanské vyhlídky, tak z rozhledny
  • Both our parents are doctors.
   Oba naši rodiče jsou doktoři.
  • landscape
   krajina, příroda (mluvíme o vzhledu)
  • We admired the beauty of the Czech landscape.
   Obdivovali jsme krásu české krajiny.
  • rock
   skála
  • sandstone
   pískovec
  • unique group of sandstone rocks
   jedinečné pískovcové skalní město
  • get lost
   ztratit se
  • How come we get lost every time we’re in London?
   Jak to, že se ztratíme pokaždé, když jsme v Londýně?
  • labyrinth of rocks
   bludiště skal
  • gate
   brána
  • if you find yourself somewhere
   jestli se ocitnete někde
  • board a boat
   nalodit se, nastoupit na loď
  • To get there, you can board a boat.
   Abyste se tam dostali, můžete nastoupit na loď.
  • sail to
   plavit se kam, plout kam
  • I boarded a boat and sailed to Dubai.
   Nastoupil jsem na loď a plul do Dubaje.
  • gorge
   soutěska
  • Edmund Gorge is definitely worth visiting too.
   Edmundova soutěska také rozhodně stojí za návštěvu.
  • The gorge is accessible only by boat.
   Soutěska je přístupná jen na lodi. Jinak než na lodi se do soutěsky nedostanete.
  • boatman
   převozník
  • fairy-tale bridge
   pohádkový most
  • panoramic view
   panoramatický výhled
  • Elbe
   Labe
  • Enjoy the panoramic view over the Elbe river.
   Užijte si panoramatický výhled na řeku Labe.
  • gorgeous
   úžasný, nádherný, krásný
  • castle
   hrad, zámek
  • peacock
   páv
  • The park is occupied by peacocks.
   Park je obývaný pávy.
  • rose garden
   růžová zahrada
  • zoo
   zoologická zahrada
  • the capital of Saxony
   hlavní město Saska
  • dream of something
   snít o něčem, toužit po něčem
  • My mum dreams of studying history at a university.
   Moje máma sní o tom, že bude na univerzitě studovat historii.
  • Dresden offers anything tourists dream of.
   Drážďany nabízí cokoli, po čem turisté touží.
  • sight
   památka, pamětihodnost
  • tourist attraction
   turistická atrakce
  • There are so many sights and tourist attractions in Rome.
   V Říme je spoustu památek a turistických atrakcí.
  • rich history
   bohatá historie
  • Prague is a city with rich history.
   Praha je město s bohatou historií.
  • then you might like
   pak se vám možná bude líbit ..., pak by se vám mohlo líbit ...
  • Do you like fantasy? Then you might like this novel.
   Máš rád fantasy? Pak by se ti mohl líbit tenhle román.
  • canyon
   kaňon
  • The Elbe Canyon is the deepest sandstone canyon in Europe.
   Labský kaňon je nejhlubší pískovcový kaňon v Evropě.
  • Have you ever been to the Czech Switzerland?
   Už jste někdy byli v Českém Švýcarsku?
  • kinda
   zkrácená hovorová verze „kind of“ (tak nějak, tak trochu, docela, celkem, druh nebo typ něčeho)
  • What he did was kinda stupid, don’t you think?
   To, co udělal, bylo tak trochu hloupé, nemyslíš? (hovorově)
  • 2020 kinda sucks when it comes to travelling.
   Rok 2020 stojí za houby, pokud jde o cestování. (hovorově)
  • The film was kinda long.
   Ten film byl docela dlouhý. (hovorově)
  • something sucks
   stát za prd, stát za houby (hovorový výraz, především americká angličtina)
  • He keeps telling me his new job sucks.
   Pořád mi říká, že jeho nová práce stojí za houby.
  • When my wife was sick, I had to do all the cleaning and it sucked.
   Když byla moje žena nemocná, musel jsem všechno uklízení dělat já a bylo to na prd.
  • when it comes to something
   když přijde na něco, když dojde na něco, pokud jde o, co se týče...
  • When it comes to playing tennis, I’m absolutely useless.
   Když dojde na hraní tenisu, jsem úplně k ničemu.
  • There’s nothing she doesn’t know when it comes to computers.
   Není nic, co by nevěděla, pokud jde o počítače.
  • corner
   roh, kout
  • In this vlog, I'd like to share the top seven places to visit in this beautiful corner of our country.
   V tomto vlogu bych se chtěl poděl o top sedm míst, která navštívit v tomto krásném koutu naší země.
  • My friend has travelled all corners of the world.
   Můj kamarád projel všechny kouty světa.
  • People travelled from the four corners of the world to greet the new pope.
   Lidé cestovali ze všech čtyř koutů světa, aby pozdravili nového papeže.
  • How do you know what’s happening in all those distant corners of the Earth?
   Jak víš, co se děje ve všech těch vzdálených koutech Země?
  • She writes short stories, non-fiction and fiction, as well as poetry.
   Ona píše povídky, odbornou literaturu a beletrii, jakož i poezii.
  • My mum, as well as my aunt, can’t bear untidiness.
   Moje máma, stejně jako moje teta, nesnese nepořádek.
  • hence
   a proto, odtud tedy..., tím se vysvětluje..., a to je důvod proč...
  • The Tisá Rocks is a unique group of sandstone rocks near the village Tisá, hence the name.
   Tiské stěny jsou jedinečné skalní pískovcové město blízko vesnice Tisá, odtud pochází i jejich název.
  • Our website was down yesterday, hence the delayed response.
   Naše webová stránka měla včera výpadek, proto ta zpožděná odpověď.
  • something is a must
   něco je nutnost, něco nelze opomenout, něco je nezbytné
  • The Pravčice Gate is a must if you find yourself in the Czech Switzerland.
   Pravčickou bránu nemůžete vynechat, jestli se ocitnete v Českém Švýcarsku.
  • This textbook is a must for students of English.
   Tahle učebnice je pro studenty angličtiny nutnost.
  • When you travel abroad, travel insurance is a must.
   Když cestuje do zahraničí, cestovní pojištění je nutnost / cestovní pojištění nemůžete opomenout.
  • be fun to be around
   s někým je sranda, s někým je legrace, s někým se nenudíte (hovorová angličtina, americká aj)
  • The gorge is accessible only by boat and the boatmen are fun to be around.
   Soutěska je přístupná pouze lodí a s převozníky je legrace.
  • At least one of my colleagues is fun to be around. Why is everyone so serious here?
   Aspoň s jedním z mých kolegů je legrace. Proč jsou tu všichni tak vážní?
  • Children are always fun to be around.
   S dětmi se nikdy nenudíte.
  • be a short way from
   být kousek od
  • Telč is a short way from Třebíč.
   Telč je kousek od Třebíče.
  • you name it
   znáte to, však to znáte, však víte, a tak dále, a další, cokoli vás napadne (při vyjmenovávání mnoha možností, kdy už se nám nechce do puntíku říct vše a předpokládáme, že dotyčný už si udělal obrázek, co máme na mysli)
  • The restaurant offers beer, wine, soft drinks, spirits, you name it.
   Restaurace nabízí pivo, víno, nealko, tvrdý alkohol, však to znáte.
  • I like all genres of literature – fantasy, thriller, horror, romance, you name it.
   Mám rád všechny žánry literatury – fantasy, thriller, horor, romantiku, cokoli vás napadne.
  • Fancy (doing) something?
   chtít se, mít chuť na (neformální výraz z britské angličtiny)
  • Fancy a drink?
   Dal by sis něco na pití? Máš chuť na skleničku?
  • Fancy a walk?
   Chce se ti na procházku? Chce se ti na procházku?
  • Fancy going out tonight?
   Chce se ti dneska večer někam jít? Co takhle večer někam vyrazit?
  • hang hung hung
   viset, pověsit, zavěsit (nepravidelné sloveso)
  • The thief was hanged.
   Zloděj byl popraven oběšením. Zloděje pověsili. (V tomto jediném významu je sloveso "hang" pravidelné.)
  • He’s probably hanging out with his friends at a skatepark.
   On je nejspíš se svými kamarády ve skateparku. (= tráví se svými kamarády čas někde, poflakují se, nedělají nic konkrétního...)
  • Do you want to hang out this weekend? I’m free, finally!
   Nechceš se o víkendu sejít? / Nechceš o víkendu něco podniknout? Konečně mám volno!
  • I just hung out at home all weekend. I didn’t do anything special.
   Celý víkend jsem se jen poflakoval doma. Nedělal jsem nic zvláštního.
  • As parents, you should probably know who your children hang out with.
   Jako rodiče byste nejspíš měli vědět, s kým vaše děti tráví čas / chodí ven.
  • They spent the whole day hanging out by the pool.
   Strávili celý den poflakováním se u bazénu.
  • I don’t know why she hangs out with him. He’s so arrogant!
   Nevím, proč s ním ona tráví čas / chodí ven. Je tak namyšlený!
  • hang out
   pověsit prádlo venku (druhý význam tohoto frázového slovesa)
  • You should hang the wet clothes out to dry.
   Měl bys to mokré oblečení pověsit venku, aby uschlo.
  • in the street
   na ulici (myšleno v prostoru ulice, na ulici v jakožto ohraničeném prostoru se něco děje nebo se tam něco nebo někdo nachází)
  • They were playing basketball in the street.
   Hráli na ulici basketbal.
  • There was an accident in the street near my workplace.
   Na ulici blízko mého pracoviště byla nehoda.
  • She stood in the street and didn’t know what to do.
   Stála na ulici a nevěděla, co dělat.
  • A man dropped his wallet in the street. Nobody noticed it.
   Muži upadla peněženka na ulici. Nikdo si toho nevšiml.
  • on the street
   na ulici (myšleno na jejím povrchu)
  • There’s water on the street. There must have been an accident.
   Na ulici je voda. Musela se stát nějaká nehoda.
  • There was ice on the street this morning. I nearly broke my leg!
   Ráno byl na ulici led. Málem jsem si zlomil nohu!
  • on the street
   být na ulici, být bezdomovec, nemít střechu nad hlavou
  • He could no longer pay the rent and ended up living on the street.
   Už dál nemohl platit nájem a skončil na ulici.
  • at the street
   na X ulice (používá se, pokud je zde slovíčko street jako přídavné jméno a po něm následuje ještě nějaké podstatné jméno)
  • Meet me at the street corner in 15 minutes.
   Sejdeme se za patnáct minut na rohu ulice.
  • She usually buys fruit and vegetables at the street market.
   Ona obvykle kupuje ovoce a zeleninu na trhu na ulici.
  • There are four garages at the street level.
   Na úrovni ulice jsou čtyři garáže.
  • in York Street
   na ulici York Street (britská angličtina)
  • on York Street
   na ulici York Street (americká angličtina)
  • My favourite café is the one in York Street.
   Moje oblíbená kavárna je ta na York Street. (BrE)
  • My favourite café is the one on York Street.
   Moje oblíbená kavárna je ta na York Street. (AmE)
  • I think they live in Green Street.
   Myslím, že bydlí na Green Street. (BrE)
  • I think they live on Green Street.
   Myslím, že bydlí na Green Street. (AmE)
  • at 12 Main Street
   v čísle 12 na ulici Main Street (pokud uvádíme přesnou adresu včetně čísla popisného, použijeme předložku AT)
  • My parents live at 99 Oxford Street.
   Mí rodiče žijí na Oxford Street číslo 99.
  • Harry Potter grew up in the house at number 4 Privet Drive.
   Harry Potter vyrůstal v domě číslo 4 v Zobí ulici.
  • that
   tamten, tamta, tamto, to (v tomto významu THAT vynechat nelze)
  • That book is mine.
   Tamta kniha je moje. (that nelze vynechat)
  • You can’t say things like that.
   Takovéhle věci nemůžeš říkat. (that nelze vynechat)
  • that
   že (v tomto významu lze THAT v běžném hovoru a neformální angličtině vynechat)
  • I’m not surprised you were angry.
   Nedivím se, že jsi byl naštvaný. (that lze vynechat)
  • Are you sure this is the place?
   Jsi si jistý, že tohle je to místo? (that lze vynechat)
  • I can’t believe it’s Monday again.
   Nemůžu uvěřit, že už je zase pondělí. (that lze vynechat)
  • He told me he’d lied to me.
   Řekl mi, že mi lhal. (that lze vynechat)
  • We think you shouldn’t leave your job.
   Myslíme si, že bys ze své práce neměl odejít. (that lze vynechat)
  • I know she doesn’t work there anymore.
   Vím, že ona už tam nepracuje. (that lze vynechat)
  • the fact that
   ten fakt, že (u tohoto výrazu se THAT většinou nevynechává)
  • We can’t ignore the fact that he didn’t show up on time again.
   Nemůžeme ignorovat fakt, že se opět neukázal včas. (that se zde obvykle nevynechává)
  • There’s a possibility that the schedule may change.
   Je tu pravděpodobnost, že se harmonogram může změnit. (po podstatných jménech se that obvykle nevynechává, ale možné to je)
  • I was so tired that I fell asleep on the train yesterday.
   Včera jsem byl tak unavený, že jsem usnul ve vlaku. (v těchto větných konstrukcích se that nevynechává)
  • We were so confused that we had to ask him to repeat everything.
   Byli jsme tak zmatení, že jsme ho museli požádat, aby všechno zopakoval. (v těchto větných konstrukcích se that nevynechává)
  • Look at Benji. He’s so sleepy that he can’t keep his eyes open.
   Podívej na Benjiho. Je tak ospalý, že nedokáže udržet oči otevřené. (v těchto větných konstrukcích se that nevynechává)
  • that
   který (pokud THAT rozvíjí podmět, nelze ho vynechat, pokud rozvíjí předmět, lze ho vynechat)
  • The man that helped us was very kind.
   Muž, který nám pomohl, byl velice laskavý. (that nelze vynechat)
  • The family that lives upstairs is so loud.
   Rodina, která žije nad námi, je tak hlučná. (that nelze vynechat)
  • The woman that is sitting over there is their aunt.
   Ta žena, která sedí tamhle, je jejich teta. (that nelze vynechat)
  • The book that has a yellow cover is mine.
   Ta kniha, která má žlutou obálku, je moje. (that nelze vynechat)
  • I don’t like the books she reads.
   Nelíbí se mi knihy, které ona čte. (that lze vynechat)
  • Do you know the woman he’s talking to?
   Znáš tu ženu, se kterou on mluví? (that lze vynechat)
  • They didn’t have the shirt I wanted in my size.
   Košili, kterou jsem chtěl, neměli v mé velikosti. (that lze vynechat)
  • Is she the artist you admire so much?
   Je ona ta umělkyně, kterou tolik obdivuješ? (that lze vynechat)
  • that
   co, kdo (v tomto významu se THAT nejčastěji používá po slovech all, something, anything, nothing a everything a ve většině případů ho lze vynechat)
  • They said something I can’t forget.
   Řekli něco, co nemůžu zapomenout. (that lze vynechat)
  • Nothing we tried helped.
   Nic z toho, co jsme vyzkoušeli, nepomohlo. (that lze vynechat)
  • Is that all you bought?
   Tohle je vše, co jsi koupil? (that lze vynechat)
  • Is there anything you want to tell me?
   Je tu něco, co mi chceš říct? (that lze vynechat)
  • absolve somebody of something
   zprostit někoho od čeho, zprostit někoho viny, osvobodit někoho od čeho (například od viny, zodpovědnosti, hříchu, trestu apod.)
  • The president’s pardon absolved them of their crimes.
   Prezidentova udělená milost je zprostila viny za jejich zločiny.
  • Their youth doesn’t absolve teenagers of responsibility for their actions.
   Mládí neosvobozuje náctileté od zodpovědnosti za jejich činy.
  • The jury absolved the accused woman of any wrongdoings.
   Porota zprostila obviněnou ženu viny za jakákoli provinění proti zákonu.
  • He asked the priest to absolve all his sins.
   Požádal kněze, aby ho osvobodil od všech jeho hříchů.
  • graduate
   absolvovat studium či školu, vystudovat, odpromovat, odmaturovat
  • Tim graduated in physics from university in 2005.
   Tim absolvoval studium fyziky na vysoké škole v roce 2005.
  • What are you going to do after you graduate from high school?
   Co se chystáš dělat poté, co odmaturuješ? Co se chystáš dělat poté, co absolvuješ střední školu?
  • pass
   absolvovat, úspěšně složit (zkoušku, test...)
  • She hasn’t passed her driving test yet.
   Ona ještě neabsolvovala zkoušku na řidičák. (=Ještě ji úspěšně nesložila.)
  • I passed all my exams yesterday. Let’s celebrate!
   Včera jsem udělal všechny zkoušky. Pojďme to oslavit!
  • attend
   absolvovat, zúčastnit se (schůzky, kurzu, konkurzu...)
  • Please let us know if you're able to attend the meeting on Wednesday.
   Dejte nám prosím vědět, zda budete moci absolvovat středeční schůzku.
  • She’d like to be an actress. She’s attended hundreds of auditions.
   Chtěla by se stát herečkou. Absolvovala už stovky konkurzů.
  • complete
   absolvovat, dokončit, dodělat (kurz, lekci...)
  • All students must complete this course.
   Všichni studenti musí absolvovat tento kurz. (=Všichni studenti musí tento kurz dokončit, úspěšně jím projít až na konec.)
  • Have you finished the English course?
   Už jsi absolvoval ten kurz angličtiny? (=Už jsi prošel celým tím kurzem angličtiny? Už jsi ho dokončil?)
  • go through
   absolvovat, projít si něčím (mluvíme o nějakém zážitku či zkušenosti)
  • Going through a divorce isn’t easy.
   Absolvovat rozvod není jednoduché. (Projít si rozvodem není jednoduché.)
  • Job applicants must go through a process of selection.
   Uchazeči o práci musí absolvovat výběrové řízení.
  • undergo
   absolvovat, prodělat, podstoupit
  • My father had an accident and had to undergo many surgeries last year.
   Můj otec měl loni nehodu a musel absolvovat mnoho operací.
  • Doctors usually undergo years of training.
   Doktoři obvykle absolvují roky průpravy.
  • this time
   tentokrát
  • hold held held
   držet, držet v objetí (nepravidelné sloveso)
  • to be about to do something
   vazba, která se používá pro vyjádření velmi blízké bezprostřední budoucnosti, právě se má něco stát, každou chvílí se má stát co, chystám se něco udělat...
  • outta
   zkrácená hovorová verze „out of“ (předložka naznačující směr zevnitř ven, pryč odněkud, ven z)
  • We’re outta time.
   Došel nám čas. Už nám nezbývá čas. (hovorově)
  • share
   sdílet, podělit se
  • close to
   blízko (koho, čeho)
  • midnight
   půlnoc
  • It’s close to midnight.
   Blíží se půlnoc. Je skoro půlnoc.
  • evil
   zlo
  • something evil
   něco zlého, něco zlovolného
  • lurk
   číhat
  • in the dark
   ve tmě
  • Something evil’s lurking in the dark.
   Ve tmě číhá něco zlého.
  • moonlight
   měsíční svit, světlo měsíce
  • a sight of something
   pohled (na něco), spatření (něčeho)
  • The sight of blood makes me dizzy.
   Z pohledu na krev se mi točí hlava.
  • scream
   vykřiknout, křičet, řvát, ječet
  • terror
   hrůza, děs
  • When I saw the spider, I screamed in terror.
   Když jsem toho pavouka uviděl, vykřikl jsem hrůzou.
  • make a sound
   vydat nějaký zvuk
  • The machine made a strange sound.
   Přístroj vydal divný zvuk.
  • You try to scream but terror takes the sound before you make it.
   Pokusíš se vykřiknout, ale hrůza ti zvuk vezme, ještě než ho vydáš.
  • freeze froze frozen
   ztuhnout, zamrznout (přeneseně, nepravidelné sloveso)
  • horror
   hrůza, děs
  • She froze with horror.
   Ztuhla hrůzou.
  • as
   když, jak, zatímco (spojka)
  • I’m not very good at this as you know.
   V tomhle nejsem moc dobrý, jak víš.
  • We saw Jane as we were getting off the bus.
   Zahlédli jsme Jane, když jsme vystupovali z autobusu.
  • right between the eyes
   přímo do obličeje
  • He punched the thief right between the eyes.
   Praštil zloděje přímo do obličeje.
  • You start to freeze as horror looks you right between the eyes.
   Začneš tuhnout, když ti hrůza pohlédne přímo do obličeje.
  • to be paralyzed
   být ochromený
  • I was completely paralyzed with the pain.
   Byl jsem úplně ochromený bolestí.
  • thriller
   film nebo kniha, která vypráví napínavý příběh, nejčastěji o vraždě či nějakém zločinu
  • thriller night
   filmová noc, čas jít do kina a podívat se na nějaký parádní a strašidelný thriller
  • save somebody from something
   zachránit někoho před čím
  • An unknown hero saved the child from drowning.
   Neznámý hrdina zachránil dítě před utopením.
  • Quick! The bus is about to leave!
   Rychle! Ten autobus má každou chvílí odjet!
  • strike struck struck
   rychle zaútočit, udeřit (nepravidelné sloveso)
  • killer
   vrah, zabiják
  • The killer might strike again.
   Vrah může znovu udeřit.
  • beast
   bestie, příšera, zvíře
  • No one's gonna save you from the beast about to strike.
   Nikdo tě nezachrání před bestií, která se právě chystá zaútočit. (hovorově)
  • fight for your life
   bojovat o život
  • slam
   zabouchnout, prásknout, třísknout
  • She heard the door slam.
   Zaslechla, jak se zabouchly dveře.
  • realize
   uvědomit si
  • be left
   zbývat, zůstat
  • There’s no food left in the fridge.
   V ledničce už nezbylo žádné jídlo.
  • I’ve got only a few Euros left.
   Už mi zbývá jen pár euro.
  • We don’t have much time left.
   Už nám moc času nezbývá.
  • You realize there's nowhere left to run.
   Uvědomíš si, že už nemáš kam jinam běžet.
  • wonder
   přemýšlet, uvažovat, lámat si hlavu
  • ever
   vůbec někdy
  • You wonder if you'll ever see the sun.
   Uvažuješ, jestli někdy vůbec ještě spatříš slunce.
  • close your eyes
   zavřít oči
  • just imagination
   jen představivost
  • You close your eyes and hope that this is just imagination.
   Zavřeš oči a doufáš, že tohle je jen tvá představivost.
  • all the while
   celou tu dobu, po celou tu dobu
  • All the while I was cooking, he was learning English.
   Po celou tu dobu, co jsem vařil, se on učil anglicky.
  • creature
   tvor, stvoření
  • creep up (on somebody)
   plížit se, připlížit se (k někomu)
  • Why are you creeping up on me like that?
   Proč se ke mně takhle plížíš?
  • behind
   vzadu, za
  • to be outta time
   nemít už čas, už vypršel čas, už dochází čas (hovorově)
  • second chance
   druhá šance
  • Everyone deserves a second chance.
   Každý si zaslouží druhou šanci.
  • against
   proti (komu, čemu)
  • As usual, the boss was against my idea.
   Šéf byl jako obvykle proti mému nápadu.
  • the dead
   mrtví
  • the blind
   nevidomí
  • masquerade
   maškarní bál, přetvářka, maškaráda
  • escape
   utéct, uniknout, vyváznout
  • How did you manage to escape unhurt?
   Jak se ti podařilo vyváznout bez újmy?
  • there's no escaping (something)
   není úniku (před čím)
  • jaws
   čelisti
  • alien
   mimozemšťan
  • open wide
   otevřený dokořán
  • Why is the front door open wide?
   Proč jsou domovní dveře otevřené dokořán?
  • demon
   démon
  • Demons are out to get you.
   Démoni jsou tam venku, aby tě dostali.
  • close in
   obkličovat, blížit se ke komu ze všech stran (frázové sloveso)
  • The beasts were closing in and there was nowhere left to run.
   Bestie se blížily ze všech stran a nebylo už kam jinam utíkat.
  • possess
   posednout někoho, zmocnit se
  • Anger possessed her and she couldn’t stop yelling.
   Zmocnil se jí vztek a nemohla přestat křičet.
  • You can’t get a job at Apple unless you’re the best of the best.
   Nemůžeš získat práci v Applu, pokud nejsi nejlepší z nejlepších.
  • dial
   číselník, ciferník
  • cuddle
   obejmout, přitulit se, přivinout do náruče
  • The young couple was cuddling on the sofa.
   Mladý pár se k sobě tulil na pohovce.
  • all through the night
   celou noc, po celou noc
  • I was awake all through the night.
   Celou noc jsem byl vzhůru.
  • on the screen
   na obrazovce, na plátně
  • make somebody do something
   přinut někoho něco dělat, přimět někoho něco udělat
  • My mum always made me do my homework before I could go out.
   Moje máma mě vždy přiměla udělat si úkoly, než jsem mohla jít ven.
  • I see.
   Rozumím. Chápu.
  • I’ll make you see why I did what I did.
   Přiměju tě pochopit, proč jsem udělal to, co jsem udělal.
  • thrill
   způsobit vzrušení, nadšení, radostné očekávání
  • His films continue to thrill not only his fans.
   Jeho filmy nadále vzbuzují nadšení nejen u jeho fanoušků.
  • ghoul
   zlý démon
  • dare
   odvážit se, opovážit se, odvažovat se, opovažovat se
  • How dare you?
   Jak se opovažuješ?
  • She doesn’t dare tell them.
   Ona se jim to neopovažuje říct.
  • let somebody do something
   dovolit někomu něco udělat, nechat někoho něco udělat
  • Let us help you.
   Pomůžeme ti. Nech nás pomoci.
  • hold somebody tight
   pevně někoho držet
  • Let me hold you tight and share your grief.
   Dovol mi tě pevně držet a sdílet tvůj zármutek.
  • chiller
   drasťák, horor (hovorově o filmu, zkrácenina spine-chiller)
  • shall
   ve starší angličtině může mít stejný význam jako "will"
  • fall fell fallen
   padat, spadnout, klesat (nepravidelné sloveso)
  • soul
   duše
  • darkness
   temnota, tma, temno
  • The room was in total darkness.
   V pokoji byla úplná tma.
  • across
   přes (co), napříč (čeho, místně)
  • the first flight across the Atlantic
   první let přes Atlantik
  • Darkness falls across the land.
   Temnota padá na krajinu / na zemi.
  • close at hand
   nedaleko, na dosah (ruky)
  • The midnight hour is close at hand.
   Hodina půlnoci je na dosah.
  • crawl
   vléci se, lézt po čtyřech, šinout se, ploužit se
  • The baby crawled across the room.
   Dítě si to šinulo přes pokoj. Dítě přelezlo po čtyřech pokoj.
  • in search of
   hledat (něco, někoho)
  • Scientists are always in search of answers.
   Vědci vždy hledají odpovědi.
  • go in search of
   jít hledat (něco, někoho)
  • I realized how thirsty I was and went in search of water.
   Uvědomil jsem si, jakou mám žízeň, a šel hledat vodu.
  • blood
   krev
  • There’s blood on your forehead. What’s happened?
   Máš na čele krev. Co se stalo?
  • terrorize
   terorizovat, zastrašovat, udržovat ve strachu
  • y'all
   hovorová zkrácenina you all = vy všichni
  • How are you doing, y’all?
   Jak se vám všem vede? (hovorově)
  • neighborhood / neighbourhood
   sousedství, čtvrť, část města (AmE / BrE)
  • Gangs terrorized this neighborhood fifty years ago.
   Před padesáti lety zastrašovaly tuhle čtvrť gangy.
  • whomsoever
   kdokoli, každý kdo (zastarale, knižně)
  • What happens to the soul when we die?
   Co se stane s duší, když zemřeme?
  • get down
   pařit, flámovat, bavit se (hovorově, frázové sloveso)
  • face
   čelit (něčemu), postavit se (čemu)
  • We‘re all facing an uncertain future during the pandemic.
   Během pandemie všichni čelíme nejisté budoucnosti.
  • the hounds of hell
   pekelní psi
  • rot
   hnít, shnít, rozkládat se, zkazit se
  • If we don’t eat the bananas as soon as possible, they’ll rot.
   Jestli ty banány co nejdřív nesníme, shnijí.
  • corpse
   mrtvola, mrtvé tělo
  • shell
   skořápka (přeneseně), ulita, mušle
  • He’s just a shell of his former self.
   Je jen skořápkou svého starého já. Není takový, jaký býval.
  • foul
   odporný, hnusný
  • stench
   smrad, puch, zápach
  • the foulest stench
   nejodpornější puch
  • in the air
   ve vzduchu
  • The plane took off and we were in the air!
   Letadlo se vzlétlo a byli jsme ve vzduchu!
  • funk
   puch (hovorově, americký slang)
  • grisly
   příšerný, strašlivý
  • She doesn’t like reading books about grisly murders.
   Nerada čte knihy o strašlivých vraždách.
  • tomb
   hrobka
  • The tombs of ancient Egypt are fascinating.
   Hrobky starověkého Egypta jsou fascinující.
  • seal
   zpečetit, zapečetit, pečeť
  • doom
   zkáza, záhuba
  • He sealed his own doom when he lied to me again.
   Zpečetil si svou vlastní zkázu, když mi znovu lhal.
  • stay alive
   zůstat naživu
  • shiver
   chvět se, třást se
  • You’re shivering! Let’s go inside.
   Vždyť se celý třeseš! Pojďme dovnitř.
  • And though you fight to stay alive, your body starts to shiver.
   A i když, bojuješ, abys zůstal naživu, tvé tělo se začíná chvět.
  • for
   neboť, protože (formálně, knižně)
  • I don’t know where she comes from for I never asked her.
   Nevím, odkud ona pochází, neboť jsem se jí nikdy nezeptal. (formálně)
  • mere
   pouhý
  • mortal
   smrtelník, smrtelný
  • What can I do? I’m just a mere mortal.
   Co s tím nadělám? Jsem jenom pouhý smrtelník.
  • resist
   odolat, ubránit se (čemu)
  • No one can resist my mum’s chocolate cake.
   Nikdo neodolá čokoládovému dortu mojí mámy.
  • it
   to, ono (osobní zájmeno, kterým označujeme třetí osobu jednotného čísla; je neutrální, obecnější)
  • that
   tamto, to (ukazovací zájmeno, ukazujeme na něco, co je od nás vzdálenější; je konkrétnější, citově zabarvenější)
  • What is it? It’s a rabbit.
   Co je to? To je králík. (Dítě se dívá na králíka, kterého má před sebou, a jelikož neví, jak má toho tvora nazvat, označí ho neutrálním osobním zájmenem it. Co je to?)
  • What is that? It’s a rabbit.
   Co je tamto? Je to králík. (Dítě ukazuje před sebe na pole, po kterém utíká králík, a ptá co, co tamta uhánějící tečka je. Co je tamto?)
  • I don’t understand why he did it. It was really stupid!
   Nechápu, proč to udělal. Bylo to vážně hloupé! (Mluvčí dává důraz na to, že něco nechápe. O tom, co dotyčný udělal, už mluví spíše neutrálně.)
  • I don’t understand why he did that. That was really stupid!
   Nechápu, proč to udělal. Bylo to vážně hloupé! (Mluvčí dává důraz na to, co dotyčný udělal, a zdůrazňuje také, jak TO bylo hloupé.)
  • We went to Disneyland last week. It was fun!
   Minulý týden jsme jeli do Disneylandu. Byla to zábava! (O výletu do Disneylandu se vyjadřujeme neutrálně, pouze říkáme, že v Disneylandu byla zábava.)
  • We went to Disneyland last week. That was fun!
   Minulý týden jsme jeli do Disneylandu. Byla to zábava! (V této větě dáváme důraz na to, jak velká zábava to celý den byla. Naše vyjádření je silnější, citově zabarvenější.)
  • It never bothered me that I can’t sing.
   Nikdy mě netrápilo, že neumím zpívat.
  • I can’t sing. That never bothered me though.
   Neumím zpívat. To mě ale nikdy netrápilo. (That zde odkazuje na první větu. To, že neumím zpívat, mě nikdy netrápilo.)
  • You should exercise more often and eat more vegetables. It'll help you lose weight.
   Měl bys cvičit častěji a jíst víc zeleniny. To ti pomůže zhubnout. (Říkáme, že jestli bude dotyčný víc cvičit a jíst víc zeleniny, mu kromě jiných věcí pomůže zhubnout.)
  • You should exercise more often and eat more vegetables. That will help you lose weight.
   Měl bys cvičit častěji a jíst víc zeleniny. To ti pomůže zhubnout. (Říkáme, že konkrétně to, že bude dotyčný víc cvičit a jíst víc zeleniny, mu pomůže zhubnout.)
  • She’s got a new phone. It‘s a Samsung.
   Má nový telefon. Je to Samsung. (Sdělujeme jednoduchou informaci, že ten telefon (=it) je Samsung.)
  • She’s got a new phone. That is the third one she’s bought this year.
   Má nový telefon. To už je třetí, který si letos koupila. (K informaci o jejím novém telefonu přidáváme ještě další a rozvineme ji.)
  • stunning
   ohromující, senzační, neskutečný
  • current
   aktuální, současný, nynější
  • ancient
   prastarý, starověký, starodávný, antický
  • situated
   nacházející se kde, umístěný
  • bet bet bet
   vsadit se, vsázet se (nepravidelné sloveso)
  • I bet
   vsadím se, že...
  • I bet you’re hungry. You haven’t eaten since this morning!
   Vsadím se, že máte hlad. Od rána jste nejedli!
  • agree
   souhlasit, shodnout se
  • The two of you never agree on anything.
   Vy dva se nikdy na ničem neshodnete.
  • extremely stressful
   velice stresující, extrémně stresující
  • I bet we can all agree that life during the pandemic is extremely stressful.
   Vsadím se, že se všichni můžeme shodnout na tom, že život během pandemie je extrémně stresující.
  • Well, I think it’s a great idea.
   No, já si myslím, že je to skvělý nápad.
  • right
   správný, nejlepší, nejvhodnější, ideální
  • It’s the right video to watch when you’re sad.
   Je to ideální video, na které se podívat, když jste smutní.
  • calming
   uklidňující
  • What can be more calming than watching jellyfish?
   Co může být víc uklidňující než pozorovat medúzy?
  • a few
   pár, několik, nemnoho
  • He called me a few days later and apologized.
   Zavolal mi o pár dní později a omluvil se.
  • lockdown
   lockdown, zákaz vycházení
  • a few weeks before the current lockdown
   pár týdnů před nynějším / současným lockdownem
  • enjoy
   užít si, mít požitek z
  • wide variety of
   velká rozmanitost čeho, široká škála čeho
  • culture
   kultura
  • If you want to enjoy the wide variety of culture, Prague is the city to visit.
   Jestliže si chcete užít velkou rozmanitost kultury, Praha je městem, které byste měli navštívit.
  • one of the places
   jedno z míst
  • One of the places we wanted to see was the jellyfish aquarium in Prague.
   Jedním z míst, která jsme chtěli vidět, bylo akvárium s medúzami v Praze.
  • on the rooftop
   na střeše
  • shopping centre
   nákupní centrum, nákupní středisko
  • The aquarium is situated on the rooftop of the shopping centre.
   Akvárium se nachází na střeše nákupního centra.
  • soothing
   uklidňující, utišující, konejšivý
  • When I can’t sleep, I listen to soothing music.
   Když nemůžu spát, poslouchám uklidňující hudbu.
  • one of the most soothing experiences
   jeden z nejvíce uklidňujících / konejšivých zážitků
  • spa
   lázně
  • Our stay at the spa was very soothing.
   Náš pobyt v lázních byl velmi uklidňující.
  • just imagine
   jen si představte
  • Just imagine how wonderful it must be to see the northern lights for the first time!
   Jen si představte, jak úžasné to musí být, spatřit poprvé polární záři!
  • jellyfish of all sizes and colours
   medúzy všech velikostí a barev
  • swim swam swum
   plavat (nepravidelné sloveso)
  • Have you ever swum in the Indian Ocean?
   Už sis někdy zaplaval v Indickém oceánu?
  • calmly
   klidně, s rozvahou, s klidem
  • around
   okolo, kolem (mluvíme o místě)
  • Just imagine jellyfish of all sizes and colours swimming calmly around you.
   Jen si představte medúzy všech velikostí a barev, jak klidně plavou kolem vás.
  • relaxing music
   relaxační hudba
  • audio-visual effects
   audiovizuální efekty
  • simply fascinating
   jednoduše fascinující, prostě fascinující
  • Jellyfish are simply fascinating.
   Medúzy jsou prostě fascinující.
  • fragile
   křehký, jemný
  • mesmerizing
   uchvacující, okouzlující
  • deadly
   smrtící, smrt způsobující
  • Jellyfish look fragile but they can be deadly.
   Medúzy vypadají křehce, ale mohou být smrtící.
  • scary
   děsivý, hrozivý, strašidelný
  • in that case
   v tom případě, pokud je to tak, pak..., pokud je situace takováhle, pak...
  • I’ll be home late tonight. Well, in that case, I won’t have to cook.
   Dnes večer přijdu domů pozdě. No, v tom případě nebudu muset vařit.
  • come upon
   narazit na něco, náhodou něco najít (frázové sloveso)
  • If you want to learn English, you’ve just come upon the right video to watch.
   Jestli se chcete učit anglicky, právě jste narazili na ideální video ke zhlédnutí.
  • Hansel and Gretel came upon a house made of gingerbread in the forest.
   Jeníček a Mařenka narazili v lese na dům z perníku.
  • jellyfish
   medúza, medúzy (jednotné a množné číslo je stejné)
  • sheep
   ovce (jednotné a množné číslo je stejné)
  • fish
   ryba, ryby (jednotné a množné číslo je stejné)
  • deer
   vysoká zvěř, srna, srny, jelen, jeleni (jednotné a množné číslo je stejné)
  • salmon
   losos, lososi (jednotné a množné číslo je stejné)
  • trout
   pstruh, pstruzi (jednotné a množné číslo je stejné)
  • moose
   los, losi (jednotné a množné číslo je stejné)
  • I can see one fish.
   Vidím jednu rybu.
  • I can see ten fish.
   Vidím deset ryb.
  • One of the deer is small, four deer are quite big and that deer is huge.
   Jeden z jelenů je malý, čtyři jeleni jsou docela velcí a tamten jelen je obrovský.
  • We went fishing for salmon and trout.
   Šli jsme chytat lososy a pstruhy.
  • How many moose are there in the United States?
   Kolik je ve Spojených státech losů?
  • One of the places my friends and I wanted to see was the Grand Canyon.
   Jedním z míst, které jsme s kamarády chtěli vidět, byl Grand Canyon.
  • My friends and I had coffee.
   S přáteli jsme si dali kávu.
  • My boyfriend and I went for a trip.
   S přítelem jsme jeli na výlet.
  • My children and I visited Disneyland.
   S dětmi jsme navštívili Disneyland.
  • experience
   zkušenost = praxe (nepočitatelné)
  • experience
   zkušenost = zážitek (počitatelné)
  • It was one of the most soothing experiences I've had this year.
   Byl to jeden z nejvíce uklidňujících zážitků, které jsem tento rok měla.
  • She has experience in teaching English.
   Ona má zkušenosti s učením angličtiny.
  • Teaching English in Africa was an interesting experience for her.
   Učit angličtinu v Africe bylo pro ni zajímavým zážitkem.
  • moreover
   navíc, kromě toho, mimo to (ve větě bývá oddělené čárkou)
  • It’s a good car and, moreover, it isn’t expensive.
   Je to dobré auto a navíc není drahé.
  • The article is badly written. Moreover, it’s too long.
   Ten článek je špatně napsaný. Navíc je příliš dlouhý.
  • check out
   omrknout, mrknout na, prohlédnout si, vyzkoušet (frázové sloveso, hovorově)
  • Don’t forget to check out our website and give us feedback.
   Nezapomeňte omrknout naše webovky a dát nám zpětnou vazbu.
  • That sounds interesting. I’ll check it out!
   To zní zajímavě. Mrknu na to!
  • I highly recommend checking out The World of Jellyfish as soon as the lockdown is over!
   Vřele vám doporučuji omrknout Svět medúz, jakmile lockdown skončí.
  • I’ll call you as soon as I can.
   Zavolám ti, hned jak budu moci.
  • I’m so glad the exams are over.
   Jsem tak rád, že už je po zkouškách.
  • The meeting is over.
   Ta schůzka (už) skončila.
  • keep something in check
   držet něco pod kontrolou, držet něco na uzdě
  • We all need something to keep our sanity in check.
   Všichni potřebujeme něco, čím si udržíme naši příčetnost pod kontrolou.
  • You must learn to keep your emotions in check.
   Musíš se naučit držet svoje emoce na uzdě.
  • We should look for ways to keep global warming in check.
   Měli bychom hledat způsoby, jak udržet globální oteplování pod kontrolou.
  • go south
   jít z kopce, jít do háje, jít do kytek, jít k šípku, podělat se, pokazit se, nevyvést se, nevyjít, zvrtnout se, změnit se k horšímu, zhoršit se (fráze)
  • I went to the casino yesterday. I kept winning but then my luck went south and now I have no money.
   Včera jsem šel do kasina. Vyhrával jsem, ale pak mi přestalo přát štěstí a teď nemám žádné peníze.
  • I’m afraid their relationship is going south. They can’t stand each other.
   Obávám se, že jejich vztah jde k šípku. Nemůžou se ani vystát.
  • Tom used to be a big player in the stock market but all his investments have gone south recently.
   Tom býval na burze velkým hráčem, ale se všemi jeho investicemi to jde poslední dobou z kopce.
  • The app looked amazing but the things went south pretty soon. The new CEO just cares more about profit than the users.
   Ta appka vypadala skvěle, ale brzy to šlo háje. Nový výkonný ředitel se prostě víc zajímá o zisk než o uživatele.
  • The tricky part is to know when things might go south. You usually find out when it’s too late.
   Háček je v tom vědět, kdy by se věci mohly zvrtnout. Většinou to zjistíte, až je příliš pozdě.
  • each other / one another
   jeden druhého, jeden druhému, navzájem, se
  • wanna
   hovorová zkrácenina „want to“ nebo „want a/an“, chtít
  • right
   dobře, tak jo (v mluvené řeči se může používat místo "okay" nebo "all right", když chceme něco říct, ale nevíme, jak začít)
  • Right, so let’s begin.
   Tak jo, takže začněme.
  • lighting
   osvětlení, světýlka
  • be crap
   stát za prd, být na nic, být mizerný, být na houby, stát za starou bačkoru (hovorově)
  • Well, the lighting is definitely crap.
   No, to osvětlení rozhodně stojí za starou bačkoru.
  • bring brought brought
   přinést, donést, vzít s sebou, dovézt (nepravidelné sloveso)
  • my own
   můj vlastní, moje vlastní, svůj vlastní
  • You should bring your own towels, just in case.
   Měli byste si vzít vlastní ručníky, jen tak pro jistotu.
  • I knew the lighting would be crap so I brought my own.
   Věděl jsem, že osvětlení bude stát za nic, tak jsem si přinesl své vlastní.
  • lots
   hodně, spoustu (hovorová varianta „much“)
  • get through
   projít si, projet si, zvládnout, dotáhnout do konce (frázové sloveso)
  • We’ve got lots to get through.
   Máme toho hodně na programu. Musíme toho hodně zvládnout.
  • I just wanna say
   jen chci říct
  • a massive thank you to
   strašně moc děkuji (komu)...
  • put in
   vynaložit, věnovat (frázové sloveso)
  • hard work
   úsilí, tvrdá práce, těžká práce
  • They must have put in a lot of hard work to achieve this.
   Museli vynaložit spoustu tvrdé práce, aby tohohle dosáhli.
  • A massive thank you to everyone who’s put so much hard work in.
   Strašně moc děkuji všem, kdo vynaložili spoustu úsilí.
  • ginormous
   monstrózní, obří, mega obrovský (hovorově)
  • How could you eat the whole pizza? It was ginormous!
   Jak jsi mohl sníst celou tu pizzu? Byla mega obrovská!
  • krempita
   chorvatský a srbský dezert z listového těsta a hromadou vanilkového krému
  • ladies and gentlemen
   dámy a pánové
  • be famous with something
   být slavný, proslulý, proslavený něčím
  • Her mother is famous with her cooking and baking.
   Její matka je svým vařením a pečením proslulá.
  • (and) now
   a teď (uvádíme nějaké nové téma, zavádíme řeč na něco jiného)
  • And now, let’s talk about the plans for 2021.
   A teď si pojďme promluvit o plánech na rok 2021.
  • individually
   jednotlivě, jmenovitě
  • I’d like to thank you individually but I’m afraid there are too many of you.
   Rád bych vám poděkoval jednotlivě, ale obávám se, že je vás tu příliš mnoho.
  • speech
   proslov, projev
  • to be allowed
   být povolen, smět, mít dovoleno (opisný tvar od modálního slovesa can)
  • Only short speeches are allowed so be brief.
   Pouze krátké proslovy jsou povoleny, takže buď stručný.
  • You’re not allowed to smoke here.
   Tady nemůžete (nemáte povoleno) kouřit.
  • yeah
   jo (hovorově)
  • get off
   vypadnout, vymáznout odněkud (frázové sloveso)
  • What are you doing here? Get off my property!
   Co tady děláte? Zmizte z mého pozemku!
  • elf
   skřítek
  • Kate is dressed up as a Christmas elf at work.
   Kate je v práci převlečená za vánočního skřítka.
  • seconds away
   za vteřinku, za chviličku
  • Will you close the window, please? Sure, seconds away.
   Zavřeš okno, prosím? Jistě, za chviličku.
  • to be lucky
   mít štěstí, být šťastlivec
  • to be alive
   být naživu, žít
  • We’re so lucky to be alive.
   Máme takové štěstí, že jsme naživu.
  • to be able to
   moci, umět, být schopný (opisný tvar od modálního slovesa can)
  • I’ve always wanted to be able to speak Spanish.
   Vždycky jsem chtěl umět mluvit španělsky.
  • They don’t like each other.
   Oni se nemají navzájem v lásce. Nemají se rádi.
  • in little ways and in big ways
   v těch malých i v těch velkých věcech, drobnostmi i pořádně
  • We are so lucky to be able to help each other in little ways and in big ways.
   Máme takové štěstí, že si můžeme navzájem pomáhat ve velkém i v malém / v těch malých i velkých věcech / drobnostmi i pořádně.
  • reason
   důvod
  • in fact
   totiž, ve skutečnosti, vlastně
  • make somebody happy
   činit někoho šťastným, dělat někoho šťastným, udělat někomu radost
  • The reason we are lucky is because helping each other is, in fact, what makes us happy.
   Důvodem, proč máme štěstí, je to, že pomáhat si navzájem je ve skutečnosti to, co nás činí šťastnými.
  • Give us a song, please!
   Zazpívej nám, prosím!
  • have something up one's sleeve
   mít něco v rukávu, mít přichystáno něco, o čem jste nikomu neřekli a hodláte to brzy použít
  • A song? I think I've got one up my sleeve.
   Nějakou písničku? Myslím, že jednu bych v rukávu měla.
  • sleeve
   rukáv
  • chicken
   zbabělec, srab (hovorově)
  • He seems tough but he always chickens out at the last minute.
   Vypadá jako tvrďák, ale vždycky na poslední chvíli couvne.
  • Come on, you can’t chicken out of the plan now! We’ve already agreed on everything!
   No tak, teď od toho plánu couvnout nemůžeš! Už jsem se na všem dohodli!
  • We were going to go paragliding but Sam chickened out at the last minute.
   Chystali jsme se na paragliding, ale Sam na poslední chvíli vycouval.
  • I know it’s scary but you shouldn’t chicken out. It’s the opportunity of a lifetime.
   Vím, že je to děsivé, ale neměl bys od toho utíkat. Je to životní příležitost.
  • She’s never chickened out of anything. She’s so brave!
   Nikdy z ničeho nevycouvala. Je tak odvážná!
  • CU
   uvidíme se, měj se, čau, tak zatím, na viděnou, vidět tebe, vidět vás (see you)
  • Sorry, gotta go. CU!
   Promiň, musím letět. Tak zatím! (hovorově, zkratka)
  • Can’t wait to CU.
   Nemůžu se dočkat, až tě uvidím. (hovorově, zkratka)
  • RSVP
   odpovězte, prosím; dejte prosím vědět, zda dorazíte (répondez s’il vous plaît)
  • RSVP by May 5th.
   Dejte nám prosím vědět do 5. května, zda dorazíte. (zkratka)
  • I got a wedding invitation yesterday. I’m going to call to RSVP today.
   Včera jsem dostal pozvánku na svatbu. Dnes se chystám zavolat a dát vědět, jestli se mnou mají počítat. (zkratka)
  • FAQ
   nejčastěji kladené otázky (frequently asked questions)
  • If you have any questions, check out our FAQs or contact us here.
   Máte-li nějaké otázky, mrkněte na nejčastěji kladené dotazy nebo nás kontaktujte zde. (zkratka)
  • BRB
   hned budu zpátky (be right back)
  • Guys, BRB. Someone’s knocking at the door.
   Lidi, hned budu zpátky. Někdo klepe na dveře. (zkratka)
  • DIY
   udělej si sám, kutilství, opravování či tvoření věcí doma svépomocí (do it yourself)
  • This DIY teacup of yours is amazing! Will you make one for me too?
   Tenhle tvůj podomácku vyrobený čajový šálek je úžasný? Uděláš taky jeden pro mě? (zkratka)
  • TBA
   bude upřesněno, bude oznámeno (to be announced)
  • The lecture will take place on July 18th (time TBA).
   Přednáška se uskuteční 18. července (čas bude upřesněn). (zkratka)
  • We’re having a meeting on Friday but the exact time and place is TBA.
   V pátek máme schůzi, ale přesný čas a místo ještě budou oznámeny. (zkratka)
  • TGIF
   ještě že už je pátek (Thank God it’s Friday)
  • I’ve never been so exhausted in my life. TGIF.
   Ještě nikdy v životě jsem nebyl tak utahaný. Ještě že je pátek. (zkratka)
  • high
   vysoko (nedotýká se země, je nad zemí)
  • It’s too high, I can’t reach it.
   Je to příliš vysoko, nedostáhnu na to.
  • We were high in the mountains.
   Byli jsme vysoko v horách.
  • high
   vysoký, vysoce (mluvíme o vysoké úrovni něčeho, vysoké intenzitě něčeho)
  • Our customers expect us to maintain high standards.
   Naši zákazníci od nás očekávají, že si zachováme vysoký standard.
  • One of my children has a high temperature.
   Jedno z mých dětí má vysokou teplotu.
  • high price
   vysoká cena
  • high salary
   velká výplata
  • My dad suffers from high blood pressure.
   Můj táta má vysoký krevní tlak.
  • This job requires a high level of English.
   Toto pracovní místo vyžaduje vysokou úroveň angličtiny.
  • to be high
   být sjetý, být zkouřený, být v rauši (hovorově)
  • What are you talking about? Are you high or what?
   O čem to mluvíš? To jsi něčím sjetý nebo co?
  • tall
   vysoký (o výšce; pokud je něco vyšší než širší)
  • How tall are you? I’m 175 centimetres tall.
   Kolik měříš? Měřím 175 cm.
  • All my children are taller than me.
   Všechny mé děti jsou vyšší než já.
  • Their house is surrounded by tall trees.
   Jejich dům je obklopený vysokými stromy.
  • Oh no, the grass in the garden is too tall again.
   Ale ne, tráva na zahradě je zase příliš vysoká.
  • Burj Khalifa in Dubai is the tallest building in the world.
   Burj Khalifa v Dubaji je nejvyšší budovou na světě.
  • high
   vysoký (o výšce; pokud je něco širší než vyšší; nepoužívá se, když mluvíme o lidech, zvířatech, rostlinách a stromech)
  • Mount Everest is the highest mountain in the world.
   Mount Everest je nejvyšší horou na světě.
  • Their house is surrounded by a high fence.
   Jejich dům je obehnaný vysokým plotem.
  • The wave must have been at least seven metres high!
   Ta vlna musela být aspoň sedm metrů vysoká!
  • Do you have some tips for decorating rooms with high ceilings?
   Máte nějaké tipy, jak vyzdobit pokoje s vysokými stropy?
  • There’s a high wall around the prison.
   Okolo věznice je vysoká zeď.
  • The child is higher than me but not taller.
   To dítě je výš než já, ale ne vyšší.
  • The window is six metres high.
   Okno je šest metrů vysoko.
  • The window is six metres tall.
   Okno je šest metrů vysoké.
  • Where can I find the café?
   Kde najdu tu kavárnu? (přímá otázka)
  • Who is the man?
   Kdo je ten muž? (přímá otázka)
  • How many books do you have?
   Kolik máš knih? (přímá otázka)
  • Can you tell me... ?
   Můžete mi říct...?
  • Could you tell me... ?
   Mohl byste mi říct...?
  • Tell me...
   Řekněte mi... Povězte mi...
  • I’m not sure...
   Nejsem si jistý...
  • Do you know... ?
   Víš...? Víte...?
  • Do you happen to know... ?
   Nevíte náhodou...?
  • I want to know...
   Chci vědět...
  • I would like to know...
   Chtěl bych vědět...
  • May I know...?
   Smím vědět...?
  • Would you like to know...?
   Chtěl bys vědět...?
  • I wonder if...
   Zajímalo by mě, jestli...
  • Can you tell me where I can find the café?
   Můžete mi říct, kde najdu tu kavárnu? (nepřímá otázka)
  • They couldn’t tell me what time it is.
   Nemohli mi říct, kolik je hodin. (nepřímá otázka)
  • I don’t know who the man is.
   Nevím, kdo je ten muž. (nepřímá otázka)
  • We aren’t sure where it is.
   Nejsme si jistí, kde to je. (nepřímá otázka)
  • May I know where they live?
   Smím vědět, kde oni bydlí? (nepřímá otázka)
  • She wants to know how many books you have.
   Ona chce vědět, kolik máš knih. (nepřímá otázka)
  • We need to know how many people came to the meeting.
   Potřebujeme vědět, kolik lidí přišlo na tu schůzku.
  • I wonder if she’s been here before.
   Zajímalo by mě, jestli už tu ona někdy předtím byla.
  • Could you tell me what the problem is?
   Mohl bys mi říct, v čem je problém?
  • Can you tell me what time the bank opens?
   Můžete mi říct, v kolik hodin banka otvírá?
  • May I know what he said?
   Smím vědět, co řekl?
  • Can you tell me when the next train to Liverpool leaves?
   Můžete mi říct, kdy odjíždí další vlak do Liverpoolu?
  • heart
   srdce
  • lose lost lost
   ztratit, ztratit se, přijít o něco, prohrát (nepravidelné sloveso)
  • here's to
   na ... (při přípitku)
  • the ones
   ti, ti lidé (zástupné zájmeno v množném čísle)
  • Here’s to the ones here today.
   Na ty, kteří jsou tu dnes s námi.
  • Cheers!
   Na zdraví! (při přípitku)
  • wish
   přání, přát si
  • drink
   pití, sklenka čeho, drink
  • bring back
   vyvolat, oživit, připomenout co (vzpomínku...) (frázové sloveso + nepravidelné sloveso: bring brought brought)
  • be through something
   projít si čím, zažít co (nepravidelné sloveso: be was were been + frázové sloveso)
  • Drinks bring back all the memories of everything we’ve been through.
   Pití vyvolává všechny vzpomínky na vše, čím jsme si prošli.
  • toast
   přípitek
  • on the way
   cestou, po cestě, na cestě
  • Toast to the ones that we lost on the way.
   Přípitek na ty, o které jsme cestou přišli.
  • a time
   chvíle, časy (myšleno nějaký konkrétní okamžik v minulosti)
  • remember
   pamatovat si, vzpomínat si
  • I remember a time when there was no internet.
   Pamatuju si časy, kdy nebyl žádný internet.
  • believe in something
   věřit na co, věřit v co
  • She doesn’t believe in God.
   Ona nevěří v boha.
  • forever
   navždy, navždycky
  • I used to believe in forever.
   Kdysi jsem věřil, že vše potrvá navždy.
  • stay the same
   zůstat stejný, nezměnit se
  • feel like
   připadat komu, zdát se (nepravidelné sloveso: feel felt felt)
  • Now my heart feels like December.
   Teď mi mé srdce připadá studené jako prosinec.
  • reach out
   spojit se s kým, kontaktovat koho (frázové sloveso)
  • I’d like to visit Japan one day.
   Jednou bych chtěl navštívit Japonsko.
  • hurt hurt hurt
   trápit se, trpět, zranit, bolet (nepravidelné sloveso)
  • everybody hurts sometimes
   každý se někdy trápí
  • go on
   no tak, do toho (povzbuzení, aby někdo něco udělal) (nepravidelné sloveso: go went gone + frázové sloveso)
  • Go on, take it, it’s yours.
   Do toho, vezmi si to, je to tvoje.
  • raise a glass
   pozvednout sklenku (k přípitku)
  • feel lost
   cítit se ztracený, připadat si ztracený (nepravidelné sloveso: feel felt felt)
  • hatred
   nenávist, zášť
  • powerful
   silný, mocný
  • all the hatred was too powerful to stop
   všechna ta nenávist byla příliš silná na to, aby se dala zastavit
  • ember
   žhavý uhlík
  • light up something
   osvítit, prosvětlit, ozářit (nepravidelné sloveso: light lit lit + frázové sloveso)
  • dark
   tma
  • carry
   nést, nosit u sebe
  • You shouldn’t carry money in your pockets.
   Neměl bys nosit peníze po kapsách.
  • torch
   pochodeň
  • for ya
   hovorově pro tebe
  • drop something
   upustit něco
  • He dropped the cup and it broke into pieces.
   Upustil šálek a ten se rozbil na kusy.
  • Toast to our dear friend!
   Přípitek na našeho drahého přítele!
  • Let’s raise our glasses to the bride and groom!
   Pozvedněme sklenky na nevěstu a ženicha!
  • Those photos brought back a lot of happy memories.
   Ty fotky vyvolaly spoustu šťastných vzpomínek.
  • He’s been through a lot during the war.
   Ve válce hodně zkusil. Ve válce si hodně zažil.
  • Feel free to reach out if you have any questions.
   Neváhejte se s námi spojit, pokud máte nějaké otázky.
  • Go on, have another drink. You look like you need one.
   Do toho, dej si další drink. Vypadáš, že bys jeden potřeboval.
  • The rain stopped and the sun lit up the sky.
   Déšť ustal a slunce ozářilo oblohu.
  • until
   do nějaké doby (něco se děje nepřetržitě až do nějaké doby a pak to přestane)
  • till
   do nějaké doby; neformálnější ((něco se děje nepřetržitě až do nějaké doby a pak to přestane)
  • You'll have to wait until Friday.
   Budete si muset počkat do pátku.
  • Sometimes I work until midnight.
   Někdy pracuju až do půlnoci.
  • I wish I could stay in bed till lunch.
   Kéž bych mohl zůstat v posteli až do oběda.
  • Sure, you can keep the book till next week.
   Jasně, tu knihu si můžeš nechat až do příštího týdne.
  • from... to...
   od nějaké doby do nějaké doby
  • I'll have to work from 9 am to 9 pm this Saturday.
   Tuhle sobotu budu muset pracovat od devíti ráno do devíti večer.
  • My parents stayed at our place from Friday to Sunday evening.
   Mí rodiče u nás zůstali od pátku do neděle večer.
  • I'll have to work until 9 pm this Saturday.
   Tuhle sobotu budu muset pracovat do devíti večer.
  • My parents stayed at our place till Sunday evening.
   Mí rodiče u nás zůstali do neděle večer.
  • by
   do nějaké doby (nejpozději do, ne později než...)
  • The documents need to be ready by Tuesday.
   Ty papíry musí být připravené do úterý.
  • Will you be able to finish the report by next week?
   Budete schopní to hlášení dopsat do příštího týdne?
  • All right, I'll fix it by the end of the month.
   Dobře, opravím to do konce měsíce.
  • I'll be there until Wednesday.
   Budu tam do středy. (Budu tam pobývat až do středy, pak odjedu.)
  • I'll be there by Wednesday.
   Budu tam do středy. (Nejpozději ve středu tam přijedu.)
  • misunderstand
   špatně pochopit, nepochopit, špatně porozumět
  • misunderstanding
   nepochopení, nedorozumění
  • There must be some misunderstanding. We never ordered these books.
   To musí být nějaké nedorozumění. Nikdy jsme si ty knížky neobjednali.
  • mispronounce
   špatně vyslovit, chybně vyslovovat
  • mispronunciation
   chybná výslovnost
  • mistake
   omylem pokládat něco za něco, splést si, zmýlit se, špatně odhadnout; chyba
  • I mistook him for a well-known actor and asked him for his autograph. It was so embarrassing!
   Spletla jsem si ho se známým hercem a požádala ho o autogram. Bylo to tak trapné!
  • mistaken
   pletoucí se, mýlící se, mylný, chybný
  • It was a birthday gift, if I'm not mistaken.
   Byl to dárek k narozeninám, pokud se nemýlím.
  • misspell
   špatně napsat, špatně vyhláskovat, udělat pravopisnou chybu
  • misread
   špatně si něco přečíst, mylně si vyložit co, špatně odhadnout koho
  • misinterpret
   špatně si vyložit co, mylně si vykládat co
  • You need to be careful with your words. You don't want people to misinterpret it.
   Měl by sis dát pozor na to, co píšeš. Nechceš, aby si to lidé špatně vyložili.
  • misplace
   něco někam založit, zašantročit co
  • My daughter often misplaces her keys and has to wait for me to come home.
   Moje dcera často někam zašantročí klíče a musí čekat, až přijdu domů.
  • misuse
   zneužít co, špatně používat co; zneužití čeho, nesprávné použití čeho
  • mishear
   přeslechnout se, špatně slyšet
  • She would never say that. You must have misheard her.
   Ona by tohle nikdy neřekla. Určitě ses přeslechl.
  • misbehave
   zlobit, chovat se neslušně, chovat se špatně
  • misbehaviour
   nevhodné / špatné / neslušné chování
  • mislead
   uvést v omyl, oklamat
  • misleading
   zavádějící, klamný
  • The company was critisized for its misleading advertisements.
   Firma byla kritizována za své zavádějící reklamy.
  • miscount
   přepočítat se, špatně něco spočítat
  • mismatch
   nesprávně přiřadit, nevhodně spojit
  • mismatched
   nehodící se k sobě, nevhodně spárovaný
  • Wearing mismatched socks is a new trend.
   Nosit každou ponožku jinou je novým trendem.
  • misinform
   mylně informovat, uvést v omyl
  • misinformation
   mylná informace, dezinformace
  • misjudge
   špatně odhadnout, mylně posoudit
  • We thought he would support us but we clearly misjudged him.
   Mysleli jsme, že nás podpoří, ale očividně jsme ho špatně odhadli.
  • misjudgement
   špatný úsudek, mylné posouzení čeho, špatné odhadnutí čeho
  • mistrust
   nedůvěra k
  • misfortune
   neštěstí, smůla
  • misconduct
   profesní pochybení, špatné vedení
  • misquoted
   chybně uvedený, nesprávně citovaný
  • alive and well
   dařit se (komu), být v pořádku, přežívat
  • Do you remember the boy who went missing three days ago? Well, they've found him alive and well!
   Pamatuješ si toho kluka, který se před třema dny pohřešoval? No tak ho našli v pořádku!
  • Traditional folklore music is still alive and well in a lot of Czech villages.
   Tradiční lidové hudbě se v mnoha českých vesničkách stále daří.
  • bits and pieces / bits and bobs
   kousky něčeho, všechno možné, různé věci
  • There were bits and pieces of glass all over the floor. What's happened here?
   Všude po podlaze byly kousky skla. Co se tu stalo?
  • There are lots of bits and bobs in the tool box. What do you need?
   V bedně s nářadím je spousta různých věcí. Co potřebuješ?
  • sick and tired
   mít něčeho po krk, mít něčeho plné zuby
  • I'm sick and tired of him whining about his job!
   Už mi leze krkem, jak si pořád stěžuje na svou práci!
  • I guess we're all sick and tired of this pandemic.
   Hádám, že už máme všichni plné zuby téhle pandemie.
  • fun and games
   sranda, zábava, legrace (to, co se nepovažuje za vážné nebo seriózní)
  • It wasn't all fun and games, you know. We had to work really hard!
   Nebyla to žádná sranda, víš. Museli pracovat opravdu tvrdě!
  • This app isn't just fun and games. It can teach you a foreign language.
   Tahle aplikace není jen pro zábavu. Můžeš se s ní naučit cizí jazyk.
  • more or less
   víceméně, přibližně, tak nějak, více či méně
  • This is more or less all I wanted to say about this.
   To je víceméně vše, co jsem k tomu chtěl říct.
  • The wardrobe weighs 50 kilos, more or less.
   Ta skříň váží více či méně 50 kilo. Ta skříň má asi 50 kilo.
  • plain and simple
   prostě a jednoduše, prostě to tak je
  • If you want a better job, start looking. Plain and simple.
   Jestli chceš lepší práci, prostě a jednoduše začni hledat.
  • He tried to get away with it but he was cheating, plain and simple.
   Snažil se z toho nějak vyvlíknout, ale prostě a jednoduše švindloval.
  • on and off
   příležitostně, sem tam, občas, s přestávkami
  • I've been learning French on and off for the last few months.
   Posledních několik měsíců se s přestávkami učím francouzsky.
  • He works on the motorbike on and off. He's just too busy.
   On na té motorce pracuje příležitostně. Má prostě moc práce.
  • now or never
   teď nebo nikdy
  • If you really like her, you should ask for her phone number before she leaves. It's now or never!
   Jestli se ti opravdu líbí, měl bys ji požádat o telefonní číslo, než odejde. Teď nebo nikdy!
  • Once we start a family, it'll be harder and harder to travel. It's now or never.
   Jakmile založíme rodinu, bude těžší a těžší cestovat. Teď nebo nikdy.
  • peace and quiet
   klid (ve smyslu klid a mír, ticho, žádný stres a žádné vyrušování)
  • All I want on this vacation is some peace and quiet so I'm leaving my phone and laptop at home.
   Všechno, po čem na téhle dovolené toužím, je klid, takže mobil a notebook nechávám doma.
  • Can we have a little peace and quiet, please? It's been a rough week.
   Můžeme mít trošku klidu, prosím? Byl to náročný týden.
  • You should keep your presentation short and sweet. I think thirty minutes is too much.
   Měl bys svou prezentaci udržet hezky stručnou. Měl bys tu prezentaci mít tak akorát dlouhou. Myslím, že třicet minut je příliš.
  • This morning's meeting was short and sweet which surprised everyone.
   Dnešní ranní schůzka byla příjemně stručná, což všechny překvapilo.
  • to be called
   jmenovat se, nazývat se
  • to be going to do something
   chystat se něco udělat, mít v úmyslu něco udělat (jeden ze způsobů vyjádření budoucího děje)
  • over there
   tam, tamhle (ukazujeme na něco)
  • arrive
   dorazit, nastat, nadejít
  • as soon as
   jakmile, hned jak (spojka)
  • go for a trip
   jet na výlet
  • bicycle / bike
   kolo, cyklistický
  • bicycle trip
   cyklistický výlet, výlet na kole
  • Would you like to go for a bicycle trip with me tomorrow?
   Chtěl bys se mnou zítra jet na výlet na kole?
  • I’m not going to go for a bike trip with you! You know I hate it.
   Nepojedu s tebou na výlet na kole! Víš, že to nesnáším.
  • rare
   vzácný
  • flower
   květina
  • pasqueflower
   koniklec
  • What’s this rare flower called? It’s a pasqueflower.
   Jak se téhle vzácné květině říká? To je koniklec.
  • Pasqueflowers are beautiful but quite rare.
   Koniklece jsou krásné, ale docela vzácné.
  • tradition
   tradice, zvyk
  • It’s our little family tradition.
   Je to taková naše malá rodinná tradice.
  • warm up
   oteplit se, zahřát se, zahřát
  • a little
   trochu, trošku
  • We’ll go as soon as the weather warms up a little.
   Pojedeme, jakmile se počasí trochu oteplí.
  • I’ll make you a cup of tea. That should warm you up.
   Udělám ti šálek čaje. To by tě mělo zahřát.
  • grab something
   popadnout co, rychle sáhnout po čem
  • As soon as the weather warmed up a little, I grabbed my bike and went for a trip.
   Jakmile se počasí trochu oteplilo, popadl jsem kolo a jel na výlet.
  • The thief grabbed her bag and ran off.
   Zloděj popadl její kabelku a utekl.
  • just a few kilometres from Třebíč
   jen pár kilometrů od Třebíče
  • one of the few places
   jedno z mála míst
  • grow grew grown
   růst (nepravidelné sloveso)
  • This village is one of the few places where pasqueflowers grow in April.
   Tahle vesnice je jedním z mála míst, kde v dubnu rostou koniklece.
  • We’re always happy to welcome spring after long winter months.
   Vždy rádi přivítáme jaro po dlouhých zimních měsících.
  • above the village
   nad vesnicí (myšleno ve větší výšce, než je vesnice)
  • There’s a hill above the village.
   Nad vesnicí je kopec.
  • in flower
   rozkvetlý, kvetoucí, vykvetlý
  • like this
   takto, tímto způsobem
  • When you see pasqueflowers in flower like this, you know that spring has arrived.
   Když uvidíte koniklece takto rozkvetlé, víte, že jaro už dorazilo.
  • The apple trees were all in flower in May.
   V květnu byly všechny jabloně rozkvetlé.
  • time to go home
   čas jet domů
  • Where is the place? It’s over there, look.
   Kde to místo je? Je to tamhle, podívej.
  • to be just about to do something
   vazba, která se používá pro vyjádření velmi blízké bezprostřední budoucnosti, každou chvíli se má něco stát (mluvíme o tom, co uděláme hned vzápětí)
  • I'm just about to go for my first bicycle trip of this year.
   Zrovna se chystám vyjet na svůj první cyklo výlet tohoto roku.
  • I was just about to call you when you showed up.
   Zrovna jsem se ti chystal zavolat, když ses ukázal.
  • My dad is just about to start his new job this morning.
   Můj táta zrovna dnes ráno jde do nové práce.
  • This village happens to be one of the few places where pasqueflowers grow in April.
   Tahle vesnice je náhodou jedním z mála míst, kde v dubnu rostou koniklece.
  • Do you happen to have a pen?
   Nemáš náhodou propisku?
  • You were so lucky that Joe happened to be in the right place at the right time.
   Máš takové štěstí, že Joe byl náhodou na správném místě ve správný čas.
  • I happen to know where the street is.
   Já náhodou vím, kde ta ulice je.
  • few
   málo, malý počet čeho (s počitatelnými podstatnými jmény)
  • Few people can do that.
   To umí udělat málo lidí.
  • A few people can do that.
   Pár lidí to umí udělat.
  • She has few friends.
   Ona má málo přátel.
  • She has a few friends.
   Ona pár přátel má.
  • I spent few hours learning English last month.
   Minulý měsíc jsem učením se angličtiny strávil málo hodin.
  • I spent a few hours learning English last month.
   Minulý měsíc jsem učením se angličtiny strávil pár hodin.
  • there's no better way to do something
   neexistuje lepší způsob, jak něco udělat
  • There’s no better way to learn English than by using it.
   Neexistuje lepší způsob, jak se naučit anglicky, než tím, že angličtinu používáte.
  • I always do yoga in the morning. There’s no better way to start my day.
   Ráno vždycky cvičím jógu. Není lepší způsob, jak zahájit svůj den.
  • My mum always says that there’s no better way to spend the day than by tidying. Well, I disagree.
   Máma vždycky říká, že neexistuje lepší způsob, jak strávit den, než uklízením. Já tedy nesouhlasím.
  • There's no better way to welcome spring, if you ask me.
   Neexistuje lepší způsob, jak přivítat jaro, pokud chcete vědět, co si myslím.
  • Some people just shouldn’t be parents, if you ask me.
   – Někteří lidé by neměli být rodiči, pokud chcete znát můj názor.
  • I don't know about you, but...
   Nevím, jak vy, ale já... Nevím, jak to vidíš ty, ale já...
  • I don’t know about you, but I don’t really enjoy Christmas.
   Nevím, jak to máte vy, ale já si Vánoce moc neužívám.
  • I don’t know about you, but I’m going to bed.
   Nevím, jak ty, ale já jdu do postele.
  • news
   zpráva, zprávy (nepočitatelné podstatné jméno jednotného čísla)
  • I don't know about you, but that's good news for me.
   Nevím, co vy, ale pro mě jsou to dobré zprávy. / Nevím, co vy, ale pro mě je to dobrá zpráva.
  • I hope you have some good news for me.
   Doufám, že pro mě máš nějaké dobré zprávy / nějakou dobrou zprávu.
  • How come she always has so much bad news for us?
   Jak to, že ona má pro nás vždycky tolik špatných zpráv?
  • There’s a lot of dubious news on that website. You shouldn’t pay much attention to it.
   Na té stránce je hodně pochybných zpráv. Neměl by sis jich tolik všímat.
  • oh well
   no nic, nedá se ni dělat, no jo no, no nevadí (nezbývá vám nic jiného, než přijmout nějaké zklamaní nebo nepříjemnou či špatnou situaci)
  • Oh well, it seems we're not going anywhere today.
   Nedá se nic dělat, vypadá to, že dneska nikam nejedeme.
  • We'll have to borrow some money from my parents. Oh well.
   Budeme si muset půjčit nějaké peníze od mých rodičů. No nic.
  • It didn't work out. Oh well, I did my best.
   Nevyšlo to. Nedá se nic dělat, dělal jsem, co jsem mohl.
  • I applied for a job at Google, but I didn't get it. Oh well...
   Ucházel jsem se o práci v Googlu, ale nedostal jsem ji. No jo no...
  • Oh well, they'll probably have to cancel the holiday. Italy has just closed their borders.
   No nic, nejspíš budou muset tu dovolenou zrušit. Itálie právě uzavřela hranice.
  • Are you hungry?
   Nemáš hlad? (ptáme se, jestli dotyčný má hlad)
  • Aren't you hungry?
   Copak nemáš hlad? (divíme se, jak je možné, že dotyčný nemá hlad)
  • Do you want to go home?
   Nechceš jít domů? (ptáme se, jestli dotyčný chce jít domů)
  • Don't you want to go home?
   Copak nechceš jít domů? (jsme podráždění nebo překvapení, že dotyčný ještě domů jít nechce)
  • Do you have a pen?
   Nemáš pero? (ptáme se, zda má dotyčný pero)
  • Don't you have a pen?
   Copak nemáš pero? (divíme se nebo jsme podráždění, že dotyčný nemá pero)
  • Did you call him?
   Nevolal jsi mu? (ptáme se, zda mu dotyčný volal)
  • Didn't you call him?
   Copak jsi mu nezavolal? (jsme překvapení nebo podráždění, že mu dotyčný nezavolal)
  • Would you help us?
   Nepomohl bys nám? (ptáme se, zda by nám dotyčný pomohl)
  • Wouldn't you help us?
   Copak bys nám nepomohl? (jsme podráždění nebo překvapení, že by nám dotyčný nepomohl)
  • Could you smoke outside?
   Nemohl bys kouřit venku? (ptáme se, zda by dotyčný nemohl jít kouřit ven)
  • Couldn't you smoke outside?
   Copak bys nemohl kouřit venku? (dáváme najevo své podráždění, protože dotyčný kouří v místnosti)
  • Haven't they finished yet?
   To to ještě nemají hotové? (podráždění)
  • Don't you drink coffee?
   Copak ty kávu nepiješ? (podivení, překvapení)
  • Can't you do better?
   Copak to líp nezvládneš? (podráždění, kritika)
  • Isn't Mark a vegetarian?
   Není Mark vegetarián? (Myslím si, že Mark je vegetarián, ale raději se ujišťuju.)
  • Didn't she quit her job last week?
   Neodešla ona minulý týden z práce? (Myslím si, že v práci minulý týden skončila, ale raději se ujišťuju.)
  • Hasn't she been to Australia?
   Nebyla ona v Austrálii? (Myslím si, že už Austrálii navštívila, ale raději se ujišťuju.)
  • Isn't that your English teacher?
   Není tamto tvůj učitel angličtiny? (Myslím si, že to je tvůj učitel, ale raději se ujišťuju.)
  • Isn't it a beautiful day?
   Není dneska krásný den? (Nečekám žádnou vyčerpávající odpověď, jen se chci s někým dát do řeči.)
  • Don't you love this restaurant?
   Taky se ti v této restauraci líbí? (Tuhle restauraci mám moc rád, a tak ji využiju k tomu, abych zahájil rozhovor.)
  • to stop doing something
   přestat něco dělat
  • Stop saying that! It isn't true.
   Přestaň to říkat! Není to pravda.
  • You should stop drinking so much alcohol.
   Měl bys přestat pít tolik alkoholu.
  • She can't stop thinking about that day.
   Ona na ten den nemůže přestat myslet.
  • You’ll never stop doing that, will you?
   Ty s tím nikdy nepřestaneš, že ne?
  • to stop to do something
   zastavit se, abych něco udělal (Přestanu tedy dělat to, co jsem dělal, abych udělal něco jiného.)
  • He stopped to answer his phone.
   Zastavil (při řízení auta, v chůzi...), aby zvednul telefon.
  • We'll stop to have lunch soon, okay?
   Brzy zastavíme na oběd, dobře?
  • I usually stop to eat on my way home.
   Při cestě domů se obvykle stavím na jídlo.
  • She stopped to put on her coat.
   Zastavila se, aby si oblékla kabát.
  • Did you even stop to think about how dangerous that was?
   Zamyslel ses vůbec nad tím, jak nebezpečné to bylo? Doslova: Zastavil ses někdy a popřemýšlel nad tím...?
  • When I was riding my bike, I stopped listening to the birds.
   Když jsem jel na kole, přestal jsem poslouchat ptáky. (Např: Příliš jsem se soustředil na cestu.)
  • When I was riding my bike, I stopped to listen to the birds.
   Když jsem jel na kole, zastavil jsem se, abych si poslechl ptáky. (Např: Ptačí zpěv mě uchvátil, a tak jsem se zastavil, abych si ho poslechl, a pak zase pokračoval v cestě.)
  • He stopped smoking.
   Přestal kouřit. (Už nekouří.)
  • He stopped to smoke.
   Zastavil se, aby si zakouřil. (Přestal dělat to, co dosud dělal, aby si zakouřil.)
  • well
   no, nuže, tak tedy, takže (v mluvené řeči se používá pro zdůraznění toho, co říkáme, a také je to jakási vata nebo berlička, která slouží jako výplň, když se rozhodujeme, jak něco říct)
  • Hear, hear!
   Slyšte, slyšte! Přesně tak! Souhlasím! (používá se na znamení, že s něčím či někým naprosto souhlasíte)
  • a few
   pár, několik; má spíše pozitivní význam (není toho málo, je toho několik, pár, takže je to vlastně dobře) (s počitatelnými podstatnými jmény)
  • exactly
   přesně, konkrétně
  • And where exactly do you live, Mr. Dawson?
   A kde přesně žijete, pane Dawsone?
  • RMS
   zkratka Royal Mail Ship (královská poštovní loď)
  • good humor
   dobrá nálada
  • After that, I'm on God's good humor.
   Potom je to v rukou božích. (Doslova: Potom to závisí na tom, jakou bude mít bůh náladu.)
  • to have the means to do something
   mít (finanční) prostředky na co
  • How is it you have the means to travel?
   Jak to, že máte prostředky na cestování? Kde berete peníze na cestování?
  • to work your way
   odpracovat si něco, pracovat, zatímco (studujete, cestujete...)
  • you know
   však víte, víte (zdůrazňuji to, co říkám; ujišťuji se, že mi ostatní rozumí; případně you know použiji, když chci udržet něčí pozornost, ale potřebuji chvíli na to, abych si rozmyslel, co řeknu)
  • tramp steamer
   obchodní parník, parní loď, která plula a obchodovala bez pravidelného jízdního řádu
  • and such
   a tak, a podobně (při vyjmenovávání věcí)
  • win won won
   vyhrát (nepravidelné sloveso)
  • hand
   karty na ruce (v karetní hře)
  • a lucky hand at poker
   mít štěstí v pokeru, dostat v pokeru dobré karty
  • to make your own luck
   nespoléhat se na štěstí
  • A real man makes his own luck.
   Skutečný muž se nespoléhá na štěstí.
  • Right?
   Že jo? Že ano?
  • to find something appealing
   považovat něco za atraktivní, něco se vám líbí
  • a sort of something
   druh něčeho, typ něčeho
  • rootless existence
   život bez kořenů
  • And you find that sort of rootless existence appealing, do you?
   A vám se takový život bez kořenů líbí?
  • ma'am
   madam, paní (zdvořilé oslovení ženy)
  • I mean
   chci říct..., myslím tím... (když se chcete poopravit nebo dovysvětlit, co máte na mysli)
  • right here
   přímo tady
  • air
   vzduch
  • lungs
   plíce
  • blank
   prázdný, nepopsaný, čistý (například list papíru)
  • a sheet of paper
   list papíru
  • to wind up
   skončit kde, dopadnout jak (nepravidelné sloveso: wind wound wound)
  • I don’t know where I’m going to wind up.
   Nevím, kde skončím.
  • just the other night
   nedávno (myšleno v noci jen před pár dny)
  • to sleep under a bridge
   spát pod mostem
  • grand
   velkolepý, impozantní
  • the grandest ship in the world
   nejvelkolepější loď na světě
  • to have champagne
   pít šampaňské, dopřávat si šampaňské
  • fine
   vybraný, na úrovni, kvalitní
  • fine people
   boháči, zazobanci, lidé z první třídy
  • to figure
   dojít k závěru, myslet si
  • to intend
   mít v úmyslu, hodlat
  • to waste something
   promrhat co, promarnit co
  • Life’s a gift and I don’t intend on wasting it.
   Život je dar a já ho nehodlám promrhat.
  • to deal cards
   rozdat karty (nepravidelné sloveso: deal dealt dealt)
  • You never know what hand you're gonna get dealt next.
   Nikdy nevíte, co vás čeká. (hovorově) (Doslova: Nikdy nevíte, jaké příště dostanete karty. Nikdy nevíte, jaké vám příště rozdají karty.)
  • to take life as it comes at you
   brát život tak, jak přijde
  • here you go
   tady, tady máš (něco někomu podáváme nebo házíme)
  • each day
   každý (jednotlivý) den, každičký den
  • to make something count
   stát za to, vychutnat si co, využít co naplno
  • You learn to make each day count.
   Naučíte se žít každičký den opravdu naplno. Naučíte se žít tak, aby každičký den stál za to.
  • well said
   hezky řečeno, dobře řečeno
  • To making it count.
   Ať to stojí za to. (přípitek)
  • I will help you.
   Já ti pomůžu. (I = podmětný tvar, kdo je konatelem děje? já)
  • They were talking about me.
   Mluvili o mně. (me = předmětný tvar, o kom mluvili? o mně)
  • Who is it? It's I.
   Kdo je to? To jsem já. (velice formální)
  • Who is it? It's me.
   Kdo je to? To jsem já. (běžná, neformální angličtina)
  • Who did that? It wasn't I.
   Kdo to udělal? Já to nebyl. (velice formální)
  • Who did that? It wasn't me.
   Kdo to udělal? Já to nebyl. (běžná, neformální angličtina)
  • It was I who said that.
   Byl jsem to já, kdo to řekl. (velice formální)
  • It was me who said that.
   Byl jsem to já, kdo to řekl. (běžná, neformální angličtina)
  • Who is there? Me.
   Kdo je tam? Já.
  • Who did that? Me.
   Kdo to udělal? Já.
  • Hey, you! Who? Me?
   Hej, ty? Kdo? Já?
  • But what about me? Have you already forgotten about me?
   Ale co já? To už jste na mě zapomněli?
  • He's older than me.
   On je starší než já.
  • They're taller than me.
   Oni jsou vyšší než já.
  • She was much better at English than me.
   Ona byla v angličtině mnohem lepší než já.
  • He's older than I am.
   On je starší, než jsem já.
  • They're taller than I am.
   Oni jsou vyšší, než jsem já.
  • She was much better at English than I was.
   Ona byla v angličtině mnohem lepší, než jsem byl já.
  • You and I are going to be late.
   Ty a já přijdeme pozdě.
  • They and I went for a trip on Saturday.
   Oni a já jsem v sobotu jeli na výlet.
  • He and I don't always get along.
   On a já spolu ne vždycky dobře vycházíme.
  • She and I are going shopping today.
   Ona a já jdeme dneska nakupovat.
  • They saw you and me in Prague yesterday.
   Oni tebe a mě včera viděli v Praze.
  • You should take them and me for a trip.
   Měli byste je a mě vzít na výlet.
  • Our parents sent him and me a package.
   Naši rodiče poslali jemu a mě balíček.
  • It's between her and me.
   Je to mezi ní a mnou.
  • spend spent spent
   strávit, trávit (čas...) (nepravidelné sloveso)
  • right now
   právě teď, v této chvíli, v současnosti
  • cave
   jeskyně
  • probably
   nejspíš, pravděpodobně
  • adventure
   dobrodružství
  • immediately
   okamžitě, ihned, hned
  • though
   ale, ačkoli, i když, přesto
  • follow
   následovat, sledovat co kam, jít za čím
  • inside
   uvnitř, vevnitř
  • explore
   zkoumat, prozkoumat, poznávat
  • geocaching
   geocaching, hledání kešek
  • geocache
   keška
  • modern-day
   dnešní, současný, moderní
  • treasure hunt
   hledání pokladu
  • treasure hunting game
   hra na hledání pokladu
  • Geocaching is basically a modern-day treasure hunting game.
   Geocaching je v podstatě hra na hledání pokladu moderní doby.
  • instead of doing something
   místo toho, aby...
  • search for something
   hledat něco, pátrat po čem
  • Instead of searching for a treasure though, you search for a geocache.
   Místo hledání pokladu však pátráte po kešce.
  • GPS device
   GPS zařízení, gpska
  • What exactly is a geocache?
   Co přesně je keška?
  • container
   nádoba
  • size
   velikost
  • shape
   tvar
  • type
   typ, druh
  • matchbox
   krabička zápalek
  • tin
   (plechová) dóza, plechovka
  • fake
   falešný, nepravý, imitace, napodobenina
  • fake rock
   napodobenina kamene, falešný kámen
  • toy
   hračka
  • A geocache might look like an ordinary matchbox, tin, fake rock or toy.
   Keška může vypadat jako obyčejná krabička zápalek, dóza, napodobenina kamene nebo hračka.
  • tomato
   rajče
  • all over the world
   po celém světě
  • There are millions of geocaches all over the world.
   Po celém světě jsou miliony kešek.
  • hide hid hidden
   schovat, ukrýt, skrývat (nepravidelné sloveso)
  • be hidden
   být ukryt, být schován
  • Geocaches are hidden in various places.
   Kešky jsou ukryté na různých místech.
  • under a rock or bridge
   pod kamenem nebo mostem
  • at the top of mountains
   na vrcholu hor, na vrcholech hor
  • even
   dokonce, ani, i když
  • There’s probably a geocache near you right now and you don’t even know about it.
   Nějaká keška je nejspíš právě teď blízko vás a vy o tom ani nevíte.
  • miss something
   chybět co komu, scházet co komu
  • She misses her children.
   Chybí jí její děti.
  • If you miss adventure, geocaching is what you’ve been looking for.
   Jestliže vám chybí dobrodružství, geocaching je tím, co jste hledali.
  • create a free account
   vytvořit si účet zdarma
  • choose chose chosen
   vybrat si (nepravidelné sloveso)
  • GPS coordinates
   gps souřadnice
  • location
   umístění čeho, poloha čeho, místo čeho
  • Choose the geocache you want to find and follow the GPS coordinates to its location.
   Vyberte si kešku, kterou chcete najít, a následujte GPS souřadnice k její poloze.
  • not always
   ne vždy
  • I’m almost there.
   Už jsem skoro tam.
  • And here it is.
   A tady je. A tady je to.
  • notebook
   zápisník, notes
  • There’s always a notebook inside a geocache.
   Uvnitř kešky je vždy zápisník.
  • nickname
   přezdívka, nick, uživatelské jméno
  • date
   datum
  • put something back
   vrátit něco zpátky, dát něco zpátky
  • Put the geocache back where it was.
   Vraťte kešku tam, kde byla.
  • forget forgot forgotten
   zapomenout (nepravidelné sloveso)
  • log something
   zalogovat něco, zaevidovat něco, zaznamenat něco
  • find
   nález
  • And don’t forget to log your find online.
   A nezapomeňte svůj nález zalogovat online.
  • We found out much later that they had lied to us.
   Až mnohem později jsme zjistili, že nám lhali.
  • She had left before I arrived.
   Ona odešla ještě předtím, než jsem přišel.
  • The book which you had recommended was amazing!
   Ta kniha, kterou jsi mi doporučil, byla skvělá!
  • You should wait until people finish speaking. It’s rude to interrupt someone.
   Měl bys počkat, dokud lidé nedomluví. Je neomalené skákat někomu do řeči.
  • I’ll stay here until you feel better.
   Zůstanu tady, dokud ti nebude líp.
  • I waited until she had finished working.
   Čekal jsem, dokud neskončila v práci.
  • hear of something or someone
   slyšet o něčem nebo o někom (ve smyslu: být si vědom existence něčeho nebo někoho, mít povědomí o kom nebo o čem)
  • I’d never heard of geocaching until one of my students told me about it.
   O geocachingu jsem nikdy neslyšela, dokud mi o něm neřekl jeden z mých studentů.
  • Have you heard of the new Italian restaurant?
   Už jsi slyšel o té nové italské restauraci?
  • She’s never heard of Beyoncé. I have no idea how that’s possible.
   Ona nikdy neslyšela o Beyoncé. Netuším, jak je to možné.
  • come in
   vyskytovat se, objevovat se (v nějaké podobě), mít (nějakou podobu, tvar, typ...)
  • It’s a container which comes in different sizes, shapes and types.
   Je to nádoba, která má různé velikosti, tvary i typy.
  • Cats come in so many different colours.
   Kočky mají tolik různých barev. Kočky se vyskytují ve spoustě různých barev.
  • Friendship comes in all different shapes and sizes.
   Existují různé formy přátelství.
  • write down
   naspat něco na papír, zapsat si něco, poznamenat si něco
  • After finding the geocache, write down your nickname and the date in the notebook.
   Poté, co kešku najdete, napište do zápisníku svou přezdívku a datum.
  • You should write it down. It’s a long number.
   Měl by sis to napsat. Je to dlouhé číslo.
  • How can you remember anything without writing it down?
   Jak si vůbec můžeš něco pamatovat, aniž by sis to zapsal?
  • hook
   háček, hák, skoba
  • be hooked on something
   být posedlný čím, být závislý na čem, chytnout něco někoho
  • I was hooked immediately.
   Okamžitě mě to chytlo.
  • Open this book, read a few pages and I’m telling you you’ll be hooked.
   Otevři tuhle knihu, přečti si pár stran a říkám ti, že to pak nedáš z ruky.
  • She got hooked on this new Netflix show and can’t stop talking about it.
   Stala se posedlou tím novým seriálem na Netflixu a nemůže o něm přestat mluvit.
  • might
   modální sloveso, které vyjařduje naše české “možná”, říkáme jím, že něco je možné či pravděpodobné, ale nejsme si tím jistí
  • A geocache might look like an ordinary matchbox, tin, fake rock or toy.
   Keška může vypadat jako obyčejná krabička od zápalek, dóza, falešný kámen nebo hračka.
  • It might be easy (like this geocache) but not always.
   Může to být snadné (jako tahle keška), ale ne vždy.
  • I might be ten minutes late.
   Možná se o deset minut opozdím.
  • She might not want to come with us.
   Je možné, že s námi nebude chtít jít.
  • Which dress should I wear today? The blue one.
   Které šaty bych si dnes měla vzít na sebe? Ty modré.
  • I like reading books but I’m too busy to read the long ones.
   Rád čtu knihy, ale na ty dlouhé nemám čas.
  • nature
   příroda ve smyslu vše, co nebylo stvořeno člověkem, vše přírodní
  • We should teach children to appreciate nature.
   Měli bychom děti učit, jak si vážit přírody.
  • outdoors
   venku, v přírodě, pod širým nebem (příslovce, které odpovídá na otázku kde)
  • the outdoors
   příroda ve smyslu místo, kam chodíme na procházky a odreagovat se (podstatné jméno)
  • If you’d like to spend more time outdoors, geocaching is what you’ve been looking for.
   Jestliže chcete trávit vice času venku, geocaching je tím, co jste hledali.
  • It’s warm enough to eat outdoors today.
   Dnes je dost teplo, abychom mohli jíst venku. (na zahradě, v přírodě, v parku, mimo dům)
  • I’d like to spend as much of my free time as I can in the outdoors.
   Chtěl bych trávit co nejvíce mého volného času, kolik můžu, v přírodě.
  • in a nutshell
   v kostce, stručně
  • I want to help. They don’t want my help. So that’s the situation in a nutshell.
   Chci pomoct. Oni o mou pomoc nestojí. Takže to je ta situace v kostce.
  • Okay, that’s our plan in a nutshell. Any questions?
   Tak jo, to je stručně náš plan. Nějaké otázky?
  • there is so much more to something or someone
   v někom nebo něčem je o dost víc, něco je o dost těžší, náročnější, zapeklitější... než se na první pohled zdá
  • So that’s geocaching in a nutshell but there’s so much more to it.
   Takže to je geocaching v kostce, ale je v něm mnohem víc.
  • I promise you there’s so much more to opera than you think. It isn’t just people singing loudly.
   Slibuju, že opera je mnohem víc, než si myslíš. Nejsou to jen lidé, co hlasitě zpívají.
  • There’s more to Kevin than meets the eye. You just need to know him better.
   V Kevinovi je víc, než se na první pohled zdá. Jen ho potřebuješ lépe poznat.
  • give something a try
   vyzkoušet něco, dát něčemu šanci (ve smyslu vyzkoušet si něco poprvé, abychom si na to utvořili nějaký názor a viděli, jestli nás to bude bavit...)
  • I’ve given hiking a try but it’s just not for me.
   Zkusil jsem vyrazit na túru, ale prostě to není pro mě.
  • Geocaching sounds amazing, I’ll give it a try!
   Geocaching zní super, vyzkouším to!
  • I like reading.
   Rád čtu. (spíše britská angličtina)
  • I like to read.
   Rád čtu. (spíše americká angličtina)
  • like doing something
   rád něco dělám (líbí se mi to, mám to v oblibě, nutně to ale nemusí znamenat, že tu činnost sám vykonávám; idiomatičtější v britské angličtině)
  • We like travelling so much! We can't wait to hit the road again.
   Hrozně rádi cestujeme! Nemůžeme se dočkat, až se znovu vydáme na cestu.
  • Why would I be unhappy at work? I like being a teacher.
   Proč bych měl být v práci nespokojený. Líbí se mi být učitel.
  • How do you like living in London?
   Jak se ti líbí bydlet v Londýně?
  • I like seeing my dentist every six months.
   Rád chodím k zubaři každého půl roku. (Líbí se mi chodit k zubaři každých šest měsíců. Na rozdíl od většiny lidí to dělám rád.)
  • like to do something
   rád něco dělám (mám to ve zvyku, protože to považuji za dobré, zdravé, výhodné, praktické...)
  • We like to travel in September rather than in July or August.
   (Rádi) cestujeme spíše v září než v červenci nebo srpnu. (Myslíme si, že je lepší jezdit na dovolenou v září, a proto to děláme.)
  • I like to get to airports early. You never know what might happen.
   (Rád) jezdím na letiště brzy. Nikdy nevíte, co se může stát. (Považuji za dobrý nápad být na letišti dříve.)
  • She likes to listen to classical music before she goes to sleep.
   Ona (ráda) poslouchá klasickou hudbu, než jde spát. (Považuje to za dobrý nápad, uklidňuje to její mysl, a proto to pravidelně dělá.)
  • I like to see my dentist every six months.
   Rád chodím k zubaři každého půl roku. (Ne že bych si to nutně užíval, ale je to můj zvyk. Považuji to za dobrý nápad kvůli mému zdraví, a proto to dělám.)
  • I like skating but I don't like to skate.
   Bruslení se mi líbí, ale sám nebruslím.
  • miss out (on something)
   o něco přijít, o něco přicházet, něco promeškat, něco prošvihnout, něco si nechat ujít, o hodně přijít (říkáme jím, že nemáme nebo jsme neměli šanci účastnit se něčeho, co nás baví, co se nám líbí nebo co si užíváme)
  • Why didn't you come yesterday? You missed out!
   Proč jsi včera nepřišel? O hodně jsi přišel!
  • We should definitely prepare the food in advance. We don't want to miss out on the fun!
   Rozhodně bychom měli občerstvení připravit předem. Nenecháme si přece ujít zábavu!
  • Don't miss out on the best bargains in our summer sale!
   Nenenchte si ujít nejvýhodnější nabídky v našem letním výprodeji!
  • FOMO
   fear of missing out; strach či stres z toho, že o hodně přicházíme a že všichni ostatní mají mnohem lepší a barvitější život než my
  • JOMO
   joy of missing out, radost z toho, že o něco přicházíme (například zůstaneme doma v županu, nallijeme si sklenku vína a přečteme si knihu)
  • I have a cold but my stupid FOMO made me come to the party.
   Jsem nachlazený, ale kvůli tomu pitomému pocitu, že o hodně přicházím, jsem na tu párty šel.
  • Who doesn't suffer from FOMO? I know literally no one.
   Kdo netrpí stresem z pocitu, že žije o dost méně zajímavý život než ostatní? Neznám doslova nikoho.
  • I didn't go anywhere last night. I was at home watching my favourite film. Pure JOMO!
   Včera večer jsem nikam nešel. Byl jsem doma a koukal se na svůj oblíbený film. A strašně jsem si to užil!
  • For many people, true JOMO is only possible when they stop using social media.
   Pro mnoho lidí je absence pocitu, že o něco přichází a požitek, který tento pocit přináší, možný jen tehdy, kdy přestanou používat sociální sítě.
  • miss out
   vynechat něco nebo koho, tedy omylem něco nezahrnout či nezmínit (britská angličtina; v americké angličtině se v tomto významu běžně používá frázové sloveso „leave out“)
  • So these are the people we're inviting. Did I miss anyone out? Oh, Adam, I missed him out!
   Takže tohle jsou lidé, které pozveme. Nevynechala jsem někoho? Á, Adam, toho jsem vynechala!
  • Tell me everything. Don't miss any details out!
   Řekni mi všechno. Nevynechej ani jediný detail!
  • The sentence doesn't make sense. Look, you've missed out a word.
   Ta věta nedává smysl. Podívej, vynechal jsi nějaké slovo.
  • ask for directions
   zeptat se na cestu
  • asking for directions
   ptaní se na cestu
  • give directions
   říct někomu, jak se někam dostane, popsat někomu cestu
  • giving directions
   popis cesty, navigování
  • Excuse me. Could you tell me how to get to the British Museum?
   Promiňte. Můžete mi říct, jak se dostanu k Britskému muzeu?
  • Pardon me. Would you happen to know where the British Museum is?
   Promiňte. Nevěděl byste náhodou, kde je Britské muzeum?
  • Hello! I don’t want to bother you but I’m lost. How can I get to the British Museum from here?
   Dobrý den! Nechci váš obtěžovat, ale ztratil jsem se. Jak se odsud dostanu do Britského muzea?
  • Hi! Please could you tell me the way to the British Museum?
   Zdravím! Můžete mi prosím popsat cestu to Britského muzea?
  • Excuse me. May I ask you how to get to the British Museum?
   Promiňte. Smím se vás zeptat, jak se dostanu k Britskému muzeu?
  • Hello! Can you help me? I’m a little lost. Where exactly am I?
   Dobrý den! Můžete mi pomoci? Trochu jsem se ztratil. Kde to přesně jsem?
  • Excuse me. I can’t find my way back to the hotel. This isn’t the Queen Street, is it?
   Promiňte. Nemůžu najít cestu zpátky do hotelu. Tohle asi není Queen Street, že ne?
  • Sorry to disturb you. Could you please tell me what street this is?
   Omlouvám se, že vás ruším. Mohl byste mi prosím říct, co je tohle za ulici?
  • Pardon me. What street is this? Can you show me on the map please?
   Promiňte. Co je tohle za ulici? Můžete mi to ukázat na mapě, prosím?
  • Hi. Could you please tell me the best way to get to Central Park?
   Zdravím. Mohl byste mi prosím říct, jak se nejlépe dostanu do Central Parku?
  • Excuse me. Would you happen to know the fastest way to get to Central Park from here?
   Promiňte. Nevěděl byste náhodou, jak se odsud nejrychleji dostanu do Central Parku?
  • Hello, may I ask for some help? I’m looking for Central Park. What’s the best way to get there?
   Dobrý den, smím poprosit o pomoc? Hledám Central Park. Jak se tam nejlépe dostanu?
  • Pardon me. Is there a supermarket around here?
   Promiňte. Je tu někde okolo supermarket?
  • Hello. Could you tell me please where the nearest supermarket is?
   Dobrý den. Mohl byste mi prosím říct, kde je nejbližší supermarket?
  • Good evening. I don’t want to bother you but could you tell me the way to the closest supermarket?
   Dobrý večer. Nechci vás obtěžovat, ale mohl byste mi říct, jak se dostanu k nejbližšímu supermarketu?
  • Pardon me. Where can I find the nearest supermarket?
   Promiňte. Kde najdu nejbližší supermarket?
  • Excuse me. Is this the right way to the Buckingham Palace?
   Promiňte. Jdu správně k Buckinghamskému paláci?
  • Hello. Can you help us please? Are we on the right road to the Buckingham Palace?
   Dobrý den. Můžete nám prosím pomoci? Jedeme správně k Buckinghamskému paláci?
  • Pardon me, I’m looking for the Buckingham Palace. Am I in the right place?
   Promiňte, hledám Buckinghamský palác. Jsem tu správně?
  • Sorry to disturb you but am I heading in the right direction to the Buckingham Palace?
   Promiňte, že vás ruším, ale jdu správným směrem k Buckinghamskému paláci?
  • go straight on / go straight ahead
   držte se rovně (neodbočujte z cesty)
  • Go straight on Queen Street and then turn right when you get to Main Street.
   Držte se na Queen Street a pak zabočte vpravo, až se dostanete na Main Street.
  • Go straight ahead until you see a yellow house.
   Jděte pořád rovně, dokud neuvidíte žlutý dům.
  • Follow this road for about two hundred metres.
   Jeďte po téhle silnici ještě asi dvě stě metrů.
  • go along
   jděte po, jeďte po (nějaké ulici, silnici...), jděte podél něčeho
  • Go along Queen Street until you reach the crossroads.
   Jděte po Queen Street, dokud nenarazíte na křižovatku.
  • Go along this road for about five hundred metres.
   Jeďte po téhle silnici asi pět set metrů.
  • Just go along the river, you can't miss it.
   Prostě běžte kolem řeky, nemůžete to minout.
  • go past
   jděte kolem něčeho, projeďte kolem něčeho (myšleno minout něco při cestě někam)
  • Go past the traffic lights and then turn right into Queen Street.
   Projeďte přes semafor a pak odbočte doprava do Queen Street.
  • Drive past the cinema and go straight on until you see the bank on your right.
   Projeďte kolem kina a pokračujte rovně, dokud tu banku neuvidíte po své pravé ruce.
  • go up
   vyjet něco, vyjít něco, jít nahoru
  • go down
   sjet něco, sejít něco, jít dolů
  • You need to turn back and go up the hill.
   Musíte se otočit a jít nahoru do kopce.
  • Drive down the mountain until you reach a village.
   Sjeďte dolů z hory, dokud nenarazíte na vesnici.
  • turn right into
   zabočte vpravo do (nějaké ulice)
  • Go along this road and then turn right into Queen Street.
   Jeďte po této silnici a pak zabočte vpravo do Queen Street.
  • turn left at
   odbočte vlevo na / u... (na nějakém konkrétním místě, například na křižovatce...)
  • Turn left at the next corner.
   Na dalším rohu zabočte vlevo.
  • Turn right at the crossroads and then turn left at the supermarket.
   Na křižovatce odbočte vpravo a pak u supermarketu odbočte vlevo.
  • At the roundabout, take the first exit.
   Na kruhovém objezdu odbočte na prvním výjezdu.
  • take the first turning on the right
   vezměte to na první odbočce doprava
  • Take the second turning on the left and then you’ll see it.
   Vezměte to na druhé odbočce doleva a pak to uvidíte.
  • turn back / go back
   otočte to, vraťte se (když například minete odbočku nebo sejdete z cesty)
  • I think you've gone too far, you need to turn back.
   Myslím, že jste zajeli příliš daleko, musíte se vrátit.
  • You must have missed the turn. You have to go back.
   Museli jste tu odbočku minout. Musíte se vrátit.
  • go over
   přejít přes něco (například most, řeku...)
  • Go over the bridge. You need to get to the other side of the river.
   Přejděte přes most. Potřebujete se dostat na druhou stranu řeky.
  • go under
   podejít něco, jít pod něčím, projet pod něčím (například mostem)
  • Drive past the cinema but don't take the first turning. Go under the bridge.
   Projeďte kolem kina, ale neodbočujte na první odbočce. Projeďte pod mostem.
  • go through
   projít něčím, projet něčím (z jednoho konce na druhý, například parkem, tunelem, městem...)
  • Go through the tunnel and you'll see it on your right.
   Projděte tunelem a uvidíte to po své pravé ruce
  • Drive through the village and then turn left at the crossroads.
   Projeďte vesnicí a pak na křižovatce zabočte vlevo.
  • go across
   přejít přes něco (z jedné strany na druhou, například ulici, silnici...)
  • Go across the street. It's the tall building over there.
   Přejděte přes ulici. Je to ta vysoká budova tamhle.
  • go towards
   jít směrem k čemu
  • Go towards the railway station until you reach a supermarket.
   Běžte směrem k vlakovému nádrží, dokud nedojdete k supermarketu.
  • at the corner of
   na rohu čeho
  • The café is at the corner of Queen Street and King Street.
   Ta kavárna je na rohu ulic Queen Street a King Street.
  • just around the corner
   hned za rohem
  • The hotel is just around the corner. You can't miss it.
   Ten hotel je hned za rohem. Nemůžete ho minout.
  • on the left
   nalevo
  • on your right
   po vaší pravici
  • Go straight ahead for about one hundred metres and then it's on the left.
   Pokračujte rovně asi 100 metrů a pak je to vlevo.
  • It's about a five-minute walk. Then you'll see the theatre on your right.
   Je to asi pět minut chůze. Pak to divadlo uvidíte po vaší pravici.
  • opposite
   naproti
  • It's the building next to the bookshop opposite the hospital.
   Je to ta budova, která je vedle knihkupectví naproti nemocnici.
  • between
   mezi něčím (být po obou stranách obklopený čím)
  • The café is between the church and the bank.
   Ta kavárna se nachází mezi kostelem a bankou.
  • in front of
   před čím (místně)
  • The chemist's is right in front of the hospital.
   Lékárna je hned před nemocnicí.
  • behind
   za čím (místně)
  • The post office is just around the corner behind the white house.
   Pošta je hned za rohem za tím bílým domem.
  • memory
   vzpomínka
  • still
   stále, pořád ještě, ještě
  • recall
   vzpomínat si, vybavit si, vybavovat si
  • I can still recall our last summer.
   Pořád si ještě vzpomínám na naše poslední léto.
  • walk
   procházka
  • the Seine
   Seina (v angličtině mívají názvy řek vždy určitý člen the)
  • walks along the Seine
   procházky okolo Seiny
  • laugh
   smát se
  • in the rain
   v dešti
  • We were laughing in the rain.
   Smáli jsme se v dešti.
  • remain
   zůstat (ve stejném stavu, neměnný)
  • memories that remain
   vzpomínky, která zůstanou
  • make your way somewhere
   vydat se někam, jít někam, razit si cestu někam
  • We made our way along the river.
   Vydali jsme se kolem řeky. Vydali jsme se podél řeky. Šli jsme podél řeky.
  • sit down in the grass
   sednout si do trávy (nepravidelné sloveso: sit sat sat)
  • by something
   u čeho, vedle čeho
  • We sat down in the grass by the Eiffel tower.
   Sedli jsme si do trávy u Eiffelovy věže.
  • the age of something
   doba čeho, období čeho
  • regret
   lítost
  • I have no regrets.
   Ničeho nelituji.
  • It was the age of no regret.
   Byla to doba, kdy jsme ničeho nelitovali.
  • the time of something
   doba čeho, období čeho, čas čeho
  • flower-power
   hnutí hippies, květinové hnutí
  • It was the time of the flower-power.
   Byla to doba hnutí hippies.
  • underneath
   uvnitř, v nitru, pod tím vším (niterně), hned pod něčím
  • have a fear of something
   bát se čeho, mít strach z čeho
  • grow old
   stárnout, zestárnout (nepravidelné sloveso: grow grew grown)
  • But underneath, we had a fear of growing old.
   Ale v nitru jsme se báli stárnutí.
  • take your chance
   zkusit štěstí, risknout něco, pustit se do něčeho, i když to nemusí vyjít (nepravidelné sloveso: take took taken)
  • We took our chance like we were dancing our last dance.
   Riskli jsme to, jako bychom tančili náš poslední tanec.
  • dance
   tančit, tanec
  • tourist jam
   tlačenice turistů, dav turistů
  • round something
   kolem čeho, okolo čeho
  • in the tourist jam round the Notre Dame
   v tlačenici turistů kolem Notre Damu
  • hand in hand
   ruku v ruce
  • We were walking hand in hand round the Notre Dame.
   Kráčeli jsme ruku v ruce okolo Notre Damu.
  • Paris restaurants
   pařížské restaurace
  • morning croissants
   croissanty po ránu
  • live for the day
   žít dneškem, žít přítomným okamžikem, užívat si přítomného okamžiku
  • worry
   obava, starost, trápení
  • worries far away
   obavy jsme nechali daleko za sebou, starosti jsme hodili za hlavu
  • family man
   muž od rodiny, rodinný typ
  • football fan
   fotbalový fanoušek
  • dull
   nudný, nezáživný, nezajímavý
  • seem
   zdát se, připadat (komu jaký)
  • how dull it seems
   jak nezáživné se to zdá
  • hero
   hrdina
  • Are you the hero of my dreams?
   Jsi hrdinou mých snů?
  • put one's finger on something
   přijít něčemu na kloub, dokázat přesně říct co..., moci přijít na to co..., vědět, čím to je, tušit, co za tím je...
  • There's something different about you, but I can't put my finger on it.
   Něco se na tobě změnilo, ale nemůžu přijít na to co.
  • Something seemed to be wrong, but I couldn't put my finger on it. It was so strange!
   Něco se zdálo být špatně, ale já nemohl přijít na to co. Bylo to tak zvláštní!
  • I always make sure I do everything right, but none of my meals is that tasty. I can't put my finger on why.
   Vždycky se ujistím, že jsem všechno udělala dobře, ale žádné z mých jídel není tak chutné. Nemůžu přijít na to proč.
  • It was Jack who had put his finger on the truth.
   Byl to Jack, kdo přišel pravdě na kloub.
  • We couldn't quite put our finger on what had been wrong until it was too late.
   Nedokázali jsme tomu úplně přijít na kloub, dokud už nebylo příliš pozdě.
  • Do you know that man? There's something familiar about him, but I can't put my finger on where I've seen him.
   Znáš tamtoho muže? Je mi na něm něco povědomého, ale nemůžu přijít na to, kde jsem ho viděl.
  • I’ve been trying to fix the air conditioning for ages with no success, but my friend put his finger on the problem after just a few seconds.
   Snažil jsem tu klimatizaci bezúspěšně opravit snad celé věky, ale můj kamarád tomu problému přišel na kloub za pár vteřin.
  • yay / hooray / hurrah / hurray
   hurá, jupí, bezva, super (vyjadřujeme radost a nadšení)
  • Guess what? I've bought plane tickets to Hawaii. Yay!
   Hádej co? Koupil jsem letenky na Havaj. Super!
  • No more work until Monday. Hooray!
   A teď až do pondělí nemusíme pracovat. Hurá!
  • yuck
   fuj, fujtajbl (o jídle, dětské)
  • ugh / urgh / ew
   fuj, fujtajksl, fujtabl, blé (vyjadřujeme znechucení či odpor)
  • Yuck, I'm not eating that!
   Fuj, tohle jíst nebudu!
  • Ugh, don't ever do that. That's disgusting!
   Blé, tohle už nikdy nedělej. Je to nechutné!
  • Your socks smell, ew!
   Smrdí ti ponožky, fujtajbl!
  • yummy / yum
   mňam (dětské)
  • Oh, pizza, yum!
   Jé, pizza, mňam!
  • Yummy! I want more of that chocolate cake!
   Mňam! Chci si ještě kousek toho čokoládového dortu!
  • ouch / ow
   au, jauvajs (vyjadřujeme bolest)
  • Ow, that hurts!
   Au, to bolí!
  • Ouch, I've just cut my finger!
   Jauvajs, právě jsem se říznul do prstu!
  • phew
   uf, fíha, (popisuje úlevu, že něco dobře dopadlo nebo něco nepříjemného už skončilo)
  • Phew, we made it! That was close!
   Uf, stihli jsme to. To bylo těsné!
  • Phew, it was so hot in there!
   Uf, tam teda bylo vedro!
  • oops
   jejda, hopla, hups (reakce na to, že se něco zvrtlo)
  • Oops, I've sent the message to someone else!
   Jejda, poslal jsem tu zprávu někomu jinému!
  • aww
   jejdamane, ó (vyjádření soucitu), ale ne (vyjádření zklamání), jů, jé, ježda (sentimentální rozplývání se nad něčím)
  • Aww, I'm so sorry. It'll work out next time, you'll see.
   Ó, to mě moc mrzí. Vyjde to příště, uvidíš.
  • Aww, I'm so sorry to hear you can't travel with us!
   Ale ne, moc mě mrzí, že s námi nemůžeš cestovat!
  • Aww, your kitten is so cute!
   Jů, tvoje kotě je strašně roztomilé!
  • whoa
   počkej, prr (něco se nám nezdá, někdo je na nás příliš rychlý...)
  • Whoa whoa whoa, what have you just said?
   Počkej, počkej, počkej, co jsi to právě řekl?
  • Whoa, slow down, okay?
   Počkej, zpomal přece!
  • hey
   hej, hele (potřebujeme upoutat něčí pozornost; britská i americká angličtina)
  • oi / oy
   hej, hele (britská angličtina, potřebujeme upoutat něčí pozornost)
  • yo
   hej, hele (americká angličtina, potřebujeme upoutat něčí pozornost)
  • Hey everyone, I want to introduce you to someone!
   Hej všichni, chci vás někomu představit!
  • Oi, you, come here! I need help.
   Hej ty, pojď sem! Potřebuju pomoc. (britská hovorová angličtina)
  • Yo, are you hungry? Let's find a place to eat.
   Hele, nemáte hlad? Pojďme najít nějaké místo, kde se najíme. (americká hovorová angličtina)
  • shh / shush
   pst, pšt (chceme, aby bylo ticho, nebo se někdo ztišil)
  • Shh, I can't hear what he's saying!
   Pšt, neslyším, co říká!
  • Shush, can't you be quiet? I want to listen to the news.
   Pst, nemůžeš být zticha? Chci si poslechnout zprávy.
  • go went gone
   jít, jet, odjet, odejít (vyjadřuje pohyb od nějakého bodu na jiné místo) (nepravidelné sloveso)
  • come came come
   přijít, přijet, dojít, dorazit (vyjadřuje pohyb do nějakého bodu) (nepravidelné sloveso)
  • My friend from Brno is coming here. We're going to Krkonoše tomorrow.
   Přijede sem kamarád z Brna. Pojedeme do Krkonoš.
  • He went to see her but she didn't come.
   Šel se s ní setkat, ale nepřišla.
  • I'll go home soon.
   Brzy půjdu domů. (Jsem ještě v práci, ale brzy se chystám z práce odejít.)
  • I'll come home soon.
   Brzy přijdu domů. (Mluvím o tom, kdy dorazím do nějakého bodu (domů)).
  • Can I go?
   Můžu jít? (Ptám se, zda můžu opustit místo, kde právě jsem. Popisuji pohyb od nějakého bodu jinam.)
  • Can I come?
   Můžu přijít? (Ptám se, zda můžu někam přijít. Popisuji pohyb do nějakého bodu.)
  • When do you go to work every day?
   Kdy každý den chodíš do práce?
  • When do you come to work every day?
   Kdy každý den přicházíš do práce?
  • She went to London last week.
   Minulý týden jela do Londýna. (Odjela z místa, kde bydlí, do Londýna.)
  • She came to London last week.
   Minulý týden přijela do Londýna. (Dorazila do Londýna, například za přáteli.)
  • Are you going to Bill's party tonight?
   Půjdeš dneska večer na Billovu party?
  • Are you coming to Bill's party tonight?
   Přijdeš dneska večer na Billovu party?
  • Come here.
   Pojď sem.
  • Go there.
   Jdi tam. Běž tam.
  • Let's go home.
   Pojď domů. Pojďme domů.
  • Let's go and see Jane.
   Pojďme za Jane. Pojďme se setkat s Jane.
  • Let's go swimming.
   Pojďme si zaplavat. Pojď si zaplavat.
  • I went to the cinema alone. Nobody wanted to come with me.
   Šel jsem do kina sám. Nikdo se mnou nechtěl jít.
  • We'd like to check out the new Italian restaurant. Do you want to come with us?
   Chtěli bychom omrknout tu novou italskou restauraci. Chceš jít s námi?
  • I've got two tickets for Metallica. Would you like to come with me?
   Mám dva lístky na Metallicu. Chtěl bys jít se mnou?
  • I'm coming! Just a minute.
   Už jdu! Minutku.
  • Are you coming or not?
   Tak jdeš nebo ne?
  • Look, he's coming. Finally!
   Podívej, (on) už jde. Konečně!
  • please
   prosím 1. když o něco zdvořile žádáme, 2. někoho vybízíme, aby něco udělal, 3. přijímáme, co nám kdo nabízí, 4. chceme, aby někdo přestal říkat nebo dělat něco, co nás rozčiluje nebo zneklidňuje, 5. dáváme najevo nesouhlas s něčím.
  • Can you help us with it please? It's heavy.
   Můžeš nám s tím prosím pomoci? Je to těžké (na váhu).
  • Please, come in.
   Prosím, pojďte dál.
  • More beer? Yes, please.
   Další pivo? Ano, prosím.
  • Would you like milk in your coffee? Please.
   Chtěl byste do kávy mléko? Ano, prosím.
  • Suzie, please!
   Suzie, prosím tě! (říkáme malé Suzie, která zlobí)
  • Oh please, John would never do that! It's just gossip.
   Ale prosím tě, John by tohle nikdy neudělal! Je to jen drb.
  • You really believed him? Please!
   Tys mu vážně uvěřil? Prosím tě!
  • Thanks! You're welcome.
   Díky! Prosím.
  • It was so kind of you, thank you. My pleasure.
   Bylo to od tebe moc milé, děkuji. Rádo se stalo.
  • Thank you so much for all you've done for me. Don't mention it.
   Moc děkuju za všechno, co jsi pro mě udělal. Rádo se stalo.
  • Thank you for letting me know. Not at all.
   Děkuji, že jste mi dali vědět. Není za co. (formální britská angličtina)
  • Thanks for the lift. No problem.
   Díky, že jsi mě svezl. Prosím.
  • Are you ready? I beg your pardon? I was just asking if you're ready.
   Jste připravení? Prosím? Jen jsem se ptal, jestli jste připravení.
  • Pardon me? I didn't hear you.
   Prosím? Neslyšel jsem vás.
  • Excuse me? I didn't get that last part.
   Prosím? Ta poslední část mi nějak unikla.
  • Sorry? Can you say that one more time please?
   Prosím? Můžete to prosím říct ještě jednou?
  • Can I try out your new car? Sure, be my guest.
   Můžu si vyzkoušet tvoje nové auto? Jistě, prosím (ve smyslu klidně, jen do toho).
  • Would you mind if I opened the window? Not at all, go ahead.
   Vadilo by ti, kdybych otevřel okno? Vůbec ne, prosím (ve smyslu jen do toho).
  • Hello, this is John Brown.
   Prosím, tady John Brown. (do telefonu)
  • Hello, this is John Brown speaking.
   John Brown, prosím? (do telefonu)
  • Here you are, Sir. I'm sure your wife will love these roses.
   Prosím, pane. Vaší ženě se ty růže určitě budou líbit. (říká člověk, u kterého jste si koupili kytici růži pro svou ženu.)
  • Will you pass the salt? Here you go.
   Podáš mi sůl? Prosím (ve smyslu tady máš).
  • There you are. Would you like me to wrap it up for you?
   Prosím (ve smyslu tady máte). Chtěl byste, abych vám to zabalil?
  • There you go. That'll be 15 dollars please.
   Prosím (ve smyslu tady to máte). Bude vás to stát 15 dolarů.
  • After you.
   Prosím. Až po vás. (Řekne muž, který pustí do dveří první ženu.)
  • Can I go first? Sure, after you.
   Můžu jít první? Jasně, prosím. (pouštím někoho před sebe)
  • at three o'clock
   ve tři hodiny
  • at half past seven
   o půl osmé
  • at a quarter to eleven
   ve tři čtvrtě na jedenáct
  • at dawn
   za rozbřesku, za úsvitu, za svítání
  • at noon / at midday
   v poledne
  • at night
   v noci
  • at midnight
   o půlnoci
  • at the weekend
   o víkendu (britská angličtina)
  • on the weekend
   o víkendu (americká angličtina)
  • on Monday
   v pondělí
  • on Fridays
   o pátcích, každý pátek
  • on 1st June
   1. června
  • on December 24th
   24. prosince
  • in February
   v únoru
  • in summer
   v létě
  • in 2021
   v roce 2021
  • in the 19th century
   v 19. století
  • in the morning
   ráno
  • in the afternoon
   odpoledne
  • in the evening
   večer
  • on Monday morning
   v pondělí ráno
  • on Wednesday afternoon
   ve středu odpoledne
  • on Saturday evening
   v sobotu večer
  • on a sunny morning
   slunného rána
  • on a rainy evening
   deštivého večera
  • on a stormy day
   bouřlivého dne
  • on a warm Sunday afternoon
   teplého nedělního odpoledne
  • on a cold winter night
   chladné zimní noci
  • on the morning of 9th May
   ráno 9. května
  • on the night of 25th December
   v noci 25. prosince
  • on the first day of the week
   první den v týdnu
  • on the morning of Christmas Day
   ráno o Štědrém dni
  • on the second Tuesday of the month
   druhé úterý v měsíci
  • on our wedding day
   o našem svatebním dni
  • on my birthday
   na moje narozeniny
  • on Halloween
   o Halloweenu
  • on Christmas Day
   na Štědrý den
  • on Christmas Eve
   na Štědrý večer
  • on Easter Monday
   na Velikonoční pondělí
  • on New Year's Eve
   na Silvestra
  • on Independence Day
   v Den nezávislosti
  • at Christmas / at Christmas-time
   o Vánocích, na Vánoce
  • at Easter
   o Velikonocích, na Velikonoce
  • hear about something
   slyšet o něčem (ve smyslu dozvědět se o tom, co se stalo, zjistit nějaká fakta o nějaké události, dozvědět se nějaké novinky apod., zkrátka být informovaný o něčem)
  • Have you heard about John and Lucy? Yeah, they're a couple now, aren't they?
   Už jsi slyšel o Johnovi a Lucy? Jo, teď jsou pár, že?
  • Do you remember where you were when you heard about what had happened on 11th September, 2001?
   Pamatujete si, kde jste byli, když jste slyšeli, co se stalo 11. září 2001?
  • I bet he hasn't heard about it yet. He'll be happy to hear that Eve's back from the hospital.
   Vsadím se, že o tom ještě neslyšel. Bude rád, že Eve propustili z nemocnice.
  • hear of something
   slyšet o něčem (ve smyslu vědět, že něco existuje, být si vědomý existence něčeho)
  • Do you know Kate Bishop? No, we've never heard of her. Who is she?
   Znáte Kate Bishopovou? Ne, nikdy jsme o ní neslyšeli. Kdo je to?
  • Last week, I'd never even heard of this band and now, I'm seeing it everywhere.
   Minulý týden jsem o té skupině ani neslyšel a teď ji vidím všude.
  • Have you ever heard of this actor? No, I haven't. I don't care about celebrities that much.
   Slyšel jsi někdy o tomhle herci? Ne, neslyšel. Celebrity mě moc nezajímají.
  • Have you heard about the new Italian restaurant in Queen Street?
   Slyšel jsi už o té nové restauraci na Queen Street? (= Už jsi slyšel o tom, co se v té nové italské restauraci na Queen Street stalo? Nějaké přepadení, požár, získala michellinskou hvězdu...)
  • Have you heard of the new Italian restaurant in Queen Street?
   Slyšel jsi už o té nové restauraci na Queen Street? (= Víš, že na Queen Street je nová italská restaurace?)
  • if you ask me
   podle mě... pokud chcete vědět, co si myslím... pokud chcete znát můj názor... co se mě týče...
  • according to someone or something
   podle někoho nebo něčeho (mluvíme o zdroji nějaké informace, kdo je zdrojem nějakého tvrzení)
  • According to the police, the kidnapper has been arrested.
   Podle policie byl únosce již zatčen.
  • According to your mum, you shouldn't work so much. Life's too short, you know.
   Podle tvé mámy bys neměl tolik pracovat. Na to je život příliš krátký, víš.
  • According to our records, you're Mrs. Green's only relative.
   Podle našich záznamů jste jediným příbuzným paní Greenové.
  • in my opinion / in my view
   podle mě, podle mého názoru
  • I think...
   podle mě, myslím si...
  • In my opinion, it doesn't make sense.
   Podle mě to nedává smysl.
  • In my view, it was his fault.
   Podle mě to byla jeho chyba.
  • I think you shouldn't take that job.
   Podle mě bys tu práci neměl brát. Myslím, že bys tu práci neměl brát.
  • If you ask me, your boss is a lunatic.
   Podle mě je tvůj šéf šílenec.
  • imo
   podle mě, podle mého názoru (internetová zkratka in my opinion)
  • imho
   podle mého skromného mínění, podle mého skromného názoru (internetová zkratka in my humble opinion)
  • This film is so overrated imo.
   Tenhle film se podle mě hrozně přeceňuje. (zkratka v internetové mluvě)
  • IMHO you should definitely apologise.
   Podle mého skromného mínění by ses měl omluvit. (zkratka v internetové mluvě)
  • Let's go.
   Pojďme. Pojď. Pojďte.
  • a Jack-o'-lantern
   halloweenská vydlabaná dýně s vyřezaným obličejem a svíčkou uvnitř
  • to come out of somewhere
   vyjít odkud, vyjít z čeho (irregular: come came come)
  • a girl's bathroom
   dívčí záchody, dívčí umývárna
  • Parvati said that Hermione wouldn't come out of the girl's bathroom.
   Parvati říkala, že Hermiona nechce vyjít z dívčích záchodů.
  • in there
   tam (myšleno uvnitř nějaké místnosti, budovy...)
  • to cry
   plakat, brečet
  • Parvati said that Hermione had been in there all afternoon, crying.
   Parvati říkala, že Hermiona je tam (uvnitř) celé odpoledne a brečí.
  • a troll
   trol
  • a dungeon
   sklepení, žalář, kobka (podzemní hradní prostory)
  • I thought...
   Říkal jsem si... Myslel jsem, že... (irregular: think thought thought)
  • ought to
   měl by, měl bych, měli bychom, měli by (o něco silnější než should)
  • I thought you ought to know.
   Myslel jsem, že byste to měl vědět.
  • Silence!
   Ticho!
  • to panic
   panikařit, propadat panice
  • Everyone will please not panic.
   Nikdo prosím nebude propadat panice.
  • now
   a teď (poté, co získáte něčí pozornost a můžete jim říct, co máte na srdci)
  • a Prefect
   prefekt, starší student, který na některých britských internátních školách dohlíží na mladší studenty a má další povinnosti navíc
  • to lead someone somewhere
   dovést někoho někam, vést někoho někam, odvést někoho někam (irregular: lead led led)
  • a house
   kolej (školní)
  • a dormitory
   společná ložnice (například na internátní škole)
  • Now, Prefects will lead their house back to the dormitories.
   A teď, prefekti odvedou svou kolej zpět do ložnic.
  • to follow someone somewhere
   následovat koho někam, jít za kým někam
  • Teachers will follow me to the dungeons.
   Učitelé mě budou následovat do sklepení. Učitelé půjdou se mnou do sklepení.
  • this way
   tudy
  • to keep up
   stačit někomu, držet krok s kým, nezaostávat (irregular: keep kept kept)
  • to stay alert
   být ostražitý, mít se na pozoru
  • Keep up, please. And stay alert!
   Držte se mnou krok, prosím. A mějte se na pozoru!
  • to get in
   dostat se dovnitř, dostat se kam (irregular: get got got)
  • How could a troll get in?
   Jak se mohl troll dostat dovnitř?
  • on your own
   sám, bez cizí pomoci
  • stupid
   hloupý, blbý, pitomý
  • A troll couldn’t get in on its own.
   Trol by se sám dovnitř dostat nemohl.
  • to play jokes
   vystřelit si, utahovat si, dělat si legraci, žertovat
  • Probably people playing jokes.
   Nejspíš si jen někdo dělal legraci. (neformálně)
  • What?
   Co je? (neformální)
  • do without
   obejít se bez, vystačit si bez (i ironicky, když vyjadřujeme, čeho máme plné zuby, co se nám nelíbí či co neschalujeme)
  • You'll sleep here. You can't do without a bed.
   Budeš spát tady. Bez postele se přece neobejdeš.
  • I'm sorry, I've run out of milk so you'll have to do without it.
   Omlouvám se, došlo mi mléko, takže se bez něj budeš muset obejít.
  • I'm pretty sure that people couldn't do without the Internet anymore.
   Jsem si dost jistý, že by se lidé bez internetu už neobešli.
  • He's an integral part of the team. We just can't do without him.
   Je nedílnou součástí týmu. Bez něj si prostě nevystačíme.
  • Coffee is one of the things I can't do without.
   Káva je jednou z věcí, bez kterých se neobejdu.
  • You know what? I could really do without your complaining first thing in the morning!
   Víš ty co? Bez toho tvého stěžování hned po ránu bych se vážně obešel!
  • She's always late. That's the kind of behaviour I could do without, honestly.
   Vždycky chodí pozdě. To je přesně to chování, bez kterého bych se upřímně obešel.
  • I enjoy travelling, but I can definitely do without tourist jams. They're so exhausting.
   Cestuji moc rád, ale určitě bych se obešel bez tlačenice turistů. Jsou tak vyčerpávající.
  • Surely you can do without the offensive words and say it in a more polite way?!
   Snad by se to laskavě obešlo bez těch urážlivých slov a mohl byste to říct slušněji?!
  • We could do without all your interruptions, thank you.
   Bez vašeho přerušování bychom se opravdu obešli, děkujeme.
  • Mansplaining is the explanation of something by a man, typically to a woman, in a manner regarded as condescending or patronizing.
   Mansplaining je vysvětlení něčeho, které muž dává obvykle ženě, způsobem, jež je považován za povýšenecký nebo blahosklonný.
  • Enough of the mansplaining, okay? I get it.
   Přestaňte už s tím vysvětlovaním, jako bych byla pitomá, dobře? Chápu to.
  • a mansplainer
   muž, který nevyžádaně něco vysvětluje ženě blahosklonným způsobem, vysvětluje však něco, co už žena ví, nebo to ví lépe
  • I don't like talking to my boss. He's such a mansplainer.
   Nerada mluvím se svým šéfem. Neustále mi něco vysvětluje, jako bych byla hloupá.
  • to mansplain
   vysvětlovat něco ženě jakožto muž blahosklonným a povyýšeneckým způsobem, často něčeho, co už žena ví, nebo to ví lépe
  • When a man mansplains something to a woman, he interrupts her to explain something she already knows.
   Když muž něco vysvětluje blahosklonným způsobem, přeruší ji, aby jí vysvětlil něco, co už ona ví.
  • as well as
   jak... tak i..., stejně jako, jakož i...
  • as we all know
   jak všichni víme
  • rest
   odpočinek, oddech, klid
  • to rest
   odpočívat, šetřit se
  • You should rest. You look tired.
   Měl by sis odpočinout. Vypadáš unaveně.
  • that’s exactly why...
   přesně proto, přesně z toho důvodu...
  • to decide
   rozhodnout se
  • That’s exactly why I decided to quit my job.
   Přesně z toho důvodu jsem se rozhodl odejít ze zaměstnání.
  • spa
   lázeňský (myšleno v místě, kde vyvěrají léčivé prameny)
  • Karlovy Vary is one of the best spa towns in the Czech Republic.
   Karlovy Vary jsou jedny z nejlepších lázeňských měst v České republice.
  • thermal baths
   termální lázně (městské či veřejné lázně, kam se lidé chodí koupat a léčit do bazénů s termální vodou)
  • spend spent spent
   strávit, trávit (čas)
  • most of something
   většina čeho
  • on the way somewhere
   na cestě kam
  • We spent most of the day on the way to Budapest.
   Většinu dne jsme strávili na cestě do Budapeště.
  • to be all about something
   být celý o čem, být celý věnovaný čemu
  • The following day was all about sightseeing.
   Následující den byl celý o chození po památkách.
  • to walk along something
   procházet se kolem čeho, projít se podél čeho
  • the Danube
   Dunaj
  • Let’s walk along the Danube.
   Pojďme se projít podél Dunaje.
  • a basilica
   bazilika
  • a synagogue
   synagoga
  • the Hungarian Parliament Building
   budova maďarského parlamentu
  • a fisherman
   rybář
  • a bastion
   bašta (opevnění)
  • It was finally time to rest.
   Konečně přišel čas na odpočinek. Konečně nadešel čas odpočívat.
  • choose chose chosen
   vybrat si, zvolit (nepravidelné sloveso)
  • for this purpose
   k tomuto účelu, k tomu
  • We chose the most well-known thermal baths for this purpose.
   K tomuto účelu jsme si vybrali ty nejznámější termální lázně.
  • the largest thermal bath complex in Europe
   největší termální lázeňský komplex v Evropě
  • a benefit
   užitek, prospěch, přínos, výhoda
  • an indoor pool
   vnitřní bazén (není určený primárně k plavání)
  • an outdoor pool
   venkovní bazén (není určený primárně k plavání)
  • a steam room
   parní sauna, parní lázeň
  • a sauna
   sauna
  • You can enjoy the healing and relaxing benefits of the thermal water in many indoor pools, saunas, and steam rooms as well as the outdoor pools.
   Léčivé a relaxační účinky termální vody si můžete užít jak v mnoha vnitřních bazénech, saunách a parních saunách, tak i venkovních bazénech.
  • a market hall
   kryté tržiště (ve smyslu: budova nebo krytý prostor, kde lze od prodejců koupit ovoce, zeleninu, sýry, uzeniny, maso, někdy také suvenýry, oblečení...)
  • to get on a train
   nastoupit na vlak, sednout na vlak
  • We got on the train home at two o’clock.
   Ve dvě hodiny jsme nasedli na vlak domů.
  • in this case
   v tomto případě
  • English classic books
   klasické anglické knihy (klasické ve smyslu: obecně známé a oblíbené, například Velký Gatsby, Pýcha a předsudek, 1984...)
  • I also didn't forget to buy some souvenirs which, in this case, were these two English classic books.
   Také jsem si nezapomněla koupit nějaké suvenýry, kterými, v tomto případě, byly tyto dvě klasické anglické knihy.
  • adultery
   cizoložství
  • adulting
   být dospělý, chovat se jako dospělý (chování, které je charakteristické pro zodpovědného dospělého jedince, nejčastěji popisuje takové ty rutinní, nudné a zodpovědné činnosti typu uklízení, zařízení si důchodového spoření, vaření teplé večeře apod., tedy to, co my jako dospělí máme pocit, že bychom v dospělosti měli dělat)
  • As we all know, adulting can be hard.
   Jak všichni víme, být dospělákem není žádná legrace.
  • I’m afraid I’m not good at adulting. I eat fast food most of the time while vegetables rot in my fridge.
   Obávám se, že být dospělý mi moc nejde. Většinu času jím jídlo z fast foodu, zatímco mi v ledničce hnije zelenina.
  • a bit of something
   trochu čeho, kapku..., malinko... (typické pro britskou angličtinu)
  • I felt a bit of a fool.
   Připadal jsem si tak trochu jako hlupák.
  • Her news came as a bit of a shock.
   Její novinka nás kapku zaskočila.
  • from time to time
   čas od času
  • We all need a bit of rest from time to time.
   Všichni čas od času potřebujeme trochu toho odpočinku.
  • I visit my parents from time to time. I know I should visit them more often but I’m just too busy!
   Čas od času navštívím své rodiče. Vím, že bych je měl navštěvovat častěji, ale prostě na to není moc čas.
  • the capital of
   hlavní město čeho, také přeneseně: centrum čeho, hlavní město čeho (ve smyslu čím je to místo známé, slavné)
  • Prague is the capital of the Czech Republic.
   Praha je hlavní město České republiky.
  • Budapest is the spa capital of the world.
   Budapešť je světovým lázeňským centrem.
  • New York is the fashion capital of the world.
   New York je světovým hlavním městem módy.
  • while
   zatímco (o souběžných dějích), zatímco, kdežto, ale (zdůrazňujeme rozdíl mezi dvěma ději)
  • While I was at work, my husband made dinner for us.
   Zatímco jsem byla v práci, manžel pro nás uvařil večeři.
  • While we'd spent most of Day One on the way to Budapest, Day Two was all about walking along the Danube and sightseeing.
   Zatímco jsme většinu prvního dne strávily na cestě do Budapešti, den druhý byl celý věnovaný procházkám kolem Dunaje a chození po památkách.
  • These two apps are free, while the third one costs 299 CZK.
   Tyto dvě aplikace jsou zdarma, kdežto ta třetí stojí 299 korun.
  • to get to do something
   mít příležitost něco udělat, mít možnost něco udělat, dostat se k čemu (neformální angličtina)
  • We got to visit St. Stephen’s Basilica, the Rumbach Street Synagogue, the Hungarian Parliament Building and the Fisherman’s Bastion.
   Navštívili jsme ( = měli jsme příležitost, stihli jsme, zvládli jsme...) baziliku svatého Štěpána, synagogu Rumbach, budovu maďarského parlamentu a Rybářskou baštu.
  • She gets to travel the world as a flight attendant.
   Jako letuška cestuje po světě. = Jako letuška má tu příležitost vidět svět, dostane se k tomu, že cestuje po světě.
  • a butcher
   řezník
  • to butcher something
   něco úplně zkazit, něco naprosto zmastit
  • to butcher someone’s name
   zkomolit něčí jméno
  • I hope I didn’t butcher the name.
   Doufám, že jsem to jméno nezkomolila.
  • I still don’t understand how the screenwriters could butcher Season 8 of Game of Thrones like that!
   Pořád nechápu, jak mohli scénáristé takhle zmastit osmou řadu Hry o trůny.
  • to chill (out)
   orazit si, uvolnit se a zvolnit, hodit se do pohody, jen tak být, beze stresu, únavy a starostí, bavit se, aniž by se člověk něčím stresoval
  • We were just chilling on Margaret Island and in the Central Market Hall before we got on the train home.
   V klidu jsme se potloukaly po Markétině ostrově a Velké tržnici, než jsme nastoupily na vlak domů.
  • Chill out, mum! We’ve got time.
   Nestresuj se, mami! Máme čas.
  • I spent the Saturday evening chilling out in front of the TV.
   Strávil jsem sobotní večer relaxem u televize.
  • to firmly believe
   pevně věřit, že..., být přesvědčený, že...
  • I firmly believe that books are just the best souvenirs!
   Pevně věřím, že knihy jsou prostě ty nejlepší suvenýry!
  • to be made of something
   být vyrobený z něčeho (Když materiál, z kterého je daná věc vyrobená, zůstává zachovaný. Ta věc je tím materiálem tvořená, materiál se během výroby nezměnil, stále ho vidíme na vlastní oči.)
  • My friend gave me these cool warm gloves for Christmas. I think they're made of wool.
   Kamarád mi dal k Vánocům tyhle parádní teplé rukavice. Myslím, že jsou upletené z vlny.
  • She wore a beautiful necklace made of gold.
   Měla na sobě krásný náhrdelník (vyrobený) ze zlata.
  • What's this table made of? It's made of oak.
   Z čeho je tenhle stůl vyrobený? Je vyrobený z dubu.
  • to be made from something
   být vyrobený z něčeho (Když se materiál, z kterého je daná věc vyrobená, nějakým způsobem při výrobě změní. Ta věc je vyrobená z nějakého materiálu, ale ten daný materiál sám o sobě ji netvoří, už ho nevidíme na vlastní oči.)
  • Everyone knows that wine is made from grapes.
   Každý ví, že víno se vyrábí z hroznů.
  • Which milk is this cheese made from? Cow's or goat's?
   Z kterého mléka je tenhle sýr vyrobený? Kravského nebo kozího?
  • Did you know that glass is made from sand?
   Věděl jsi, že sklo se vyrábí z písku?
  • The chair is made of wood.
   Ta židle je vyrobená ze dřeva. (Materiál dřeva zůstal při procesu výroby nezměněný, stále vidíme dřevo.)
  • Paper is made from wood.
   Papír se vyrábí ze dřeva. (Dřevo se při procesu výroby změnilo na papír, už ho nevidíme.)
  • to arrive
   dorazit, přijet, přijít, přiletět, přicestovat (pozor, nepopisuje pohyb, proto se s ním nepoužívá předložka TO, ale stejná předložka, kterou použijeme, když už na tom daném místě jsme)
  • I arrived in Prague at three o'clock.
   Do Prahy jsem dorazil ve tři hodiny.
  • What time does the plane arrive in Seattle?
   V kolik hodin to letadlo přiletí do Seattlu?
  • I was supposed to arrive in Spain on Monday but the flight was cancelled.
   Do Španělska jsem měl přiletět v pondělí, ale ten let zrušili.
  • When did you arrive at work yesterday?
   Kdy jsi včera přijel do práce?
  • We arrived at the airport too late to catch our flight.
   Na letiště jsme dorazili příliš pozdě na to, abychom ještě stihli náš let.
  • The train hasn't even arrived at the station yet.
   Vlak ještě ani nepřijel do stanice.
  • We've just arrived on the island.
   Právě jsme doletěli na ostrov.
  • By the time we arrived on the shore, it was already dark.
   Když jsme dorazili na břeh, už byla tma.
  • He arrived home at midnight.
   Přišel domů o půlnoci.
  • I've just arrived here. Where's everyone?
   Právě jsem sem dorazil. Kde jsou všichni?
  • Let me know as soon as you arrive there.
   Dejte mi vědět, hned jak tam dojedete.
  • chef’s kiss
   naprostá dokonalost, naprostá paráda, něco nemá / nemělo chybu
  • Oh my God, it was chef's kiss! I can't believe it!
   Panebože, to byla naprostá dokonalost! Nemůžu tomu uvěřit!
  • Daniel Craig was *chef's kiss* in the last James Bond movie.
   Daniel Craig byl v posledním bondovském filmu naprosto dokonalý.
  • My mum makes the best tacos ever! Chef's kiss!
   Mamka dělá ty nejlepší tacos! Naprostá dokonalost!
  • My boss interrupts me all the time but you should see his face when I returned the favour yesterday. Honestly, it was chef's kiss!
   Můj šéf mi pořád skáče do řeči, ale měl jsi vidět jeho výraz, když jsem mu to včera oplatil. Namouduši, to nemělo chybu!
  • another
   „další, jiný“ ve významu „navíc, ještě jeden“, mluvíme o jedné věci, jedné osobě.
  • the young
   mladí
  • the old
   staří
  • to be over
   skončit, být po čem
  • Game over.
   Konec hry.
  • Happy Christmas
   Veselé Vánoce (britská angličtina)
  • Merry Christmas
   Veselé Vánoce (americká angličtina)
  • Xmas
   Vánoce (zkratka)
  • War is over if you want it.
   Je po válce, pokud to tak chceš.
  • one / ones
   zástupné zájmeno, zastupuje nějaké slovo, které nechceme znovu opakovat (jednotné číslo / množné číslo)
  • Another year over, a new one has just begun.
   Další rok je za námi, nový právě začal.
  • to have fun
   bavit se, užívat si
  • I hope you have fun.
   Doufám, že se bavíte. Doufám, že si užíváte.
  • near and dear
   velice blízký a drahý (kamarád, rodinný příslušník...) (binomiál)
  • the near and the dear one
   můj milovaný, člověk, který je mi velice blízký
  • a Happy New Year
   šťastný Nový rok
  • Let's hope it’s a good year.
   Doufejme, že to bude dobrý rok.
  • without any fear
   beze strachu
  • weak
   slabý (ne silný)
  • strong
   silný (ne slabý)
  • rich
   bohatý
  • poor
   chudý
  • a road
   cesta, silnice
  • a fight
   boj, souboj, rvačka, potyčka
  • Let's stop all the fight.
   Zastavme všechen boj. Zastavme všechno to válčení.
  • thrilled
   unešený, nadšený
  • short and sweet
   tak akorát dlouhý, příjemně krátký (binomiál)
  • excellent
   vynikající, výborný
  • fantastic
   fantastický, úžasný
  • wonderful
   skvělý, báječný
  • magnificent
   nádherný, skvělý
  • awesome
   super, parádní (hovorová americká angličtina)
  • superb
   vynikající, znamenitý
  • Her performance was fantastic.
   Její vystoupení bylo úžasné.
  • awful
   strašný, hrozný, příšerný
  • terrible
   hrozný, strašný, děsný
  • horrible
   hrozný, strašný, příšerný
  • dreadful
   hrozný, strašný, příšerný
  • atrocious
   strašný, otřesný, hrozný
  • disgusting
   odporný, hnusný, nechutný (například o zápachu, chuti...)
  • This is an awful habit.
   Tohle je hrozný zvyk.
  • overjoyed
   radostí bez sebe, přešťastný
  • elated
   nadšený, šťastný
  • delighted
   mít velkou radost, být nadšený z čeho, potěšený
  • I was overjoyed to see my friends again.
   Byla jsem bez sebe radostí, že znovu vidím své přátele.
  • heartbroken
   zdrcený, mající zlomené srdce
  • devastated
   zdrcený, otřesený
  • miserable
   utrápený, nešťastný, zkroušený
  • dejected
   sklíčený, skleslý
  • Jake and Joan have broken up. She's heartbroken.
   Jake a Joan se rozešli. Je zdrcená.
  • huge
   obrovský
  • vast
   obrovský, ohromný, rozlehlý
  • giant
   obří, obrovitý
  • massive
   masivní, obrovský
  • enormous
   obrovský, ohromný, enormní
  • They've got a huge house.
   Mají obrovský dům.
  • tiny
   maličký, mrňavý, drobný
  • minuscule
   nepatrný, maličký
  • miniature
   miniaturní, zmenšený
  • His office is tiny.
   Jeho kancelář je maličká.
  • exhausted
   vyčerpaný, strašně utahaný
  • drained
   vyčerpaný, úplně hotový
  • fatigued
   vysílený, vyčerpaný, utahaný (formálně)
  • weary
   unavený, vyčerpaný, znavený
  • knackered
   hotový, zničený, vyřízený (hovorová britská angličtina)
  • I'm not going. I'm exhausted.
   Nikam nepůjdu. Jsem strašně utahaný.
  • intelligent
   inteligentní, bystrý
  • brilliant
   geniální
  • sharp-witted
   pohotový, bystrý
  • quick-witted
   pohotový, bystrý
  • Johnny always surprises me. He's brilliant.
   Johnny mě vždycky překvapí. Je geniální.
  • brief
   krátký, stručný
  • concise
   stručný, výstižný
  • Luckily, the meeting was brief.
   Ta schůzka byla naštěstí stručná.
  • boiling
   horko, vedro
  • scorching
   parno, horko
  • sweltering
   parno, příšerné horko
  • Why are you so sweaty? It was boiling inside.
   Proč jsi tak zpocený? Uvnitř bylo strašné horko.
  • freezing
   mrznout
  • chilly
   chladno, zima (nepříjemná)
  • bloody cold
   hrozná zima, kosa (hovorová britská angličtina)
  • It's bloody cold outside.
   Venku je hrozná kosa. (hovorová britská angličtina)
  • fascinating
   fascinující, úchvatný
  • intriguing
   fascinující, velmi zajímavý, poutavý
  • compelling
   podmanivý, poutavý
  • engrossing
   fascinující, poutavý
  • The film sounds fascinating.
   Ten film zní hrozně zajímavě.
  • dull
   nudný, nezáživný, nezajímavý (spíše formální angličtina)
  • tedious
   nudný, jednotvárný, únavný
  • dreary
   ubíjející, nudný
  • Well, that was a tedious lecture.
   No, to tedy byla nezáživná přednáška.
  • starving
   umírat hlady, padat hlady
  • ravenous
   mít hrozný hlad
  • famished
   hrozně hladový, umírající hlady
  • Dinner's ready! Great, I'm starving!
   Večeře je hotová! Super, umírám hlady!
  • hilarious
   strašně legrační, k popukání
  • comical
   komický, legrační, směšný
  • ridiculous
   směšný, komický, legrační
  • hysterical
   směšný, k popukání (hovorově)
  • I'd look hilarious in a dress like that!
   V takových šatech bych vypadala k popukání!
  • absolutely
   naprosto, absolutně, úplně (intensifier)
  • That was absolutely brilliant!
   To bylo naprosto geniální!
  • completely
   naprosto, úplně (intensifier)
  • I was completely knackered.
   Byl jsem úplně hotový. (britská hovorová angličtina)
  • pretty
   pěkně, strašně, pořádně, dost (intensifier)
  • He's pretty hilarious.
   On je tak strašně legrační.
  • really
   opravdu, skutečně, vážně (intensifier)
  • I was really heartbroken.
   Byl jsem vážně zdrcený.
  • totally
   úplně, naprosto, totálně (intensifier)
  • We were totally thrilled.
   Byli jsme úplně unešení.
  • simply
   prostě, jednoduše (intensifier)
  • It was simply hysterical.
   Bylo to prostě k popukání.
  • pen, peace, potato
   psací pero, mír, brambora (přídech u hlásky P)
  • tea, Tokyo, tennis
   čaj, Tokio, tenis (přídech u hlásky T)
  • cat, cake, key
   kočka, dort, klíč (aspirace u hlásky K)
  • vet / wet
   veterinář / mokrý (minimal pairs V versus W)
  • vent / went
   větrací otvor, ventilovat / minulý čas slovesa go (minimal pairs V versus W)
  • vest / west
   tílko, nátělník (BrE), vesta (AmE) / západ (minimal pairs V versus W)
  • verse / worse
   verš / horší (minimal pairs V versus W)
  • schwa
   Tento zvuk se nazývá ... a ve fonetické transkripci ho zastupuje znak ə.
  • a book
   kniha (schwa se vyslovuje u neurčitého členu)
  • an apple
   jablko (schwa se vyslovuje u neurčitého členu)
  • mother
   matka (schwa se vyslovuje v poslední slabice)
  • about
   předložka o (schwa se vyslovuje v první slabice)
  • Saturday
   sobota (schwa se vyslovuje ve druhé slabice)
  • dlouhé schwa
   Vyslovuje se podobně jako schwa ə, ale dlouze. Ve fonetické transkripci tento zvuk zastupuje znak ɜː.
  • perfect
   dokonalý, perfektní (dlouhé schwa se vyslovuje v první slabice)
  • bird
   pták (dlouhé schwa)
  • turn
   zatočit, zabočit (dlouhé schwa)
  • Earth
   Země (dlouhé schwa)
  • nurse
   sestřička, zdravotní sestra (dlouhé schwa)
  • bed / bad
   špatný / postel (minimal pairs e versus æ)
  • men / man
   muži / muž (minimal pairs e versus æ)
  • met / mat
   minulý čas slovesa meet / podložka (na cvičení...) (minimal pairs e versus æ)
  • dead / dad
   mrtvý / táta (minimal pairs e versus æ)
  • bet / bat
   vsadit se, sázka / pálka, netopýr (minimal pairs e versus æ)
  • bend / band
   ohnout se, ohyb, zatáčka / kapela (minimal pairs e versus æ)
  • pen / pan
   psací pero / pánvička, pánev (minimal pairs e versus æ)
  • historic
   historický (ve smyslu významný z hlediska historie, historicky významný)
  • He works for a company that restores historic buildings.
   Pracuje pro firmu, která restauruje historické budovy.
  • We visited so many ancient historic sites in Greece last year.
   Loni v Řecku jsme navštívili tolik starověkých historických míst.
  • historical
   historický (ve smyslu související s historií, týkající se historie)
  • My mum loves reading historical novels.
   Mamka moc ráda čte historické romány.
  • To learn more about history, we study historical sources.
   Abychom se dozvěděli více o historii, zkoumáme historické prameny.
  • economic
   ekonomický (1. ve smyslu související s ekonomikou, 2. ve smyslu ziskový, vyplácející se, výnosný, výdělečný)
  • The economic growth of our country is slow.
   Ekonomický růst naší země je pomalý.
  • We're looking for a more economic way of doing business.
   Hledáme ziskovější způsob podnikání.
  • economical
   ekonomický (ve smyslu úsporný, šetřící zdroje či peníze)
  • It's no longer economical for us to live in the city. We're moving to the countryside.
   Už pro nás není ekonomické (=úsporné, finančně výhodné) žít ve městě. Stěhujeme se na venkov.
  • You don't need such a big car. Moreover, a small car is more economical.
   Tak velké auto nepotřebuješ. Malé auto je navíc úspornější.
  • classic
   klasický (ve smyslu typický, klasický případ něčeho + ve významu obdivovaný, oblíbený, vynikající, třída, zkrátka stará dobrá osvědčená klasika)
  • This is the classic mistake language learners make.
   Tohle je klasická chyba, kterou dělají ti, kdo se učí jazyk.
  • He owns a classic motorbike from the 1940s.
   Vlastní starou dobrou motorku ze 40. let.
  • classical
   klasický (ve smyslu tradiční, mluvíme-li o kultuře či zvyklostech v minulosti, často je opakem moderního stylu)
  • My grandpa loves classical music.
   Děda miluje klasickou hudbu.
  • She used to study classical ballet but now, she's more interested in modern dance.
   Kdysi studovala klasický balet, ale teď ji více zajímá moderní tanec.
  • Do you like Japanese food?
   Máš rád japonské jídlo? (Nevím, zda má dotyčný rád japonské jídlo. Jelikož to ale vědět chci, proto se ptám.)
  • I like Japanese food. You like Japanese food? Since when?
   Mám rád japonské jídlo. Ty máš rád japonské jídlo? A odkdy? (Někdo mi právě řekl, že má rád japonské jídlo, a já se tomu divím a ujišťuji se, zda jsem slyšel správně.)
  • I borrowed your car yesterday. I hope you don't mind. You borrowed my car?
   Včera jsem si půjčil tvoje auto. Doufám, že ti to nevadí. Ty sis půjčil moje auto?
  • I failed my driving test. You failed again?
   Neudělal jsem řidičák. Ty jsi to zase neudělal?
  • My name is Cornelius. Your name is what?
   Jmenuji se Cornelius. Jak že se jmenuješ?
  • I'm going to Colombia next month. You're going where?
   Příští měsíc letím do Kolumbie. Kam že to letíš?
  • I'm meeting my ex for lunch today. Sorry, you're meeting who?!
   Dneska jdu se svým ex-přítelem na oběd. Promiň, s kým že jdeš?!
  • sympathetic
   soucitný, soucítící, účastný, mající soucit, mající pochopení
  • a vaccine
   vakcína
  • to vaccinate
   podat vakcínu, očkovat
  • vaccination
   vakcinace, očkování
  • quarantine
   karanténa
  • a clinic
   klinika
  • medicine
   medicína, lék
  • migraine
   migréna
  • a patient
   pacient
  • acne
   akné
  • antibiotics
   antibiotika
  • an ambulance
   sanitka, vozidlo záchranné služby
  • Accident and Emergency (A&E)
   ambulance (BrE)
  • Emergency Room (ER)
   ambulance (AmE)
  • a manager
   manažer, vedoucí pracovník
  • a farmer
   farmář, zemědělec
  • an architect
   architekt
  • an archaeologist
   archeolog
  • a historian
   historik
  • a politician
   politik
  • an electrician
   elektrikář
  • a barman
   barman, hospodský, číšník
  • a photographer
   fotograf
  • a receptionist
   recepční
  • a secretary
   sekretářka, tajemník
  • an engineer
   inženýr (například stavební, nikoli vysokoškolský titul!)
  • bureaucracy
   byrokracie
  • a brigade
   četa, sbor (armádní útvar)
  • a summer job / a part-time job
   brigáda
  • mathematics / maths
   matematika
  • history
   historie, dějepis
  • geography
   geografie, zeměpis
  • biology
   biologie, přírodopis
  • chemistry
   chemie
  • physics
   fyzika
  • geometry
   geometrie
  • literature
   literatura
  • philosophy
   filozofie
  • study materials
   studijní materiály
  • a course
   kurz
  • a curse
   kletba
  • academic
   akademický
  • a certificate
   certifikát, osvědčení
  • a seminar
   seminář
  • a semester
   semestr
  • a gymnasium / a gym
   tělocvična, posilovna
  • a grammar school
   gymnázium, střední škola (BrE)
  • a high school
   gymnázium, střední škola (AmE)
  • a melon
   meloun
  • a drink
   drink, pití
  • yogurt
   jogurt
  • alcohol
   alkohol
  • tabacco
   tabák
  • an alcoholic
   alkoholik, také přídavné jméno alkoholický
  • cocoa
   kakao (nápoj)
  • cacao
   kakaové boby
  • a dessert
   dezert, zákusek
  • desert
   poušť
  • lemonade
   limonáda, citronáda
  • appetite
   apetyt, chuť k jídlu
  • a sandwich
   sendvič
  • liqueur
   likér (alkoholický nápoj)
  • liquor
   tvrdý alkohol, destilát (AmE)
  • a grape
   kulička hroznového vína
  • grapes
   hrozny, hroznové víno
  • grapefruit
   grep
  • abstinent
   odříkající si něco, zdrženlivý (přídavné jméno)
  • The patients should be totally abstinent from alcohol.
   Pacienti by se měli zcela vyvarovat alkoholu.
  • a teetotaller
   abstinent
  • a hobby
   hobby, koníček, záliba
  • an activity
   aktivita, činnost
  • outdoor activities
   outdoorové aktivity
  • a musical
   muzikál
  • orchestra
   orchestr
  • an album
   album (hudební, s fotkami...)
  • a banjo
   bendžo
  • a foul
   faul, nedovolený zákrok ve sportu
  • an adaptation
   adaptace
  • applause
   aplaus, potlesk
  • an author
   autor
  • a portrait
   portét
  • an autobiography
   autobiografie
  • a palace
   palác
  • a cathedral
   katedrála
  • a mosaic
   mozaika
  • a musketeer
   mušketýr
  • a document
   úřední dokument, doklad
  • a documentary
   dokument
  • problematic
   problematický
  • systematic
   systematický
  • abstract
   abstraktní
  • absurd
   absurdní
  • adequate
   adekvátní, dostatečný, přiměřený
  • amateur
   amatérský, také podstatné jméno amatér
  • automatic
   automatický
  • chronological
   chronologický, jdoucí po sobě
  • communicative
   komunikativní, sdílný, hovorný
  • eccentric
   excentrický, výstřední
  • gigantic
   gigantický, obrovský
  • identical
   identický, totožný, stejný
  • impulsive
   impulzivní, vznětlivý, spontánní
  • competent
   kompetentní, schopný, zdatný
  • loyal
   loajální, věrný
  • lucrative
   lukrativní, výnosný
  • luxurious
   luxusní
  • manual
   manuální, ruční
  • naive
   naivní
  • objective
   objektivní
  • subjective
   subjektivní
  • optimistic
   optimistický
  • pessimistic
   pesimistický
  • phlegmatic
   flegmatický
  • radical
   radikální
  • robust
   robustní
  • sceptical
   skeptický
  • sentimental
   sentimentální
  • specific
   specifický
  • spontaneous
   spontánní
  • toxic
   toxický
  • vulgar
   vulgární, sprostý, nevkusný
  • only / just
   jen, jenom, pouze (ve významu „ne moc, málo“ a „ne víc než...“ lze zaměnit)
  • I have only 10 € in my pocket. / I have just 10 € in my pocket.
   V kapse mám jen 10 euro.
  • The ticket was only 5 dollars so I bought it. / The ticket was just 5 dollars so I bought it.
   Lístek stál jen 5 dolarů, tak jsem ho koupil.
  • She was only a baby when her family moved to America. / She was just a baby when her family moved to America.
   Byla jen dítě, když se její rodina přestěhovala do Ameriky
  • It was only a joke. / It was just a joke.
   Byl to jen vtip.
  • We only came to say goodbye. / We just came to say goodbye.
   Jenom jsme se přišli rozloučit
  • only
   jediný (mluvíme o něčem unikátním, jedinečném)
  • He's the only person in the whole world who I can trust.
   Je to jediný člověk na širém světě, kterému mohu důvěřovat.
  • These are the only keys I've got. Please, don't lose them.
   Tohle jsou jediné klíče, které mám. Prosím, neztrať je.
  • an only child
   jedináček
  • only
   pouze když..., jen když... (říkáme, že se něco stane nebo může stát za nějaké konkrétní podmínky, okolnosti či situace)
  • I'll tell you what he said, but only if you don't tell anyone else.
   Povím ti, co říkal, ale jenom když to nikomu jinému neřekneš.
  • We'll go home only if it starts to rain.
   Půjdeme domů, jen když začne pršet.
  • just
   právě, zrovna (něco se událo před chvílí, nedávno)
  • Are you looking for John? I've just talked to him.
   Hledáš Johna? Právě jsem s ním mluvil.
  • Be careful, the floor is wet. I've just washed it.
   Buď opatrný, podlaha je mokrá. Právě jsem ji umyl.
  • just
   přesně (lze zaměnit slovíčkem „exactly“)
  • Good strong coffee is just what I need right now.
   Dobrá silná káva je přesně to, co teď potřebuji.
  • That's just what I was looking for!
   Tohle jsem přesně hledal!
  • Jake looks just like his father.
   Jake vypadá přesně jako jeho otec.
  • just
   prostě, jednoduše (přidáváme důraz, lze zaměnit slovíčkem „simply“)
  • Just stop talking and try it!
   Prostě přestaň mluvit a zkus to!
  • Believe me, I'm not lying to you. It just isn't true!
   Věř mi, nelžu ti. Prostě to není pravda!
  • I just love when someone reads to me.
   Prostě zbožňuju, když mi někdo čte.
  • duck out
   vykroutit se z čeho, vyhnout se čemu, vycouvat z čeho, vypařit se odkud
  • To be honest, I ducked out right after the first act of Hamlet. Opera isn't my cup of tea.
   Abych byl upřímný, hned po prvním aktu Hamleta jsem se vypařil. Opera není můj šálek čaje.
  • They want to duck out of the contract. I have to tell my boss.
   Chtějí z té smlouvy vycouvat. Musím to říct šéfovi.
  • fish for
   pídit se po čem, shánět co, tahat z někoho co, snažit se získat co (například nějakou informaci...)
  • The telephone caller was fishing for too much information, so I hung up.
   Ten volající se ze mě snažil vytáhnout příliš mnoho informací, tak jsem zavěsil.
  • Why does she always have to fish for compliments about her looks? It's so annoying!
   Proč musí pořád z lidí tahat poklony na svůj vzhled? Je to tak otravné!
  • monkey around
   blbnout, dělat vylomeniny, dělat kraviny
  • Stop monkeying around and do the washing-up, please!
   Přestaň blbnout a umyj to nádobí, prosím!
  • There's no time for monkeying around! We'll be late.
   Není čas na vylomeniny! Přijdeme pozdě.
  • wolf down
   něco zhltnout, hltat jídlo, házet do sebe jídlo
  • Dave wolfed down his breakfast and went to school.
   Dave do sebe hodil snídani a šel do školy.
  • Don't wolf down your food, enjoy it!
   Nehltej to jídlo tak, vychutnej si ho!
  • beaver away at something
   makat na čem, dřít na čem, tvrdě na něčem pracovat
  • Emma's been beavering away at her article for hours.
   Emma dře na svém článku už celé hodiny.
  • If you want to finish the project in time, you should beaver away at it at the weekend.
   Pokud chceš ten projekt dokončit včas, měl bys na něm zamakat přes víkend.
  • rat on
   donášet na koho, bonzovat na koho, napráskat koho
  • I never thought my best friend would rat on me, but here we are.
   Nikdy jsem si nemyslel, že by na mě můj nejlepší kamarád bonzoval, ale stalo se.
  • How come our boss knows we're quitting? John must have ratted on us.
   Jak to, že náš šéf ví, že dáváme vypověď? John nás musel nabonzovat.
  • squirrel away
   nahrabat si, nahamounit si, nakřečkovat si, syslit něco (AmE)
  • She's squirreled away so much money. I don't know why she still buys the cheapest things.
   Nahrabala si tolik peněz. Nevím, proč pořád kupuje ty nejlevnější věci.
  • My grandparents have been squirreling away souvenirs from their travels for years.
   Babička s dědou si už celé roky syslí suvenýry z cest.
  • a host
   hostitel
  • a hostess
   hostitelka
  • James, our host, introduced us to his family.
   James, náš hostitel, nás představil své rodině.
  • Stuart was a perfect host. Staying in his house was truly amazing!
   Stuart byl perfektní hostitel. Pobývat v jeho domě bylo opravdu skvělé!
  • Don't forget to thank your hostess before leaving. She really deserves that.
   Nezapomeňte poděkovat své hostitelce, než odjedete. Opravdu si to zaslouží.
  • host
   pořadatelský, hostitelský
  • When I was nineteen, I lived with a host family and worked as an au pair in London.
   Když mi bylo devatenáct, bydlela jsem v hostitelské rodině a pracovala jako au pair v Londýně.
  • Beijing was the host city for the Winter Olympic Games in 2022.
   Peking byl pořadatelským městem Zimních olympijských her v roce 2022.
  • Germany is going to be the next host country for the world championship.
   Německo bude další pořadatelskou zemí mistrovství světa.
  • to play host to something or someone
   být pořadatelem čeho, hostit koho, pořádat co (idiom)
  • Each year, Cannes plays host to the famous film festival.
   Každý rok Cannes pořádá slavný filmový festival.
  • The Prime Minister played host to the US President last week.
   Minulý týden hostil ministerský předseda amerického prezidenta.
  • a host
   moderátor
  • John's father works as a radio host.
   Johnův otec pracuje jako moderátor v rádiu.
  • Who's your favourite talk show host? Mine is Oprah.
   Kdo je tvůj oblíbený moderátor talk show? Moje je Oprah.
  • The host for Oscars 2017 was Jimmy Kimmel.
   Moderátorem předávání Oskarů v roce 2017 byl Jimmy Kimmel.
  • to host something
   moderovat co, pořádat něco
  • Jane is hosting a party tonight! Are you coming?
   Jane dnes večer pořádá party! Přijdeš?
  • Next week's show will be hosted by Jan Kraus.
   Show bude příští týden moderovat Jan Kraus.
  • Which country is going to host the next World Cup?
   Která země bude pořádat další světový pohár?
  • His father hosts a show on TV.
   Jeho otec moderuje pořad v televizi.
  • a guest
   host
  • You're here as my guest.
   Jsi tu jako můj host.
  • We didn't know most of the wedding guests.
   Většinu svatebních hostů / svatebčanů jsme neznali.
  • We should finish the guest list and order the food.
   Měli bychom dokončit seznam hostů a objednat to jídlo.
  • As a hotel guest, you can use the sauna anytime.
   Jako hotelový host můžeš kdykoli jít do sauny.
  • We have guests staying this weekend.
   Tento víkend tu máme hosty. (= někdo u nás v domě bude přespávat)
  • My favourite actress appeared as a guest on Jimmy Fallon's talk show.
   Moje oblíbená herečka se objevila / vystoupila jako host v talk show Jimma Fallona.
  • The guest speaker at the conference was a famous scientist.
   Hostujícím přednášejícím na konferenci byl slavný vědec.
  • Do you prefer to be a guest or a host?
   Jsi radši host nebo hostitel?
  • not... until...
   až kdy (myšleno pozdě nebo později, než jsme čekali)
  • He arrived yesterday.
   Přijel včera.
  • He didn't arrive until yesterday.
   Přijal až včera. (Naznačujeme, že je to pozdě nebo později, než jsme čekali.)
  • The results will be known on Friday.
   Výsledky budou známy v pátek.
  • The results won't be known until Friday.
   Výsledky budou známy až v pátek. (Naznačujeme, že je to pozdě nebo později, než jsme čekali.)
  • When are you leaving? Next week.
   Kdy odjíždíš? Příští týden.
  • When are you leaving? Not until next week.
   Kdy odjíždíš? Až příští týden. (Naznačujeme, že je to pozdě nebo později, než jsme čekali.)
  • I have never thought about it until now.
   Až do teď jsem o tom nikdy nepřemýšlel.
  • They didn’t see each other again until the autumn.
   Až do podzimu se znovu neviděli.
  • It isn't usually until 5 o'clock that I leave work.
   Obvykle odcházím z práce až v pět. (formálně)
  • It wasn‘t until 1945 that the war finally came to an end.
   Válka konečně dospěla ke svému konci až v roce 1945. (formálně)
  • It won't be until Friday that the results are known.
   Výsledky budou známy až v pátek. (formálně)
  • only yesterday
   až včera (ve smyslu teprve včera, ne dříve, stalo se to nedávno)
  • only last week
   až minulý týden (ve smyslu teprve minulý týden, ne dříve, stalo se to nedávno)
  • When did you call them? Only yesterday.
   Kdy jsi jim volal? Až včera. (ve smyslu teprve včera, ne dříve, stalo se to nedávno)
  • I only got the letter today.
   Ten dopis jsem dostal až dnes. (ve smyslu teprve dnes, ne dříve, stalo se to nedávno)
  • We're only coming home now.
   Až teď se vracíme domů. (ve smyslu teprve teď, ne dříve)
  • He returned only a week ago.
   Vrátil se až před týdnem. (ve smyslu teprve před týdnem, ne dříve, stalo se to nedávno)
  • not... for another...
   až za (nějakou dobu)
  • He didn't arrive for another few hours. We were worried.
   Přijel až za několik hodin. Měli jsme strach.
  • The results won't be known for another five days.
   Výsledky budou známy až za pět dní.
  • I'm not leaving for Paris for another two weeks.
   Do Paříže odjíždím až za dva týdny.
  • They didn't see each other for another ten years.
   Potkali se až za deset let. (= Dalších deset let se nepotkali.)
  • Her birthday isn't for another month, is it?
   Ona má narozeniny až za měsíc, že ano?
  • basically
   v podstatě
  • a broccoli
   brokolice
  • Look at you.
   Jen se na sebe podívej. Koukni se na sebe.
  • a bundle of something
   uzlík čeho, svazek čeho, ranec čeho
  • a bundle of nerves
   uzlíček nervů
  • Aren’t you a little bundle of joy?
   Nejsi ty malý uzlíček radost?
  • a voiceover
   mluvený komentář ve filmu, hlas postavy, která mluví přes scénu a obvykle něco vysvětluje
  • just Riley and me, forever
   jen Riley a já, navždycky
  • sadness
   smutek, zármutek, žal (emoce)
  • joy
   radost, štěstí (emoce)
  • If you could...
   Mohl bys... (zdvořilé naznačení, aby vám někdo uhnul, udělal místo, něco podal...)
  • to fix something
   napravit něco
  • I just want to fix that.
   Jen to chci napravit.
  • And that was just the beginning.
   A to byl teprve začátek.
  • headquarters
   centrála, velitelství, ústředí, hlavní sídlo
  • to get more crowded
   ještě víc se zalidnit, ještě víc se naplnit (lidmi)
  • from there
   odtud, od té doby
  • Headquarters only got more crowded from there.
   Centrála se od té doby jen plnila.
  • Very nice. Very good.
   Skvěle. Výborně. (říkáme, že si někdo vede dobře)
  • it looks like
   vypadá to, zdá se že...
  • You got this.
   Vedeš si dobře. Jde ti to. (hovorová americká angličtina)
  • a sharp turn
   ostrá zatáčka
  • Look out!
   Pozor! Bacha! Dávej pozor! (frázové sloveso)
  • fear
   strach
  • to be good at something
   být v něčem dobrý, jít někomu něco
  • to keep someone safe
   chránit někoho před nebezpečím, udržovat někoho v bezpečí
  • Easy.
   Pomalu. Opatrně. (hovorová americká angličtina)
  • to fall back
   ustoupit, ucouvnout, odstoupit dozadu (frázové sloveso)
  • Fall back!
   Zpátky! (křičíme na někoho, aby couvnul)
  • We’re good!
   Jsme v pohodě! Je to v pohodě! Je to dobrý! (hovorová americká angličtina)
  • Good job.
   Dobrá práce. (chválíme někoho)
  • Here we go.
   A jde se na to. A jdeme na to. (něco, co řekneme před tím, než začneme něco dělat nebo se má začít něco dít)
  • This looks new.
   Tohle vypadá nově. (po slovese look následuje přídavné jméno, nikoli příslovce)
  • It sounds interesting.
   Zní to zajímavě. (po slovese sound následuje přídavné jméno, nikoli příslovce)
  • The milk tastes weird.
   To mléko chutná divně. (po slovese taste následuje přídavné jméno, nikoli příslovce)
  • You smell wonderful.
   Krásně voníš. (po slovese smell následuje přídavné jméno, nikoli příslovce)
  • Her hands felt cold.
   Její ruce byly studené na dotek. (po slovese feel následuje přídavné jméno, nikoli příslovce)
  • Do you think it’s safe?
   Myslíš, že je to bezpečné?
  • Caution!
   Pozor! Dávejte pozor! Mějte se na pozoru! (varuji před potenciálním nebezpečím)
  • There is a dangerous smell, people.
   Něco tu nebezpečně smrdí, lidi.
  • Hold on, what is that?
   Počkat, co je to? Moment, co je to?
  • disgust
   nechuť, znechucení, odpor, zhnusení
  • to keep someone from something
   zabránit komu v čem
  • to be poisoned
   otrávit se
  • physically
   fyzicky
  • socially
   společensky
  • She basically keeps Riley from being poisoned. Physically and socially.
   (Ona) v podstatě hlídá, aby se Riley neotrávila. Fyzicky i společensky.
  • to be brightly colored
   být pestrobarevný, mít zářivou barvu (americký spelling)
  • to be shaped like something
   mít tvar jako co
  • guys
   lidi (hovorové oslovení skupiny)
  • Yucky!
   Fujky! Blé! (dětsky)
  • He saved my life.
   Zachránil mi život.
  • dessert
   zákusek, moučník, dezert (nepočitatelné pokud nemáme na mysli jednotlivý konkrétní kousek zákusku)
  • If you don't eat your dinner, you're not gonna get any dessert.
   Pokud nesníš večeři, nedostaneš zákusek. (hovorově)
  • anger
   zlost, vztek, hněv
  • to care very deeply about something
   hodně (komu) záležet na čem, hluboce (komu) záležet na čem
  • to be fair
   být fér, být spravedlivý
  • He cares very deeply about things being fair.
   Hluboce mu záleží na tom, aby věci byly fér.
  • that’s how
   takhle, takovým způsobem
  • So that's how you want to play it, old man?
   Takže takhle to chceš hrát, starouši? Tak takhle na to chceš jít, staříku?
  • right after
   hned po čem, hned poté, co...
  • Eat this!
   Ochutnej tohle! Tady máš! Trhni si! (vyjádření vzdoru, neslušně, drze)
  • Here comes an airplane!
   Letí letadýlko!
  • to me
   pro mě, mi, mně (vyjadřuji svůj osobní názor na něco nebo postoj k něčemu)
  • That sounds difficult to me. How are you coping with it?
   To musí být těžké. Jak se s tím vyrovnáváš? (doslova: Zní mi to... Vyjadřuji svůj názor na danou věc.)
  • To me, he's an idiot. I can't stand him.
   Pro mě je to idiot. Nemůžu ho vystát. (Považuju ho za pitomce, je to můj názor.)
  • To me, there’s no difference between a white lie or a big lie.
   Pro mě není mezi milosrdnou a velkou lží žádný rozdíl. (Vyjadřuji svůj názor. Lež je lež.)
  • for me
   pro mě, mi, mně (říkám, jaký vliv či dopad na mě něco má)
  • I can see that eating more vegetables is good for me.
   Vidím, že to, že jím více zeleniny, je pro mě dobré. (Mluvím o tom, jaký na mě má přidání více zeleniny do jídelníčku pozitivní dopad.)
  • For me, the test was really difficult.
   Ten test byl pro mě vážně těžký. (Říkám, jaký ten test na mě měl vliv. Dal mi vážně zabrat, byl pro mě příliš těžký.)
  • My dad thinks it's important for me to study abroad.
   Táta si myslí, že je pro mě důležité studovat v zahraničí. (Táta si myslí, že pro mě bude prospěšné studovat v zahraničí.)
  • It's an interesting topic to me.
   Je to pro mě zajímavé téma. (Vyjadřuji svůj osobní názor. Myslím si, že to téma je zajímavé.)
  • It's an interesting topic for me.
   Je to pro mě zajímavé téma. (Říkám, že to téma mě zajímá, protože na mě má nějaký vliv. Například mám zdravotní problémy a tohle téma mi s nimi může pomoci.)
  • She's a great friend to me.
   Je mi skvělou kamarádkou. (Vyjadřuji svůj osobní názor. Považuji ji za skvělou kamarádku.)
  • She's a great friend for me.
   Je mi skvělou kamarádkou. (To, že se se mnou přátelí, na mě má pozitivní vliv. Například jsem díky ní začala více sportovat apod.)
  • This isn't a problem to me.
   Pro mě tohle není problém. (Vyjadřuji svůj názor. Osobně to za problém nepovažuji.)
  • This isn't a problem for me.
   Pro mě tohle není problém. (Říkám, že mě tahle záležitost nijak neovlivňuje, nemá na mě žádný dopad. Například jsem ochotný někoho odvézt na letiště, protože mám čas a rád to pro ně udělám...)
  • It makes no difference to me.
   Pro mě se tím nic nemění. (Vyjadřuji svůj názor, že ať se stane cokoli, budu mít pořád ten stejný názor.)
  • It makes no difference for me.
   Pro mě se tím nic nemění. (Říkám, že ať se stane cokoli, bude to na mě mít ten stejný vliv, nijak mě to neovlivní finančně, materiálně, emocionálně...)
  • Who does SHE like? SHE likes Neil.
   Koho má ráda? Má ráda Neila. (běžná předmětná otázka, podmět známe a ptáme se na nějakou informaci, která se ho týká)
  • WHO likes her? NEIL likes her.
   Kdo ji má rád? Neil ji má rád. (otázka na podmět, podmět neznáme, teprve se na něj ptáme)
  • Who did you see? I saw David.
   Koho jsi viděl? Viděl jsem Davida. (běžná předmětná otázka, podmět známe a ptáme se na nějakou informaci, která se ho týká)
  • Who saw you? John saw me.
   Kdo tě viděl? John mě viděl. (otázka na podmět, podmět neznáme, teprve se na něj ptáme)
  • Who reads these books?
   Kdo tyhle knihy čte? (who se v otázkách na podmět chová stejně jako 3. osoba jednotného čísla, proto má sloveso v přítomném čase prostém koncovku -s)
  • Who thinks it's stupid?
   Kdo si myslí, že je to hloupost? (who se v otázkách na podmět chová stejně jako 3. osoba jednotného čísla, proto má sloveso v přítomném čase prostém koncovku -s)
  • Who says that?
   Kdo říká takové věci? (who se v otázkách na podmět chová stejně jako 3. osoba jednotného čísla, proto má sloveso v přítomném čase prostém koncovku -s)
  • Who could do this?
   Kdo tohle mohl udělat?
  • Who will help you?
   Kdo ti pomůže?
  • Who is coming?
   Kdo přijde?
  • Who should know?
   Kdo by o tom měl vědět?
  • Who has broken the plate?
   Kdo rozbil ten talíř?
  • What happened yesterday?
   Co se včera stalo?
  • What has scared you so much?
   Co tě tak vyděsilo?
  • What films always make you cry?
   Jaké filmy tě vždycky rozpláčou?
  • What caused the accident?
   Co způsbilo tu nehodu?
  • What's going to happen next?
   Co se stane potom? (například když čteme napínavou knihu...)
  • Which of you said that?
   Který z vás to řekl?
  • Which colour suits me the best?
   Která barva mi nejvíc sluší?
  • Which countries drive on the left?
   Které země řídí vlevo?
  • Which of these foreign languages is the easiest to learn?
   Který z těchto cizích jazyků je nejjednodušší na naučení?
  • Which of you knew the answer?
   Který z vás znal odpověď?
  • Whose phone has the best camera?
   Čí mobil má nejlepší foťák?
  • Whose car was used in your film?
   Čí auto bylo použité v tvém filmu?
  • Whose child can speak Spanish?
   Čí dítě umí španělsky?
  • Whose dog was barking all night?
   Čí pes to štěkal celou noc?
  • Whose portrait is on the 2 euro coin?
   Čí portrét je na 2 eurové minci?
  • How many people live in Ostrava?
   Kolik lidí žije v Ostravě?
  • How much traffic is in your city?
   Jaký provoz je ve tvém městě? (doslova: Kolik provozu je ve tvém městě?)
  • How many people have been arrested?
   Kolik lidí bylo zatčeno?
  • How much money disappeared in the stock market crash?
   Kolik peněz zmizelo při krachu na burze?
  • How many passengers were on the Titanic when it sank?
   Kolik cestujících bylo na Titaniku, když se potopil?
  • It's my birthday tomorrow.
   Zítra mám narozeniny.
  • It's our wedding anniversary on Friday.
   V pátek máme výročí svatby.
  • When is your payday?
   Kdy máš výplatu?
  • It's Mum's name day on Wednesday.
   Mamka má ve středu svátek.
  • When is your wedding day?
   Kdy máte svatbu?
  • Our honeymoon is next week. We can't wait!
   Příští týden máme líbanky. Nemůžeme se dočkat!
  • It's our son's christening day today.
   Dnes má náš syn křtiny.
  • His graduation ceremony is next month.
   On má příští měsíc promoci.
  • The funeral wasn't until Tuesday.
   Pohřeb jsme měli až v úterý.
  • It's my sister‘s birthday tomorrow.
   Zítra má moje sestra narozeniny. (Mluvíme o významném dni, datu narození mé sestry, které je každý rok stejné.)
  • My sister is having her birthday tomorrow.
   Moje sestra má zítra oslavu narozenin. (Říkám, že zítra moje sestra slaví své narozeniny, bude mít narozeninovou párty. Mluvím tedy o konkrétní události.)
  • When is your wedding anniversary?
   Kdy máte výročí svatby? (Ptáme se, jaký den dotyčný pár každý rok slaví výročí svatby? Mluvíme o významném dni.)
  • When are you having your wedding anniversary party?
   Kdy máte oslavu výročí svatby? (Ptáme se, kdy dotyčný pár oslaví své výročí tento rok? Mluvíme o konkrétní události.)
  • as if
   jako kdyby..., jako by...
  • She was clearly angry with him. She acted as if he wasn't there.
   Byla na něj očividně naštvaná. Chovala se, jako by tam nebyl.
  • As if!
   No to určitě! No to těžko! (dáváme najevo, že o něčem velice pochybujeme nebo nevěříme, že je něco možné)
  • I'll be the boss of this company one day, you'll see! As if!
   Jednou budu šéf téhle firmy, však uvidíte! No to určitě!
  • You really think you'll learn Spanish in just three months without doing anything? As if!
   To si vážně myslíš, že se naučíš španělsky jen za tři měsíce, aniž bys pro to něco udělal? To těžko!
  • I don’t think so!
   To těžko! To určitě! To teda ne! V žádném případě! Ani náhodou! (něco absolutně odmítáme, zavrhujeme nebo zpochybňujeme)
  • Let me copy your homework, please! I don't think so! I'm not going to do your work for you.
   Nech mě opsat tvůj domácí úkol, prosím! No to určitě! Nebudu za tebe dělat tvou práci.
  • You really think that I'm going to lend you more money? I don't think so!
   To si vážně myslíš, že ti půjčím další peníze? To těžko!
  • like hell
   strašně moc, strašně, jako blázen, jako prase, jako kráva (hovorové)
  • My head hurts like hell today.
   Dneska mě strašně bolí hlava. Hlava mě dneska bolí jako blázen. (hovorově)
  • Like hell...!
   No to určitě! Tak to těžko! To teda ne! (hovorové; připojuje se celá věta nebo krátká verze věty; ironické vyjádření, že s něčím nesouhlasíme, něco odmítáme nebo o něčem pochybujeme)
  • Please, be nice to him today. Like hell I will! He shouldn't have lied to me!
   Buď na něj dneska milý, prosím. No to určitě! Neměl mi lhát! (hovorově)
  • It's all your fault! Like hell it is my fault! You were there too!
   Je to všechno tvoje chyba! To teda těžko! Vždyť jsi tam byl taky! (hovorově)
  • I don't think so.
   Myslím že ne. To si nemyslím.
  • Is Paul still at work? I don't think so.
   Je Paul pořád ještě v práci? Myslím že ne.
  • First come, first served.
   Kdo dřív přijde, ten dřív mele.
  • Are you telling me there's no pizza left? Sorry, first come, first served!
   To mi chceš tvrdit, že už nezbyla žádná pizza? Promiň, kdo dřív přijde, ten dřív mele!
  • No pain, no gain.
   Bez práce nejsou koláče.
  • This exercise is really difficult but no pain, no gain!
   Tenhle cvik je vážně těžké, ale bez práce nejsou koláče!
  • The early bird catches the worm.
   Ranní ptáče dál doskáče.
  • During the sales, the shop opens at 7 am but I want to get there earlier. The early bird catches the worm!
   Během slev obchod otevírá v 7, ale já tam chci dojet dřív. Ranní ptáče dál doskáče!
  • Promises, promises.
   Sliby, chyby.
  • I swear I'll make it up to you! Promises, promises.
   Přísahám, že ti to vynahradím! Sliby, chyby.
  • Curiosity killed the cat.
   Kdo je zvědavý, bude brzo starý.
  • Stop asking me all those questions! Curiosity killed the cat, remember?
   Přestaň se mě pořád ptát! Kdo je zvědavý, bude brzo starý, nezapomeň.
  • There is no place like home.
   Všude dobře, doma nejlíp.
  • After the long business trip, I was delighted to see my house again. There's no place like home, after all.
   Po dlouhé pracovní cestě jsem moc ráda znovu spatřila svůj dům. Přece jen všude dobře, doma nejlíp.
  • Birds of a feather flock together.
   Vrána k vráně sedá.
  • Birds of a feather flock together. I bet all they talk about is superhero films.
   Vrána k vráně sedá. Vsadím se, že nemluví o ničem jiném, než o filmech o superhrdinech.
  • What goes around, comes around.
   Jak se do lesa volá, tak se z lesa ozývá.
  • She's never helped anyone and now, when she needs help, no one wants to help her. What goes around, comes around.
   Nikdy nikomu nepomohla, a teď, když sama potřebuje pomoc, nikdo jí nechce pomoct. Jak se do lesa volá, tak se z lesa ozývá.
  • to kill two birds with one stone
   zabít dvě mouchy jednou ranou
  • Look before you leap.
   Dvakrát měř, jednou řež.
  • If you're planning to invest so much of your money in that company, look before you leap, okay?
   Jestli plánuješ tolik ze svých peněz investovat do té firmy, dvakrát měř, jednou řež, dobře?
  • We can kill two birds with one stone by picking up our kids from school when we go shopping.
   Můžeme zabít dvě mouchy jednou ranou, když při cestě na nákup vyzvedneme děti ze školy.
  • go by car
   jet autem
  • come by train
   přijet vlakem
  • go by plane
   letět letadlem
  • return by bus
   zpět jet autobusem
  • travel by boat
   cestovat lodí
  • go by bike
   jet na kole
  • arrive by tram
   přijet tramvají
  • go by motorcycle
   jet na motorce
  • My sister hates travelling by bus.
   Moje sestra nesnáší cestování autobusem.
  • His parents are coming by train tomorrow.
   Jeho rodiče zítra přijedou vlakem.
  • I think I'll go by car. You can't rely on trains these days!
   Myslím, že pojedu autem. Na vlaky v dnešní době není moc spoleh!
  • We went there by bus but we returned by plane.
   Tam jsme jeli autobusem, ale zpátky jsme letěli.
  • travel by sea
   cestovat po moři
  • travel by air
   letět, cestovat letadlem (doslova "cestovat vzduchem")
  • travel by land
   cestovat "po zemi" či po souši, například autem, na motorce...
  • travel by water
   cestovat po vodě, například lodí...
  • travel by road
   cestovat po silnici, například jet autem, na motorce, autobusem...
  • travel by rail
   cestovat vlakem (doslova "cestovat po kolejích")
  • in my car
   v mém autě
  • in a taxi
   v taxíku
  • in a truck
   v náklaďáku
  • in a small boat
   v loďce
  • Where are you? I'm waiting for you in my car.
   Kde jsi? Čekám na tebe v autě.
  • I read my notes when I was in the taxi.
   Přečetl jsem si své poznámky, když jsem byl v taxíku.
  • on a bus
   v autobuse
  • on a plane
   v letadle
  • on a train
   ve vlaku
  • on a boat
   na lodi
  • on a tram
   v tramvaji
  • on a ferry
   na trajektu
  • on a subway
   v metru
  • I can't call you right now, I'm on a plane.
   Teď ti nemůžu zavolat, jsem v letadle.
  • Look, isn't that Johnny? Where? On the bus!
   Podívej, není tamto Johnny? Kde? V tom autobuse!
  • drive drove driven
   jet autem (NE go by car, nepravidelné sloveso)
  • We should probably drive there. The train seems to be delayed.
   Měli bychom tam nejspíš jet autem. Vypadá to, že ten vlak má zpoždění.
  • fly flew flown
   letět letadlem, cestovat letadlem (NE travel by plane, nepravidelné sloveso)
  • Will you go there by train or fly?
   Pojedeš tam vlakem nebo poletíš?
  • sail
   plout, plavit se (NE go by boat)
  • We're sailing to Santorini next week.
   Příští týden plujeme na Santorini.
  • Tom was late so I took a taxi.
   Tom měl zpoždění, tak jsem si vzal taxíka.
  • We take the train to work every day.
   Každý den jezdíme vlakem do práce.
  • Should I take the bus or walk?
   Mám jet autobusem nebo jít pěšky?
  • We could take the subway to Brooklyn.
   Mohli bychom do Brooklynu jet metrem.
  • I guess we'll take the plane from Vienna.
   Asi poletíme tím letadlem z Vídně.
  • She had to take the ferry because she had missed her plane.
   Musela jet trajektem, protože jí uletělo letadlo.
  • get away
   udělat si volno, utrhnout se z práce, někam vypadnout (frázové sloveso)
  • I really need to get away for a few weeks and recharge my batteries.
   Vážně už se potřebuju na pár týdnů utrhnout z práce a dobít energii.
  • take off
   vzlétnout, odstartovat, vznést se (o letadle, frázové sloveso)
  • touch down
   přistát, dosednout na zem (o letadle, frázové sloveso)
  • My dad's plane took off at 15:25 and touched down at Heathrow airport at 17:56.
   Tátovo letadlo odstartovalo v 15:25 a přistálo na letišti Heathrow v 17:56.
  • check in
   odbavit se na letišti, zaregistrovat se, ubytovat se v hotelu (frázové sloveso)
  • check out
   odhlásit se z hotelu (frázové sloveso)
  • Check in two hours before the flight, please.
   Odbavte se, prosím, dvě hodiny před letem.
  • We're supposed to check in tonight and check out of the hotel by 10 o'clock the day after tomorrow.
   Máme se ubytovat dnes večer a odhlásit se z hotelu pozítří do deseti hodin.
  • I'm really looking forward to our vacation!
   Na naši dovolenou se vážně těším!
  • We're looking forward to swimming with dolphins tomorrow!
   Těšíme se, až zítra budeme plavat s delfíny!
  • get around
   dostat se z místa na místo, přesouvat odněkud někam, cestovat nebo pohybovat se po nějakém místě nebo městě (frázové sloveso)
  • Should we use public transport to get around Rome?
   Měli bychom využít veřejnou dopravu pro cestování po Říme?
  • get on / get off
   nastoupit do, na... / vystoupit z... (používá se s dopravními prostředky, ve kterých se můžeme za jízdy postavit a chodit: autobus, vlak, letadlo, loď, trajekt, tramvaj, trolejbus...)
  • hop on / hop off
   naskočit, nastoupit na, do... / vyskočit, vystoupit z... hovorově (používá se s dopravními prostředky, ve kterých se můžeme za jízdy postavit a chodit: autobus, vlak, letadlo, loď, trajekt, tramvaj, trolejbus...)
  • I'll call you when I get on the train.
   Zavolám ti, až nastoupím do vlaku.
  • This is our stop. Let's get off.
   Tohle je naše zastávka. Pojďme vystoupit.
  • We hopped on a bus and went back to the hotel.
   Skočili jsme na autobus a vrátili se zpátky do hotelu.
  • I hopped off the tram near the park.
   Vyskočil jsem z tramvaje blízko parku.
  • get in / get out of
   nasednout, nastoupit do, na... / vysednout, vystoupit z... (používá se s dopravními prostředky, ve kterých za jízdy nemůžeme vstát a chodit: auto, taxi, loďka, náklaďák...)
  • Get in a taxi and I'll pick you up here.
   Nasedni do taxíku a já už tě tady vyzvednu.
  • Get out of the car, please.
   Vystupte si z auta, prosím.
  • Do we have to pay to look around the castle?
   Musíme zaplatit, abychom si mohli prohlédnout hrad?
  • What did you think about her speech? What did you think of her speech?
   Co sis myslel o jejím proslovu? (think of a think about lze zaměnit, pokud se ptáme někoho na jeho názor, mluvíme neutrálně)
  • Please, tell me what you think about the book. Please, tell me what you think of the book.
   Prosím, řekni mi, co si o té knize myslíš. (think of a think about lze zaměnit, pokud se ptáme někoho na jeho názor, mluvíme neutrálně)
  • I'm thinking about living abroad next year. I'm thinking of living abroad next year.
   Uvažuji o tom, že příští rok budu žít v zahraničí. (think of a think about lze zaměnit, když říkáme, že uvažujeme či přemýšlíme o nějaké změně do budoucna)
  • We're thinking of moving to Prague. We're thinking about moving to Prague.
   Přemýšlíme, že se přestěhujeme do Prahy. (think of a think about lze zaměnit, když říkáme, že uvažujeme či přemýšlíme o nějaké změně do budoucna)
  • think about
   přemýšlet o, uvažovat o, zvažovat co (naznačuje, že něčemu věnujeme pečlivou pozornost a promýšlíme to)
  • Have you thought about changing career? I think you'd be an excellent teacher.
   Už jsi někdy přemýšlel o tom, že bys změnil povolání? Myslím, že by z tebe byl vynikající učitel. (= už jsi aktivně přemýšlel o tom, že bys...?)
  • I don't know. I'll need some time to think about it.
   Nevím. Budu potřebovat čas, abych si to promyslel. (= abych o tom aktivně zapřemýšlel)
  • Just think about it. It's a great opportunity!
   Popřemýšlej o tom. Je to skvělá příležitost! (= aktivně o tom popřemýšlej)
  • think about
   myslet na koho nebo co (například blízkou osobu, něco, co se nám stalo..., což v nás vyvolává nějaké emoce, aktivně na ně myslíme, vzpomínáme...)
  • I always think about my home when I travel.
   Vždycky myslím na domov, když jsem na cestách. (= aktivně na domov myslím, stýská se mi)
  • She tried not to think about the accident but she couldn't.
   Pokoušela se nemyslet na tu nehodu, ale nedokázala to. (= aktivně na tu nehodu myslela a nemohla se těch negativních myšlenek zbavit)
  • He thought about his sister all the way home. He just wanted to help her but didn't know how.
   Myslel na svou sestru celou cestu domů. Chtěl jí jen pomoct, ale nevěděl jak. (= aktivně myslel na svou sestru a na to, jak jí pomoci)
  • think of
   vzpomenout si na, vybavit si, napadnout koho co (nějaký nápad nebo myšlenka se nám krátce objeví v hlavě v reakci na nějaký podnět
  • What do you think of when you visit your childhood bedroom?
   Co si vybavíš, když navštívíš svůj dětský pokoj?
  • Every time I hear this song, I think of David.
   Pokaždé, když slyším tuhle písničku, si vzpomenu na Davida.
  • We thought of you when we were in Italy eating pizza.
   Vzpomněli jsme si na tebe, když jsme v Itálii jedli pizzu.
  • I can't think of the name of the hotel we stayed in.
   Nemůžu si vybavit jméno toho hotelu, ve kterém jsme bydleli.
  • think of
   vymyslet něco, přijít na něco (při brainstormingu, vymyslet nějaké řešení...)
  • Try to think of someone who could help.
   Zkuste přijít na někoho, kdo by mohl pomoci.