Level 54 Level 56
Level 55

Lekce 10 gramatika


31 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
Er sagte es ihnen nicht.
Neřekl jim to.
Sie begleiteten uns nach hause.
Doprovodili nás domů.
Er legte die Prüfung gestern ab.
Složil tu zkoušku včera.
Wir konnten wirklich nicht kommen.
Skutečně jsme nemohli přijít.
Er sollte es dir erklären.
Měl ti to vysvětlit.
Danach durfte ich nicht fragen.
Na to jsem se nesměl ptát.
Du wusstest doch davon.
Ty jsi o tom přece věděl.
Wo warst du so lange?
Kdes byl tak dlouho?
Wir hatten viel zu tun.
Měli jsme hodně práce.
Sie wurde Dozentin.
Stala se docentkou.
Ihr alter Bekannter arbeitet in München.
Její starý známý pracuje v Mnichově.
Mit uns wohnten zwei Deutsche.
S námi bydleli dva Němci.
Unsere Verwandten waren im Ausland.
Naši příbuzní byli v cizině.
Ich sage dir etwas Interessantes.
Řeknu ti něco zajímavého.
Alles Gute zum Geburtstag!
Všechno nejlepší k narozeninám!
Weißt du nichts Bessers?
Nevíš nic lepšího?
Im heutigen Englisch gibt es das nicht.
V dnešní angličtině se to nevyskytuje.
Sie spricht ein schönes Deutsch.
Mluví pěknou němčinou.
Er übersetzt aus dam Tsechischen ins Französische.
Překládá z češtiny do francouzštiny.
Das ist mein Freund, dessen Vater in Berlin arbeitete.
To je můj přítel, jehož otec pracoval v Berlíně.
Die Freundin, mit der ich studierte, wohnt jetzt in Brno.
Přítelkyně, s kterou jsem studoval, bydlí nyní v Brně.
Die Frau, die dort steht, ist meine Mutter.
Ta žena, která tam stojí, je moje matka.
Das ist Herr Müller, dessen Sohn mit mir arbeitet.
To je pan Müller, jehož syn se mnou pracuje.
Er liegt im bett und liest einen Krimi.
Leží v posteli a čte detektivku.
Du kannst später kommen, aber du musst dich entschuldigen.
Můžeš přijít později, ale musíš se omluvit.
Machen wir einen Ausflug oder gehen wir in ein Museum?
Půjdeme na výlet, nebo půjdeme do muzea?
Er wird nicht telefonieren, sondern er schickt ein Telegramm.
Nebude telefonovat, nýbrž pošle telegram.
Er kommt nicht, denn er hat viel zu tun.
Nepřijde, neboť má hodně práce.
Ich bin müde, aber glücklich.
Jsem unavený, ale šťastný.
Er ist nicht krank, sondern müde.
Není nemocen, ale unaven.
Sie besichtigten nicht nur die Stadt, sondern sie machten auch Ausflüge in die Umgebung.
Prohlédli si nejen město, ale podnikali i výlety do okolí.