Level 2 Level 4
Level 3

Określenia Zaawansowane


110 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
agreed service time
uzgodniony czas świadczenia usług
automatic call distribution
automatyczna dystrybucja połączeń
Best Management Practice
Najlepsze Praktyki Zarządzania
business capacity management
zarządzanie potencjałem wykonawczym biznesu
business continuity management
zarządzanie ciągłością (działalności) biznesu
business continuity plan
plan (zapewnienia) ciągłości biznesu
business impact analysis
analiza wpływu na biznes
business relationship management
zarządzanie relacjami z biznesem
business relationship manager
menedżer ds. relacji z biznesem
business service management
zarządzanie usługami biznesowymi
Capability Maturity Model Integration
Model Dojrzałości
capacity management information system
system zarządzania potencjałem wykonawczym
commercial off the shelf
gotowy produkt komercyjny
component capacity management
zarządzanie potencjałem wykonawczym komponentów
component CI
składowy element konfiguracji
component failure impact analysis
analiza wpływu awarii komponentu
computer telephony integration
integracja systemów telefonicznych i komputerowych
configuration management database
baza zarządzania konfiguracją
configuration management system
system zarządzania konfiguracją
continual service improvement
Ustawiczne Doskonalenie Usług
cost benefit analysis
analiza kosztów i korzyści
critical success factor
krytyczny (kluczowy) czynnik sukcesu
CSI register
Rejestr Ustawicznego Doskonalenia Usług
customer agreement portfolio
portfel umów z klientami; portfel umów z odbiorcami
definitive media library
biblioteka zatwierdzonych nośników
early life support
wczesne wsparcie powdrożeniowe
emergency change advisory board
rada ds. zmian pilnych
enterprise financial management
zarządzanie finansowe w organizacji
expanded incident lifecycle
rozszerzony cykl życia incydentu
external service provider
zewnętrzny dostawca usług
fault tree analysis
analiza drzewa błędów
fit for purpose
zgodność z przeznaczeniem
fit for use
zdatny do użytku; zdatność do użytku
fixed asset management
zarządzanie środkami trwałymi
follow the sun
praca rotacyjna w kolejnych strefach czasowych
information security management
zarządzanie bezpieczeństwem informacji
information security management system
system zarządzania bezpieczeństwem informacji
information security policy
polityka bezpieczeństwa informacji
interactive voice response
interaktywny system głosowy
internal rate of return
wewnętrzna stopa zwrotu
internal service provider
wewnętrzny dostawca usług
International Standards Organization
Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna
internet service provider
dostawca usług internetowych
IT operations control
kontrola eksploatacji systemów informatycznych; kontrola eksploatacji IT
IT operations management
zarządzanie eksploatacją systemów informatycznych; zarządzanie eksploatacją IT
IT service continuity management
zarządzanie ciągłością (świadczenia) usług informatycznych
IT service continuity plan
plan ciągłości (świadczenia) usług informatycznych
IT service management
zarządzanie usługami informatycznymi
IT Service Management Forum
IT Service Management Forum
IT service provider
dostawca usług informatycznych
IT steering group
komitet sterujący IT
key performance indicator
kluczowy wskaźnik wydajności
known error database
baza znanych błędów
known error record
zapis znanego błędu
management information system
system informowania kierownictwa
mean time between failures
średni czas bezawaryjnej pracy
mean time between service incidents
średni czas między incydentami
mean time to repair
średni czas naprawy
mean time to restore service
średni czas przywrócenia usługi
monitor control loop
sprzężenie kontrolne
net present value
wartość bieżąca netto
normal service operation
normalna eksploatacja usługi; normalne działanie usługi
Office of Government Commerce
Office of Government Commerce
pattern of business activity
wzorzec aktywności biznesowej
proactive problem management
prewencyjne zarządzanie problemami
project management office
biuro zarządzania projektami
projected service outage
przewidywana niedostępność usługi
quality management system (QMS)
system zarządzania jakością (QMS)
recovery point objective
docelowy stan odtworzenia
recovery time objective
docelowy czas odtworzenia
release and deployment management
zarządzanie wydaniami i wdrożeniami
return on assets
stopa zwrotu z aktywów
return on investment
Stopa zwrotu z inwestycji
root cause analysis
analiza przyczyn źródłowych
security management information system
system informacji o zarządzaniu bezpieczeństwem
separation of concerns
zasada podziału odpowiedzialności
service acceptance criteria
kryteria odbioru usług
service asset and configuration management
zarządzanie zasobami i konfiguracją usług
service capacity management
zarządzanie potencjałem wykonawczym usług
service catalogue management
zarządzanie katalogiem usług
service continuity management
zarządzanie ciągłością (świadczenia) usług
service design package
pakiet projektu usługi
service failure analysis
analiza awarii usługi
service improvement plan
plan doskonalenia usługi
service knowledge management system
system zarządzania wiedzą o usługach
service level agreement
umowa o gwarantowanym czasie serwisu
service level management
zarządzanie poziomem świadczenia usługi
service level package
pakiet poziomów świadczenia usługi
service level requirement
wymaganie dotyczące poziomu świadczenia usługi
service level target
docelowy poziom świadczenia usługi
service maintenance objective
oczekiwany czas niedostępności usługi
service management lifecycle
cykl życia zarządzania usługami
service portfolio management
zarządzanie portfelem usług
service provider interface
relacja dostawcy usług
service validation and testing
walidacja i testowanie usługi
seven-step improvement process
siedmiostopniowy proces doskonalenia
shared service unit
dostawca usług współdzielonych
single point of contact
pojedynczy punkt kontaktu
single point of failure
pojedynczy punkt podatności na awarię
software asset management
zarządzanie oprogramowaniem jako zasobem
standard operating procedures
standardowe procedury operacyjne
statement of requirements
zestawienie wymagań
strategy management
zarządzanie strategiczne
terms of reference
specyfikacja warunków zamówienia
total cost of ownership
całkowite koszty posiadania
total cost of utilization
całkowite koszty użytkowania
total quality management
kompleksowe zarządzanie jakością
transition planning and support
planowanie i wsparcie przekazania
value on investment
wartość z inwestycji
vital business function
istotna funkcja biznesowa