Level 21 Level 23
Level 22

Pinyin of Future (Future tense time markers)


14 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
jīntiān
今天
míngtiān
明天
hòutiān
后天
dà hòutiān
大后天
zhè xīngqī
这星期
xià xīngqī
下星期
xià xià xīngqī
下下星期
zhège yuè
这个月
xià ge yuè
下个月
xià xià ge yuè
下下个月
jīnnián
今年
míngnián
明年
hòu nián
后年
dà hòunián
大后年