Level 8 Level 10
Level 9

Noise


100 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
come out
görünmek, meydana çıkmak, greve gitmek, yayımlanmak, ortaya çıkmak, anlaşılmak, piyasaya çıkmak
go over
yeniden incelemek, gözden geçirmek, ince eleyip sık dokumak, ayrıntılar üzerinde durmak
clear away
ortadan kaldırmak, derleyip toplamak, açılmak, sofrayı kaldırmak, kaldırmak
turn back
geri dönmek, geri çevirmek, reddetmek, geri almak, kıvırmak, geri dönmek, gerilemek, dönmek
call up
telefon etmek, askerlik görevi için çağrılmak, aramak, anımsamak
come along
çabuk olmak, ilerlemek, gelişmek, gelmek, görünmek, varmak, birlikte gitmek, ortaya çıkmak
come on
haydi, ilerlemek, gelişmek, başlamak, gelmek, izlemek, daha sonra gelmek, sahneye çıkmak, piyeste oynamak
call upon
uğramak, yardım istemek, soru sormak (sınıfta öğrenciye), bilgi istemek, konuşmaya davet
die out
sona ermek, modası geçmek, soyu tükenmek, nesli kaybolmak, yavaş yavaş ortadan kalkmak
come up
meydana çıkmak, yaklaşmak, oluşmak, öne sürmek, ele almak, yukarı gelmek, toprağın üzerine çıkmak (tohum, bitki gibi)
take on
üstlenmek, hal almak, işe almak, alınmak, kırılmak, sorumluluk yüklenmek
call for
istemek, bir şeyi ya da bir kimseyi çağırmak, alıp götürmek için uğramak, gerektirmek
close in
günlerin kısalması, karanlık basması, giderek yaklaşmak
turn up
açmak, kaldırnak, yukarı tutmak, bulmak, düzünü çevirmek, açmak, bakmak, sıvamak, kusturmak, vazgeçmek, dönmek, ortaya çıkmak,
pick up
almak, toplamak, yerden almak, bir kimseyi yoldan almak, öğrenmek, kapmak, kazanmak, yakalamak
take over
devralmak, üstlenmek, yönetimini almak, görev, sorumluluk, yönetim üstlenmek, üzerine almak
put up
kaldırmak, yukarıya koymak, arttırmak, dikmek, kurmak, inşa etmek, adaylığını koymak, aday göstermek, aday olmak
put on
giyinmek, giymek, takınmak, almak, abartmak, eklemek, artırmak, ileri almak, üzerine bahse girmek, yakmak, çalıştırmak, sayı yapmak
call in
çağırmak, davet etmek, uzman birine başvurmak, danışmak, geri istemek
turn out
olduğu ortaya çıkmak, sonuçlandırmak, içini dışına çevirmek, tersini çevirmek, boşaltmak, yataktan kaldırmak
turn over
devretmek, döndürmek, çevirmek, teslim etmek, düşünüp taşınmak, alabora olmak, devrilmek, takla atmak, boca etmrk
put out
söndürmek, çıkarmak, dışarı çıkarmak, dışarı atmak, bozmak, kızdırmak, üzmek, darıltmak, yanıltmak, zahmet etmek
bring out
yayınlamak, serbest bırakmak, ortaya çıkarmak, çıkarmak, sebep olmak, neden olmak
come back
geri gelmek, hatırlamak, geri dönmek, aklına gelmek, eski haline dönmek, karşılık vermek, hatırına gelmek
beyond words
tarif edilmez
burn out
tamamen yanmak
sink in
etkilemek
stand with
iyi ilişkiler kurmak
lay in
sağlamak, almak
participate in
katılmak
tire of
bıkmak, ilgisini kaybetmek
drive at
demek istemek
very own
kendi öz malım
tire out
tamamıyla yorgun düşmek
according to
…göre
believe in
inanmak
sum up
özetlemek, toparlamak
poke about
kurcalamak, karıştırmak
board up
tahta ile kapatmak
rake off
bir işte yasa dışı tarzda para almak
infrige upon
tecavüz etmek, ihlâl etmek
pride of
övünç kaynağı
jump down
aşağı atlamak
pitch on
düşmek
throw up
yukarı atmak, kusmak
rainy day
sıkıntılı günler
bale out
paraşütle atlamak
put aside
biriktirmek, bir kenara koymak
stand for
hoşgörülü olmak, temsil etmek
account for
sorumlu olmak, hesap vermek
dispose of
kurtulmak, elden çıkarmak, satmak
give in
razı olmak, pes etmek, teslim etmek
show off
gösteriş yapmak, hava atmak
tell lie
yalan söylemek
enjoy oneself
eğlenmek, iyi vakit geçirmek
spread out
açıp yaymak, sergilemek
laugh off
gülüp geçmek, ciddiye almamak
move about
dolaşmak, durmadan taşınmak
deal in
...işiyle meşgul olmak, ...ticaretini yapmak
push down
zorla yutturmak, sıkıştırmak
see through
sonuna kadar götürmek
bring around
ikna etmek
cope with
başa çıkmak
black out
bayılmak, kendinden geçmek
shape up
düzene sokmak, rayına oturtmak
suffer from
...den, ...dan rahatsız olmak
keep out
dışarda tutmak, girmemek
by mistake
yanlışlıkla
knock out
vurup yere devirmek
right away
hemen, derhal
follow up
takip etmek, ardını bırakmamak
break off
ayrılmak, bırakmak, sonlandırmak
wash up
elini yüzünü yıkamak
reserved list
yedek kadro
die for
özlemini çekmek, çok istemek
buy off
para vererek kurtulmak
short cut
kestirme yol
waste away
zayıflaya zayıflaya eriyip gitmek
stand back
geri çekilmek
wipe off
temizlemek, silmek
catch out
yakalamak, gafil avlamak
cool off
serinlemek
lie down
bir yere uzanmak
block off
ayırmak için bariyer kullanmak
beat back
püskürtmek (beat off)
put in
girmek, içeri sokmak, koymak
shut in
kuşatmak, kuşatılmak
wink at
göz yummak
pass around
elden ele geçirmek
bowl along
hızla gitmek
die of
...den dolayı ölmek
charge with
suçlamak
stand still
hareketsiz durmak
step by step
yavaş yavaş, adım adım
stick around
bir yere gitmemek
stick close
yakınında bulunmak
switch off
kapatmak
fall into
içine düşmek
beat in
kırıp geçmek
lie about
meydanda kalmak