Level 3 Level 5
Level 4

Exposure


100 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
wake up
uyanmak, uyandırmak
get off
inmek, ayrılmak, çıkmak
give up
bırakmak, vazgeçmek, pes etmek
depend on
eline bakmak, güvenmek, bel bağlamak, bağlı olmak
think so
öyle olduğunu düşünmek, zannetmek
take apart
sökmek, parçalara ayırmak, koparmak
set to
yapmaya başlamak, koyulmak
stay out
dışarıda kalmak, dışarıda gezip tozmak
share with
ortak olmak, biriyle bölüşmek
take back
geri almak, geri vermek
stay up
ayakta kalmak, yatmamak
call on
ziyaret etmek, uğramak
talk over
tartışmak, üstünde / hakkında konuşmak, ele almak
save up
tasarruf etmek, para biriktirmek
open up
açmak, konuşmaya başlatmak, söz açmak
push around
itilip kakılmak, emirler yağdırmak
stand over
gözetmek, başında durmak, dikkatle bakmak
pull together
işbirliği yapmak, elbirliği ile çalışmak
run off
sıvışmak, kaçmak, akıp gitmek, firar etmek
bring on
neden / sebep olmak (gelişmesine)
hang over
abanmak, eğilmek, üstüne çökmek, üstüne gelmek
go off
çürümek, bozulmak, ekşimek, kesilmek, çıkıp gitmek, geçmek
blow up
patlamak, havaya uçurmak, tahrip etmek
get by
hayatını sürdürmek, geçinmek, atlatabilmek, idare edebilmek
look after
bakmak (ilgilenmek), idare etmek, çekip çevirmek
step out
dışarı çıkmak, inmek, çıkmak, adımlamak
wall up
kapatmak, örmek, duvarla çevirmek / korumak
write up
kaleme almak, hikayesini yazmak
hold back
zaptetmek, alıkoymak, tutmak
with young
gebe, hamile
sit on
uğraşmamak, ihmal etmek, üzerine oturmak
so called
sözde, güya, sözümona, lafta
clean out
boşaltmak, soymak, temizlemek, silip süpürmek
go on
devam etmek, ilerlemek, sürdürmek, meydana gelmek
call out
çağırmak, seslenmek, bağırmak, yüksek sesle okumak
pull up
yukarı çekmek, kaldırmak, sökmek
put back
geri koymak, geri almak (saati), yerine koymak
step down
istifa etmek, emekli olmak, düşmek, inmek
set aside
ayırmak, bir kenara koymak, biriktirmek
fade away
giderek azalmak, gözden kaybolmak, unutulup gitmek, solmak
press for
ısrar etmek, baskı yapmak, sıkıştırmak
drop behind
geride kalmak, gerisine düşmek
think over
etraflıca / iyice düşünmek, düşünüp taşınmak
work up
körüklemek, geliştirmek, hazırlamak
throw away
atmak (istenilmeyen bir şeyi), başından atmak / savmak
clear off
çekip gitmek, defolmak, ortadan kaybolmak, toz olmak
cut short
kısa kesmek, uzatmamak
stick to
sadık / bağlı kalmak, bırak, ayrılmamak
run about
koşuşturmak, oraya buraya koşmak
let down
mahçup etmek, utandırmak, yarı yolda bırakmak, hayal kırıklığına uğratmak
shoot up
çabuk yükselmek, birden büyümek / uzamak, gelişmek
take after
benzemek, çekmek, birbirinin eşi olmak
set off
girişmek, kalkışmak, başlatmak, yola çıkmak, güzel göstermek
carry on
devam etmek, sürdürmek, yürütmek, peşini bırakmamak
go by
izlemek, geçmek, kaçmak, hüküm vermek, göre hareket etmek
hand over
teslim etmek, bağışlamak, vermek, devretmek
work out
antrenman / idman yapmak, çözmek, hesaplamak, hesap etmek
dress up
süslenmek, şık giyinmek, giyinip kuşanmak
drop out
bırakmak, ayrılmak, çıkmak, okulu bırakmak, vazgeçmek
easy going
yumuşak, uysal, babacan
jump at
can atmak, üzerine / balıklama atlamak
roll up
sıvamak, sarmak, tomar yapmak
set loose
salıvermek, başıboş bırakmak, serbest bırakmak
light up
yanmak, yakmak, ışımak, parlamak,
make out
anlamak, kavramak, ne olduğunu kestirmek, ayırdetmek
cheer up
neşelenmek, keyiflenmek, neşelendirmek
pay back
borcunu ödemek, geri vermek, geri ödemek, acısını çıkartmak
look up
yukarı bakmak, sözlükte aramak, saygı / hayranlık duymak
give off
dışarı çıkarmak / salmak, yaymak, bırakmak
come by
edinmek, elde etmek, uğramak, yanından geçmek
catch up
yakalamak, yetişmek, geri kalmamak
pull back
çekilmek, geri çekmek, geri adım atmak
ring up
telefon açmak / etmek, çaldırmak (telefonla)
on account of
yüzünden, dolayısıyla, dolayı
show up
gelivermek, çıkagelmek, ortaya çıkmak, belli olmak
drop off
uykuya dalmak, azalmak, araçtan inmek
clean up
temizlemek, silip süpürmek, pırıl pırıl yapmak
bring off
alt etmek, başarmak, kurtarmak, üstesinden gelmek
make for
...e doğru gitmek, ...e neden olmak, yolunu tutmak
look out
aramak, dışarı bakmak, dikkat etmek
speak out
açıkça konuşmak, çekinmeden konuşmak, dile getirmek, yüksek sesle konuşmak
write off
çizmek, silmek, iptal etmek
fall over
düşmek, devrilmek, yuvarlanıp / üzerine düşmek
pull away
ayrılmak, sıyrılmak, çekmek, kalkmak (araba)
shake up
silkelemek, çalkalamak, çırpmak
sit out
dahil olmamak, dışarıda oturmak, katılmamak
except for
haricinde, dışında, ...den başka
get on
binmek, geçinmek
like wise
benzer / aynı şekilde, hem, ayrıca
count out
teker teker saymak, katmamak / saymamak (hesaba)
eat up
tüketmek, hepsini yemek, yiyip bitirmek, kökünü kurutmak
pick at
mızmızlanarak yemek, iştahsız olmak, lokmalarla oynamak, kusur bulmak
answer back
karşılık vermek, cevabı yapıştırmak
push back
geri itmek, geriye itmek, geri püskürtmek
shut up
sesini kesmek, susturmak, hapsetmek, ağzını kapatmak
speak up
yüksek sesle konuşmak, açık konuşmak, çekinmeden konuşmak
switch on
çalıştırmak, açmak (elektrikli bir cihazı)
apart from
dışında, haricinde, bir yana, ...den ayrı
as long as
...dikçe, ...dığı takdirde, ...dığı sürece
in order to
diye, için, ...mek amacıylı