Level 10 Level 12
Level 11

ISO


100 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
speak about
bir şey hakkında konuşmak
take part in
katılmak
melt down
erimek
arrive upon
çıkagelmek
hand out
dağıtmak
as a rule
genellikle
be afraid
korkmak
bowl out
birini oyun dışı yapmak
crowd around
çevresinde toplanmak
crowd into
içeriye dolmak
catch cold
üşütmek, soğuk almak
in view of
...den dolayı
get rid of
başından atmak, kurtulmak
intrude on
münasebetsizce sokulmak
take a walk
yürüyüşe çıkmak
swear off
tövbe etmek
incur expence
masrafa girmek
stick together
dayanışma göstermek
buoy up
ümit vermek, cesaret vermek
break through
engeli geçmek, aşmak
up to date
yeni, günü gününe, modern, çağdaş, moda, geçerli
pigeon chested
çıkık göğüslü
yeoman service
dürüst ve gayretli hizmet
walk out on
terk etmek, başından atmak
buzz about
öteye beriye telaşla gidip gelmek
pass the time
vakit geçirmek, oyalanmak
jig is up
sonu yakın
indulge in
masrafa bakmamak
get away with
yanına kar kalmak, çözmek
correspond to
benzeri olmak, eşit olmak
lay out
dizmek, sermek, yaymak
look about
araştırmak, etrafına bakmak, bakınmak
stone deaf
tam sağır, duvar gibi sağır
rule over
yönetmek, otorite sahibi olmak
polish off
silip süpürmek
rush someone
birini sıkıştırmak, aceleye getirmek, dara getirmek
set forth
ileri sürmek, açıklamak, yola çıkmak, yola çıkmak
come up to
varmak, ...e kadar gelmek, ...e-a doğru, eşit olmak
hold out
dayanmak, ısrar etmek, boyun eğmemek, direnmek
see about
meşgul olmak, ilgilenmek, birine danışmak
bring down
devirmek, indirmek, azaltmak
think of
hakkında düşünmek, anımsamak, hatırlamak
throw about
dağıtmak, etrafa atıp saçmak
abide by
uymak, bağlı kalmak, katlanmak, razı olmak
correspond with
uymak, yazışmak, haberleşmek
vouch for
onaylamak, üstlenmek, sağlamak, bir şeyi garanti etmek, kefil olmak
die down
azalmak, yavaş yavaş kesilmek, hafifleyip kaybolmak, yatışmak, kaybolmak, bitmek, kesilmek, sönmek, dinmek
come to a point
sadede gelmek
ask a prise
fiyat istemek
straight ahead
dosdoğru
cut down on
tüketimini azaltmak
pull up short
aniden durmak
slip over to
uğramak
be up to
bağlı olmak
take pity on
acımak
fed up with
bezmek, usanmak
sooner or later
eninde sonunda, nasılsa
stall for time
oyalanmak, oyalamak
not a soul
kimsecikler yok
set in order
düzene koymak
cut it short
sözün kısası
out of order
bozuk
up and down
bir aşağı bir yukarı
run a business
bir işi idare etmek
take a joke
şakadan anlamak
cut up into
kesilebilir olmak
go to bed
yatmak
pig headed
inatçı, dik kafalı
look out for
dikkat etmek, gözetmek
brush up on
tekrar etmek, tazelemek
make sure of
doğrulamak, emin olmak
quite a few
az, oldukça az
disagree with
aynı görüşte olmamak, ...ile uyuşmamak
take a seat
oturmak, birine oturmasını önermek
come of age
yasal sorumluluk yaşına erişmek
time is up
vakit tamam, Zaman doldu, süre bitti.
take a break
istirahat etmek, mola vermek, dinlenmek
look up to
hayranlık duymak, saygı duymak
vacate office
istifa etmek
body and soul
bütün varlığı ile
set eyes on
bakmak, göz dikmek
set out to
...e koyulmak, kalkışmak, niyet edip başlamak
in virtue of
...den ötürü
look in on
birini ziyaret etmek
set foot in
ayak basmak, adımını içeri atmak
come down to
...e kadar gelmek
look forward to
dört gözle beklemek
make fun of
bir şey hakkında gülmek, şaka yapmak
one by one
birer birer
smell a rat
kuşkulanmak
drive up to
gelmek, yanaşmak
inflate with
...den kabarmak
rain or shine
hava iyi de olsa, kötü de olsa
point of view
görüş, fikir
pitch and toss
yazı mı tura mı oyunu
be used to
alışık olmak, alışmak
take a picture
resim çekmek
take the lead
önden gitmek, yol göstermek
carry on with
bir işi sürdürmek, flört etmek
drop out of
ayrılmak, çıkmak, bırakmak