Level 22
Level 23

New level


33 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
guan1 xi5; guan1 xi4
关系
... Yu3 ni3 shì4 shén2me5 guān1xì4
...与你是什么关系
Tāmen dōu shi4 wo3 de5 peng2you3
他们都是我的朋友
Tāmen zhī jiān shi4 shen2me5 guan1xi4?
他们之间是什么关系?
Ta1men5 shi4 liang3 kou3zi5
他们是俩口子
Ta1men5 shi4 fu1qi1
他们是夫妻
Ta1men5 zhu4 zai4 na3'er5?
他们住在哪儿?
Di4fang1 li2
地方离
Ta1men5 zhu4 di4 di4fang1 li2 wo3 bu4 yuan3
他们住的地方离我不远
Zai4... Fu4jin4
在...附近
Ni3men5 jing1chang2 jian4mian4 ma5
你们经常见面吗
jian4 mian4
见面
Yīqǐ xuéxí hànyǔ
一起学习汉语
Nǐmen duōshǎo shíjiān shàng Yīcì kè?
你们多少时间上一次课?
Mei3 liang3 ge4 xing1qi2 shang4 yi1ci4 ke4
每两个星期上一次课
Mei3 ci4 duo1shao3 shi2jian1
每次多少时间?
Ni3men5 yong4 shen2me5 shu1?
你们用什么书?
Wo3men5 mei2you3 shu1
我们没有书
Wo3men5 de5 lao3shi1 wei4 wo3men5 bian1xie3 jiang3yi4
我们的老师为我们编写讲义
Ta1 zen3me5 yang4 bian1xie3 jiang3yi4
他怎么样编写讲义
Ta1 gen11ju4 wo3men5 ben3lai2 de5 zhong1wen2
他根据我们本来的中文
Ji1chu3 bian1xie3 jiang3yi4
基础编写讲义
Ke4 shang5 de5 zen3me5 yang4
课上得怎么样
Ni3men5 you3 mei2you3 shi2jian1 lian2xi2
你们有没有时间练习
Hen3duo1 shi2jian1 lian4xi2
很多时间练习
Wo3men5 lang3du2 sheng1ci2 he2 ke4wen2, dui4hua2
我们朗读生词和课文,对话
You3 mei2you3 bi3tou2 lian4xi2?
有没有笔头练习?
Dan4shi4 kou3tou2 lian4xi2
但是口头练习
Hen3duo1, bi3tou2 lian4xi2 shao3
很多,笔头练习少
Yi1ge4 xiao3shi2 shi2jian1 bu4 chang2
一个小时 时间不长
Neng2gou4 xue2 dao4 dong1xi5 ma5
能够学到东西吗
Dang1ran2, neng2gou4 xue2 dao4 hen3duo1 dong1xi5
当然,能够学到很多东西