Level 4 Level 6
Level 5

New level 20 sł +


20 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
due diligence
wycena i analiza przedsiębiorstwa, będącego potencjalnym obiektem przejęcia
margin
marża
provision
prowizja
liquidation
likwidacja
affiliated company
spółka stowarzyszona
goodwill
wartość firmy
expense
wydatek, koszt, rozchód
maturity
termin płatności, termin zapadalności
inventory
zapas; inwentarz, spis, remanent
accounts payable
płatności, rachunek zobowiązań
confidentiality
poufność
intangible
niematerialny
affiliated undertaking
przedsiębiorstwo powiązane
supplier
dostawca
human resources
dział kadr
board of directors
zarząd
go bankrupt
zbankrutować
rely on reward and punishment
opierać się o system nagród i kar
submit
składać (dokumenty)
driven
zdeterminowany