Level 2
Level 1

Spørsmål og svar


166 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
Hva er plasmapanel basert på?
Gass som satt under spenning vil emittere lys
Hva baserer LCD-skjermer seg på?
Lys kan polariseres og at krystaller kan rotere lysets polarisasjonsretning
Hva kjennetegner aktive LCD-skjermer?
At transistorer styrer hver piksel
Hva kjennetegner primitiver?
At de tilnærmes med en samling piksler som er av eller på
Hva er to forskjellige linjetegningsalgoritmer?
DDA-algoritmen og Bresenhams linjealgoritme
Hva ser DDA-algoritmen på?
Stigningstallet
Hva gjør DDA-algoritmen dersom stigningstallet er mindre enn 1
Går ett step langs x-aksen
Hva gjør DDA-algoritmen dersom stigningstallet er større enn 1?
Går ett step langs y-aksen
Hva gjør Bresenhams linjealgoritme?
Sammenlikner linjens eksakte posisjon med midtpunktet mellom de to aktuelle pikslene, og velger da den nærmeste pikselen.
Hva gjør Bresenhams linjealgoritme etter å ha sammenlignet linjens eksakte posisjon med midtpunktet mellom de to aktuelle pikslene?
Velger den nærmeste pikselen
Hva kan være smart å bruke når en skal lage sirkler?
Symmetri
Hvordan benytter en symmetri når en lager sirkler?
En plotter inn enkelte punkter som skal speiles
Hva gjør en etter å ha plottet inn punkter for å lage sirkel?
Tegner rette linjer mellom et sett utregnede punkter på sirkelen
Hvilken algoritme ligner Midtpunktsalgoritmen på?
Bresenhams linjealgoritme
Hva gjør man i Midtpunktsalgoritmen?
Man bestemmer hvilken piksel som skal tennes basert på posisjonen til midtpunktet M mellom nåværende og neste piksel i sirkelen.
Hva gjør Scanlinje-algoritmen?
Finner krysningene mellom skjermens scanlinjer og begrensningen til objektet.
Hva brukes Oddeparitetsregelen til?
Fylle polygoner
Hva skjer med toppunkter til monotont stigende/synkende kanter i forb. med scanlinje-algoritmen?
De kortes eller evt forkastes
Hva skjer med horisontale kanter i forbindelse med scanlinje-algoritmen?
De forkastes
Hva skjer med horisontale kanter i forb. med scanlinje-algoritmen?
De forkastes
Hva kan en bruke ved scanlinje-algoritmen for å effektivisere utregningen?
Koherens
Hva begynner en med når en skal implementere med scanlinje-algoritmen?
Sorterer samtlige kanter på minste y-verdi ved hjelp av bucket-sort i en kanttabell
Etter å ha sortert kanter ved implementering med scanlinje-algoritmen, hva gjør en så?
Finner krysningene mellom scanlinjen og kantene av objektet, og piksler mellom par av krysninger fylles
Hva er siste steg av implementasjon med scanlinje-algoritmen?
Aktive kanter overflyttes til en ny kantliste sortert på x.
Hva er kort sagt fremgangsmåten for implementasjon med scanlinje-algoritmen?
Kanter sorteres, finn krysningene mellom scanlinjen og kantene av objektet, aktuelle piksler fylles, aktive kanter overflyttes
Hvorfor er matrisemultiplikasjon assosiativ, ikke kommutativ?
Hvis rekkefølgen på transformasjonene endres, endres også posisjonen til objektet
Hva vil det si at en operasjon er kommutativ?
At rekkefølgen på argumentene kan endres mens resultatet blir det samme
Hva vil det si at en operasjon er assosiativ?
Rekkefølgen på argumentene kan ikke endres, for da vil resultatet endres
Hva går Two-Dimensional Viewing ut på?
Transformasjoner fra verdenskoordinater til “viewport coordinates”, samt prosedyrer for å klippe bort de deler av bildet som ikke skal vises
Hva jobber Cohen Sutherland sin linjeklippingsalgoritme utifra?
Prinsippet at endepunktene får hver sin endekode
Med Cohen Sutherlands algoritme, Hvilke linjer aksepteres, og hvilke forkastes?
De med 000 i begge ender aksepteres, mens de hvor AND-et sammen gir et resultat forskjellig fra 0 forkastes
Hva brukes gjerne til å klippe linjer?
Cohen Sutherlands linjeklippingsalgoritme
Hva brukes gjerne til å klippe fylte polygoner?
Sutherland-Hodgman-algoritmen
Hva er Sutherland-Hodgman-algoritmens operasjoner?
Klippes til høyre, klippes til venstre, bunnen klippes før toppen så klippes
Hva skiller Three-Dimensional Viewing fra two-dimensional?
En må i tillegg omforme et 3D-volum til et plan ved hjelp av projeksjoner
Hva er de to hovedtypene for projeksjoner?
Parallell og perspektivisk
Hva kjennetegner parallell projeksjon?
Ingen forkortning, parallelle projeksjonslinjer
Hva kjennetegner perspektivisk projeksjon?
Forkortning, projeksjonslinjene samles i et projeksjonspunkt
Hvordan spesifiseres et 3D-viewing koordinatsystem?
Ved å angi en referanseposisjon p0, vektor N og en vektor V
Hva er referansepunkt p0 når en spesifiserer et 3D-viewing koordinatsystem?
Origo til koordinatsystemet
Hva er vektor N når en spesifiserer et 3D-viewing koordinatsystem?
Normal til viewplanet
Hva er vektor V når en spesifiserer et 3D-viewing koordinatsystem?
Angir “view-up”-retningen til koordinatsystemet
Hva bestemmer VPN-vektoren?
Planets orientering i rommet
Hva brukes VUP-vektoren til?
For å angi y-aksens retning i koordinatsystemet
Hva kalles det dersom projeksjonslinjene ligger parallelt med VPN?
Ortogonal projeksjon
Hva kalles det dersom projeksjonsplanet skjærer de tre hovedaksene i lik avstand fra origo?
Isometrisk projeksjon
Hva kan gjøres med Cohen Sutherlands algoritme for å takle linjer i rommet?
Utvides med to bit
Hva er den mest brukte teknikken for representasjon av 3D-objekter?
Å la et sett av plane polygoner definere et volum
Hva er Boundary Representation (B-rep)?
En måte å representere former ved bruk av grensene
Hva er to former for tredimensjonell objekt-representasjon?
Boundary Representation (B-rep) og Space-partitioning Representation
Hva er en splinekurve?
En kurve som beskrives ved et parametrisk polynomuttrykk pålagt endebetingelser
Hvordan spesifiseres splinekurver?
Ved å angi et sett av kontrollpunkter som tilnærmes av kurvesegmenter
Hva kalles området kontrollpunktene for en splinekurve former?
Convex hull
Hvordan sikres glatte overganger for splinekurver mellom kurvesegmentene?
Det stilles kontinuitetskrav (parametrisk eller geometrisk) i skjøtene mellom segmentene
Hva brukes Interpolerende kubiske splines mest til?
For å angi objekt- og kamerabevegelser
Hva er Hermite Interpolasjon?
En interpolerende kubisk kurve som benytter tangentvektorer i skjøtene og som typisk oppfyller G^1 kontinuitet i skjøtene
Når brukes Bezier Splines?
Ved kurve- og flatedesign
Hvordan bestemmes graden til Bezier Splines?
Utifra det antall kontrollpunkt som skal approksimeres
Hva skjer med Bezier Splines start- og sluttpunkt?
De interpolerer
Hva bestemmes stingingstallet i starten og slutten av Bezier Splines av?
De to første og to siste kontrollpunktene
Hva fører det at Bezier-splines bestemmes ut i fra de to første og to siste kontrollpunktene?
At Bezier-kurver med 4 kontrollpunkter (kubiske) ligner veldig Hermite-kurven
Hvordan kan en for en bezier spline få samme retning på skjøten mellom to segment?
De fire kontrollpunktene må ligge på en linje
Hva kan to sett av ortogonale Bezier-kurver kan brukes til?
Å bestemme et objekts overflate
Hva er den mest brukte spline-typen?
B-splines
Hva er en ting B-splines gjør likt bezier splines?
approksimerer den et sett av kontrollpunkter
Hva er noe som kan gjøres med B-splines, i motsetning til bezier?
Graden kan settes uavhengig av antall kontrollpunkter og gir lokal kontrol over en sammensatt kurve.
Hva sikrer lokal kontroll med B-splines oss?
At kun noen kurvesegmenter påvirkes ved flytting av et kontrollpunkt
Hva har uniforme B-splines?
Periodiske blendingsfunksjoner
Hva har kubiske periodiske B-splines?
Segmenter av grad 3 og d=4
Hva er åpne uniforme B-splines?
En blanding av uniforme og ikke uniforme B-splines
Hva har ikke-uniforme B-splines mulighet til?
Å variere knutepunktsavstanden, og start- og sluttpunkt kan interpoleres eksakt
Hva er enkelt med ikke-uniforme B-splines?
Å legge inn nye kontrollpunkter?
Hva gir Ikke-uniforme B-splines bedre egenskaper ved?
Reduksjon av kontinuitet
Hvordan får man definert en sweap?
Ved å ta utgangspunkt i en profil som følger en kurve i rommet
Hvordan brukes CSG (Constructive Solid Geometry) ?
Modellen bygges opp ved å kombinere enkle primitiver som det skal utføres boolske operasjoner mellom.
Hvordan bestemmes begrensningsflaten til CSG-modellene?
Ray Casting
Hva er en måte å representere solide objekter på?
En hierarkisk trestruktur, kalt octrees
Hva kalles den to-dimensjonale varianten av octrees?
Quadtree
Hva skiller octree fra quadtree?
Ved quadtree nummereres kvadrantene fra 0 til 3, mens for octrees fra 0 til 7
BSP Trees likner på octrees, men hva skiller dem?
Med BSP Trees deles verdenen vår i 2 med et tilfeldig valgt plan i objektet
Hva brukes Visible-Surface Detection Methods til?
Å bestemme synlige flater i en polygonmodell
For å bestemme synlige flater i en polygonmodell, hva må gjøres med hver piksel i bildet?
Finne ut hvilket objekt som er nærmest observatøren
For å bestemme synlige flater i en polygonmodell, hva må gjøres med hvert objekt i verdenen?
Finne ut hvilke deler av objektet som ikke er dekket av andre objekter nærmere observatøren.
Hva er Back-face culling?
En enkel "object space"-algoritme som sjekker om man er foran eller bak et plan ved å se på planligningen
Hvordan vet man om man er bak planet ved Back-face culling?
Man må se på planligningen. Er den mindre enn 0 så er vi bak planet
Hva vil back-face culling gjøre for et enkelt konvekst polyhedron?
Fjerne samtlige bakflater (gjelder ikke for scener med flere objekter)
Hva er Z-buffer (dybdebufferalgoritme)?
Bildepresisjonsalgoritme som baserer seg på bruk av to buffer
Hva gjør rammebufferet når vi bruker dybdebufferalgoritme?
Lagrer det endelige bildet
Hva gjør dybdebufferet når vi bruker dybdebufferalgoritme?
Holder oversikt dybdeverdiene for de synlige flatene
Hva begynner vi med når vi bruker dybdebufferalgoritmen?
Initialisere dybde- og rammebufferet slik at alle (x, y) = 1.0
For dybdebufferalgoritmen, hva gjøres etter at (x, y) = 1.0?
Ett og ett polygon gjennomgås og dybden z kalkuleres for hver projiserte piksel
For dybdebufferalgoritmen, hva gjøres etter at en har kalkulert dybden z for projiserte piksler?
Hvis z er mindre enn dybdebufferet for (x,y), kalkuleres overflatefargen og dybdebufferet settes til z
Hva er en ulempe med Z-buffer (dybdebufferalgoritme)?
Den samler kun fargeinformasjon for en flate per piksel
Hva er A-buffer-algoritmen?
En utvidelse av z-buffer-algoritmen som tar hensyn til transparente flater og flater som delvis overlapper
Hva er A-buffer-algoritmen en utvidelse på?
Z-buffer-algoritmen
Hvordan tar A-buffer-algoritmen hensyn til transparente flater og flater som delvis overlapper?
Ved å opprettholde en linket liste for hver piksel
Hva er Scan-Line Method?
Utvidelse av algoritmen for skankonvertering av polygoner som genererer bildet ved å skankonvertere linje for linje.
Hva skjer under Scan-Line Method?
Det genereres en kanttabell for alle ikke-horisontale kanter til polygonene projisert på "view-planet"
Hvordan sorteres kanttabellen som blir generert under Scan-linje-metoden?
Etter y-koordinat, deretter på x-koordinat
Hva trengs under Scan-Line Method, utover kanttabellen?
En polygontabell med informasjon om plankoeffisientene, skygge/fargeinfo og boolske flagg brukt i selve scankonverteringen
Hva skjer når en bruker Painter's algorithm for Visible-Surface Detection?
Polygonene "males" inn i rammebufferet i en rekkefølge bestemt av avstanden til viewplanet.
Hvordan sorterer Painter's algorithm polygonene?
Basert på dybden og tegner opp de med størst avstand først
Når kan Painter's Algorithm feile?
Ved overlappende polygoner
Hva gjør Warnock's algorithm?
Deler inn det projiserte området gjentatte ganger inntil det er enkelt å beslutte hva som skal vises
Hva skjer ved traversering av et octree?
Fargeinformasjonen for "view-planet" i et quadtree
Nå er BSP-trær og dybdesortering effektive algoritmer?
Når antall flater er få og overlappingen er liten.
Når er skanlinjealgoritmen eller områdeinndelingsalgoritmen effektive algoritmer?
Når det er lite overlapping i projeksjonen av en flate
Hvilke algoritmer vil være mest effektive når antall flater blir mange?
Dybdebuffer- eller octree-metoden
Hva er noen Visible-Surface Detection Methods?
Back-face culling, Z-buffer (dybdebufferalgoritme), A-buffer-algoritmen, Scan-Line Method, Painter's algorithm og Warnock's algorithm
Lysintensitet I = Ka * Ia. Hva er Ka?
Ka er refleksjonskonstanten for materialet
Lysintensitet I = Ka * Ia. Hva er Ia?
Ia er bakgrunnslysets intensitet
Hva kaller vi summen av reflekterende kilder?
Bakgrunnslys
Hva er noen eksempler på lysemitterende kilder?
Lyspære, solen osv
Hva er et eksempel på en lysreflekterende kilde?
Vegger i rommet
Hva er to former for bakgrunnslys?
Lysemitterende kilder og lysreflekterende kilder
I =
Ka * Ia
Hva sier Lambert's cosinuslov?
Ved diffus refleksjon er intensiteten avhengig av innfallsvinkelen
Når/hvor opptrer specular reflection?
Ved blanke flater som glass og høypolert metall
Hva går Phong's lyssettingsmodell ut på?
Intensiteten settes proporsjonal med cos^(ns)fi, hvor ns er en materialkonstant
Hva kommer i tillegg også inn i ligningen for Phong's lyssettingsmodell?
Materialets oppførsel avhengig av innfallsvinkelen
Når en driver med lys, hva gjøres det ofte for tre komponentene RGB?
Skrives separate ligninger
Hva må gjøres for å behandle transparente flater riktig?
Lys må trenge gjennom flatene (Snell's brytningslov)
Ved valg av intensitetsnivåer i et system, hva er best å gå for?
En logaritmisk skala
Ved valg av intensitetsnivåer, hvorfor kan det være best å gå for en logaritmisk skala?
Fordi den produserer en oppslagstabell som ivaretar alle hensyn
Hva er grunnen til at det for oss ser bedre ut å bruke en logaritmisk skala?
På grunn av øyets oppfattelse av intensitet
Hvor brukes halvtoneteknikk?
I aviser og magasin
Hva går halvtoneteknikken ut på?
At hver enhet trykkes med en sort sirkel hvis størrelsen er omvendt proporsjonal med intensiteten.
Hvordan kan halvtoneeffekten simuleres?
Ved å bruke rektangulære områder av piksler
Hva vil det gå utover dersom en forsøker å simulere halvtoneeffekten?
Oppløsningen
Hva brukes dithering-teknikk til?
Å approksimere halvtonemønster uten tap av oppløsning
Lyssettingsmodeller er tidkrevende, så hva brukes for å gjøre opp for dette?
Forskjellige skanlinjeteknikker som er utviklet for å bestemme intensiteten til samtlige piksler til et polygon
Hva fungerer bra hvis polygonet er en flate i objektet og lyskilden tilstrekkelig langt borte?
Konstant intensitet
Hva skjer ved interpolert intensitetsbestemmelse?
Intensiteten beregnes ut i fra verdiene til knutepunktene i en trekant
Hva går Gouraud Shading ut på?
Fjerner diskontinuiteten mellom polygonene ved interpolasjon
Hva går Gouraud Shading ut på?
Metoden finner en gjennomsnittsnormalvektor for hvert enkelt knutepunkt
Hva går Gouraud Shading ut på?
Finner intensiteten i henhold til en lyssettingsmodell og det brukes lineær interpolasjon
Hvordan skiller Phong Shading fra Gouraud?
Ved at vi nå interpolerer normalvektoren og bruker den i beregning av intensiteten
Hva fører det at Phong Shading interpolerer normalvektoren og bruker den i beregning av intensiteten til?
Det gir en langt bedre gjengivelse av speilende refleksjon
Hva er et av flere problemer med interpolert intensitetsbestemmelse?
Polygonsilhuetten vil være kantete
Hva er et av flere problemer med interpolert intensitetsbestemmelse?
Perspektivisk forstyrrelse
Hva er et av flere problemer med interpolert intensitetsbestemmelse?
Orienteringsavhengig
Hva er et av flere problemer med interpolert intensitetsbestemmelse?
Delt knutepunkt
Hva baserer de fleste renderingssytemer seg på?
Polygon-approksimasjoner
Hva er lys?
Elektromagnetiske bølger innenfor et bestemt frekvensbånd.
For mange rene farger kan mennesker skille mellom?
Ca 128
Hvordan produserer lyspærer hvitt lys?
Ved å emittere stråler i hele det synlige spekteret
Hvordan oppfattes et objekt som om den har en spesifikk farge?
Spekteret dens har en dominerende bølgelengde
Hvilke fire ting oppfatter øyet vårt?
Hue, saturation, brightness og lightness
Hva er hue, saturation, brightness og lightness på norsk?
Fargen, renhet, intensitet og reflektert intensitet
Hva er én måte å skape forskjellige farger ved hjelp av lys?
Ved å kombinere lys fra flere lyskilder med forskjellig dominerende bølgelengde
Hva kan de tre standard primærfargene CIE har definert gjøre med nok positive bidrag?
Representere alle farger
Hva gjør YIQ-modellen mulig?
Å vise bilder ved hjelp av kun ett signal
Hva er komplementærfargene til RGB?
CMY (Cyan, magenta, yellow)
Hva kalles det når CMY brukes som filter for å trekke fra farge fra hvitt lys?
Subtraksjonsprimitiver
Hva skjer under ray-tracing (1/4)?
Lysstråler sendes ut i verdenen og registrerer hvilket objekt strålen treffer først
Hva skjer under ray-tracing (2/4)?
Det genereres stråler i refleksjonsretning og refraksjonsretning (transparent materiale).
Hva skjer under ray-tracing (3/4)?
Så følges strålen inntil et valgt nivå og resulterer i et binærtre
Hva skjer under ray-tracing (4/4)?
Det anvendes så standard lyssettingsmodell på alle flatene
Hva er ray-tracing?
En teknikk for å generere et bilde ved å spore lys igjennom piksler på skjermen og simulere dens møte med virtuelle objekter
Hvordan blir en fraktalmodell generert?
Ved prosedyrer fremfor funksjoner
Hva kjennetegner en fraktalmodell?
Ved en viss likhet på alle nivå samt et uendelig detaljeringsnivå på hvert punkt
Hva er tre måter å klassifisere fraktaler?
"Self-similar", "self-affine" og "invariant"
Hvordan dannes fraktalmodeller?
Ved gjentakelse av en transformasjonsfunksjon på punkter i rommet.
Hva er "Self-similar"-fraktaler?
Fraktaler der deler av objektet er nedskalerte versjoner av hele objektet (svært realistiske modeller)
Hva er "Self-affine"-fraktaler?
Fraktaler som benytter forskjellige skaleringsfaktorer i flere koordinatretninger (naturtro)
Hva er "Invariant"-fraktaler?
Fraktaler som dannes ved bruk av ikke-lineære transformasjoner