Level 4
Level 5

Lesson 5


233 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
annam
in me
annad
in you
ann
in him/it
innte
in her/it
annainn
in us
annaibh
in you (pl)
annta
in them
bha Iain ann a-raoir
John was there last night
tha thu ann
you are there
nam
in my
nad
in your
na
in his/her
nar
in our
nur
in your (pl)
nan
in their
nam
in their2
tha mi nam chadal
I am asleep
tha thu nad dhùisg
you are awake
tha e na laighe
he is lying down
tha i na ruith
she is running
tha sinn nar seasamh
we are standing up
tha sibh nur sineadh
you are stretched out
tha iad nan suidhe
they are sitting down
is e tidsear a tha ann an Iain
John is a teacher
is e croitear a tha ann an Seumas
James is a crofter
is e nurs a tha ann an Anna
Ann is a nurse
is e ministear a tha ann an Uilleam
William is a minister
is e oileanach a tha ann am Màiri
Mary is a student
is e seinneadair a tha ann an Ailean
Alan is a singer
is e actair a tha ann an Seonag
Joan is an actor
is e oileanach a tha annam
I am a student
is e seinneadair a tha annad
You are a singer
is e actair a tha ann
He is an actor
is e dotair a tha innte
She is a doctor
borbair
barber
An e tidsear a tha annad?
Are you a teacher?
Chan e saor a tha annam
I am not a carpenter
Nach e ministear a tha ann an Iain?
Isn't John a minister?
An e saor a tha ann an Iain?
Is John a carpenter?
Nach e seinneadair a tha ann an Anna?
Isn't Ann a singer?
Is e
Yes
Chan e
No
Tha Iain na mhinistear
John is a minister (na)
Tha Anna na seinneadair
Ann is a singer (na)
Tha Seonag na tidsear
Joan is a teacher (na)
Tha Uilleam na chroitear
William is a crofter (na)
Tha Dòmhnall na oileanach
Donald is a student (na)
Tha mi nam oileanach cuideachd
I am a student too (na)
Tha i na seinneadair
She is a singer (na)
Tha sibh nur tidsear
You (formal) are a teacher (na)
A bheil e na mhinistear?
Is he a minister? (na)
is e cù a th'ann
it's a dog
is e Seumas a tha ann
it's James
is e an tidsear ùr a th'ann
it's the new teacher
Chan e ministear a tha ann
it's not a minister
An e càr a th'ann?
is it a car?
Nach e call a tha ann?
Isn't it a loss/pity
is e tidsear a bh'ann an Iain
John was a teacher
is e oileanach a bha annam
I was a student
is e Anna a bh'ann
it was Ann
Chan e Màiri a bha ann
it wasn't Mary
An e Uilleam a bh'ann?
Was it William?
is e cù a tha seo
this is a dog
is e cù a tha ann a sheo
this is a dog2
is e ionad-spòrs a tha sin
that's a sports centre
is e sionnach a bha siud
that was a fox
Dè a tha ann?
What is it?
Dè a tha seo?
What is this/here?
Dè a tha sin?
What is that/there?
Dè a tha siud?
What is that over there?
Chunnaic mi Seumas air a'bhus an-dè
I saw James on the bus yesterday
is e mise a chunnaic Seumas air a'bhus an-dè
It is I who saw James on the bus yesterday
is e Seumas a chunnaic mi air a'bhus an-dè
It is JAMES that I saw on the bus yesterday
is ann air a'bhus a chunnaic mi Seumas an-dè
It is on the BUS that I saw James yesterday
is ann an-dè a chunnaic mi Seumas air a'bhus
It is YESTERDAY that I saw James on the bus
is ann a chunnaic mi Seumas air a'bhus an-dè
I SAW James on the bus yesterday
is e Seumas a thàinig a-staigh
It is James that came in
is e cù a chunnaic mi
It is a dog that I saw
is e ise a chuala mi
It is she that I heard
is ann sgìth a tha Seumas
It is tired that James is
is ann an-dè a chunnaic mi Anna
It is yesterday that I saw Ann
is ann an Glaschu a tha Màiri
it is in Glasgow that Mary is
is ann agamsa a tha an leabhar
it is I who has the book
is ann a thàinig Iain anmoch
John really did come late
Chan ann sgìth a tha mi
It is not tired that I am
An ann an-dè a chunnaic thu Seumas?
Was it yesterday that you saw James?
Nach ann agadsa a bha an iuchair?
Wasn't it you who had the key?
is ann le Seumas a tha an leabhar
The book belongs to James
is ann le Màiri a tha an càr
The car belongs to Mary
is ann le mo bhràthair a tha a'bhùth
The shop belongs to my brother
Cò leis a tha an leabhar?
Whose is the book?
Cò leis a tha seo?
Whose is this?
leam
with me
leat
with you
leis
with him/it
leatha
with her/it
leinn
with us
leibh
with you (pl)
leotha
with them
is ann leamsa a tha an cat sin
That cat is mine
is ann leatsa a tha an cù sin
That dog is yours
is ann leinne a tha an t-airgead
The money is ours
tapadh leat
thank you (sing/informal)
tapadh leibh
thank you (pl/formal)
gu robh math agad
thank you (sing/informal/SW dialect)
gu robh math agaibh
thank you (pl/formal/SW dialect)
is toil le Ailean ceòl-mòr
Alan likes pibroch
il toil leinn dealbh-chluich
we like drama
bu toil le Catrìona deoch orains
Catherine would like a drink of orange
bu toil leotha geama ball-coise
They would like a game of football
cha toil leam uisge-beatha
I don't like whisky
Cha bu toil leam rola
I wouldn't like a bread roll
An toil leat an fhidheall?
Do you like the fiddle?
Am bu toil leat pinnt?
Would you like a pint?
Nach toil le Alasdair lionn?
Doesn't Alasdair like beer?
Nach bu toil leat aran?
Wouldn't you like some bread?
Is toil
Yes (like)
Cha toil
No (don't like)
Bu toil
Yes (would like)
Cha bu toil
No (wouldn't like)
is fheàrr le Iain aran donn
John prefers brown bread
is fheàrr leatha tì na cofaidh
She prefers tea to coffee
B'fheàrr le Anna feòil na iasg
Ann would prefer meat to fish
B'fheàrr leam sgadan
I would prefer herring
is fheàrr le Anna tì seach cofaidh
Ann prefers tea rather than coffee
Chan fheàrr le Sìle golf
Sheila doesn't prefer golf
Cha b'fheàrr leis drama
He wouldn't prefer a dram
An fheàrr leat buntàta?
Do you prefer potatoes?
Am b'fheàrr leat fìon?
Would you prefer wine?
Nach fheàrr le Anna dannsa?
Doesn't Ann prefer dancing?
Nach b'fheàrr le Uilleam buntàta?
Wouldn't William prefer potatoes?
Is fheàrr
Yes (prefer)
Chan fheàrr
No (don't prefer)
B'fheàrr
Yes (would prefer)
Cha b'fheàrr
No (wouldn't prefer)
is coingeis le Calum
Calum doesn't mind
is coingeis leam
I don't mind
tha mi coingeis
I don't mind2
tha mi coma
I don't mind3
ceòl-mòr
pibroch
dannsa
dancing
donn
brown
feòil
meat
lionn
beer
is e latha brèagha a tha ann
it is a lovely day
is e latha fuar a tha ann
it is a cold day
is e latha fliuch a tha ann
it is a wet day
is e latha blàth a tha ann
it is a warm day
Tha e brèagha an-diugh
it is fine today
Tha e fuar an-diugh
it is cold today
Tha e fliuch an-diugh
it is wet today
Tha e blàth an-diugh
it is warm today
aig
at
air
on
à
out of/ from
ann in
in
le
with/by
ri
against
gu
to (the point of)
bho
from*
fo
under*
do
to/into/for*
de
of*
mu
about*
ro
before*
tro
through*
bruidhinn ri
speak to
tachair ri
meet with
aig balla
at a wall
air sèithear
on a chair
à Glaschu
from Glasgow
ann an cabhag
in a hurry
le Seumas
with James
bho Seumas
from James
fo bhaga
under a bag
do Mhàiri
to Mary
ro chàr
before a car
tro dhoras
through a doorway
a Ghlaschu
in Glasgow
an Dùn Eideann
in Edinburgh
an Alba
in Scotland
an Eirinn
in Ireland
an Sasainn
in England
àm
time
geata
gate
Inbhir Nis
Inverness
orm
on me
ort
on you
air
on him/it
oirre
on her/it
oirnn
on us
oirbh
on you (pl)
orra
on them
Tha an t-acras orm
I am hungry
Tha am pathadh ort
You are thirsty
Tha an cnatan air
He has a cold
Tha an t-eagal oirre
She is afraid
Tha cabhag oirnn
We are in a hurry
Tha còta snog oirre
She is wearing a nice coat
Tha peitean air Iain
John is wearing a jumper
Tha brògan àrda orra
They are wearing boots
Tha ad air
He is wearing a hat
Dè an t-ainm a tha ort?
What is your name?
C'ainm a tha ort?
What is your name?2
Is e Iain a tha orm
John is my name
Tha, Iain
It's John
is beag air Màiri fèoil
Mary dislikes meat
is beag air Seumas còcaireachd
James dislikes cooking
is beag orm an leabhar sin
I dislike that book
is lugha air Anna ball-coise
Ann dislikes football
Greas ort!
Hurry up!
Greasaibh oirbh!
Hurry up!(pl/formal)
aimsir
weather
a-null thairis
abroad (motion to)
bagaichean
bags
beannachd leat
goodbye
cadal
sleep
cairt-shiubhail
passport
co-dhiù
anyway/however
faisg air
near
is beag orm
I dislike
is coingeis leam
I don't care
mar sin leat fhèin
the same to you (bye)
na gabh dragh
don't worry
Paras
Paris
plèan
plane
plèanaichean
planes
port-adhair
airport
sam bith
any/at all
seall dhomh
show me
suidheachan
seat
turas
trip/journey
uinneag
window