Level 3 Level 5
Level 4

Lesson 4


276 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
Bha Iain sgìth
John was tired
Cha robh e blàth
It was not warm
An robh Seumas an seo?
Was James here?
Nach robh an t-airgead agad?
Did you not have the money?
bha mi ag òl
I was drinking
Bha Iain a'sgìobhadh litir
John was writing a letter
Cha robh Anna a'dèanamh sìon
Ann wasn't doing anything
An robh sibh a'seinn a-raoir?
Were you (pl) singing last night?
Bha mi ag ithe mo bhracaist
I was eating my breakfast
Bha mi ag iarriadh aran
I wanted bread
Bha Anna a'fuireach an Glaschu
Ann lived in Glasgow
Bha mi a'tuigsinn
I understood
Bha Iain a'smaoineachadh
John thought
bha
was (independent)
robh
was (dependent)
chunnaic
saw (ind)
faca
saw (dep)
chaidh
went (ind)
deach
went (dep)
deachaidh
went2 (dep)
thàinig
came (ind)
tàinig
came (dep)
thug
gave/brought (ind)
tug
gave/brought (dep)
thuirt
said (ind)
tuirt
said (dep)
ràinig
reached (ind)
do ràinig
reached (dep)
rug
caught (ind)
do rug
caught (dep)
rinn
did/made (ind)
do rinn
did/made (dep)
fhuair
got (ind)
d'fhuair
got (dep)
chuala
heard (ind)
cuala
heard (dep)
chuala mi
I heard
chuala thu
you heard
chuala e
he heard
chuala i
she heard
chuala sinn
we heard
chuala sibh
you heard (pl)
chuala iad
they heard
Bha Seumas an seo
James was here
Cha robh Anna sgìth
Ann was not tired
Chunnaic sinn Màiri
We saw Mary
Am faca iad an cù?
Did they see the dog?
Chaidh Iain a-mach
John went out
Cha deach Uilleam a-mach
William did not go out
Ràinig i Dùn Eideann
She reached Edinburgh
An do ràinig sibh Glaschu?
Did you reach Glasgow?
Thàinig iad dhachaigh
They came home
Cha tàinig iad riamh
They never came
Thug Anna pòg do Raghnall
Anna gave a kiss to Ronald
An tug a mhàthair airgead dha?
Did his mother give money to him?
Thuirt Iain sin
John said that
Cha tuirt mise sin
I did not say that
Rug mi air Catrìona
I caught Catherine
An do rug thu air Uilleam?
Did you catch William?
Rinn mi m'obair
I did my work
An do rinn thusa an obair agadsa?
Did you do your work?
Fhuair mi an t-airgead
I got the money
An d'fhuair e sìon?
Did he get anything?
Chuala mi am t-òran brèagha
I heard the beautiful song
An cuala sibh Màiri a-raoir?
Did you (pl) hear Mary last night?
Nach fhaca Iain am bus?
Did John not see the bus?
Chan fhaca mi Seumas
I didn't see James
Cha chuala mi thu
I didn't hear you
An tàinig Iain fhathast
Has John come yet?
An cuala thu an naidheachd?
Have you heard the news?
Bha mi aig an taigh Diluian
I was at home on Monday
Chuala mi fuaim shuas an staidhre
I heard a noise upstairs
Chaidh mi suas
I went up
Chunnaic mi meàirleach
I saw a robber
Rinn e bùrach
He made a mess
Thuirt mi: Cò thusa?
I said: Who are you?
Thàinig am Poileas
The police came
rug iad air a mheàirleach
they caught the robber
Fhuair am meàirleach buille
The robber got a thump
Thug e an t-airgead air ais
He gave the money back
Ràinig iad an stèisean
They reached the station
Bha e duilich
He was sorry
Cha robh mi aig an taigh Diluian
I wasn't at home on Monday
Cha chuala mi fuaim shuas an staidhre
I didn't hear a noise upstairs
Cha deach mi suas
I didn't go up
Chan fhaca mi meàirleach
I didn't see a robber
Cha do rinn e bùrach
He didn't make a mess
Cha tuirt mi: Cò thusa?
I didn't say: Who are you?
Cha tàinig am Poileas
The police didn't come
Cha do rug iad air a mheàirleach
they didn't catch the robber
Cha d'fhuair am meàirleach buille
The robber didn't get a thump
Cha tug e an t-airgead air ais
He didn't give the money back
Cha do ràinig iad an stèisean
They didn't reach the station
Cha robh e duilich
He wasn't sorry
An robh thu aig a'chèilidh?
Were you at the ceilidh
Bha
Yes I was
Cha robh
No I was not
Am faca thu Seumas?
Did you see James?
Chunnaic
Yes I saw
Chan fhaca
No I didn't see
An do rinn thu an obair?
Did you do the work?
Rinn
Yes I did
Cha do rinn
No I didn't
òl
drink! (sing)
òlaibh
drink! (pl)
glan
clean! (sing)
glanaibh
clean! (pl)
seas
stand! (sing)
seasaibh
stand! (pl)
suidh
sit! (sing)
suidhibh
sit! (pl)
ith
eat! (sing)
ithibh
eat! (pl)
dùin
close! (sing)
dùinibh
close! (pl)
Gabh do bhiadh
Eat your food
Gabh mo lethsgeul
Excuse me
òl thusa do thi
you drink your tea
suidh thusa an sin
you sit there
Na òl sin
Don't drink that
Na suidh an sin
Don't sit there
Na dùin an doras fhathast
Don't close the door yet
Na gabh thusa dragh
Don't you be worried
bi
be! (sing)
bithibh
be! (pl)
rach
go! (sing)
rachaibh
go! (pl)
dèan
do!make! (sing)
dèanaibh
do!make! (pl)
faigh
get! (sing)
faighibh
get! (pl)
thig
come! (sing)
thigibh
come! (pl)
thoir
give!bring! (sing)
thoiribh
give!bring! (pl)
Na tig an seo
Don't come here
Na tigibh an seo
Don't come here (pl)
Na toir airgead dha
Don't give him money
Na toiribh airgead do Pheigi
Don't (pl) give money to Peggy
seasamaid
let us stand
suidheamaid
let us sit
seinneadh e
let him sing
suidheadh ise
let her sit
seasadh iad
let them stand
thigeadh Anna
let Anna come
cuir
put! (sing)
cuireadh e
let him put
cuireamaid
let us put
cuiribh
put! (pl)
cuireadh iad
let them put
a-màireach
tomorrow
an-dè
yesterday
dìnnear
dinner
mas e do thoil e
please (informal)
mas e ur toil e
please (formal)
sàmhach
quiet
sìon
anything
càil
anything2
Bu mhise an tidsear
I was the teacher
Bu tusa am ministear
You were the minister
B'esan an saor
He was the joiner
B'ise an dotair
She was the doctor
Bu sinne an clas Gàidhlig
We were the Gaelic class
Bu sibhse an clas Beurla
You were the English class
B'iadsan an clas Gearmailtis
They were the German class
is toil le Iain cofaidh
John likes coffee
bu toil le Iain cofaidh
John would like coffee/ liked coffee
dhomh
to me
dhut
to you
dha
to him
dhi
to her
dhuinn
to us
dhuibh
to you (pl)
dhaibh
to them
is urrainn do Chalum
Calum can
is urrainn do Sheumas
James can
is urrainn dhomh
I can
B'urrainn do Mhàiri
Mary could
B'urrainn dha
He could
Chan urrainn do Dhòmhnall
Donald cannot
Cha b'urrainn dhi
She couldn't
An urrainn dhut?
Can you
Am b'urrainn do Shìle?
Could Sheila?
Nach urrainn do Dhòmhnall?
Can't Donald?
Nach b'urrainn dhaibh?
Couldn't they
Is urrainn
Yes (can)
Chan urrainn
No (can't)
B'urrainn
Yes (could)
Cha b'urrainn
No (couldn't)
is aithne do Sheumas Màiri
James knows Mary
is aithne do Mhàiri Seumas
Mary knows James
is aithne dhomh e
I know him
Chan aithne do Dhòmhnall an duine sin
Donald doesn't know that man
Chan aithne dha Seumas
He doesn't know James
An aithne dhut Peigi?
Do you know Peggy?
An aithne dhuibh a chèile?
Do you know one another?
Nach aithne dhut am ministear?
Do you not know the minister?
Nach aithne dhi e?
Does she not know him?
Is aithne
Yes (know)
Chan aithne
No (don't know)
B'aithne dhomh Anna
I knew Ann
Am b'aithne dhut Seumas?
Did you know James?
Nach b'aithne do dh'Anna Seumas?
Didn't Ann know James
B'aithne
Yes (knew)
Cha b'aithne
No (didn't know)
bu chòir do Mhàiri
Mary should
bu chòir dha
he should
bu chòir do Pheigi
Peggy should
Cha bu chòir do Dhòmhnall
Donald shouldn't
Cha bu chòir dhut
You shouldn't
Am bu chòir dhomh?
Should I?
Am bu chòir do Mhàrtainn?
Should Martin?
Nach bu chòir dhuinn?
Shouldn't we?
Nach bu chòir dhomh?
Shouldn't I?
Bu chòir
Yes (should)
Cha bu chòir
No (shouldn't)
a Mhòrag
Morag (voc)
a Chatrìona
Catherine (voc)
a Mhàiri
Mary (voc)
a Sheonag
Joan (voc)
a Sheònaid
Janet (voc)
a Anna
Ann (voc)
a Sheumais
James (voc)
a Dhòmhnaill
Donald (voc)
a Raghnaill
Ronald (voc)
a Chaluim
Calum (voc)
a Iain
John (voc)
a Mhata
Matthew (voc)
mi fhìn
myself
thu fhèin
yourself
e fhèin
himself
i fhèin
herself
sinn fhìn
ourselves
sibh fhèin
yourselves
iad fhèin
themselves
an cù agam fhìn
my own dog
an cat agad fhèin
your own cat
an taigh aige fhèin
his own house
an càr aice fhèin
her own car
an t-aodach againn fhìn
our own clothes
an leabhar agaibh fhèin
your (pl) own book
an sgoil aca fhèin
their own school
mo chù fhìn
my own dog2
do chat fhèin
your own cat2
a thaigh fhèin
his own house2
a càr fhèin
her own car2
ar t-aodach fhìn
our own clothes2
ur leabhar fhèin
your (pl) own book2
an sgoil fhèin
their own school2
gu dearbh
certainly
gu dearbh fhèin
certainly (emphatic)
Tha am biadh fhèin daor
The food itself is expensive
Tha an deoch daor fhèin
The drink is terribly expensive
a dh'aithghearr
soon
bruidhinn
speak(ing)
coinneachadh
meeting
deigh
ice
dràibheadh
driving
falamh
empty
fìon
wine
fìrinn
truth
geal
white
ged-thà
though/ however
gloine
glass
guth
voice
inntinneach
interesting
leth-phinnt
a half pint
mar-thà
already
mas urrainn dhut
if you can
math fhèin
splendid
oileanach
student
oileanaich
students
siuga
jug
suas ri chèile
going out/ courting
taigh-òsta
hotel/pub
uisge-beatha
whisky